Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta2217.03.20226
Kaupunginhallitus17404.04.202224
Kaupunginvaltuusto7411.04.202211

13276-2018 (02 08 00)

Turun kaupungin tilintarkastajan valitseminen, option käyttö vuosille 2023-2024

Tiivistelmä: -

Tarklk § 22

Revisiotoimisto 14.3.2022:

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT –tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävissään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 tarkastuslautakunnan 23.5.2019 § 54 tekemästä esityksestä päättänyt,

että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt todeta,

että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tähän tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja ja

että hankintayksiköitä tai muita yhteisöjä sitovat sopimukset eivät synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

Tilintarkastussopimuksen mukaan optiolla tarkoitetaan sopimuskauden jatkamista optiokautta 2023 – 2024 vastaavilta vuosilta. Toimeksiannon saaja sitoutuu mahdolliseen optioon. Option käyttö on ainoastaan Toimeksiantajan harkinnassa ja sen mahdollisesta käyttöönottamisesta Turun kaupungin osalta päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta Turun kaupunginvaltuusto. Jos Toimeksiantaja päättää jatkaa sopimuskautta tarjouskilpailuasiakirjoissa mainitulla optiokaudella, on Toimeksiannon saaja velvollinen toimittamaan kyseessä olevan palvelun.

Kaupungin lakisääteisen tilintarkastuksen arvioitu vuosittainen työpanos on 130 päivää. Optiovuosien 2023-2024 tilintarkastuksen hinnoittelu perustuu alkuperäiseen tarjouspyyntöön ja siihen annettuun tarjoukseen.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että valtuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023-2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Edelleen tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää todeta, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty.

Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tähän tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja ja että hankintayksiköitä tai muita yhteisöjä sitovat sopimukset eivät synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla.


PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 174

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023 - 2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää todeta,

että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tähän tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja ja

että hankintayksiköitä tai muita yhteisöjä sitovat sopimukset eivät synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

Kv § 74

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023 - 2024 KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää todeta,

että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tähän tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja ja

että hankintayksiköitä tai muita yhteisöjä sitovat sopimukset eivät synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, hankinnat
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta