Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto324.01.20223
Kaupunginhallitus3031.01.20223
Kaupunginhallitus5107.02.20227
Kaupunginvaltuusto2414.02.20227

863-2022 (00 01 01, 00 01 02)

Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Tiivistelmä: -

Khkon § 3

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen 20.1.2022:

Kunnan omistajaohjaus

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestyksen määräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille ja muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kaupunginhallitus ja konsernijohto vastaavat konserniohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat Turussa kaupunginhallitus, pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Omistajapolitiikka-asiakirjasta

Kuntalain 37 § mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiaan tulee sisällyttää mm. omistajapolitiikka.

Omistajapolitiikka-asiakirja on keskeinen omistajaohjauksen työväline, jossa kaupunki omistajana esittää yhtiö- tai säätiömuotoisten omistustensa perusteet kuten, miksi kaupunki omistaa kyseisen yhtiön koko osakekannan tai miksi se haluaa käyttää määräysvaltaa yhteisöissä. Tämä asiakirja käsittelee ensisijaisesti kaupungin strategisia yhteisöjä, joilla on kaupungille erityinen strateginen omistuksen peruste.

Aiemmista omistajapolitiikkaa koskeneista asiakirjoista poiketen omistajapolitiikka 2022 - 2025 sisältää myös sellaisia operatiivisia yhteisöjä, jotka muodostavat strategisessa tarkoituksessa omistettujen yhteisöjen kanssa omistajaohjauksen kannalta erottamattoman kokonaisuuden tai kytkeytyvät asetettavien tavoitteiden näkökulmasta muihin strategisiin yhteisöihin.

Edellä mainittuja yhteisöjä ovat Logomo Oy ja Logomon tapahtumatilat Oy, Turun Taiteen talo Oy ja KOy Rettigin tupakkatehdas, Visit Turku Archipelago Oy ja Turku Touring Oy sekä KOy Turun Monitoimihalli. Lähtökohtaisesti konsernijaostolla on toimivalta päättää yhtiöiden strategisuudesta. Eräiden operatiivisten yhtiöiden käsittely tässä asiakirjassa ei siten muuta niiden yleistä strategista statusta.

Kuluneella omistajapolitiikkakaudella on perustettu uusia strategiseksi määriteltyjä yhtiöitä, jotka on nyt sisällytetty käsittelyssä olevaan asiakirjaan. Vastaavasti uusia yhtiöitä on muodostunut konsernin erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.  Omistajapolitiikan 2018 - 2021 hyväksymisen jälkeen uusina yhtiöinä asiakirjaan on nimettyKaarea Oy, Turun Musiikinopetus Oy, Turku City Data Oy, Logomo Oy, Logomon tapahtumatilat Oy, Turun Taiteen talo Oy, KOy Rettigin tupakkatehdas ja Visit Turku Archipelago Oy.

Strategisten yhtiöiden omistusosuudet on kirjattu vastaamaan tilannetta 1.1.2022. Strategisten yhtiöiden konserneissa olevat tytär- ja osakkuusyhtiöt omistusosuuksineen on vastaavasti päivitetty asiakirjaan. Lisäksi Turku Energia Oy:n osalta on lisätty toiminnallisesta näkökulmasta kaksi strategiseen sähkönhankintaan keskittyvää vähemmistöosakkuusyhtiötä.

Yrityskauppojen seurauksena asiakirjasta on poistettu aiemmin strategisina yhteisöinä toimineet Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, Logomon Veturi Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy ja Lännen Tekstiilihuolto Oy. Lisäksi asiakirjasta on poistettu aiemmin linjattuja osioita, jotka ovat toteutuneet edellisellä valtuustokaudella tai vanhentuneet kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen yhteydessä. Kyseisiä poistoja ei ole enää esitetty muutosmerkinnöin luonnosasiakirjassa.

Yhteisöt on ryhmitelty omistajapolitiikassa perinteisesti markkinoilla toimiviin yhteisöihin, monopoliasemassa toimiviin yhteisöihin ja merkittävää julkista rahoitusta saaviin yhteisöihin. Toimintaympäristön muutoksen seurauksena, markkinoilla toimivien yhteisön alla tuotantoliiketoiminnan osaksi on eriytetty selvyyden vuoksi sidosyksikkömuotoinen tuotantoliiketoiminta. Asiakirjan seuraavan päivityksen yhteydessä saattaa olla perusteltua muodostaa sidosyksiköitä koskien täysin oma kategoriansa tai vaihtoehtoisesti tulkita yhtiöiltä tehtävät suorahankinnat merkittäväksi julkiseksi vastikkeelliseksi rahoitukseksi ja siirtää sidosyksikköyhtiöt kyseiseen kategoriaan.

Kustakin kategoriasta on kuvattu yleisellä tasolla siihen kuuluvien yhteisöjen strategiset valinnat ja omistuksen perusteet. Edellä mainittujen seikkojen ohella on kuvattu yksittäisten strategisen yhteisöjen perustehtävät ja omistuksen perusteet. Yhteisökohtaisissa osioissa on kuvattu kilpailuasema markkinoilla ja yhteisön suhde hankintalainsäädäntöön. Jokaiselle strategiselle yhteisölle on lisäksi esitetty omistajan asettamia erillislinjauksia tai toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Omistajapolitiikka-asiakirjaa on käsitelty vuoden 2021 aikana kahdessa kaupunginhallituksen konsernijaoston lähetekeskustelussa. Esitettävät yhteisökohtaiset kirjaukset perustuvat jaoston alustavaan materiaaliin ja konserniyhteisöjen muutostarpeista ja toimintaympäristöstä kerättyihin tietoihin.

Keskeisimmät muutokset aiempaan omistajapolitiikkaan on liitteenä olevassa luonnosasiakirjassa korostettu niiden tunnistamiseksi punaisella fontilla. Korostusten lisäksi asiakirjaa on muokattu vähäisessä määrin yksittäisten muotoilujen ja kielenhuollon osalta kuitenkin siten, että kyseiset muutokset eivät sisällä uusia poliittisia linjauksia edellytettäviä seikkoja.

Liite 1Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025 asiakirjan saattamista kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisessa muodossa siten, että asiakirja korvaa kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 145 hyväksytyn omistajapolitiikan 2018 - 2021.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa etäyhteydellä selvitti omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Kh § 30

Liite 1Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022-2025 –asiakirjan siten, että asiakirja korvaa kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 145 hyväksytyn omistajapolitiikan 2018 - 2021.

PäätösAsia pantiin pöydälle Arven Muukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 51

Pöydältä 31.1.2022 § 30

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Arkea Oy:tä koskeva seitsemäs yhtiökohtainen linjaus muutettiin seuraavaksi:

”Kaupunki on valmis tarkastelemaan yhtiön omistuksesta luopumista osittain tai kokonaan, mikäli sen kannattavuus ei mahdollista markkinaehtoisen toiminnan jatkuvuutta tai, mikäli hyvinvointialueen käynnistymisen seurauksena kaupungin palvelusopimusten osuus jää alle 10 % yhtiön liikevaihdosta."

- TVT Asunnot Oy:tä koskeva ensimmäinen yhtiökohtainen linjaus muutettiin seuraavaksi:

”TVT Asunnot harjoittaa konsernina asuntoliiketoimintaa ensisijaisesti Turun kaupungin alueella, mutta myös Turun seudulla tytäryhtiöidensä lukuun siten, että se tehdään yhteistyössä kohteen sijaintikunnan kanssa. Tytäryhtiöissä voi olla myös toiminta-alueen muiden kuntien omistusta."

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupunginvaltuustolle käynnistävänsä valmistelun konserniohjeen henkilöstöpolitiikkaa koskevan kohdan (17.) muuttamiseksi siten, että se turvaa henkilöstön entistä paremman osallistumisen hallintoon. Valmistelu perustuu lähtökohtaan, että konserniyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien tulee järjestää jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua yhtiön henkilöstön ja sen edustajien kanssa.

Asian käsittely kokouksessa

Yksimielisesti hyväksyttyjen muutosehdotusten käsittely

Arkea Oy:tä koskeva muutettu yhtiökohtainen linjaus hyväksyttiin Elon Muukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti, TVT Asunnot Oy:tä koskeva muutettu yhtiökohtainen linjaus hyväksyttiin Valkosen Ruohosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti sekä kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle tekemää ilmoitusta koskeva lisäys hyväksyttiin Arveen Muukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Äänestyksen jälkeen hävinnyt muutosehdotus ja sen käsittely

Muukkonen Lindforsin kannattamana ehdotti, että TVT Asunnot Oy:tä koskeva yhdestoista yhtiökohtainen linjaus muutetaan seuraavaksi:

”Rajoituksista vapaiden kohteiden myyntien yhteydessä vapautettavalla pääomalla TVT asunnot voi konsernina rahoittaa investointeja tai hallita velanottoa."

Päätös asiassa tehtiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Achrén, Niinivirta, Anttila, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Valkonen ja Arve.

Muukkosen tekemän ehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Lindfors.

Kv § 24

Liite 1Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025 (Kh 7.2.2022 § 51)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022-2025 –asiakirjan siten, että asiakirja korvaa kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 145 hyväksytyn omistajapolitiikan 2018 - 2021.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa kaupunginhallituksen ilmoittaneen käynnistävänsä valmistelun konserniohjeen henkilöstöpolitiikkaa koskevan kohdan (17.) muuttamiseksi siten, että se turvaa henkilöstön entistä paremman osallistumisen hallintoon. Valmistelu perustuu lähtökohtaan, että konserniyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien tulee järjestää jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua yhtiön henkilöstön ja sen edustajien kanssa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty muutosehdotus ja sen käsittely

Muukkonen Holopaisen kannattamana teki seuraavansisältöisen muutosehdotuksen:

”Esitän että, lause

Rajoituksista vapaiden kohteiden myyntien yhteydessä vapautettavalla pääomalla TVT asunnot voi konsernina rahoittaa investointeja, hallita velanottoa tai tulouttaa myyntivoittoja omistajille.

Muutetaan muotoon:

Rajoituksista vapaiden kohteiden myyntien yhteydessä vapautettavalla pääomalla TVT asunnot voi konsernina rahoittaa investointeja ja hallita velanottoa.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Muukkosen tekemä muutosehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 56 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 11 valtuutettua kannatti Muukkosen tekemää muutosehdotusta, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista

Jakelu

tiedArkea Oy
tiedForum Marinum -säätiö
tiedKaarea Oy
tiedKuntec Oy
tiedLogomo Oy
tiedLounais-Suomen Jätehuolto Oy
tiedOy Turku Energia-Åbo Energi Ab
tiedTurku City Data Oy
tiedTurku Science Park Oy Ab
tiedTurku 2029 -säätiö sr
tiedTurun Aikuiskoulutussäätiö
tiedTurun ammattikorkeakoulu Oy
tiedTurun Kaupunginteatteri Oy
tiedTurun Kaupunkiliikenne Oy
tiedTurun musiikinopetus Oy
tiedTurun Satama Oy
tiedTurun seudun puhdistamo Oy
tiedTurun Seudun Vesi Oy
tiedTurun Teknologiakiinteistöt Oy
tiedTurun Vesihuolto Oy
tiedTurun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo
tiedTVT Asunnot Oy
tiedVarsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
tpvKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus


Liitteet:

Khkon § 3
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Kh § 30
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Kh § 51
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025

Kv § 24
Liite 1:Turun kaupungin omistajapolitiikka 2022 - 2025 (Kh 7.2.2022 § 51) / Åbo stads ägarpolitik 2022-2025 (SSn 7.2.2022 § 51)
Liite 2:Äänestyslista / Omröstningsförteckning