LOPULLISEN KAUPAN EHDOT

 

 

Myyjä

 

Turun kaupunki (kaupunki)

 

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20101 Turku

 

Ostaja

 

Peab Oy omaan, omaan, perustetun/perustettavan yhtiön tai perustettujen/perustettavien yhtiöiden (ostaja)

 

Y-tunnus: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINKI

 

Kaupan kohde

 

Turun kaupungin Raunistulan kaupunginosan 52. korttelin tontti x (853-81-52-x), pinta-alaltaan 4091 m2.

 

Kaupan kohteen osoite on Oskarinkuja 1, 20300 Turku ja kohde on osoitettu kartalla M xx / 20xx.

 

Kaupan kohteena oleva tontti 853-81-52-x on 17.10.2020 voimaan tulleessa asemakaavassa 14/2017 Oskarinkuja osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK-1.

 

Kauppahinta

 

Kauppahinta on xx (xx.xxxx) euroa.

 

Kaupan perusteet:

 

Kaupunginvaltuuston päätös xx.x.2022 § xx,

päätös on tullut lainvoimaiseksi xx.xx.2022

 

Maankäyttöjohtajan päätöspöytäkirja xx.x.202x § xxx

 

Muut kaupan ehdot:

 

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

 

1. Kauppahinnan maksaminen

 

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille

ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

2. Omistus- ja hallintaoikeus

 

Ostaja saa kiinteistön heti omistukseensa ja hallintaansa tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

Kiinteistö myydään vapaana kiinnityksistä, rasitteista ja muista maksuvelvoitteista kuin mitä tässä kauppakirjassa on mainittu.

 

3. Käyttöoikeudet, rasitteet ja rasitukset

 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteen omaisuuteen ei kohdistu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

 

4. Verot, maksut ja vastuu vahingoista

 

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, kohteen lainhuudatuksesta sekä varainsiirtoverosta.

 

Kaupantekovuodelta kiinteistön osalta määrättävästä kiinteistöverosta vastaa myyjä.

Myyjä vastaa kaupan kohdetta kohdanneista vahingoista siihen saakka kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

5. Kohteeseen tutustuminen ja asiakirjat

 

Tontti 853-81-52-x on 17.10.2020 voimaan tulleen asemakaavan Oskarinkuja mukaista asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-1)

 

Mahdolliset perustetut rasitteet yms. maininta tähän.

 

Ostaja on tutustunut:

- kaupan kohteen alueeseen ja rajoihin sekä maasto-olosuhteisiin ja maankäyttömääräyksiin (asemakaavakartta ja määräykset sekä –selostus Oskarinkuja 14/2017 sekä yleiskaava 2020)

 

Lisäksi ostaja on tutustunut seuraaviin asiakirjoihin:

- lainhuutotodistus xx.xx.xxxx

- rasitustodistus xx.xx.xxxx

- kiinteistörekisterin ote xx.xx.xxxx

 

Ostaja on tutustunut ympäröiviä alueita koskeviin maankäyttömääräyksiin:

- asemakaavakartat ja –määräykset 14/2017

- yleiskaava 2020

 

Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja tietoja eikä ostajalla ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

 

6. Rakentamiskelpoisuus

 

Ostaja on vastuullinen kiinteistön perustamistavan valinnasta, rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten ja muiden tutkimusten suorittamisesta, maaperän edellyttämien hankkeiden rakenteellisten ratkaisujen sekä maanalaisten johtojen ja putkien sijainnin selvittämisestä sekä rakentamiskelpoisuuden muusta yksityiskohtaisesta selvittämisestä.

 

Mikäli ostajan rakennushanke edellyttää maanalaisten johtojen siirtämistä, ostaja vastaa kustannuksellaan johtojen siirtämisestä. Ostaja on velvollinen hyväksyttämään siirtosuunnitelmat johtojen omistajalla sekä sopimaan johtojen omistajan kanssa siirtotoimenpiteiden suorittamisesta.

 

7. Rakentamisvelvollisuus

 

Kiinteistölle on rakennettava hyväksyttyjen piirustusten, rakennusjärjestyksen sekä kauppakirjan liitteenä mahdollisesti annettujen rakentamisohjeiden mukaisesti kerrosalaltaan vähintään 60 % asemakaavan sallimasta suurimmasta rakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siten, että rakennuslupaviranomainen voi siinä suorittaa käyttöönottokatselmuksen mainittuun määräaikaan mennessä.

 

8. Luovutusrajoitus

 

Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta kiinteistöä muulle kuin sellaiselle, jonka kaupunki hyväksyy.

 

9. Sanktiot

 

Mikäli ostaja ei ole täyttänyt edellä 7. kohdassa mainittua rakennusvelvoitettaan tai on 8. kohdan vastaisesti luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille heti sopimussakkoa kauppahinnan suuruisen määrän.

 

10. Luiskat

 

Mikäli katujen rakentaminen vahvistettujen suunnitelmien mukaan vaatii kadun ja kiinteistön pihatason korkeuserosta johtuen joko penger- ja leikkausluiskan ulottamista kiinteistölle, kiinteistönomistajan on sallittava tämä korvauksetta.

 

11. Rasiteoikeudet

 

Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kaupungin tai sen osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen, laitteiden ja kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Kiinteistön omistajalle korvataan em. toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat suorannaiset vahingot ja haitat. Kaupungilla on oikeus merkitä em. oikeus rasitteena kiinteistörekisteriin ostajaa enempää kuulematta.

 

12. Pintavedet

 

Ostajan tulee huolehtia kustannuksellaan tonttiviemäröintinsä yhteydessä kiinteistön rajoittuvilta puistoalueilta tai muilta alueilta ja jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, kiinteistölle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.

 

13. Lämpö- ja porakaivot

 

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki maaperään porattavan lämpö- tai porakaivon sijoittamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että niiden sijoittamisessa noudatetaan lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

 

14. Kunnallistekniikka ja liittymismaksut

 

Turun Vesihuolto Oy:llä tai Turun kaupungilla on oikeus periä tontinomistajalta voimassaolevan taksansa mukaisen, runkolinjasta mahdollisesti rajalle tuodun, ns. tonttijohdon rakentamiskustannuksen välittömästi tämän kauppakirjan alle-kirjoittamisen jälkeen. Lisäksi Turun Vesihuolto Oy:llä on oikeus periä vesihuollon liittymismaksu sen jälkeen, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

 

Turun kaupungilla on oikeus periä kiinteistönomistajalta kulloinkin voimassa olevan vahvistetun taksan mukainen vuotuinen hulevesimaksu.

 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana kiinteistön kohdalla sijaitsevat kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot sekä katuvalaistukset.

 

Ostaja vastaa kiinteistön kohdalla olevan kadun yleiseen käyttöön luovuttamisesta riippumatta, kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty. Tähän velvollisuuteen kuuluu myös kiinteistön katuosuudella mahdollisesti olevien istutusten ja nurmikon hoito.

 

15. Naapurin oikeudet ja velvollisuudet

 

Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää aluetta tarpeelliselta osalta tontin rajaan mahdollisesti ulottuvan seinän ja vesikaton rakentamis-, korjaus-, huolto- ym. töiden suorittamista varten. Naapuri on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon.

 

Kiinteistönomistajalla on oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja routalevy enintään 500 mm naapuritontin alueelle, mikäli Turun kaupunki omistaa kyseessä olevan naapurialueen. Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on puolestaan oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja routalevy enintään 500 mm puheena olevalle alueelle.

 

16. Kiinteistön käyttö

 

Kiinteistö on pidettävä siistissä kunnossa ja vaadittaessa aidattava viranomaisten hyväksymällä tavalla.

 

17. Kauppaehtojen siirto

 

Edellä kohdissa 9 – 16 mainitut määräykset tulee ottaa kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli kaupunki on antanut suostumuksen, että kiinteistö voidaan luovuttaa rakentamattomana, kohtien 7. ja 8. ehdot on myös otettava luovutuskirjaan.

 

18. Irtain omaisuus

 

Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

 

19. Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus (täydennettävä kaupantekohetkellä)

 

Ympäristönsuojelulain 139 § mukaisesti myyjä ilmoittaa, että kaupan kohde on viimeksi ollut osittain vuokrattuna huoltoasema käyttöön ja vuokraus on päättynyt 30.6.2023 sekä osittain katualuetta. Huoltamotoimintaa on alueella ollut 1950-luvulta lähtien. Alueella on tehty Oy Shell Ab:n toimesta pilaantuneen maaperän puhdistustöitä vuonna 2003. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen puhdistustöistä antamassa lausunnossa (LOS-2004-Y-437-18, 28.11.2008) todetaan, että entisen huoltamorakennuksen alueella tehtävät maankaivutyöt on suunniteltava ja toteutettava niin, että töiden yhteydessä syntyvä maa-ainesjäte saadaan toimitettua laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

 

Alueella on tehty ympäristöteknisiä selvityksiä, joiden perusteella xxxx

 

Myyjällä ei ole tiedossa muita alueella toteutettuja ympäristöteknisiä tutkimus- tai kunnostustoimenpiteitä.

 

Mikäli myyjän tai sen edeltäjän omistusaikana syntynyttä maaperän pilaantumista ilmenee, eikä kunnostussuunnitelmaa ole laadittu myyjän tai sen edeltäjän toimesta, laatii ostaja kaupan kohteen maaperän kunnostussuunnitelman. Kunnostussuunnitelma tulee laatia siten, että puhdistaminen tapahtuu taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Ostajan on esitettävä kunnostussuunnitelma myyjän hyväksyttäväksi ennen kunnostussuunnitelman esittämistä viranomaisille. Myyjän tulee hyväksyä tai hylätä kunnostussuunnitelma kuukauden kuluessa. Hyväksyttyään kunnostussuunnitelman myyjä vastaa viranomaisten kunnostussuunnitelman perusteella vaatimista kaupan kohteen maa-alueen puhdistuskustannuksista.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että VNa 214/2007 alemman ohjearvon alittavista (nk. kynnysarvomaiden) haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puhdistamisena. Ostajan on otettava kynnysarvomaat huomioon kaikessa maarakentamisessa. Ostaja vastaa kynnysarvomaiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

 

Pilaantuneen maaperän mahdollisen puhdistuksen toteuttaa ostaja taloudellisesti edullisimmalla tavalla siten, että puhdistaminen ei aiheuta viivästyksiä ostajan tontilla toteuttamalle rakennushankkeelle. Myyjä osoittaa kohteelle puhdistustyön ympäristöteknisen valvojan ja vastaa tämän kustannuksista suoraan. Myyjä ei vastaa puhdistuskustannuksista, jotka eivät perustu kunnostussuunnitelmaan tai asianomaisen viranomaisen päätökseen tai ole tehty kaupungin osoittaman ympäristöteknisen valvojan ohjauksessa. Myyjä ei myöskään vastaa maamassojen poistosta ja kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin, kun ne aiheutuvat yksinomaan rakennushankkeen toteuttamisesta eikä siltä osin, kun ostaja säästää rakennushankkeeseen muutoin sitoutuvia kustannuksia (esim. pilaantuneen maan kaivu- ja kuljetuskustannukset siltä osin, kun ne toteutettaisiin rakennushankkeen toteuttamiseksi myös ilman pilaantuneen maan puhdistamista).

 

Pilaantuneen maan puhdistamiseen liittyvien kustannusten laskuttamisesta sekä mahdollisista muista puhdistamiseen liittyvistä kustannuksista tulee olla yhteydessä hankkeelle nimettyyn kaupungin yhteyshenkilöön ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Puhdistuskustannusten maksu tapahtuu ostajan lähettämää laskua tai laskuja vastaan.

 

Jos ostaja ei esitä kunnostussuunnitelmaa viranomaiselle viiden vuoden kuluessa kaupantekopäivästä tai esittää kunnostussuunnitelman viranomaiselle ennen kuin myyjä on sen hyväksynyt tai määräaika myyjän hyväksymiselle on päättynyt, vastaa puhdistuskustannuksista ostaja.

 

Jos kunnostussuunnitelmasta ei saada sovittua ja maan puhdistaminen jää ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaisesti kaupungin hoidettavaksi, kaupunki kilpailuttaa puhdistusurakan lain julkisista hankinnoista mukaisesti. Mikäli kaupungin suorittama puhdistusurakan hankintalain mukainen kilpailuttaminen ja sen jälkeinen puhdistustyö aiheuttaa viivästyksiä tontin rakentamisen aloittamiseen, kaupunki ei ole miltään osin vastuussa tästä viivästyksestä ostajalle mahdollisesti aiheutuneista lisäkustannuksista tai vahingoista.

 

20. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle

 

Turussa, _________kuun __. päivänä 20

 

Myyjä

 

Ostaja

 

Aika ja paikka edellä mainitut.

 

Julkisen kaupanvahvistajan todistus

VILLKOR FÖR DET SLUTLIGA KÖPET

 

 

Säljare

 

Åbo stad (staden)

 

FO-nummer: 0204819-8

PB 355

20101 Åbo

 

Köpare

 

Peab i räkning för eget, grundat bolag/ett bolag som ska grundas eller bolag som ska grundas/bolag som ska grundas (köpare)

 

FO-nummer: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINGFORS

 

Köpeobjekt

 

Tomt x (853-81-52-x) i kvarter 52 i stadsdel Raunistula i Åbo stad. Tomtens areal är 4091 m2.

 

Köpeobjektets adress är Oskarsgränd 1, 20300 Åbo och objektet har anvisats på kartan M xx / 20xx.

 

Köpeobjektet är tomt 853-81-52-x i som anvisats som kvartersområde för flervåningshus AK-1 i detaljplanen Oskarsgränd 14/2017 som trädde ikraft 17.10.2020.

 

Köpeskilling

 

Köpeskillingen är xx (xx.xxxx) euro.

 

Grunderna för köpet:

 

Stadsfullmäktiges beslut xx.x.2022 § xx,

beslutet har vunnit laga kraft xx.xx.2022

 

Markanvändningsdirektörens beslutsprotokoll xx.x.202x § xxx

 

Övriga villkor för köpet:

 

Alla villkor för fastighetsköpet ingår i detta köpebrev.

 

1. Betalning av köpeskillingen

 

Köpeskillingen betalas i sin helhet på det konto som säljaren meddelat innan köpebrevet undertecknas och kvitteras som betald genom undertecknandet av detta köpebrev.

 

 

2. Ägande- och besittningsrätt

 

Ägande- och besittningsrätten till fastigheten övergår genast till köparen genom undertecknandet av detta köpebrev.

 

Fastigheten säljs fri från inteckningar, servitut och andra betalningsskyldigheter än de som anges i detta köpebrev.

 

3. Nyttjanderätt, servitut och gravationer

 

Enligt lagfarts- och inteckningsregistret hänför sig till köpeobjektets egendom inga gravationer eller begränsningar som har antecknats i registret och inga nya ärenden är anhängiga.

 

4. Skatter, avgifter och ansvar för skador

 

Köparen svarar för köpvittnesarvodet, lagfart för köpeobjektet och överlåtelseskatten.

 

Säljaren svarar för fastighetsskatten som fastställs för fastigheten det år då köpet ingås.

För skador som har drabbat köpeobjektet svarar säljaren tills äganderätten övergår till köparen. Köparen svarar för skador efter äganderättens övergång.

 

5. Granskning av köpeobjektet och handlingar

 

Tomt 853-81-52-x är ett kvartersområde för flervåningshus (AK-1) enligt detaljplanen Oskarsgränd som trädde i kraft 17.10.2020.

 

Eventuella stiftade servitut och annat liknande ska nämnas här.

 

Köparen har bekantat sig med följande:

-området som utgör köpeobjektet och dess gränser samt terrängförhållandena och markanvändningsbestämmelserna (karta, bestämmelser och redogörelsen för detaljplanen Oskarsgränd 14/2017 och generalplanen 2020)

 

Därtill har köparen tagit del av följande handlingar:

- lagfartsbevis xx.xx.xxxx

- gravationsbevis xx.xx.xxxx

- utdrag ur fastighetsregistret xx.xx.xxxx

 

Köparen har bekantat sig med markanvändningsbestämmelserna för kringliggande områden:

- kartor och bestämmelser för detaljplanerna 14/2017

- generalplan 2020

 

Köparen har konstaterat att köpeobjektet motsvarar de handlingar och uppgifter som lagts fram och köparen har inget att anmärka beträffande dessa omständigheter.

 

6. Byggbarhet

 

Köparen svarar för valet av grundläggningssätt för fastigheten, för markundersökningar och andra undersökningar i anslutning till planeringen av byggprojektet, för utredningar av konstruktionslösningar för projekt som förutsätts av grunden, för utredningar av var eventuella underjordiska ledningar och rör ska placeras samt övrig detaljerad utredning av byggbarheten.

 

Om köparens byggprojekt förutsätter flyttning av underjordiska ledningar svarar köparen för kostnaderna för flyttningen av ledningarna. Köparen är skyldig att låta ledningarnas ägare godkänna planerna för flyttning av ledningar samt att avtala med ledningarnas ägare om vidtagandet av flyttningsåtgärder.

 

7. Byggnadsskyldighet

 

På fastigheten ska enligt godkända ritningar, byggnadsordningen och byggnadsanvisningarna som eventuellt ges i en bilaga till köpebrevet, byggas en våningsyta på minst 60 % av den största byggrätten som tillåts i detaljplanen inom fem år från det att köpebrevet undertecknats så att bygglovsmyndigheten kan förrätta en syn för ibruktagande inom den bestämda tidsfristen.

 

8. Överlåtelsebegränsning

 

Köparen förbinder sig att inte sälja eller på något annat sätt överlåta den obebyggda fastigheten vidare till någon annan än en part som godkänts av staden.

 

9. Sanktioner

 

Om köparen inte uppfyller byggnadsskyldigheten som nämns ovan i punkt 7 eller om köparen i strid med punkt 8 har överlåtit en obebyggd tomt vidare, är köparen skyldig att omedelbart betala avtalsvite som är lika stor som köpeskillingen till staden.

 

10. Slänter

 

Om byggandet av gator enligt de fastställda planerna kräver på grund av höjdskillnaden mellan gatan och gårdens marknivå en terrass eller ytterslänt fram till fastigheten, ska fastighetsägaren utan ersättning tillåta detta.

 

11. Servitutsrättigheter

 

Köparen är skyldig att utan ersättning tillåta placering av stadens eller av staden anvisade ledningar, apparater och fästanordningar som betjänar samhället eller fastigheten på fastigheten, över fastigheten eller i byggnader som finns på fastigheten. Fastighetsägaren ersätts för eventuella direkta skador och olägenheter som orsakats av ovannämnda åtgärd. Staden har rätt att anteckna ovannämnda rätt som servitut i fastighetsregistret utan att höra köparen desto mer.

 

12. Ytvatten

 

Köparen ska på egen bekostnad i samband med avloppsanläggning på tomten svara för avledningen av eventuellt ytvatten som rinner till tomten från parkområden som gränsar till fastigheten eller andra områden och gångvägar som inte har allmänt avloppsnät.

 

13. Värme- och borrbrunnar

 

Fastighetsägaren är skyldig att se till att han har alla myndighetstillstånd som behövs för placeringen av värme- och borrbrunnar i marken och att eventuella krav och bestämmelser som förekommer i lagstiftning eller ges av myndigheterna iakttas vid placeringen av dessa.

 

14. Kommunalteknik och anslutningsavgifter

 

Åbo Vattenförsörjning Ab eller Åbo stad har rätt att av tomtägaren uppbära kostnaderna för byggande av en s.k. tomtledning som eventuellt dragits från stamlinjen till gränsen enligt gällande taxa omedelbart efter att detta köpebrev undertecknats. Därtill har Åbo Vattenförsörjning Ab rätt att uppbära en avgift för anslutning till vattenförsörjningsnätet efter att ett anslutningsavtal har undertecknats.

 

Åbo stad har rätt att ta ut en årlig dagvattenavgift i enlighet med gällande taxa av fastighetsägaren.

 

Staden bygger på egen bekostnad under en tid som den fastställt gatorna vid fastigheten enligt gaturitningar, samt allmänna el-, vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar och gatubelysning.

 

Köparen svarar för underhåll och renhållning av gatan invid fastigheten, oavsett om den upplåtits för allmänt bruk, enligt det som föreskrivs i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Denna skyldighet omfattar även skötsel av eventuella planteringar och gräsmatta på fastighetens gatuavsnitt.

 

15. Grannens rättigheter och skyldigheter

 

Grannfastighetens ägare eller innehavare har rätt att använda området till nödvändiga delar för att utföra bygg-, reparations- och underhållsarbeten e.d. av vägg och yttertak som eventuellt sträcker sig till tomtgränsen. Grannen är skyldig att ersätta och reparera skador som han eller hon orsakat.

 

Fastighetsägaren har rätt att då han eller hon anlägger takfots- eller tjälskivor i anslutning till byggnad på tomtgränsen utnyttja högst 500 mm av granntomtens område om Åbo stad äger grannområdet i fråga. Grannfastighetens ägare eller innehavare har i sin tur rätt att vid byggande fast i tomtgränsen installera en takfots- och tjälskiva högst 500 mm på ifrågavarande område.

 

16. Fastighetens användning

 

Fastigheten ska hållas i vårdat skick och vid behov inhägnas på ett sätt som godkänts av myndigheterna.

 

17. Överföring av köpevillkor

 

Bestämmelserna som nämns ovan i punkterna 9–16 ska tas upp i överlåtelsehandlingar som gäller fastigheten. Om staden har gett sitt samtycke till att fastigheten kan överlämnas obebyggd ska även villkoren i punkterna 7 och 8 tas upp i överlåtelsehandlingen.

 

18. Lösöre

 

Genom detta köpebrev överlåts inget lösöre och inget separat avtal har ingåtts om överlåtelse av lösöre i samband med detta köp.

 

19. Upplysningsplikt enligt miljöskyddslagen (ska kompletteras vid stunden för genomförandet av köpet)

 

Säljaren meddelar enligt 139 § i miljöskyddslagen att köpeobjektet senast varit utarrenderat för en servicestations bruk och att arrendet upphörde 30.6.2023 och gällde också en del av gatuområdet. Servicestationer har haft verksamhet på området sedan 1950-talet. På området genomfördes saneringar av förorenad mark på uppdrag av Oy Shell Ab år 2003. Sydvästra Finlands miljöcentral konstaterar i sitt utlåtande gällande saneringsarbetena (LOS-2004-Y-437-18, 28.11.2008) att schaktningsarbeten på den tidigare servicestationsbyggnadens område ska planeras och genomföras så att det marksubstansavfall som uppstår i samband med arbetena fås levererat till den anstalt som har lov att ta emot det ifrågavarande avfallet.

 

På området har gjorts miljötekniska utredningar, utgående från dessa xxxx

 

Säljaren har inte kännedom om att några andra miljötekniska utredningar eller iståndsättningsåtgärder genomförts på området.

 

Om det framgår att marken förorenats medan säljaren eller dess föregångare ägt området, och säljaren eller dess föregångare inte har gjort en iståndsättningsplan, utarbetar köparen en iståndsättningsplan för marken i köpeobjektet. Iståndsättningsplanen ska utarbetas så att saneringen görs på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Köparen ska lägga fram iståndsättningsplanen till säljaren för godkännande innan den lämnas till myndigheterna. Säljaren ska godkänna eller förkasta iståndsättningsplanen inom en månad. Efter att ha godkänt iståndsättningsplanen ska säljaren stå för de kostnader för sanering av marken på köpeobjektets område som krävs av myndigheterna på basis av iståndsättningsplanen.

 

För tydlighetens skull konstateras att sådana åtgärder eller kostnader som förorsakas av skadeämneshalter som underskrider det lägre riktvärdet i SRf 214/2007 (s.k. tröskelvärdesjord) inte anses motsvara sådan sanering av förorenad mark som avses här. Köparen ska beakta tröskelvärdesjorden i all markbyggnad. Köparen svarar för kostnaderna som förorsakas av transport och hantering av tröskelvärdesjord.

 

Köparen svarar för en eventuell sanering av marken på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt och så att saneringen inte orsakar dröjsmål för köparens byggprojekt på tomten. Säljaren utser en miljöteknisk inspektör för saneringen av objektet och svarar direkt för kostnaderna för anställningen av denna. Säljaren svarar inte för saneringskostnader som inte grundar sig på iståndsättningsplanen eller den behöriga myndighetens beslut eller som inte har gjorts under handledning av den miljötekniska inspektör som staden utsett. Säljaren svarar inte heller för kostnader som förorsakats av avlägsnande och transport av jordmassor i den mån de enbart förorsakats av genomförandet av byggprojektet och inte till den del som det gäller köparens sparande i kostnader som i övrigt är bundna till byggprojektet (t.ex. kostnader för grävning och transport av förorenad mark i den mån de skulle utföras också utan saneringen av förorenad mark).

 

Gällande faktureringen av kostnaderna för sanering av förorenad mark samt andra eventuella saneringskostnader ska stadens kontaktperson som utsetts för projektet kontaktas innan saneringsåtgärderna inleds. Saneringskostnaderna betalas mot faktura eller fakturor som skickas av köparen.

 

Om köparen inte lägger fram iståndsättningsplanen för myndigheten inom fem år från köpslutet eller om köparen lägger fram iståndsättningsplanen till myndigheten innan säljaren har godkänt den eller tidsfristen för säljarens godkännande har gått ut, svarar köparen för saneringskostnaderna.

 

Om ingen överenskommelse kan nås om iståndsättningsplanen och saneringen av marken ska skötas av staden i enlighet med 133 § i miljöskyddslagen, ska staden konkurrensutsätta saneringsarbetet i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Om konkurrensutsättningen av saneringen som staden utför enligt upphandlingslagen samt det därpå följande saneringsarbetet orsakar dröjsmål vid inledandet av tomtbyggandet, är staden inte i något avseende ansvarig för de extra kostnader eller skador som detta dröjsmål eventuellt orsakar köparen.

 

20. Avgörande av meningsskiljaktigheter

 

Eventuella meningsskiljaktigheter om tolkningen av köpebrevet och omtvistade frågor kring ersättning och avtalsvite, avgörs av Egentliga Finlands tingsrätt som första rättsinstans.

 

Detta köpebrev har upprättats i tre likalydande exemplar, ett för säljaren, ett för köparen och ett för det offentliga köpvittnet.

 

Åbo, __.__.202x

 

Säljare

 

Köpare

 

Tid och plats såsom nämns ovan.

 

Intyg av offentligt köpvittne