Kiinteistökaupan esisopimus

 

1. OSAPUOLET

 

Myyjä

Turun kaupunki (Kaupunki)

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20101 Turku

 

Ostaja

Peab Oy (Ostaja)

Y-tunnus: 1509374-8

Karvaamokuja 2 A

00380 HELSINKI

 

Lopullisen kaupan Peab Oy tekee omaan, perustetun/perustettavan yhtiön tai perustettujen/perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

2. ESISOPIMUKSEN KOHDE

 

Yhteensä noin 4091 m2 suuruinen alue, joka käsittää:

-Noin 3957 m2 suuruisen määräalan Turun kaupungin Raunistulan (81.) kaupunginosan korttelin 8 tontista 1 (853-81-8-1) sekä

-Noin 134 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin yleisestä alueesta 81K (853-81-9901-0).

 

Kohteen osoite on Oskarinkuja 1, 20300 Turku.

 

Esisopimuksen ja kaupan kohde on 17.10.2020 voimaan tulleen asemakaavan 14/2017 Oskarinkuja mukaan asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-1).

 

Esisopimuksen ja kaupan kohde on osoitettu kartalla M 525/ 16.11.2021.

 

Lopullinen kauppa käsittää joko edellä mainitut korttelin muodostusosat tai niistä tonttijaolla ja lohkomisella muodostetut uudet tontit, mikäli tonttijako ja lohkominen on suoritettu ennen lopullisen kaupan tekoa.

 

3. ESISOPIMUKSEN TARKOITUS

 

Osapuolet tekevät lopullisen kiinteistökaupan liitteenä 1 olevien ehtojen mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet:

 

1. Esisopimuksen ja kaupan kohteena olevalle alueelle osittain kohdistuva noin 4575 m2 suuruista aluetta koskeva maanvuokraus St1 Oy:n kanssa päättyy 30.6.2023 ja

2. Edellä mainitun noin 4575 m2 suuruisen alueen ennallistaminen niiltä osin, että St1 Oy on poistanut alueelta rakentamansa rakennelmat, laitokset, laitteet ja muun omaisuuteensa maanvuokrasopimusehtojen mukaisesti, on suoritettu loppuun ja alueella on St1 Oy:n toimesta suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimus sekä alueen kunnostamissuunnitelman laatimisen aikataulusta ja osapuolien velvoitteista on tehty erillinen sopimus.

 

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät ole täyttyneet 31.12.2025 mennessä, purkautuu tämä esisopimus. Mikäli ehdot eivät ole täyttyneet 31.12.2025 mennessä edellä kohdan 3 kohdassa 2. mainittujen ehtojen osalta Ostajasta riippumattomista syistä voidaan esisopimuksen voimassaoloaikaa jatkaa 31.12.2026 asti. Ostaja voi harkintansa mukaan ostaa esisopimuksen kohteen liitteen 1 mukaisilla ehdoilla, vaikka edellä mainitut lopullisen kaupan edellytykset eivät ole täyttyneet. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole ennen 31.12.2025.

 

Ostajan ja Kaupungin välillä on sovittu, että luovutettavasta rakennusoikeudesta noin 2500 k-m2 on toteutettava ARA-tuotantona.

 

Edellä esitettyjen kaupan edellytysten täyttyessä Osapuolet sitoutuvat tekemään oheisen kauppakirjan mukaisen kiinteistökaupan.

 

4. KAUPPAHINNAN MÄÄRÄYTYMINEN

 

AK-1 alueen osalta kauppahinta muodostuu vapaarahoitteisen rakennusoikeuden osalta 450 €/k-m2 mukaan. ARA-tuotannon osalta rakennusoikeuden hinta määräytyy kaupantekohetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemän Turun seudun enimmäistonttihinnan mukaisesti.

 

5. ESISOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PURKUEHDOT

 

Tämä esisopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.

 

6. MUUT EHDOT

 

Tämän esisopimuksen kaupanvahvistajan palkkion maksaa Ostaja.

 

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Kaikki tästä esisopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan osapuolten kesken neuvotellen. Jos erimielisyyttä ei pystytä sopimaan neuvottelemalla, ratkaistaan riitakysymys ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 

 

Tämä esisopimus on tehty kolmena saman sanaisena kappaleena, yksi Myyjälle, yksi Ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

 

Turussa __. päivänä ______kuuta 202x

 

 

 

 

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että __________ myyjänä sekä ___________ ostajana ovat allekirjoittaneet tämän esisopimuksen ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä esisopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että sopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1§:ssä säädetyllä tavalla.

 

Aika ja paikka edellä mainittu

 

Liite 1    LOPULLISEN KAUPAN EHDOT