LOPULLISEN KAUPAN EHDOT

 

 

Myyjä

 

Turun kaupunki (kaupunki)

 

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20101 Turku

 

Ostaja

 

Peab Oy omaan, omaan, perustetun/perustettavan yhtiön tai perustettujen/perustettavien yhtiöiden (ostaja)

 

Y-tunnus: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINKI

 

Kaupan kohde

 

Turun kaupungin Raunistulan kaupunginosan 52. korttelin tontti x (853-81-52-x), pinta-alaltaan 4091 m2.

 

Kaupan kohteen osoite on Oskarinkuja 1, 20300 Turku ja kohde on osoitettu kartalla M xx / 20xx.

 

Kaupan kohteena oleva tontti 853-81-52-x on 17.10.2020 voimaan tulleessa asemakaavassa 14/2017 Oskarinkuja osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK-1.

 

Kauppahinta

 

Kauppahinta on xx (xx.xxxx) euroa.

 

Kaupan perusteet:

 

Kaupunginvaltuuston päätös xx.x.2022 § xx,

päätös on tullut lainvoimaiseksi xx.xx.2022

 

Maankäyttöjohtajan päätöspöytäkirja xx.x.202x § xxx

 

Muut kaupan ehdot:

 

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

 

1. Kauppahinnan maksaminen

 

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille

ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

2. Omistus- ja hallintaoikeus

 

Ostaja saa kiinteistön heti omistukseensa ja hallintaansa tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

Kiinteistö myydään vapaana kiinnityksistä, rasitteista ja muista maksuvelvoitteista kuin mitä tässä kauppakirjassa on mainittu.

 

3. Käyttöoikeudet, rasitteet ja rasitukset

 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteen omaisuuteen ei kohdistu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

 

4. Verot, maksut ja vastuu vahingoista

 

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, kohteen lainhuudatuksesta sekä varainsiirtoverosta.

 

Kaupantekovuodelta kiinteistön osalta määrättävästä kiinteistöverosta vastaa myyjä.

Myyjä vastaa kaupan kohdetta kohdanneista vahingoista siihen saakka kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

5. Kohteeseen tutustuminen ja asiakirjat

 

Tontti 853-81-52-x on 17.10.2020 voimaan tulleen asemakaavan Oskarinkuja mukaista asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-1)

 

Mahdolliset perustetut rasitteet yms. maininta tähän.

 

Ostaja on tutustunut:

- kaupan kohteen alueeseen ja rajoihin sekä maasto-olosuhteisiin ja maankäyttömääräyksiin (asemakaavakartta ja määräykset sekä –selostus Oskarinkuja 14/2017 sekä yleiskaava 2020)

 

Lisäksi ostaja on tutustunut seuraaviin asiakirjoihin:

- lainhuutotodistus xx.xx.xxxx

- rasitustodistus xx.xx.xxxx

- kiinteistörekisterin ote xx.xx.xxxx

 

Ostaja on tutustunut ympäröiviä alueita koskeviin maankäyttömääräyksiin:

- asemakaavakartat ja –määräykset 14/2017

- yleiskaava 2020

 

Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan siitä esitettyjä asiakirjoja ja tietoja eikä ostajalla ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

 

6. Rakentamiskelpoisuus

 

Ostaja on vastuullinen kiinteistön perustamistavan valinnasta, rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten ja muiden tutkimusten suorittamisesta, maaperän edellyttämien hankkeiden rakenteellisten ratkaisujen sekä maanalaisten johtojen ja putkien sijainnin selvittämisestä sekä rakentamiskelpoisuuden muusta yksityiskohtaisesta selvittämisestä.

 

Mikäli ostajan rakennushanke edellyttää maanalaisten johtojen siirtämistä, ostaja vastaa kustannuksellaan johtojen siirtämisestä. Ostaja on velvollinen hyväksyttämään siirtosuunnitelmat johtojen omistajalla sekä sopimaan johtojen omistajan kanssa siirtotoimenpiteiden suorittamisesta.

 

7. Rakentamisvelvollisuus

 

Kiinteistölle on rakennettava hyväksyttyjen piirustusten, rakennusjärjestyksen sekä kauppakirjan liitteenä mahdollisesti annettujen rakentamisohjeiden mukaisesti kerrosalaltaan vähintään 60 % asemakaavan sallimasta suurimmasta rakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siten, että rakennuslupaviranomainen voi siinä suorittaa käyttöönottokatselmuksen mainittuun määräaikaan mennessä.

 

8. Luovutusrajoitus

 

Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta kiinteistöä muulle kuin sellaiselle, jonka kaupunki hyväksyy.

 

9. Sanktiot

 

Mikäli ostaja ei ole täyttänyt edellä 7. kohdassa mainittua rakennusvelvoitettaan tai on 8. kohdan vastaisesti luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, ostaja on velvollinen suorittamaan kaupungille heti sopimussakkoa kauppahinnan suuruisen määrän.

 

10. Luiskat

 

Mikäli katujen rakentaminen vahvistettujen suunnitelmien mukaan vaatii kadun ja kiinteistön pihatason korkeuserosta johtuen joko penger- ja leikkausluiskan ulottamista kiinteistölle, kiinteistönomistajan on sallittava tämä korvauksetta.

 

11. Rasiteoikeudet

 

Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kaupungin tai sen osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen, laitteiden ja kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Kiinteistön omistajalle korvataan em. toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat suorannaiset vahingot ja haitat. Kaupungilla on oikeus merkitä em. oikeus rasitteena kiinteistörekisteriin ostajaa enempää kuulematta.

 

12. Pintavedet

 

Ostajan tulee huolehtia kustannuksellaan tonttiviemäröintinsä yhteydessä kiinteistön rajoittuvilta puistoalueilta tai muilta alueilta ja jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, kiinteistölle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.

 

13. Lämpö- ja porakaivot

 

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki maaperään porattavan lämpö- tai porakaivon sijoittamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että niiden sijoittamisessa noudatetaan lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

 

14. Kunnallistekniikka ja liittymismaksut

 

Turun Vesihuolto Oy:llä tai Turun kaupungilla on oikeus periä tontinomistajalta voimassaolevan taksansa mukaisen, runkolinjasta mahdollisesti rajalle tuodun, ns. tonttijohdon rakentamiskustannuksen välittömästi tämän kauppakirjan alle-kirjoittamisen jälkeen. Lisäksi Turun Vesihuolto Oy:llä on oikeus periä vesihuollon liittymismaksu sen jälkeen, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

 

Turun kaupungilla on oikeus periä kiinteistönomistajalta kulloinkin voimassa olevan vahvistetun taksan mukainen vuotuinen hulevesimaksu.

 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana kiinteistön kohdalla sijaitsevat kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot sekä katuvalaistukset.

 

Ostaja vastaa kiinteistön kohdalla olevan kadun yleiseen käyttöön luovuttamisesta riippumatta, kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty. Tähän velvollisuuteen kuuluu myös kiinteistön katuosuudella mahdollisesti olevien istutusten ja nurmikon hoito.

 

15. Naapurin oikeudet ja velvollisuudet

 

Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää aluetta tarpeelliselta osalta tontin rajaan mahdollisesti ulottuvan seinän ja vesikaton rakentamis-, korjaus-, huolto- ym. töiden suorittamista varten. Naapuri on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon.

 

Kiinteistönomistajalla on oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja routalevy enintään 500 mm naapuritontin alueelle, mikäli Turun kaupunki omistaa kyseessä olevan naapurialueen. Naapurikiinteistön omistajalla tai haltijalla on puolestaan oikeus ulottaa tontin rajaan kiinni rakennettaessa räystäs- ja routalevy enintään 500 mm puheena olevalle alueelle.

 

16. Kiinteistön käyttö

 

Kiinteistö on pidettävä siistissä kunnossa ja vaadittaessa aidattava viranomaisten hyväksymällä tavalla.

 

17. Kauppaehtojen siirto

 

Edellä kohdissa 9 – 16 mainitut määräykset tulee ottaa kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli kaupunki on antanut suostumuksen, että kiinteistö voidaan luovuttaa rakentamattomana, kohtien 7. ja 8. ehdot on myös otettava luovutuskirjaan.

 

18. Irtain omaisuus

 

Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

 

19. Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus (täydennettävä kaupantekohetkellä)

 

Ympäristönsuojelulain 139 § mukaisesti myyjä ilmoittaa, että kaupan kohde on viimeksi ollut osittain vuokrattuna huoltoasema käyttöön ja vuokraus on päättynyt 30.6.2023 sekä osittain katualuetta. Huoltamotoimintaa on alueella ollut 1950-luvulta lähtien. Alueella on tehty Oy Shell Ab:n toimesta pilaantuneen maaperän puhdistustöitä vuonna 2003. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen puhdistustöistä antamassa lausunnossa (LOS-2004-Y-437-18, 28.11.2008) todetaan, että entisen huoltamorakennuksen alueella tehtävät maankaivutyöt on suunniteltava ja toteutettava niin, että töiden yhteydessä syntyvä maa-ainesjäte saadaan toimitettua laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

 

Alueella on tehty ympäristöteknisiä selvityksiä, joiden perusteella xxxx

 

Myyjällä ei ole tiedossa muita alueella toteutettuja ympäristöteknisiä tutkimus- tai kunnostustoimenpiteitä.

 

Mikäli myyjän tai sen edeltäjän omistusaikana syntynyttä maaperän pilaantumista ilmenee, eikä kunnostussuunnitelmaa ole laadittu myyjän tai sen edeltäjän toimesta, laatii ostaja kaupan kohteen maaperän kunnostussuunnitelman. Kunnostussuunnitelma tulee laatia siten, että puhdistaminen tapahtuu taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Ostajan on esitettävä kunnostussuunnitelma myyjän hyväksyttäväksi ennen kunnostussuunnitelman esittämistä viranomaisille. Myyjän tulee hyväksyä tai hylätä kunnostussuunnitelma kuukauden kuluessa. Hyväksyttyään kunnostussuunnitelman myyjä vastaa viranomaisten kunnostussuunnitelman perusteella vaatimista kaupan kohteen maa-alueen puhdistuskustannuksista.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että VNa 214/2007 alemman ohjearvon alittavista (nk. kynnysarvomaiden) haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puhdistamisena. Ostajan on otettava kynnysarvomaat huomioon kaikessa maarakentamisessa. Ostaja vastaa kynnysarvomaiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

 

Pilaantuneen maaperän mahdollisen puhdistuksen toteuttaa ostaja taloudellisesti edullisimmalla tavalla siten, että puhdistaminen ei aiheuta viivästyksiä ostajan tontilla toteuttamalle rakennushankkeelle. Myyjä osoittaa kohteelle puhdistustyön ympäristöteknisen valvojan ja vastaa tämän kustannuksista suoraan. Myyjä ei vastaa puhdistuskustannuksista, jotka eivät perustu kunnostussuunnitelmaan tai asianomaisen viranomaisen päätökseen tai ole tehty kaupungin osoittaman ympäristöteknisen valvojan ohjauksessa. Myyjä ei myöskään vastaa maamassojen poistosta ja kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin, kun ne aiheutuvat yksinomaan rakennushankkeen toteuttamisesta eikä siltä osin, kun ostaja säästää rakennushankkeeseen muutoin sitoutuvia kustannuksia (esim. pilaantuneen maan kaivu- ja kuljetuskustannukset siltä osin, kun ne toteutettaisiin rakennushankkeen toteuttamiseksi myös ilman pilaantuneen maan puhdistamista).

 

Pilaantuneen maan puhdistamiseen liittyvien kustannusten laskuttamisesta sekä mahdollisista muista puhdistamiseen liittyvistä kustannuksista tulee olla yhteydessä hankkeelle nimettyyn kaupungin yhteyshenkilöön ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Puhdistuskustannusten maksu tapahtuu ostajan lähettämää laskua tai laskuja vastaan.

 

Jos ostaja ei esitä kunnostussuunnitelmaa viranomaiselle viiden vuoden kuluessa kaupantekopäivästä tai esittää kunnostussuunnitelman viranomaiselle ennen kuin myyjä on sen hyväksynyt tai määräaika myyjän hyväksymiselle on päättynyt, vastaa puhdistuskustannuksista ostaja.

 

Jos kunnostussuunnitelmasta ei saada sovittua ja maan puhdistaminen jää ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaisesti kaupungin hoidettavaksi, kaupunki kilpailuttaa puhdistusurakan lain julkisista hankinnoista mukaisesti. Mikäli kaupungin suorittama puhdistusurakan hankintalain mukainen kilpailuttaminen ja sen jälkeinen puhdistustyö aiheuttaa viivästyksiä tontin rakentamisen aloittamiseen, kaupunki ei ole miltään osin vastuussa tästä viivästyksestä ostajalle mahdollisesti aiheutuneista lisäkustannuksista tai vahingoista.

 

20. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle

 

Turussa, _________kuun __. päivänä 20

 

Myyjä

 

Ostaja

 

Aika ja paikka edellä mainitut.

 

Julkisen kaupanvahvistajan todistus