Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14128.03.202215
Kaupunginvaltuusto7811.04.202215

13710-2021 (00 01 02, 06 00 00)

Vastaus valtuutettu Timo Nurmion ym. aloitteeseen koskien Maarian terveyspistettä

Tiivistelmä: -

Kh § 141

Järjestämistoiminto, palveluverkkojohtaja Minna Juselius 23.3.2022:

Valtuutettu Timo Nurmio / Maarian kyläyhdisty ry on jättänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle 5.4.2021 päivätyn vetoomuksen Maarian lähiterveyspisteen toiminnan turvaamiseksi (diaari 4410-2021). Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.4.2021 lähettää asian valmisteltavaksi.

Lisäksi valtuutettu Timo Nurmio on tehnyt yhdessä 29 kannattajan kanssa 15.11.2021 valtuustoaloitteen ”Maarian terveyspiste” (diaari 13710-2021). Aloite on sisällöltään sama, kuin lautakunnalle tehty vetoomus.

Aloitteessa kysytään ”Ollaanko jälleen kerran lopettamassa Maarian terveysaseman lääkäripalveluja vedoten tilojen sisäilmaongelmiin?” Aloitteen tekijöille ei ole selvinnyt, miksi tila tulisi sulkea ja lopettaa toiminta kokonaan. Alueen asukkaiden näkökulmasta koetaan hankalaksi, että palvelut ovat siirtyneet keskustan terveysasemalle, jonne kulkeminen on haastavaa. Aloitteen mukaan tulisi tehdä nopea suunnitelma nykyisten tilojen korjaamiseksi tai vaihtoehtoisesti hakea alueelta uudet tilat nykyisistä kiinteistöistä. Esimerkiksi tällaisista tiloista nostetaan ”Paattisten Osuuspankin entinen tila ja siirretyn Maarian kirjaston entiset tilat”.

Valtuustoaloite on lähetetty toimenpiteitä varten hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle ja sieltä edelleen lausuntopyyntönä palveluverkkojohtajalle.

Maarian terveysaseman tilanne ja palveluverkkotarkastelu

Maarian terveysasemalla tehtiin sisäilma- ja rakennetutkimukset, koska tilojen käyttäjillä oli esiintynyt oireilua. Tutkimusraportti valmistui 13.1.2021. Tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen ulkoseinissä ja alapohjarakenteissa on laajoja kosteus ja mikrobivaurioita, joista on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan. Tämän perusteella altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on erittäin todennäköistä koko rakennuksessa. Todettujen kosteus ja mikrobivaurioiden korjaaminen edellyttäisi laajoja korjaustoimenpiteitä. Välittömästi tehtävänä toimenpiteenä olisi ollut kuitulähteiden poisto sekä ulkoseinien ja alapohjien mikrobivaurioiden korjaaminen. Jälkimmäinen edellyttää laajaa rakenteiden purkua ja rakenteiden uudelleen suunnittelua, jotta vaurioita ei jatkossa pääse syntymään. Koska todetut vauriot ovat laajoja, ei rakenteiden tiivistämistä suositeltu.

Hyvinvointitoimiala teki tutkimustulosten valmistuttua ratkaisun siirtää toiminta viipymättä pois Maarian terveysasemalta. Terveysaseman korjaustöitä ei ole aloitettu, koska pienen terveysasemayksikön tulevaisuus pitkällä aikavälillä uuden Hyvinvointialueen tarpeiden näkökulmasta ei ole yksiselitteinen. Kiinteistön korjaamiseen liittyy isoja riskejä ja kustannukset olisivat merkittävät. Näin ollen Turun pohjoisen alueen ja uuden Hyvinvointialueen terveysasemaverkkopäätös tulee tehdä Hyvinvointialueen toimesta.

Tilapäisratkaisuja terveysasematoimintojen osalta alueella on pohdittu, mutta toimintaan soveltuvia tiloja ei ole löytynyt.

Aloitteessa esiin nostettu pankkihuoneisto viitannee osoitteessa Jäkärlän Puistokatu 20 sijaitsevaan liikekiinteistöön, jossa on tyhjänä Osuuspankin entinen 191 m2:n kokoinen tila. Tilaan on tutustuttu aikaisemmin Maaria-Paattisen kotihoidon tilaratkaisua pohdittaessa keväällä 2021. Tähän tarpeeseen kohteesta ei ollut ratkaisuksi mm. kohteen kunnon ja laajojen muutostarpeiden vuoksi. Maarian terveyspiste -aloitteen johdosta tilaa on uudelleen tarkasteltu ja edelleen todettu sen haasteet terveydenhoitotiloihin liittyvien tarpeiden näkökulmasta. Tilojen muuttaminen terveysaseman käyttöön vaatisi tilojen täydellisen peruskorjauksen ja muokkaamisen. Käyttötarkoitus tulisi muuttaa liiketilasta terveydenhuollon tilaksi, talotekniikka ja kaikki pinnat uusia sekä vanhaan pankkisaliin rakentaa vastaanottotilat, vesipisteet ja asiakas-wc:t. Kiinteistön omistaja olisi valmis investoimaan tilaan, mutta tämä edellyttää vuokralaisen sitoutumista vähintään 10 vuoden vuokrasopimukseen. Turun kaupunki ei voi sitoutua tällaiseen vuokrasopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Toisena esimerkkinä aloitteessa on nostettu esiin Maarian entiset kirjastotilat. Myös ne vaatisivat merkittävät muutostyöt vastaanottotilojen toteuttamiseksi rakennukseen. Tila on tällä hetkellä vuokrattu Aluepelastuslaitokselle, Jäkärlän VPK:n käyttöön.

Palveluverkon arvioiminen Turun pohjoisen alueen terveysasemapalvelujen osalta tulee tapahtua laajemmasta näkökulmasta, kuin vain Turun rajojen sisäpuolella asuvien asiakkaiden tarpeista. Tilaratkaisusta päättäminen on perusteltua tehdä uuden Hyvinvointialueen toimesta.

Kaupunki voi asemakaavoituksen kautta mahdollistaa erilaisia terveysasemien sijainteja. Jäkärlän lähialueilla on käynnissä useampi asemakaavatarkastelu; ”Arkeologinkatu”, ”Jäkärlän Kaila” ja ”Koskennurmi”. Terveysaseman mahdollista sijoittamista alueelle on luonnollista käsitellä ”Arkeologinkatu” -kaavavalmistelun yhteydessä.

Terveysaseman sijaitseminen juuri Jäkärlässä on luonnollisesti tärkeää Jäkärlän alueen asukkaille, mutta pohjoisen Turun suunnalta on mahdollisesti löydettävissä muitakin ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi tulee huomioida keskusta-alueen terveysasemaratkaisujen tulevaisuus. Nykyinen Käsityöläiskadulla sijaitseva keskustan terveysasema koetaan Jäkärlän asukkaiden näkökulmasta hankalasti saavutettavaksi niin julkisen liikenteen reittien kuin oman auton pysäköinnin osalta. Terveysaseman tulevaisuuden sijoitusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon saavutettavuus eri kulkuvälineillä. Terveysaseman nykyinen vuokrasopimus päättyy 2029.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Jane Marttila ja johdon tuki, asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas 1.2.2022:

Valtuutettu Timo Nurmio ym. ovat laatineet valtuustoaloitteen (dnro 13710-2021) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseninä kaksi lautakunta-aloitetta (dnro 4410-2021) terveysasemapalveluiden palauttamiseksi Maarian alueelle. Aloitteissa nostetaan esille Keskustan terveysaseman ahtaat tilat ja heikentynyt jonotilanne, Maarian väestön ikääntyminen, Keskustan terveysasemapalvelujen hankala saavutettavuus sekä pitkän välimatkan vaatima aika ja kustannukset. Aloitteissa esitetään, että Turun pohjoisen alueen terveysasemapalveluiden tilakysymys tulee ratkaista nopeasti joko korjaamalla nykyiset tilat tai hakemalla toiminnalle uudet tilat olemassa olevista kiinteistöistä.

Aloitteen käsittelyssä on otettu huomioon Turun terveysasemia koskeva laajempi palveluverkkoselvitys (SOSTERLA 16.2.2022 ).

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen myötä Turun kaupungin sote-palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Turun terveysasemien palveluverkko on näin ollen osa tulevan hyvinvointialueen palveluverkkoa ja 1.1.2023 jälkeiseen aikaan ulottuvat päätökset siirtyvät niin ikään hyvinvointialueelle.

Maarian alueen asukkaiden terveysasemapalveluiden käyttö

Koska Maarian terveysasematoiminnan lähipalvelupisteen sulkeminen työskentelyturvallisuuden takaamiseksi on aiheuttanut muutoksen aiemmin tarjottuun palveluun, asiaa on tarkasteltu palvelujen toteutumisen näkökulmasta, johon liittyvä järjestämisvastuu on Turun kaupungilla edelleen vuoden 2022 loppuun asti. Samanaikaisesti on tarkasteltu myös muun Pohjois-Turun palveluiden toteutumista, jossa myöskään ei ole ollut omaa lähipalvelupistettä pidempään aikaan. Terveydenhuoltolain mukaan palveluita tulee tarjota kunnan asukkaille yhdenvertaisesti (1326/2010 § 10).

Palveluiden käyttöä koskevan tilastoinnin perusteella Maarian alueen asukkaiden (postinumerot 20400 ja 20460) hakeutuminen terveysasemapalveluiden piiriin Maarian lähipalvelupisteessä oli aktiivista. Toimipisteen sulkemisen jälkeen helmikuussa 2021 näytti alkuun siltä, että vastaamatta saattaisi jäädä piilevää palvelutarvetta, mutta vuoden 2021 loppuun mennessä Maarian alueen asukkaat ovat löytäneet jälleen terveysasemapalveluiden piiriin (kuvio 1).

Kuvio 1. Mitä tahansa terveysasema-asiointitapaa (käynti, etäasiointi, muu asiointi) käyttäneiden Maarian alueen asukkaiden lukumäärä eri terveysasemilla vuosineljänneksittäin 2019-2021

Jotta palveluiden käyttöä voidaan arvioida yhdenvertaisuuden näkökulmasta, kuviossa 2 on vertailtu Maarian alueen asukkaiden asiakaskohtaista terveysasemapalveluiden käyttöä kaikkien turkulaisten terveysasemapalveluiden käyttöön ajanjaksoina, jolloin Maarian lähipalvelupiste on ollut auki ja jolloin se on ollut suljettuna. Koko Turun ja vastaavasti Maarian alueen asukkaiden asiakasmääriä kuvaavat käyrät on sijoitettu kuviossa kumpikin omalle akselilleen, jolloin käyttöä ko. ajanjaksoilla voidaan arvioida käyrien muodon ja päällekkäisyyden perusteella.

Kuvio 2. Terveysasemapalveluiden käytössä tapahtuneet muutokset asiakasmäärissä, kaikki turkulaiset ja Maarian terveysaseman asukkaat, tarkastelussa viisi ajanjaksoa: 1) Normaali ajanjakso helmi-syyskuu 2019, sisältäen Maarian kesäsulun 6 viikkoa; 2) Normaali jakso lokakuu 2019 – helmikuu 2020: Maaria auki, ei koronaa; 3) Ns. koronalama maaliskuu – elokuu 2020: Maaria kiinni, kaikilla terveysasemilla koronarajoituksia; 4) Lähes normalisoitunut jakso syyskuu 2020 – tammikuu 2021: Maaria auki, koronan vaikutus toimintaan jatkuu; 5) Helmi – joulukuu 2021: Maaria suljettu, koronan vaikutus toimintaan jatkuu.

Maarian lähipalvelupiste on ollut yleensä kesäaikaan suljettuna, minkä lisäksi koronapandemian alkuvaiheen poikkeusolojen aikana Maarian lähipalvelupiste oli suljettuna lähes puolen vuoden ajan. Koronalama vaikutti Maarian asukkaiden terveysasemapalveluihin hakeutumiseen samalla tavoin kuin muillakin turkulaisilla. Maarian lähipalvelupisteen sulkeminen vähensi Maarian asukkaiden terveysasemapalveluiden käyttöä muita turkulaisia enemmän, mutta samaan aikaan myös muilla turkulaisilla pääsy palveluihin heikentyi. Tilanne kuitenkin tasaantui Maarian asukkaiden osalta vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin Maarian asukkaat ovat hakeutuneet palvelujen piiriin saman verran kuin muut turkulaiset. Myöskään Maarian asukkaiden päivystyksen käyttö ei lisääntynyt vähäisemmän terveysasemakäytön aikana, joten palvelujen tarvetta ei ole korvattu myöskään päivystyksen käyttöä lisäämällä. Näyttää siis siltä, että aiempaa pidemmästä välimatkasta huolimatta Maarian alueen asukkaat ovat nyt saaneet tarvitsemaansa terveysasemapalvelua saman verran kuin muutkin turkulaiset.

Terveysasemapalveluiden saavutettavuus

Palveluverkon näkökulmasta Maaria ja muu Pohjois-Turku sijaitsevat verrattain kaukana terveysasemapalveluista. Tällöin yhdenvertaisuuden näkökulmasta tulee tarkastella palveluiden saavutettavuutta. Ottaen huomioon sen, että palvelut siirtyvät 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, voidaan tarkasteluun ottaa mukaan myös muut kuin Turun kaupungin rajojen sisällä olevat terveysasematoimipisteet.

Maarian tilannetta on tarkasteltu karttaoptimoinnin avulla sekä Turun rajojen sisällä että Pohjois-Turun alueen rajanaapurikuntien terveysasemia hyödyntäen. Turun sisäisessä tarkastelussa optimaalinen asiointisuunta olisi noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalle Runosmäen terveysasemalle, joka ei kuitenkaan Maarian suunnasta tultaessa sijaitse nykyisten bussilinjojen varrella. Saavutettavuuden parantamiseksi linjastoihin pitäisi tällöin tehdä pieniä muutoksia, minkä lisäksi terveysasemalle ei nykyisellään mahdu suurta lisäväestöä. Jos saavutettavuutta tarkastellaan Turun kaupungin rajojen ulkopuolelle ja pelkästään maantieteellisistä lähtökohdista, merkittävä osa Pohjois-Turun väestöä ohjautuisi Ruskon ja Vahdon terveysasemille. Niihin ei kuitenkaan tämänhetkisessä tilanteessa ole tosiasiallisesti mahdollista saada mahtumaan Maarian korvaavaa terveysasematoimintaa. Muita mahdollisia suuntia maantieteellisesti ovat Auran ja Liedon terveysasemat. Matkaa Maariasta naapurikuntien terveysasemille tulisi kymmenestä kilometristä (Rusko, Lieto) 20 kilometriin (Aura), kun Keskustan terveysasemalle matkaa on 14 kilometriä. Myös poikittaisliikenne muihin kuntiin on tällä hetkellä varsin ongelmallinen, kun taas Turun sisäisessä liikenteessä Föli kulkee säännöllisesti koko päivän ajan ja samalla hinnalla kuin muukin Turun sisäinen liikenne. Saavutettavuuden näkökulmasta nykyinen ratkaisu on näin ollen tässä vertailussa yhdenvertaisin.

Mikäli pohjoisen Turun alueelle rakennettaisiin uusi terveysasematoimipiste, sen tulisi yhdenvertaisuuden näkökulmasta palvella koko Pohjois-Turun väestöä, ei pelkästään Maarian aluetta. Kun myös muu Pohjois-Turku otetaan huomioon, väestöä on noin 8560, mikä olisi edelleen optimaalista terveysasemakokoa pienempi. Jos alueen tarpeisiin lähdettäisiin suunnittelemaan uudisrakentamista, tarkastelualue tulisi todennäköisesti olemaan vielä Pohjois-Turkuakin suurempi, jolloin palvelun piiriin hakeuduttaisiin myös kaupungin rajojen ulkopuolelta. Saavutettavuuden näkökulmasta Pohjois-Turun alueella on useampia sellaisia sijainteja, joissa terveysasema olisi helposti saavutettava sekä joukkoliikennevälineillä että henkilöautolla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Maarian ja muun Pohjois-Turun terveysasemapalveluiden tarvetta olisi tarkoituksenmukaista tarkastella osana hyvinvointialueen palveluverkkoratkaisua, joka olisi tällöin myös mahdollista tehdä pohjoista Turkua laajemmalle väestöpohjalle. Myös Keskustan terveysaseman tulevaisuuteen tulee ottaa kantaa hyvinvointialueella, jolloin tehtävissä ratkaisuissa voidaan parantaa Keskustan terveysaseman saavutettavuutta Pohjois-Turun suunnasta tuleville. Toistaiseksi Maarian alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan nykyisellä palveluverkolla, kuitenkin siten että mahdollista digitaalisen etävastaanottopalvelun pilottia olisi mahdollista suunnata erityisesti pohjoisen Turun väestölle.

Asian käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.2.2022 § 88

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa annettiin Nurmion ym. aloitteeseen edellä kuvattu vastaus. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ”palauttaa aloitteen uuteen valmisteluun neuvottelujen jatkamiseksi alueilla käytettävissä olevista tiloista tai parakkitiloista. Tilojen selvityksessä otetaan huomioon kotihoidon toimitilojen ja hammashoidon tilojen sijoittaminen.”

Palveluverkkojohtaja Minna Juselius ja asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas 16.3.2022:

Maarian terveysaseman väistötilaselvitys

Kuten alkuperäisessä aloitevastauksessa, joka sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettiin 16.2.2022, tuotiin esiin pohjoisen Turun palveluverkkotarkastelusta, on pitkän aikavälin ratkaisut tehtävä hyvinvointialueen toimesta osana laajempaa tarkastelukokonaisuutta.

Maarian terveysasemalle on selvitetty korvaavia tiloja alueelta, mutta näitä ei ole kohtuullisilla kustannuksilla ja lainsäädännön (laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016) puitteissa löydettävissä. Maarian alueen väestön terveysasemapalvelut on toistaiseksi järjestetty keskustan alueella ja digitaalisen etävastaanottopalvelun pilotin suuntaamisen mahdollisuutta erityisesti pohjoisen Turun väestölle selvitetään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tahtotilaa jatkaa neuvotteluja alueella käytettävissä olevista tiloista on vaikeaa toteuttaa lainsäädännön hengen mukaisesti. (”Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta.”)

Vuokrasopimukset siirtyvät kaupungin vastuulta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Alustavan tarkastelun pohjalta Jäkärlästä on löydettävissä sijoituspaikka pienehkölle tilaelementille esimerkiksi ns. Lunulan toteuttamattomalta pysäköintialueelta. Kohteeseen rakentaminen vaatisi poikkeamisluvan. Tilaelementin valmistumisajankohta kilpailutuksen valmistelun, varsinaisen kilpailutuksen ja toteutusvaiheen yhteenlasketun keston mukaan ajoittuisi aikaisintaan vuoden 2023 alkuun. Kaupungilla ei ole kokemusta terveysasematoimintojen väistötilaelementeistä, mutta karkean arvion mukaan tämänkaltaisen erikoistilan kustannustaso olisi merkittävästi suurempi, kuin esimerkiksi koulu- ja päiväkotiväistötilojen kustannukset, jotka ovat viime aikoina vaihdelleet noin 29-53 €/m2 välillä. Näin ollen voidaan arvioida, että tilaelementistä aiheutuisi merkittävä kustannukset. Myös elementtitilojen vuokrausta koskee samat ajalliset rajoitteet, kuin muitakin vuokrasopimuksia. Näistä syistä mahdollisen tilaelementin hankinta alueelle on vaihtoehto, joka tulisi myös käsitellä hyvinvointialueella.

Varissuon terveysasema on Maarian lähipalvelupisteen ohella toinen Turun kaupungin terveysasematoimitila, jossa tulee toteutettavaksi Maarian kaltainen siirtyminen väistöön nykyisestä toimitilasta. Varissuon terveysasemalla työskentelee noin 60 työntekijää ja siellä tarjotaan useita eri palveluita: terveysaseman, suun terveydenhuollon, neuvolan ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. Lisäksi talossa on laboratorion näytteenottopiste. Toisin kuin Maarian lähipalvelupisteen väistötarpeessa, näin suurelle joukolle työntekijöitä ja toimintoja ei ollut mahdollista löytää tiloja olemassa olevista toimitiloista. Sen takia Varissuon terveysaseman tarpeisiin on haettu erillistä väistötilaa. Koska Maarian lähipalvelupiste on hallinnollisesti ja toiminnallisesti ollut jo aiemmin osa Keskustan terveysasemaa sen lisäksi, että toiminnat saatiin mahtumaan Keskustan terveysaseman tiloihin, palvelut siirrettiin toteutettavaksi akuutin tilanteen yhteydessä Keskustan terveysasemalle ja kysymys pohjoisen Turun terveysasematoimipisteestä on ollut esillä terveysasemien palveluverkkoselvityksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palautuspäätöksessä 16.2.2022 nostettiin esiin uutena asiana vielä kotihoidon toimitilojen ja hammashoidon tilojen sijoittaminen. Nykytilanteessa kotihoidon Maaria-Paattinen tiimit toimivat kahdessa eri tilassa. Jäkärlän toimipiste sijaitsee Jäkärlän liikuntahallin kiinteistössä ja Paattisilla Paattisten aluetalossa. Hammashoitola on Jäkärlän koulurakennuksessa.

Kotihoidon tiimeille on pitkään etsitty yhteistä tilaa ja parhaillaan on Tilapalveluissa selvityksen alla tällainen mahdollisuus. Hammashuollon osalta ei ole käynnissä tiloihin liittyvää tarveselvitystä eikä sille ole todettu väistötilatarpeita. Kuten terveysasematoimintojen, myös hammashoidon osalta tulisi palveluverkkoa tarkastella laajemmasta näkökulmasta, kuin tilapäisenä tilahankintana.

Kaupunginhallituksen terveysasemien palveluverkkoselvitystä koskeva päätös 21.3.2022 § 119

Todettakoon vielä, että kaupunginhallitus päätti 21.3.2022 § 119 merkitä terveysasemien palveluverkkoselvityksen tiedoksi ja esittää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, että palveluverkkoselvitys otetaan huomioon Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta muodostettaessa, että Varissuolle sekä Pohjois-Turkuun sijoittuu jatkossa sote-keskus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, että työntekijöiden asianmukaisista toimitiloista huolehditaan osana palveluverkkopäätöksiä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Nurmion ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 78

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Nurmion ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX