Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14028.03.202214
Kaupunginvaltuusto7711.04.202214

13769-2021 (00 01 02, 12 05 02)

Vastaus valtuutettu Muhis Azizin ym. aloitteeseen koskien nuorisotyön suuntaamisesta jalkautuvaan nuorisotyöhön Turun lähiöihin

Tiivistelmä: -

Kh § 140

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, nuorisopalvelupäälliköt Minna Saarinen, Taina Laaksonen ja Anna Salminen:

Valtuutettu Muhis Azizi ym. ovat 15.11.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa tehneet aloitteen, joka koskee jalkautuvaa nuorisotyötä Turun lähiöihin. Aloitteessa todetaan, että nuorisotoimintaa tulisi uudistaa enemmän jalkautuvaan nuorisotyöhön. 

Turun Nuorisopalvelut panostaa ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarjoamalla lapsille, nuorille ja perheille turvallista vapaa-ajan toimintaa sekä yksilö- ja ryhmämuotoista tukea 0–29-vuotialle.

Nuorisopalveluissa on tunnistettu liikkuvan työn ja sillä tavoitettavien kohderyhmien tuen tarve ja tähän on pyritty vastaamaan erilaisin toiminnoin. Resurssit ovat rajalliset, joten palveluissa joudutaan jatkuvasti tasapainoilemaan eri kohderyhmien tarpeiden välillä.

Nuorisotyö on luonteeltaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä. Resurssin siirtäminen suuremmassa määrin kohdennettuun ja korjaavaan työhön on pois ennaltaehkäisevästä työstä. Ennaltaehkäisevän työn vähentäminen tuottaa tutkitusti yhteiskunnalle kuluja pidemmällä aikavälillä. Mikäli nuorisotyön panosta halutaan lisätä myös kohdennetun ja korjaavan toiminnan suuntaan, tulee siihen suunnata lisärahoitusta.

Erityyppiset työmuodot nuorisotyössä vaativat erilaista osaamista. Kohdennettuihin työmuotoihin ei voida suoraan siirtää työntekijöitä ennaltaehkäisevistä työmuodoista. Tämä edellyttää työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja uusia rekrytointeja.

Lähiöissä toiminta keskittyy nuorisotilojen työntekijöiden yhdessä nuorten kanssa järjestämään toimintaan. Työntekijät tekevät työtä myös kouluissa sekä jalkautuen nuorten vapaa-ajanviettopaikoille tarpeen ja resurssien mukaan. Tiloissa työskentelee 2–3 työntekijää/alue, joten resurssi on pieni ja työntekijöiden työpanos jakautuu erilaisten toimintojen välille. Toiminta on suunnattu pääasiassa alle 19-vuotiaille. Valtaosa nuorisotiloissa toteutetusta työstä toteutetaan virka-ajan jälkeen iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikana. Osa aluenuorisotiloista tarjoaa palvelua ympäri vuoden myös koulujen loma-aikoina.

On tunnistettu, että nuorisotiloissa on tarvetta myös yli 18-vuotiainen toiminnalle. Hansan nuorisotila tarjoaa torstai-iltaisin toimintaa yli 18-vuotiaille nuorille ja tämä toiminta on avoinna kaikille nuorille kaupunginosasta riippumatta. Lisäksi kaikki nuorisopalveluiden vastuualueet tuottavat yhdessä Vaihda Vimmalle toimintaa loma-aikoina. Tässä toiminnassa on huomioitu myös yli 18-vuotiaiden nuorten palveluntarve.  Uusi ruotsinkielinen nuorisotila Humalistonkadulla kartoittaa myös yli 18-vuotiaiden tarvetta palvelulle.      

Etsivä nuorisotyö tekee jalkautuen tavoittavaa työtä Varissuolla ja keskustassa, sekä tarjoaa kohtaamispaikan verkossa Discord-olkkarissa sekä yksilöllistä tukea 15–29-vuotiaiden nuorten tarpeiden mukaan. Vuoden 2022 henkilöstö- ja taloussuunnitelmissa on kahden vakanssin lisäys etsivään nuorisotyöhön. Resurssien lisääntyessä, kenttätyötä keskustassa lisätään.

Ankkuri –poliisitoimintaan lisätään nuorisotyöllistä resurssia vuoden 2022 aikana yhden työntekijän työpanoksella. Työntekijä tulee työskentelemään osana Ankkuri-tiimiä, mutta sijoittuu hallinnollisesti nuorisopalveluihin.

Lisäksi alle 29-vuotiaita nuoria tuetaan Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa, jonka työntekijät ovat vuonna 2022 jalkautumassa alueellisiin nuorisotiloihin tavoitteena viedä tietoa nuorille ajankohtaisista asioista.

Nuorten työpajatoiminta tarjoaa alle 29-vuotialle nuorille tukea oman polun löytämiseen, työllistymiseen ja koulutukseen pääsemiseen.

Kulttuurisessa nuorisotyön palveluilla vahva ennaltaehkäisevän työn rooli. Asiakkaina lapsia, kaikenikäisiä nuoria ja perheitä. Keskeisiä palvelumuotoja Vimman taide- ja tapahtumatoiminta, Turku Rock Academyn ja Auran Panimon musiikkitoiminta sekä Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto.  Kulttuurisessa nuorisotyössä lapset ja nuoret eri taiteen alojen ja nuorisotyön ammattilaisten ohjauksessa, taide ja musiikki nuorisotyön välineitä. Tarvittaessa palveluohjaus muihin tukitoimintoihin, jos havaitaan lisätuen tarvetta.

Nuorisopalvelujen harrastusryhmätoiminnat helposti saavutettavia, maksutonta toimintaa tarve lisätä. Nuorten omaehtoinen toiminta lisääntynyt, nuorispalveluissa tuetaan ja mahdollistetaan nuorilta nuorille toimintaa. Nuorisopalveluiden tapahtuma- ja esitystoiminnoissa sekä taidetoiminnan kautta mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin, puuttua erilaisiin ilmiöihin ja ylläpitää positiivista tulevaisuuskuvaa.

Bändi- ja musiikkitoiminnassa erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria. Yhteistyötä tehdään mm. poliisin Ankkuritoiminnan ja sairaalakoulun kanssa. Bänditoimintaan ohjataan Ankkuripoliisin toimesta nuoria harrastamaan musiikkia vaihtoehtona kadulla vietetylle ajalle. Bändi- ja musiikkitoiminnassa myös oppilaitosyhteistyötä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ohjataan musiikkialan opintojen pariin.

Kulttuurinen nuorisotyö tuottaa Harrastamisen Turun mallin harrastusryhmiä, tavoitteena saada lapset ja nuoret harrastusten pariin. Lisäksi on etsivän harrastustoiminnan ryhmät: Seikkailupuistossa Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden perhetyön kautta tulevia lapsia. Kohderyhmänä lapset ja perheet, joiden perheiden syrjäytymisriski korkea. Sekä Vimmassa ja Seikkailupuistossa ryhmät VALMO-oppilaille. Myös erityiskoulujen ryhmiä.

Liikkuva nuorisotyö Liikkis toimi vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana Jäkärlässä ja Runosmäessä. Toimintaan saatiin kaupungilta erillinen rahoitus korona-ajan palvelusulkujen ja nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin vuoksi. Kokemukset liikkuvasta, nuorten maailman ilmiöitä tunnistavasta ja nuoria tavoittavasta toiminnasta olivat lupaavia. Toiminta ei kuitenkaan saanut jatkorahoitusta.

Nuorisopalvelut jakavat erilaisia avustuksia, joiden avulla yhdistykset ja muut toimijaryhmät voivat käynnistää ja järjestää erilaista toimintaa tunnistettuihin tarpeisiin.

Nuorisolautakunta on myös tehnyt päätöksen, että 1.2.2021 päivitetyssä nuorisopalveluiden hinnastossa valtaosa nuorisotiloista on maksuttomia ja kaupunkilaisten ja yhdistysten varattavissa. Tällä päätöksellä halutaan osaltaan tukea nuorten omaehtoista toimintaa ja yhdistysten toimintaedellytyksiä. Tästä mahdollisuudesta tiedotetaan yhdistyksiä mm. yhdistyskirjeellä.

Turun Nuorisopalvelut kerää aktiivisesti tietoa nuorten maailman ilmiöistä ja on mukana työskentelyssä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi erilaisissa verkostoissa ajankohtaista tietoa hyödyntäen. Myös näissä verkostoissa yli 18-vuotiaiden tarve tuelle ja yhteisöllisyyttä rakentavalle toiminnalle tulee säännöllisesti esiin. Tarve toiminnalle on tunnistettu laajasti kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa ja verkostoissa tehdään vaikuttamistyötä lisäresurssien saamiseksi näihin toimintoihin.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Muhis Azizin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 77

Oheismateriaali 1Valtuutettu Muhis Azizin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX