Kiinteistökaupan esisopimus

 

1. OSAPUOLET

 

Myyjä

Turun kaupunki (Kaupunki)

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20101 Turku

 

Ostaja

Peab Oy (Ostaja)

Y-tunnus: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINKI

 

Lopullisen kaupan Peab Oy tekee omaan, perustetun/perustettavan yhtiön tai perustettujen/perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

2. ESISOPIMUKSEN KOHDE

 

Yhteensä noin 4091 m2 suuruinen alue, joka käsittää:

-Noin 3957 m2 suuruisen määräalan Turun kaupungin Raunistulan (81.) kaupunginosan korttelin 8 tontista 1 (853-81-8-1) sekä

-Noin 134 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin yleisestä alueesta 81K (853-81-9901-0).

 

Kohteen osoite on Oskarinkuja 1, 20300 Turku.

 

Esisopimuksen ja kaupan kohde on 17.10.2020 voimaan tulleen asemakaavan 14/2017 Oskarinkuja mukaan asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-1).

 

Esisopimuksen ja kaupan kohde on osoitettu kartalla M 525/ 16.11.2021.

 

Lopullinen kauppa käsittää joko edellä mainitut korttelin muodostusosat tai niistä tonttijaolla ja lohkomisella muodostetut uudet tontit, mikäli tonttijako ja lohkominen on suoritettu ennen lopullisen kaupan tekoa.

 

3. ESISOPIMUKSEN TARKOITUS

 

Osapuolet tekevät lopullisen kiinteistökaupan liitteenä 1 olevien ehtojen mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet:

 

1. Esisopimuksen ja kaupan kohteena olevalle alueelle osittain kohdistuva noin 4575 m2 suuruista aluetta koskeva maanvuokraus St1 Oy:n kanssa päättyy 30.6.2023 ja

2. Edellä mainitun noin 4575 m2 suuruisen alueen ennallistaminen niiltä osin, että St1 Oy on poistanut alueelta rakentamansa rakennelmat, laitokset, laitteet ja muun omaisuuteensa maanvuokrasopimusehtojen mukaisesti, on suoritettu loppuun ja alueella on St1 Oy:n toimesta suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimus sekä alueen kunnostamissuunnitelman laatimisen aikataulusta ja osapuolien velvoitteista on tehty erillinen sopimus.

 

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät ole täyttyneet 31.12.2025 mennessä, purkautuu tämä esisopimus. Mikäli ehdot eivät ole täyttyneet 31.12.2025 mennessä edellä kohdan 3 kohdassa 2. mainittujen ehtojen osalta Ostajasta riippumattomista syistä voidaan esisopimuksen voimassaoloaikaa jatkaa 31.12.2026 asti. Ostaja voi harkintansa mukaan ostaa esisopimuksen kohteen liitteen 1 mukaisilla ehdoilla, vaikka edellä mainitut lopullisen kaupan edellytykset eivät ole täyttyneet. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole ennen 31.12.2025.

 

Ostajan ja Kaupungin välillä on sovittu, että luovutettavasta rakennusoikeudesta noin 2500 k-m2 on toteutettava ARA-tuotantona.

 

Edellä esitettyjen kaupan edellytysten täyttyessä Osapuolet sitoutuvat tekemään oheisen kauppakirjan mukaisen kiinteistökaupan.

 

4. KAUPPAHINNAN MÄÄRÄYTYMINEN

 

AK-1 alueen osalta kauppahinta muodostuu vapaarahoitteisen rakennusoikeuden osalta 450 €/k-m2 mukaan. ARA-tuotannon osalta rakennusoikeuden hinta määräytyy kaupantekohetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemän Turun seudun enimmäistonttihinnan mukaisesti.

 

5. ESISOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PURKUEHDOT

 

Tämä esisopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.

 

6. MUUT EHDOT

 

Tämän esisopimuksen kaupanvahvistajan palkkion maksaa Ostaja.

 

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Kaikki tästä esisopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan osapuolten kesken neuvotellen. Jos erimielisyyttä ei pystytä sopimaan neuvottelemalla, ratkaistaan riitakysymys ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 

 

Tämä esisopimus on tehty kolmena saman sanaisena kappaleena, yksi Myyjälle, yksi Ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

 

Turussa __. päivänä ______kuuta 202x

 

 

 

 

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että __________ myyjänä sekä ___________ ostajana ovat allekirjoittaneet tämän esisopimuksen ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä esisopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että sopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1§:ssä säädetyllä tavalla.

 

Aika ja paikka edellä mainittu

 

Liite 1    LOPULLISEN KAUPAN EHDOT

 

Föravtal för fastighetsköp

 

1. PARTER

 

Säljare

Åbo stad (Stad)

FO-nummer: 0204819-8

PB 355

20101 Åbo

 

Köpare

Peab Oy (Köpare)

FO-nummer: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINGFORS

 

Det slutliga köpet genomförs av Peab i räkning för eget, grundat bolag/ett bolag som ska grundas eller flera bolag som grundats/flera bolag som ska grundas.

 

2. OBJEKT FÖR FÖRAVTALET

 

Ett område på sammanlagt 4091 m2, som omfattar:

-Ett outbrutet område på cirka 3957 m2 av tomt 1 (853-81-8-1) i (81.) stadsdelen Raunistula i Åbo stad samt

-Ett ca 134 m2 stort outbrutet område på Åbo stads allmänna område 81 K (853-81-9901-0).

 

Objektets adress on Oskarsgränd 1, 20300 Åbo.

 

Objektet för föravtalet och köpet utgör ett kvartersområde för flervåningshus (AK-1) enligt detaljplanen för Oskarsgränd (14/2017) som trädde i kraft 17.10.2020.

 

Objektet för föravtalet och köpet anvisas på kartan M 525/ 16.11.2021.

 

Det slutliga köpet omfattar antingen de ovannämnda delarna av kvarteret eller de nya tomter som uppstått efter tomtindelning eller styckning, ifall tomtindelningen och tomtstyckningen har genomförts innan det slutliga köpet genomförs.

 

3. FÖRAVTALETS SYFTE

 

Parterna genomför det slutliga fastighetsköpet enligt villkoren i bilaga 1 inom sex (6) månader från att följande villkor har uppfyllts:

 

1. Det arrende av ett ca 4575 m2 stort område som utarrenderats till St1 Oy, som delvis infaller på det område som föravtalet och köpet gäller, upphör 30.6.2023 och

2. Ett återställande av det ovannämnda området på ca 4575 m2 för de delar som St1 har avlägsnat de konstruktioner, anstalter, apparater och annan egendom enligt arrendeavtalets villkor, har slutförts och St1 låtit genomföra en undersökning av förorenad mark på området och ett separat avtal har uppgjorts om tidsplanen för och parternas förpliktelser i iståndsättningsplanen för området.

 

Ifall de ovannämnda villkoren inte har uppfyllts 31.12.2025, hävs detta föravtal. Ifall villkoren inte har uppfyllts 31.12.2025 för de villkors del som bestäms i punkt 2 under punkt 3 på grund av orsaker som inte anknyter till Köparen, kan föravtalets giltighet förlängas till 31.12.2026. Köparen kan efter eget övervägande köpa föravtalets objekt enligt villkoren i bilaga 1, trots att de ovannämnda villkoren för det slutliga köpet inte har uppfyllts. Denna rätt existerar dock inte innan 31.12.2025.

 

Köparen och Staden har kommit överens om att ca 2500 v-m² av den byggrätt som överlåts ska genomföras som ARA-bostadsproduktion.

 

Då de ovannämnda villkoren uppfylls, förbinder sig Parterna till att genomföra fastighetsköpet enligt det bifogade köpebrevet.

 

4. BESTÄMMANDE AV KÖPESKILLINGEN

 

Köpeskillingen för området AK-1 för den fritt finansierade byggrättens del fastställs enligt 450 €/v-m2. För ARA-bostadsproduktionens del bestäms byggrättens pris enligt det maximitomtpris för Åboregionen som fastställts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och som gäller vid stunden för köpet.

 

5. GILTIGHET OCH VILLKOR FÖR HÄVANDE AV FÖRAVTALET

 

Detta föravtal träder i kraft då det har undertecknats.

 

6. ÖVRIGA VILLKOR

 

Köparen ansvarar för arvodet till köpvittnet för detta föravtal.

 

7. TVISTER

 

Eventuella meningsskiljaktigheter som beror på detta föravtal löses i första hand via förhandlingar mellan parterna. Egentliga Finlands tingsrätt som första rättsinstans löser eventuella tvister, om förhandlingarna inte gett resultat.

 

 

Detta föravtal har upprättats i tre likalydande exemplar, ett för Säljaren, ett för Köparen och ett för det offentliga köpvittnet.

 

 

Åbo __. __ 202x

 

 

 

 

INTYG AV DET OFFENTLIGA KÖPVITTNET

 

I min egenskap av köpvittne intygar jag att __________ som säljare och ___________ som köpare har undertecknat detta föravtal och att de samtidigt varit närvarande vid bestyrkandet av föravtalet. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att avtalet har upprättats enligt 2 kap. 1 § i jordabalken.

 

Tid och plats som ovan

 

Bilaga 1    VILLKOR FÖR DET SLUTLIGA KÖPET