Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5207.02.20228
Kaupunginvaltuusto2114.02.20224

15155-2021 (00 01 00, 02 08 00, 07 01 04, 00 00 01)

Turun kaupungin selvitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tekemän tietopyynnön johdosta

Tiivistelmä:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Turun kaupungille tietopyynnön 16.12.2021 selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Kaupunginhallitukselle esitetään, että selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista sekä arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on tehty ja että kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausjohtajan toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle ja tekemään selvitykseen vaadittavat täydennykset 30.6.2022 mennessä.

Kh § 52

Vs. johtava kaupunginlakimies Pauliina Ahlas 3.2.2022:

Asian tausta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Turun kaupungille tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, voimaanpanolaki) 13 §:n mukaan hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja alueen pelastustoimelta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot.

Voimaanpanolain 21 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle osoitteessa https://vsshp.twebasiointi.fi/hta/28.2.2022 klo 14.00 mennessä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kaupungilta pyydettyjä merkittäviä ja laajamerkityksellisiä lausuntoja ja selvityksiä.

Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot

Liitteissä 1 ja 2 on selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, jotka tullaan luovuttamaan hyvinvointialueelle. Tietopyynnöllä on pyydetty ensisijaisesti erittely omaisuudesta, jolla on tasearvoa. Tämän lisäksi on pyydetty erittely kalustosta, jotka on hankittu leasing-rahoituksella. Erittelyt auttavat aloittavan hyvinvointialueen taseen muodostamisessa sekä antavat tiedon taloudellisista vastuista.

Selvitykset on valmisteltu hyvinvointialueen asettamien ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi valmistelun aikana on tehty yhteistyötä hyvinvointialueen ko. projektista vastaavan henkilön kanssa.

Nyt luovutettavat tiedot on koostettu tämänhetkisen ja tiedossa olevan tilanteen pohjalta. Onkin tärkeää huomioida, että sisällöt saattavat muuttua kuluvan vuoden aikana. Tämän lisäksi valmistelun edetessä voidaan tarkentaa rivikohtaisia yksityiskohtia, joiden hankkiminen tässä aikataulussa on ollut mahdotonta.

Koonti siirtyvästä omaisuudesta ja leasing-vastuista (euroa)

Kaupunki

V-S aluepelastuslaitos

Yhteensä

Koneet ja kalusto

1 216 009,49

10 576 986,99

11 792 996,48

Muut pitkävaikutteiset menot

280 355,57

 

280 355,57

Osakkeet ja osuudet

550 967,99

 

550 967,99

Tasearvot yhteensä

2 047 333,05

10 576 986,99

12 624 320,04

 

 

 

 

Leasing-vastuut*

459 702,34

38 000,00

497 702, 32

 

*Jäljellä oleva leasing-vastuu 31.12.2022 (tarkentuu kevään 2022 aikana)

Leasing-kohteiden runsaan määrän ja nykyisen sopimusrakenteen seurauksena yksityiskohtainen erittely on ollut haastavaa. Kaupunki on uudistamassa sopimustaan Kuntarahoituksen kanssa ja tämän jälkeen saadaan lopulliset tiedot siirtyvien kohteiden osalta. Nyt annettava erittely tarkentuu kevään aikana.

Erittelyissä on listattu myös tiedot V-S aluepelastuslaitoksen keskeneräisistä tai tiedossa olevista tulevista investoinneista. Näiden kokonaisarvo on 4 378 600 euroa.

Erittelyyn kirjattujen tasoarvoa omaavien kohteiden lisäksi kaupungilla on runsaasti kirjanpidosta poistettua irtaimistoa. Nämä kohteet eivät ole oleellisia taloushallinnon näkökulmasta ja siksi nämä eivät ole olleet tässä vaiheessa tarkastelun ja tietopyynnön ensisijaisena kohteena. Liitteisiin on kirjattu tässä vaiheessa muun siirtyvän omaisuuden merkittävimmät kohteet V-S aluepelastuslaitoksen osalta. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden osalta olennaista tietoa on mm. lääkelaiterekisteri, mutta sen osalta tullaan esittämään erillinen tietopyyntö myöhemmin kuten virallisessa tietopyynnössä on jo esitetty.

Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

Liitteessä 3 on selvitys siirtyvistä sopimuksista. Selvityksessä on huomioitu kaupungin sopimushallintajärjestelmissä olevat sopimukset, joiden on katsottu olevan toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä ja jotka ovat voimassa 28.2.2022 ja sen jälkeen.

Selvityksessä on huomioitu ensinnäkin sopimukset, jotka ovat pelkästään hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ja aluepelastuslaitoksen käytössä. Tällaiset sopimukset siirtyvät lähtökohtaisesti sellaisenaan hyvinvointialueelle.

Selvityksessä on lisäksi huomioitu myös koko kaupunkia koskevat sopimukset, jotka ovat toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä ja jotka saattavat jakaantua kaupungin ja hyvinvointialueen kesken. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi yhteishankintasopimukset, yhteiskäyttöiset tukipalvelusopimukset sekä yhteiskäyttöisiä IT-järjestelmiä koskevat sopimukset. Hyvinvointialueen ja kaupungin on erikseen neuvoteltava koko kaupunkia koskevien sopimusten mahdollisista jakaantumisista.

Turun kaupunki tulee täydentämään selvitystään niiden siirtyvien sopimusten osalta, jotka tullaan solmimaan selvityksen antopäivän jälkeen.

Liitteessä 3 esitetyt sopimukset kirjataan hyvinvointialueen Tweb-järjestelmään.

Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi

Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta 2025 asti (siirtymäkausi). Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Toimitiloja voi siirtyä hyvinvointialueen hallintaan myös kunnalta siirtyvän vuokrasopimuksen nojalla.

Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvinvointialueen omistukseen (laki toimeenpanosta §23). Jos tiloihin sisältyy kiinteiksi luokiteltavia laitteita/rakenteita, niin ne eivät siirry hyvinvointialueelle, vaan ne sisältyvät tilavuokraan.

Toimitiloja koskevat tiedot on esitetty liitteessä 4.

Siirtyvää henkilöstöä ja palvelussuhdeasioita koskevat tiedot

Henkilö- ja vakanssitasoisen tiedon lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle toimitetaan yhteenvetotietoa mm. erilaisista Turun kaupungin henkilöstöasioihin liittyvistä paikallisista sopimuksista ja käytännöistä sekä kustannuksista, liite 5.

Liitteenä 6 on työkirja palvelussuhdetta ja henkilötietoja koskevista tiedoista, jotka kustakin vakanssista ja työntekijästä/viranhaltijasta tullaan luovuttamaan. Työkirjassa on yhteensä neljä eri taulukkoa. Tässä vaiheessa henkilötason tietoja pystytään luovuttamaan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden henkilöstöstä sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen henkilöstöstä. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.  Tässä vaiheessa konsernihallinnosta luovutetaan arvio siirtolistalle tulevasta henkilöstömäärästä ja arvio keskimääräisistä henkilöstökustannuksista. Konsernihallinnon lukujen määrittelyssä on käytetty pohjana pormestariohjelmassa annettua tavoitetta sopeuttaa toimintaa suhteessa organisaation koon muutokseen. Lukujen määrittelyssä on kuitenkin huomioitu se, että toiminta tulee järjestää kokonaisuutena arvioiden taloudellisesti sekä toiminnallisesti kestävällä pohjalla. Arviossa on huomioitu myös vastuualueiden erilaiset tehtävät ja järjestämisen tavat (mm. Tukipalveluiden osittainen tuottaminen ostopalveluina). Tarkempi luettelo siirtolistalle tulevasta henkilöstöstä valmistuu kevään aikana vastuualueiden valmistelun yhteydessä yhteistoimintamenettely huomioon ottaen.

Nyt luovutettavat tiedot on koostettu tämänhetkisen tilanteen pohjalta, ja tiedot tulevat tarkentumaan ennen siirtoajankohtaa. Tässä vaiheessa luovutettavat tiedot on koottu seuraavasti:

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus: yhteensä 4578 henkilöä, joiden henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat yhteensä 226 058 708 euroa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos: yhteensä 657 henkilöä, joiden henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat yhteensä 30 350 000 euroa.

Konsernihallinnon (joka koostuu yhteisistä palveluista, johdon tuesta ja järjestämisestä) osalta on arvioitu, että hyvinvointialueelle siirtyy noin 172 henkilöä ja henkilöstökustannusten arvio sivukuluineen keskimääräisten palkkojen mukaan laskettuna on yhteensä 7 516 385 euroa.

Työllisyyden palvelukokonaisuus: yhteensä arviolta 12 henkilöä, joiden henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat yhteensä 524.399 euroa.

Tiedot tullaan luovuttamaan hyvinvointialueen valmisteluun pyydetyssä aikataulussa.

Yhteensä on siis arvioitu, että hyvinvointialueelle siirtyy 5419 henkilöä, joiden henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat 264 449 492 euroa.

Asiaa on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti palvelukokonaisuuksien yhteistyöryhmissä sekä Turun kaupungin yhteistyötoimikunnassa 1.2.2022 § 8 ja 4.2.2022 § 13.

Liite 1Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot – Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Liite 2Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot – V-S aluepelastuslaitos

Liite 3Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

Liite 4Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi

Liite 5Palvelussuhde- ja vakanssitiedot

Liite 6Palvelussuhteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvät tiedot

Omistajaohjausjohtaja, kansliapäällikön varahenkilö Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus

Lisäksi kaupunginhallitus päättää lähettää asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kv § 21

Oheismateriaali 1Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot – Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Oheismateriaali 2Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot – V-S aluepelastuslaitos

Oheismateriaali 3Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

Oheismateriaali 4Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi

Oheismateriaali 5Palvelussuhde- ja vakanssitiedot

Oheismateriaali 6Palvelussuhteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvät tiedot

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Kokouksessa asiasta alusti kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.


Liitteet:

Kh § 52
Liite 1:Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot - Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Liite 2:Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot - V-S aluepelastuslaitos
Liite 3:Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot
Liite 4:Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi
Liite 5:Palvelussuhde- ja vakanssitiedot
Liite 6:Palvelussuhteisiin ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvät tiedot