Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta6315.02.20227
Kaupunkiympäristölautakunta8601.03.20224
Kaupunginhallitus10307.03.202214
Kaupunginvaltuusto4514.03.20223

5544-2020 (10 02 03, 03.04)

Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Uusi konserttitalo, III kaupunginosa (os. Itsenäisyydenaukio) (10/2020)

Tiivistelmä:

Kaavanmuutos mahdollistaa uuden, ensisijaisesti akustisen orkesterimusiikin esittämiselle tarkoitetun konserttitalon rakentamisen Itsenäisyydenaukiolle. Kaava mahdollistaa n. 310 paikkaisen laitoksen rakentamisen LPA-1-kortteliin ja siihen liittyviin maanalaisiin tiloihin. Rakennusoikeutta kaavamuutosalueelle osoitetaan yhteensä 57 375 k-m2. Lisäys voimassa olevaan kaavaan on 19 368 k-m². Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu 295 000 euroa (alv. 0 %). Kustannusarvio esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

Kylk § 63

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Paula Aantaa 2.2.2022:

III kaupunginosan kortteliin 25 ja sitä ympäröiville kaduille on laadittu 24.11.2021 päivätty ja 2.2.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus.

Kaavanmuutos mahdollistaa uuden, ensisijaisesti akustisen orkesterimusiikin esittämiselle tarkoitetun konserttitalon rakentamisen Itsenäisyydenaukiolle.

Nykytilanne

Kaavanmuutosalueella sijaitsevat Turun kaupunginteatteri, Valtion virastotalo ja Itsenäisyydenaukio puistoineen. Teatterin ja virastotalon välissä on rakentamaton pysäköintialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös korttelia ympäröivät katualueet.

Nykytilannetta ja kaavatilannetta on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen kohdassa 3. Lähtökohdat.

Asemakaavan kuvaus

Itsenäisyydenaukio-niminen puisto ja osa katuaukiota muutetaan kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi uutta musiikkitaloa varten. Rakennuksen selkeä päämassa kaartuvine piirteineen asettuu joen puolelta lähelle teatterilämpiön korkeutta. Korkeat saliosat nousevat julkisivupinnasta sisäänvedettyinä. Julkisivumateriaalit sopeutuvat ympäristöön. Teatterin ja konserttitalon väliin muodostuu kortteliaukio, josta on yhteys virastotalolle konserttisalin ja teatterin synergiaa palvelevan yhdysosan yli. Virastotalolle avautuu jokinäkymä yhdysosan ja aukion yli. Konserttitalon katolle osoitetaan julkista tilaa ja viherrakentamista.

Teatterin ja virastotalon suojelumääräykset pysyvät ennallaan. Aurajoen rantaan merkitään alue, jossa on Muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.

Autopaikkojen korttelialueen ja teatterin korttelin rajausta muutetaan vastaamaan toteutuneen teatterirakennuksen laajennusta. Autopaikkojen korttelialueen lisäksi pysäköintiä osoitetaan Samppalinnankadun ja Itsenäisyydenkadun alle, joihin ajoyhteys järjestetään pysäköintilaitoksen kautta. Pysäköintilaitoksen sallittua kerroskorkeutta nostetaan siten, että rakennukseen voi toteuttaa yhteensä 5 pysäköintitasoa ja Samppalinnankadun puolelta katsottuna maanpäällisiä kerroksia on kolme.

Suunnittelualueen pinta-ala on 3,8919 ha, josta yleisten rakennusten korttelialuetta on 1,6682 ha, autopaikkojen korttelialuetta 0,1465 ha ja katualueita 2,0772 ha. 

Alueen kokonaiskerrosalaksi tulee 57 375 k-m2, josta julkisten rakennusten kortteleille (YY-1, YY-2 ja YH-1) osoitettu yhteensä 49 317 k-m2 ja pysäköintilaitokselle 8 058 k-m2. Lisäystä aikaisempaan on 19 368 k-m2.

Kaava mahdollistaa n. 310 paikkaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen LPA-1-kortteliin ja siihen liittyviin maanalaisiin tiloihin. Virastotalossa ja sen tontilla on yhteensä 50 autopaikkaa, jotka säilyvät ennallaan. Nykytilanteessa kaavamuutosalueella on noin 208 kadunvarsipaikkaa. Huoltoajon mahdollistaminen Paavo Nurmen puistotiellä ja jalankulun olosuhteiden parantaminen ja katulinjauksen muutos Samppalinnankadulla merkitsee noin 55 pysäköintipaikan poistumista. Lisäksi Itsenäisyydenaukiolta poistuu 40 paikkaa ja pysäköintilaitoksen alta 48 paikkaa. Kokonaan uusia autopaikkoja saadaan n. 167 kpl.

Samppalinnankadulla ja Paavo Nurmen puistotiellä järjestellään pysäköintipaikkoja ja linjataan ajorataa liiketeen sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Volter Kilven katu muutetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu, vallitsevan tilanteen mukaan. Osa Itsenäisyydenaukiota muutetaan pihakaduksi.

Konserttitaloon arvioidaan tulevan n. 120 työpaikkaa nykyisten virastotalon ja teatterin 1070 työpaikan lisäksi. Konserttitalon vierailijamääräksi arvioidaan 120 000/vuosi. Teatterin vuosittainen vierailijamäärä on n. 143 000 ja virastotalon 37 000.

Kaavaselostuksessa kohdassa 5 Asemakaavan kuvaus on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja se, millaisia vaikutuksia kaavan toteuttamisella on.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunginhallitus valitsi uuden konserttitalon sijaintipaikaksi Itsenäisyydenaukion 6.4.2020 § 142. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavamuutoksen tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 16.6.2020 § 231. Ilmoitus asemakaavanmuutoksen vireilletulosta on lähetetty kirjeitse osallisille 1.8.2020 (sis. 16.6.2020 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)) ja siitä on tiedotettu kuulutuksella 1.8.2020. OAS-vaiheessa saatiin 14 mielipidettä.

Aloituskokous viranomaisille pidettiin 21.9.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa muutettiin 19.10.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajan aloituskokouksessa tekemän huomautuksen mukaan. Kaava-alue kuuluu Aurajoen arvokkaaseen maisema-alueeseen ma-2, eikä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ma-1. Aloituskokousta on kuvattu tarkemmin vuorovaikutusraportissa.

Kaupunkiympäristölautakunta palautti kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi 24.11.2020 § 416. Kaupunginhallitus kumosi lautakunnan päätöksen ja hyväksyi 6.11.2020 päivätyn kaavaluonnoksen 17.12.2020 § 576 lisäyksin, jotka koskivat kaupunkitilan viihtyisyyttä ja arkkitehtuuria, ympäröivien puistojen saavutettavuutta, viherrakentamista, Itsenäisyydenaukion merkitystä ja Hämähäkkitontin käyttöä väliaikaisena leikkipuistona tai muuna julkiseen oleskeluun houkuttelevana tilana. Luonnoksen pohjalta valmisteltiin asemakaavaehdotus, joka vietiin viranomaisten lausuntokierrokselle ja samalla se asetettiin julkisesti nähtäville 13.12.2021-11.1.2022.

Yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 15.12.2021 klo 18-20 teams-kokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin konserttitalohankkeen taustoista, kaavanmuutoksesta ja kaavaprosessista, liikenteen järjestelyistä ja esiteltiin Harmoniaryhmittymän ehdotussuunnitelma uudeksi konserttitaloksi. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 47 henkilöä, joista 8 kuului tilaisuuden järjestäjiin.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla 13.11.2021-11.1.2022.

Lausunnot pyydettiin 17.1.2022 mennessä.

Lausuntoja tuli yhteensä 6 kpl.

Museovirasto ilmoitti, että Turun museokeskus vastaa lausunnon antamisesta. Varsinais-Suomen liitto ilmoitti, ettei sillä ole aihetta lausua konserttitalon kaavasta. Telia Finland Oyj:ltä ei saatu lausuntoa.

Kaupungin Museopalvelut ja ELY-keskus esittivät lausunnoissaan, että Itsenäisyydenaukio ei sovellu kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan näkökulmasta uuden konserttitalon paikaksi. Lisäksi toivottiin kiinnitettävän huomiota konserttitalon korkeuteen ja ilmastointikonehuoneiden sijoitteluun ja pyöräpaikkojen laatuun.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n, Turku Energia Kaukolämpö Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n lausunnoissa käsiteltiin verkostojen siirtotarvetta käsitteleviä asioita. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota poistumisteihin, pelastusteihin, maanalaisten tilojen kantavuuteen ja operointiin palotilanteessa.

Rakennusvalvonta halusi tarkennuksia konserttitaloa koskeviin kaavamääräyksiin.

Ehdotuksesta jätettiin 2 muistutusta.

Yksityishenkilö piti pysäköintilaitosta liian pienenä.

Senaatti-kiinteistöt katsoo, että voittanut kilpailutyö antaa riittävällä tavalla tilaa ja arvoa myös viereisille säilyville julkisille rakennuksille. Senaatti-kiinteistöt kiinnitti huomiota näkymän säilymiseen virastotalolta jokirantaa. Muistutuksessa pyydetään kiinnittämään huomio jalankulkureitteihin ja pääsyyn keskeytyksettä virastotalon sisäänkäynneille. Muistutuksessa toivotaan otettavan huomioon rakennustyön virastotalolle häiriöitä aiheuttamaton suorittaminen ja hulevesien hallinta. Senaatti-kiinteistöt pyytää tarkistamaan pysäköintilaitoksen rakennusoikeuden. Lisäksi muistuttaja esittää, että pysäköintilaitoksen korkeusasemaa nostetaan metrillä +24 metriin, jotta saadaan tarvittava joustovara tehtyihin luonnoksiin nähden. Pysäköintitontille asetettu viherkerroin 0,8, joka johtaa viherkaton toteuttamiseen, ei ole tarkoituksenmukainen.

Kaavoitus katsoo, että kaavamääräyksiä noudattava, Harmonia ehdotussuunnitelman mukainen konserttitalo istuu luontevasti arvorakennusten riviin ja on mahdollista toteuttaa arvokasta ympäristöä turmelematta.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta konserttitaloa koskevaa määräystä on täydennetty kaupunkikuvaa koskevilla määräyksillä ja lisätty: ”Rakennuksen katolla tulee olla julkinen tila.” Määräyksiin on lisätty pyöräpysäköinnin laatua koskevia määräyksiä ja määräys katujen alle rakennettavien tilojen kantavuudesta (pelastusajoneuvo). Kortteliaukioille on lisätty sallittavaksi 2 le-paikkaa.

Senaatti-kiinteistöjen muistutuksen perusteella korjattiin pysäköintilaitoksen rakennusoikeutta koskeva virhe ja lisättiin pysäköintilaitoksen korkeuteen 1 m suunnitteluvaraa. Kaavoitus katsoo, että viherkerroin on perusteltu, koska katto näkyy Samppalinnan maauimalan lisäksi virastotalon korkean osan ikkunoista. Lisäksi viherkatto toimii hulevesiä viivyttävänä rakenteena ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Hulevesien osalta kaavoitus katsoo, että kaavaan ei tarvita määräyksiä hulevesistä, vaan rakennusjärjestyksen § 8 ohjeet ovat riittävät.

Lausunnot ja muistutukset vastineineen on kuvattu tarkemmin vuorovaikutusraportissa kohdassa 5 Kaavaehdotuksen lausunnot ja 6 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo. Kaavaan tehdyt muutokset on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 4.4.8 Muutokset lausuntojen jälkeen.

Konserttitalon ja teatterin väliin jäävän aukion nimi esitetään nimettäväksi Kulttuuriaukioksi. Nimistötoimikunnan ehdottaman Taiteidenaukion katsottiin nimivaihtoehtoja tarkasteltaessa sekoittuvan Rettigin kiinteistöön (Hämeenkatu 19) tulevaan Taiteen taloon.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtyjen vähäisten muutosten johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Infran kustannukset ja kaavatalous

Kaavasuunnittelutasoinen arvonlisäveroton kustannusarvio suunnittelualueen katujen pysäköintijärjestelyjen, istutusten ja pinnoitteiden uusimisesta on 295.000 euroa.

Seuraava vaihe

Asemakaavaehdotus voidaan viedä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn heti lautakunnan hyväksymisen jälkeen, sillä ehdotus on jo ollut nähtävillä eikä maankäyttösopimusta tarvita.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Uusi konserttitalo

Liite 2Vastineet muistutuksiin

Oheismateriaali 1Selostus Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 2Tilastolomake Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 2.2.2022

Oheismateriaali 4Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali 5Yksityishenkilön muistutukset (17.12.2021 ja 2.1.2022)

Oheismateriaali 6Senaatti-kiinteistöjen muistutus 30.12.2021

Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vastineet muistutuksiin (liite 2) ja esittää kaupunginhallitukselle, että 24.11.2022 päivätty ja 2.2.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus Uusi konserttitalo esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset: 003 (III) 25.-5-6-7.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan Uuden konserttitalon asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 295.000 euroa (alv. 0 %) ja lähettää kustannusarvion edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi Uuden konserttitalon asemakaavanmuutoksen käsittelyn yhteydessä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Valkosen Hellstenin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti järjestää kohteessa katselmuksen ennen seuraavaa kokousta.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä esittelemässä kaavoitusarkkitehti Paula Aantaa.

Kylk § 86

Pöydältä 15.2.2022 § 63

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta toteaa, että kaava-alueen ja lähialueen liikenteen ja saavutettavuuden kokonaisjärjestelyistä laaditaan selvitys, joka tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

Valkosen Hellstenin kannattamana tekemä lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kh § 103

Liite 1Kartta Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 1Selostus Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 2Tilastolomake Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 2.2.2022

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 24.11.2022 päivätyn ja 2.2.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Uusi konserttitalo. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset: 003 (III) 25.-5-6-7.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Uuden konserttitalon asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 295.000 euroa (alv. 0 %).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 45

Liite 1Kartta Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 1Selostus Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 2Tilastolomake Uusi konserttitalo

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 2.2.2022

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 24.11.2022 päivätyn ja 2.2.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Uusi konserttitalo. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset: 003 (III) 25.-5-6-7.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Uuden konserttitalon asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 295.000 euroa (alv. 0 %).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty hylkyehdotus ja sen käsittely

Yrttiaho Sandelinin kannattamana teki seuraavansisältöisen hylkyehdotuksen:

”Päätösehdotus hylätään. Voimassaolevassa asemakaavassa alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä puisto (VP/s). Konserttitaloa ei ole mahdollista sovittaa alueelle heikentämättä ympäröivien rakennusten kaupunkikuvallista asemaa ja tärvelemättä niiden muodostaman kokonaisuuden kaupunkitaiteellista erityisyyttä. Kaupunginteatterin, valtion virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon ja näiden keskelle muodostuva Itsenäisyydenaukio on modernistisen arkkitehtuurin merkittävin kokonaisuus Turussa. Voimassa olevassa yleiskaavassa asemakaava-alue on osa kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti ja luonnontilaisesti arvokasta aluetta, jolla muutokset tulee tehdä niin, että alueen ominaispiirteitä ei turmella. Itsenäisyyden aukio on ainoita Aurajoen rannan rakentamattomia viheralueita kaupungin keskustassa ja siksi kaupunkilaisille tärkeä virkistysalue."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Yrttiahon tekemä hylkyehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 62 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 2 valtuutettua kannatti Yrttiahon tekemää hylkyehdotusta, 3 tyhjää, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista

Jakelu

tiedSenaatti-kiinteistöt
tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tiedXXXXX
tpvKaupunkiympäristö, kaavoitus
tpvKaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus
tiedKaupunkiympäristö, tonttipalvelut


Liitteet:

Kylk § 63
Liite 1:Kartta Uusi konserttitalo
Liite 2:Vastineet muistutuksiin

Kylk § 86
Liite 1:Kartta Uusi konserttitalo
Liite 2:Vastineet muistutuksiin

Kh § 103
Liite 1:Kartta Uusi konserttitalo

Kv § 45
Liite 1:Kartta Uusi konserttitalo / Karta Nya konserthuset
Liite 2:Äänestyslista/ Omröstningsförteckning