Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14328.03.202217
Kaupunginvaltuusto8011.04.202217

13767-2021 (00 01 02, 10 03 01)

Vastaus Leena Kaunislahden ym. aloitteeseen koskien Halistenkosken ja Halistensillan alueen valaistusta

Tiivistelmä: -

Kh § 143

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön kunnossapito, Olli Tirroniemi ja ympäristönsuojelu, Olli-Pekka Mäki 17.3.2022:

Leena Kaunislahti on tehnyt valtuustoaloitteen Halistenkosken ja Halistensillan alueen valaistuksesta. Aloitteessa esitetään, että Halistenkoski valaistaan sekä Halistenkoski ja Halistenkosken kohdalla Halistensilta tuodaan esille valaistuksen avulla ja valaistusratkaisut perustuvat kokonaisuusvisioon.

Vuonna 2021 tehdyssä Turun Koroistenniemen lepakkoselvityksessä (Vasko, V. 2021: Turun Koroistenniemen lepakkoselvitys. – Faunatican raportteja 67/2021.) lepakoita havainnoitiin myös mm. Halistenkosken alueella. Halisten sillan lähellä joen itärannalla ollut passiividetektori tallensi viitenä seurantayönä 29.6.-24.8. välisenä aikana yhteensä 3481 vesisiipan ja 1683 pohjanlepakon ohilentoa. Ainakin osa vesisiipoista on todennäköisesti peräisin Koroistenniemen yli 130 vesisiippanaaraan muodostamasta lisääntymisyhdyskunnasta. Halistenkosken alue oli selvityksessä tunnistettu luokan II lepakkoalueeksi, mikä tarkoittaa tärkeää ruokailualuetta tai siirtymäreittiä (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2012). Alueen arvo lepakoille on huomioitava myös maankäytössä (EUROBATS-sopimus).

Halistenkosken alueella lepakoiden määrät olivat suurimmillaan heinäkuun lopulla ja elokuun alussa, jolloin yöt ovat jo melko pimeitä. Todennäköisesti koskella on juuri tuohon aikaan tarjolla paljon lepakoille sopivaa hyönteisravintoa. Valo voi häiritä hyönteisten esiintymistä, minkä lisäksi vesisiipat kaihtavat valoa, joten on hyvin tärkeää, että vesialue ja rannat pysyisivät pimeinä. Jos siltojen tai parkkipaikan valaistusta uusitaan, on tärkeää suunnitella valot niin, ettei hajavaloa siroa ympäristöön.

Halistenkoski on lisääntymisaluetta myös uhanalaiselle vesieliöstölle, johon valo vaikuttaa negatiivisesti. Erityisesti veteen suunnattu valo vaikuttaa lajien liikkumiseen, ruokailuun ja vaeltamiseen sekä altistaa saaliiksi joutumiselle. Tiedetään, että keinotekoiselle valolle altistuneiden kalapopulaatioiden kuolleisuus on joillakin alueilla noussut 40 %. Halistenkoskella tavattavista kalalajeista esimerkiksi meritaimen ja vaellussiika luokitellaan erittäin uhanalaiseksi, merilohi uhanalaiseksi ja nahkiainen silmälläpidettäväksi.

Halistensillan valaistus on uusittu vuonna 2020 led-valaistukseksi. Halistenkosken parkkipaikalle johtavan kulkuväylän valaistus tullaan uusimaan lähivuosien aikana led-valaistukseksi määrärahojen puitteissa.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Leena Kaunislahden ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 80

Oheismateriaali 1Valtuutettu Leena Kaunislahden ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX