Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14528.03.202219
Kaupunginvaltuusto8211.04.202219

13712-2021 (00 01 02, 00 00 01)

Vastaus valtuutettu Paco Diop ym. aloitteeseen koskien monikulttuurisuusneuvoston muuttamisesta monikulttuurisuus- ja antirasismineuvostoksi

Tiivistelmä: -

Kh § 145

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa ja palvelujohtaja Mika Helva 18.3.2022:

Valtuutettu Diop ym. ovat 15.11.2021 tehneet valtuustoaloitteen Monikulttuurisuusneuvoston sijaan monikulttuurisuus- ja antirasismineuvosto. Turun monikulttuurisuusneuvosto on yksi kaupungin viidestä vaikuttajaryhmästä ja toimii kaupungin ja alueella toimivien maahanmuuttajajärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelimenä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että monikulttuurisuusneuvoston nimi ja tavoitteet muutetaan monikulttuurisuus ja antirasismineuvostoksi ja tavoitteita päivitetään toiminnallisempaan ja konkreettisempaan, moninaisempaan ja inklusiivisempaan muotoon.

Turun kaupunginhallitus perusti monikulttuurisuusneuvoston 9.6.2014 § 237 ja määritteli sen tehtävät. Tehtävät on kirjattu kaupunginhallituksen hyväksymään vaikuttajaryhmien yhteiseen toimintasääntöön (kh 7.6.2021 § 283).

Monikulttuurisuusneuvoston keskeiset tehtävät ovat:

1. Edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja seurata siihen liittyvien toimenpiteiden toteutumista

2. Osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja maahanmuuttajia koskevissa asioissa

3. Edistää viranomaisten, vieraskielisten kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa

4. Vahvistaa monikulttuurisuusosaamista ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua kaupungissa

5. Edistää vieraskielisten kuntalaisten osallisuutta kaupungin toiminnassa, suunnittelutyössä ja päätöksenteossa. Neuvoston tulee mahdollistaa kuntalaisten kuuleminen omassa työskentelyssään.

6.Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määrittämät tehtävät

Monikulttuurisuusneuvosto päätti kokouksessaan 3.11.2021 päivittää tehtävänsä ja tehtävämäärittelyssä käytetyt termit sekä laatia toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2022–2023. Tehtäviä ja toimintasuunnitelmaa sekä Diop ym. valtuustoaloitetta käsiteltiin monikulttuurisuusneuvoston kokouksissa 20.1.2022 ja 10.3.2022 sekä seminaarissa 24.2.2022. Käsittelyiden johtopäätöksenä monikulttuurisuusneuvosto katsoo tarpeelliseksi huomioida rasismin vastaisuuden osana monikulttuurisuusneuvoston tehtäviä toimielimen nimen muuttamisen sijaan.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen yhdymme monikulttuurisuusneuvoston suositukseen, että rasismin vastaisuus sisällytetään osaksi monikulttuurisuusneuvoston tehtäviä toimielimen nimen muuttamisen sijaan. Monikulttuurisuusneuvosto on päivittänyt tehtävänsä huomioiden Diop ym. valtuustoaloitteen tavoitteet. Keskeiset muutokset tehtävissä ovat toiminnan kohderyhmän laajentaminen koskemaan eri kieli- ja etnis- ja uskonnollistaustaisia kuntalaisia sekä rasismin vastaisen työn edistämisen lisääminen neuvoston tehtäviin. Aloitteen ehdotukset toiminnallisuuden lisäämiseksi on huomioitu monikulttuurisuusneuvoston toimintasuunnitelmassa. Monikulttuurisuusneuvoston tekemät muutokset toimielimen tehtäviin päivitetään vaikuttajaryhmien yhteiseen toimintasääntöön, mutta monikulttuurisuusneuvoston nimeä ei muuteta aloitteessa esitetyllä tavalla.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Paco Diopin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 82

Oheismateriaali 1Valtuutettu Paco Diopin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX