Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15904.04.20229
Kaupunginvaltuusto6911.04.20226

3079-2022 (01 00 00)

Henkilöstöstrategia 2022-2025

Tiivistelmä:

Henkilöstöstrategia on yksi kaupungin strategisista ohjausasiakirjoista. Henkilöstöstrategia pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on. Kaupunginvaltuustolle esitetään henkilöstöstrategian 2022-2025 hyväksymistä.

Kh § 159

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 10.3.2022:

Turku siirtyi tällä valtuustokaudella pormestarimalliin. Samalla kaupungin ohjausmallia päivitettiin. Kaupungin pitkän aikavälin tavoitteet määritellään kaupunkistrategiassa ja strategian toimeenpanoa ohjaavat valtuustokausittain sovittava pormestariohjelma sekä kaupungin ohjausasiakirjat. Kaupunkistrategia, Turku 2030-luvulla, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.2.2022.

Henkilöstöstrategia on yksi kaupungin strategisista ohjausasiakirjoista. Henkilöstöstrategia pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2018 Henkilöstö voimavarana -ohjelman vuosille 2018–2021. Strategiavalmistelun ohessa palvelukokonaisuuksien ja henkilöstön edustajien kanssa on uudistettu henkilöstöstrategia vuosille 2022–2025.

Henkilöstöstrategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Visiota toteutetaan henkilöstöstrategiassa kolmen painopisteen kautta:

1. Työ lisää hyvinvointia

2. Osaaminen ja uudistuminen

3. Parempi johtaminen

Painopisteille on määritelty omat tavoitteet, keinot, mittarit sekä tavoiteluvut.

Turku, kuten muukin julkissektori, on suurien muutosten edessä hyvinvointialueiden muodostuessa 2023 - henkilöstön määrä vähenee n. 40 %, mikä tuo muutostarpeita myös jäljelle jäävään organisaatioon. Jotta tämä muutos on hallittua, tulee johtamisen ja osaamisen päivittyä jatkuvasti vastaamaan ympäristön, organisaation monimuotoisuuden ja henkilöstön tarpeita.

Turulla on suurena työnantajana vastuu siitä, että sen toiminta on vastuullista ja että se tukee kestävän kehityksen tavoitteita, oli se sitten sosiaalista, taloudellista tai ekologista. Tämän saavuttamiseksi Turun tulee jatkossakin etsiä tapoja mahdollistaa yksilölliset tarpeet huomiovia työskentelymalleja ja hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia joustavasti työolosuhteiden parantamiseksi. Inhimillinen työnantaja huomioi yksilöt ja mahdollistaa oman elämän ja työn joustavan yhteensovittamisen. Tämä on julkissektorin mahdollisuus arvojen muutoksessa. Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmämme toimivuutta tarkastellaan ja kehitetään, jotta se pysyy muutosten ja sopimusten mukana.

Työnantajana Turku pyrkii olemaan herkkä tapahtuville muutoksille ja tukitarpeille, ja tämän varmistamiseksi isojen vuosittaisten kyselyiden rinnalla kehitetään ja aktiivisesti hyödynnetään kuumemittarimaisia pienkyselyitä osana työhyvinvoinnin edistämistä tiedon avulla. Turku on sekä veto- että pitovoimainen työnantaja, jonka palveluksessa jokainen pystyy saavuttamaan oman potentiaalinsa ja kokee tulevansa arvostetuksi.

Henkilöstöstrategian tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumisen arviointia ja seurantaa tehdään vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteydessä. Lisäksi toteutumista seurataan vuosittain osana kaupungin henkilöstöraporttia.

Liite 1Henkilöstöstrategia 2022–2025

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 olevan henkilöstöstrategian 2022-2025.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöstrategiaan lisätään mittari, jolla mitataan henkilöstön mahdollisuutta osallistua oman työnsä kehittämiseen ja siihen, miten vaikuttavaksi osallistuminen koetaan.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

 

Kv § 69

Liite 1Henkilöstöstrategia 2022–2025

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 olevan henkilöstöstrategian 2022-2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 159
Liite 1:Henkilöstöstrategia 2022 - 2025

Kv § 69
Liite 1:Henkilöstöstrategia 2022 - 2025 / Personalstrategi 2022-2025