Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13028.03.20224
Kaupunginvaltuusto7011.04.20227

3081-2022 (01 00 02)

Turun kaupungin strategiaraportti ja henkilöstöraportti 2021

Tiivistelmä:

Strategian toimeenpanon toteutumista on säännöllisesti seurattava. Seuranta on keskeinen osa toiminnan ja talouden vuosittaista raportointia. Vuoden 2021 strategian seuranta on toteutettu edellisen kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellisen kaupunkistrategian ja strategiset ohjelmat 23.6.2014. Strategian seurannan osana tehdään henkilöstöraportti, jossa tarkastellaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman toteutumista. Henkilöstöraportissa esitetään lisäksi tarkemmat tiedot henkilöstöä koskevista tunnusluvuista ja niiden kehityksestä.

Kh § 130

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

Strategiaraportti 2021

Kaupunginvaltuusto linjasi 14.10.2019 § 151, että kaupunki jatkaa seuraavat vaalikaudet strategiamallia, joka tähtää määrittämään vuoden 2029 Turkua ja että strategiarakenne säilytetään siten, että siinä on kaksi pääohjelmaa: Hyvinvointi ja aktiivisuus sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Vuoden 2021 kaupunkistrategian seuranta on toteutettu edellisien vuosien tapaan. Raportoinnissa on keskitytty pääohjelmiin ja niiden teemoihin. Arviointi tapahtuu käytännössä toimialojen strategisten ja operatiivisten sopimusten toteutumista seuraamalla. Strategiaraportissa seurataan myös kaupungin kärkihankkeiden etenemistä. Vuonna 2021 käynnissä oli kolme kärkihanketta: Keskustan kehittäminen, Turun tiedepuisto ja Smart and Wise Turku.

Strategisten ohjelmien toimeenpanon mittarit eivät sisälly tähän dokumenttiin, vaan ne laaditaan ja raportoidaan toimialojen strategisten sopimusten pohjalta vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä.

Tässä muodossa strategiaraportti toteutetaan viimeistä kertaa. Turun kaupunkivaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 14.2.2022. Seuraava raportointi tehdään uudistetun strategian rakenteen mukaisesti.

Strategiaraportissa korostuu koronapandemian aiheuttama poikkeustila, joka jatkui koko viime vuoden ajan. Vaikutukset näkyvät palvelualueilla eri tavoin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa pandemia synnytti lisää palvelutarpeita sekä kasvatti hoito- ja palveluvelkaa. Vapaa-ajan palvelujen ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät pysyivät edelleen alhaisina erilaisten käyttörajoitusten takia. Toisaalta matkailu lisääntyi ja yöpymisten määrä lähti kasvuun.

Työttömyys kääntyi laskuun. Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Turun työttömyysaste oli 13,2 % ja se oli laskenut 3,3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa Turussa oli yhteensä 195 301 turkulaista. Kasvua oli noin 900 henkilön verran.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Henkilöstöraportti 2021

Turun kaupungin vuoden 2021 henkilöstöraporttia laadittaessa on huomioitu Henkilöstö voimavarana -ohjelma ja Kuntatyönantajien raportointisuositukset. Henkilöstöraportissa tarkastellaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman toteutumisen lisäksi keskeisimpien henkilöstöä koskevien tunnuslukujen toteutumista ja kehitystä. 

Henkilöstö voimavarana -ohjelma on osa kaupungin strategiahierarkiaa. Ohjelma pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on. Henkilöstö voimavarana -ohjelmassa (2018–2021) on paljon mittareita, jotka ovat sidoksissa Kunta 10 -tutkimukseen. Vuonna 2021 toteutettiin kaupungin oma työhyvinvoinnin välikysely, jonka kautta näemme työhyvinvoinnin eri osa-alueiden muutostrendit verrattuna vuoteen 2020. Työhyvinvointikysely osoitti muun muassa, että vastaajista lähes puolet koki työkuormituksensa olleen yli sietokyvyn kuluneen vuoden aikana, ja tuloksissa heijastuu pitkittyneeseen poikkeustilanteeseen liittyneet paineet, muutokset sekä epävarmuus. Työnsä merkitykselliseksi kokevien osuus on hyvällä tasolla (86,1 %), ollen edelleen organisaatiomme voimavara.

Henkilötyövuosien määrässä on kaupunkitasoisesti kasvua edeltävään vuoteen, ja suurin kasvu tapahtui kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa. Palvelukokonaisuuden työvoiman käytön kasvuun vaikuttivat oppilasmäärien kasvu sekä koronaerillisrahoituksella palkatun henkilöstön määrä. Työvoiman käytön määrä vuonna 2021 oli yhteensä 10 464,3 (HTV ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita). Koko henkilöstön osalta henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 10 781,3.

Sairauspoissaoloissa oli lievästi laskua. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,3 päivää henkilötyövuotta kohden, kun vastaava luku vuodelta 2020 oli 17,2 päivää henkilötyövuotta kohden. Henkilöiden määrä, joilla ei ole lainkaan terveysperusteisia poissaoloja, oli myös kasvanut vuoteen 2020 nähden.

Vuonna 2021 rekrytoinnit lisääntyivät noin 33 % ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi noin 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pandemian kasvattama työvoimapula näkyi erityisesti tilapäisen ylimääräisen työvoimatarpeen ja oppisopimuspaikkojen lisääntymisenä. Hakemusten määrissä työpaikkaa kohden oli suurta vaihtelua tehtävästä riippuen. Henkilöstökoulutusten osalta vuosi oli haastava, mikä johtuu suurelta osin pandemian aiheuttamista toiminnan muutoksista.

Kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 46,2 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 190 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 38 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli vuonna 2021 62,7 vuotta.

Oheismateriaali 1Strategiaraportti 2021

Oheismateriaali 2Henkilöstöraportti 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee strategiaraportin 2021 ja henkilöstöraportin 2021 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 70

Oheismateriaali 1Strategiaraportti 2021

Oheismateriaali 2Henkilöstöraportti 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee strategiaraportin 2021 ja henkilöstöraportin 2021 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta