Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21109.05.20227
Kaupunginvaltuusto10216.05.20228

3490-2022 (02 02 02)

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kh § 211

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 4.5.2022:

 

Valtioneuvoston viime lokakuun alussa vahvistamalla asetuksella STM/2021/194 säädettiin, että pandemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kokonaisuudessaan kunnille ja kuntayhtymille kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti ajalla 11.10.2021 - 31.12.2022. Toimintokohtaista avustusta saadaan testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen sekä sairaalahoitoon ja muihin välittömiin kustannuksiin tälle vuodelle.

 

Tilikauden tulosennuste

 

Kuluvan vuoden ensimmäisen talousennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi noin 35 miljoonaa euroa. Ennuste alittaa talousarvion vajaalla 4 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä ei riitä kattamaan toimintakuluja ja suunnitelman mukaisia poistoja ennusteen mukaan. Toisin sanoen vuosikate 35 miljoonaa euroa ei riitä ennusteen mukaisiin noin 60 miljoonan euron suunnitelman mukaisiin poistoihin.

 

Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 22,9 miljoonaa euroa, joka toteutuisi lähes suunnitellusti. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty alijäämäksi 22,5 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen alijäämä toteutuisi 60,4 miljoonaa euroa heikommin.

 

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

 

Ennusteen mukaan nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate -1 225,4 miljoonaa euroa kertyisi 47,7 miljoonaa euroa (4,0 %) muutettua talousarviota heikommin. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen toimintakate heikkenisi 93,3 miljoonaa euroa (8,2 %).

 

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 462,2 miljoonaa euroa, mikä on 45,4 miljoonaa euroa (8,9 %) vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksen toteutuma.  Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi 2,2 miljoonaa euroa (0,5 %).

 

Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön ovat ennusteen mukaan 1.687,6 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen on 47,9 miljoonaa euroa (2,9 %). Talousarvio ylittyisi 49,8 miljoonaa euroa (3,0 %).

 

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat toimielimittäin (talousarvio/ennuste 1/2022):

 


 

 

Toteutumisennuste
miljoonaa euroa

Nettopoikkeama
miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

-713,4

-24,1

Kasvatus- ja opetuslautakunta

-332,1

-9,7

Turun kaupunkiseudun joukko-
liikenne lautakunta

-25,7

-3,0

Kaupunginhallitus, kaupungin
yhteiset toiminnot

-6,1

- 11,0

 

Palvelukokonaisuuksien selvitykset talousarviopoikkeamiin löytyvät diaraportin kohdasta palvelukokonaisuuksien nostot.

 

Vero- ja valtionosuustulojen ennuste

 

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 1 230,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 43 miljoonaa euroa talousarvioon asetettua tavoitetta enemmän.

 

Kunnan tuloveroennuste 692,8 miljoonaa euroa toteutunee suunnitellun mukaisesti.

 

Kuntien yhteisöveron ennustettu kertymä kasvaisi 153,5 miljoonaan euroon. Ennuste ylittää talousarviotavoitteen 42,5 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 27,5 miljoonaa euroa. Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehityksen taustalta löytyy verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot. Parempi verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin.

 

Kiinteistöveroa ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti 66,7 miljoonaa euroa. Verovuoden 2022 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuun ennakkotietoon. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syynä on rakennuskustannusten kallistuminen. Vuoden 2020 tilitysuudistuksen jälkeen tilikauden kiinteistöveroista osa tilitetään aina seuraavan vuoden tammi-helmikuussa.

 

Turun saamat valtionosuudet ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti.

 

Toiminnan ja investointien rahoitus

 

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 96,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 33,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien toteutumisesta alle talousarvion.

 

Kaupungin investointimenojen toteutumisennuste on 152,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan investointimenojen muutettu talousarvio 175,9 miljoonaa euroa alittuisi 23,1 miljoonalla eurolla kun investointikohteiden suunnitellut ajoitukset siirtyvät eteenpäin. Luovutustulot 38,4 miljoonaa euroa toteutuisi 12,2 milj. euroa suunniteltua paremmin.

 

Antolainakanta olisi vuoden lopussa enintään noin 619 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen olisi noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden aikana uusia antolainoja on varauduttu myöntämään enintään 75,5 miljoonaa euroa. Antolainoja lyhennetään suunnitelman mukaan 25,3 miljoonaa euroa velkakirjaehtojen mukaisesti.

 

Lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan enintään 922 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 796 miljoonaa euroa. Ennusteessa on mukana myös lyhytaikaisiin lainoihin kuuluvia kuntatodistuksia, joita on ennustettu laskettavan liikkeelle enintään 30 miljoonaa euroa vuoden aikana. Kuntatodistusten tarve vaihtelee voimakkaasti kassatilanteen ja likviditeetin hallinnan mukaisesti.

 

Lainakannan lähes 126 miljoonan euron kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamisesta. Pitkäaikaisia lainoja nostetaan vuoden aikana enintään 220 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen 20.12.2021 § 581 hyväksymän lainannostosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti noin 124 miljoonaa euroa.

 

Sopeuttamisohjelman eteneminen ja taloudellisen vaikutuksen ennuste sekä talousarviolausekkeiden raportointi

 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 108, että kaupunginhallitus käynnistää 50 miljoonan euron sopeutusta tavoittelevan sopeutusprosessin, jonka tuloksena määritetään talouden tasapainottamiseen tähtäävät ja valmisteltavaan taloussuunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet. Sopeuttamisohjelmaan valmisteltiin kaikkiaan 95 toimenpidettä taloussuunnitelmakaudelle 2020–2023. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoitiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuoden 2020 syksyllä todettiin tarve tiheämmälle raportointisyklille. Etenemisestä raportoidaan vakiomuotoisella raportilla jokaisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Sopeuttamisohjelman ja talousarviolausekkeiden raportoinnin yhdistämistä on käsitelty kaupunginhallituksessa 28.3.2022 § 129. Kuluvan vuoden raportoinnissa seurantaan on yhdistetty myös talousarviolausekkeet, joita aiemmin on seurattu erillisessä dokumentissa.

 

Palvelukokonaisuuksien talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden valmistelutilanteen seurantaraportti on oheismateriaalina 2.

 

Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

 

Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

 

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tarvittavat infrainvestointi- ja toimitilainvestointihankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Samalla tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan päättämät investointiohjelmaan lisätyt tai poistetut alle miljoonan euron investointihankkeet. Kaupunkiympäristölautakunta 26.4.2022 § 178 esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 3 ja 4 mukaiset kohdekohtaiset kustannusarvio-, hanke ja aikataulumuutokset sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset perusteluineen.

 

Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantavat kohteet

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.4.2022 § 178 esittää kaupunginhallitukselle Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin lisättäväksi 1,28 milj. euroa Riitasuon aukion toteuttamista varten tulosyksikölle 1604 KH/Infraomaisuus budjettiprojektille I-1002-101434 budjetointi liikenteen toimivuus ja turvallisuus. Vastaavan suuruinen määrärahan vähennys osoitetaan kiinteistökehityskohteiden kokonaisuudesta budjettiprojektilta I-1002-101431 budjetointi kiinteistökehitys.

 

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarvion määräraha- ja tuloerien muutokset

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.4.2022 § 178 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kustannuspaikalle 16020 KH/Maaomaisuus lisättäväksi 0,5 milj. euroa Topinojan ympäristövastuuvarausta varten ja kustannuspaikalle 16040 KH/Infraomaisuus lisättäväksi 0,5 milj. euroa yleisten alueiden (kadut ja puistot) pilaantuneiden maiden puhdistuskuluihin.

 

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on antanut lausunnon kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 pyytämään kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 152 päättämän alun perin kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden toimintamallin lopettamisesta vuodesta 2022 alkaen. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 20.4.2022 § 61 antama lausunto on oheismateriaalina 3 pyydettiin antamaan ensimmäiseen osavuosikatsaukseen mennessä.

 

Konsernihallinnon päätösesitykset

 

Kaupunginhallitus päätti henkilöstön palkitsemisesta hyvinvointia lisäämällä 7.3.2022 § 99. Päätöksen mukaan

 

Turun kaupungin henkilöstölle hankitaan 100 euron arvosta virkistysseteleitä/henkilö. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 17021 KH/Kaupungin tyky-toiminta. Virkistyssetelit jaetaan henkilöstölle aiemmin vahvistetuilla tyky-rannekkeiden käytön periaatteilla,

käytössä olevien vuoden 2022 tyky-rannekkeiden saldoon lisätään 50 €, jolloin rannekkeelle ladattava käyttösaldo on enimmillään 225 euroa,

työyhteisöjen käytössä olevaa virkistysrahaa korotetaan niin, että määrärahan suuruus on kuluvana vuonna 50 €/työntekijä. Kustannukset kohdistetaan tyky-rannekkeen osalta kustannuspaikalle 17021 KH/Kaupungin tyky-toiminta ja

tarvittavat määrärahamuutokset tullaan tekemään ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 21.6.2021 § 302 hyväksyä Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.1.2022 lukien. Kansliapäällikkö päätti 7.12.2021 § 307 kaupunginhallituksen oikeutuksella liikkeenluovutusta täydentävistä asiakirjoista. Valmistelun aikataulusta johtuen Konsernihallinnon vuoden 2022 talousarvio sisälsi yhteisissä palveluissa olleen vastuualueen määrärahat ja tuloerät. Talousarvioon kuulumattomina tulee poistaa vastuualueen tulo- ja menoerät sekä sisäiset talous- ja it-palvelujen tuloerät sekä niitä vastaavat ulkoiset menot konsernihallinnon määrärahoista liitteessä 2 kuvatulla tavalla. IT-palvelujen ulkoiset menot eivät täysimittaisesti skaalaudu yhteisessä käytössä olevien ohjelmistojen ja palvelinympäristön osalta, jotka jäävät kaupungin menoiksi.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.10.2021, että Rettigin tupakkatehtaan kiinteistö (853-2-2-6) rakennuksineen ja laitteineen ostetaan 12.000.000 euron kauppahinnalla perustettavan yhtiön lukuun. Lisäksi tuli rahoitettavaksi maksettava varainsiirtovero 480 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti 7.12.2021 § 570 Rettigin kiinteistön operointimallista ja Taiteen talo -konseptin jatkovalmistelusta. Edelleen kansliapäällikkö päätti 24.1.2022 § 30, että kiinteistö rakennuksineen tulee kirjata kaupungin tilinpäätökseen väliaikaisesti omaisuudeksi, kunnes yhtiö saadaan vasta alkuvuonna 2022 perustettua. Yritysjärjestelyyn liittyvät kaupungin toimet saatettiin loppuun maaliskuun 2022 aikana, jolloin yhtiölle myönnettiin 12 480 000 euron suuruinen kaupungin antolaina ja kirjattiin luovutustuloja rakennuksen ja tontin omistuksen siirrosta yhtiölle 12 000 000 euroa. Omistuksen siirrolla ei ollut tulosvaikutusta. Edellä mainitut poikkeukselliset toimenpiteet aiheuttavat vastaavat muutokset kaupungin talousarvioon.

 

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että

 

talousarvion määrärahaa lisätään tyky-rannekkeiden ja virkistyssetelien osalta kustannuspaikalle 17021 KH/Kaupungin tyky-toiminta 1 795 800 euroa sekä jokaisen palvelukokonaisuuden yhteiselle kustannuspaikalle 25 euroa per htv liitteessä 1 kuvatulla tavalla,

Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen 1.1.2022 johdosta poistetaan tulo- ja menoeristä sekä sisäisistä talous- ja it-palvelujen tuloeristä sekä niitä vastaavista ulkoisista menoista konsernihallinnon määrärahoista ja tuloeristä liitteessä 2 kuvatulla tavalla ja että

kaupungin antolainoihin varattua määrärahaa korotetaan 12 480 000 euroa Kiinteistö Oy Rettigin tupakkatehtaan perustettavalle yhtiölle myönnetyllä lainamäärällä ja pysyvien vastaavien luovutustuloja korotetaan 12 000 000 euron määrällä tulosyksikölle 1602 Kh/Maaomaisuus johtuen kiinteistön rakennuksen ja tontin siirrosta kaupungilta yhtiölle.

      

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liite 1Henkilöstön palkitseminen hyvinvointia lisäämällä

Liite 2Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen 1.1.2022 johdosta talousarviosta poistettavat tulo- ja menoerät

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03/2022

Liite 4Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03/2022

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 1 2022 raportti

Oheismateriaali 2Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Oheismateriaali 3Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätös 20.4.2022 § 61 kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden talouden toimintamallin lopettamisesta vuodesta 2022 alkaen

Oheismateriaali 4Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 102

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 1 2022 raportti

Oheismateriaali 2Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Oheismateriaali 3Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätös 20.4.2022 § 61 kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden talouden toimintamallin lopettamisesta vuodesta 2022 alkaen

Oheismateriaali 4Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 211
Liite 1:Henkilöstön palkitseminen hyvinvointia lisäämällä
Liite 2:Turun Työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen 1.1.2022 johdosta talousarviosta poistettavat tulo- ja menoerät / De inkomst- och utgiftsposter som stryks ur budgeten på grund av överlåtelsen
Liite 3:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03/2022
Liite 4:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03/2022