Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta34107.09.20216
Kaupunginhallitus58420.12.20219
Kaupunginvaltuusto424.01.20224
Kaupunginvaltuusto2214.02.20225

9859-2016 (641, 613, 021)

Asemakaavanmuutos- sekä tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotus; Parkinkenttä (VI) 6 kaupunginosa (os. Tuureporinkatu 2) (16/2018)

Tiivistelmä:

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen kehittyvällä Aninkaisten alueella sekä alueen liikuntamahdollisuuksien paraneminen. Asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on noin 17 900 k-m². Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu 2,7 milj.€ (alv 0 %) sekä Kupittaan korvaavan kentän ja Parkin kentän peruskorjauksen kustannuksiksi 4,3 milj. euroa. Kustannusarvio esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

Kylk § 341

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti 16.8.2021:

Kaavoitus on laatinut yhdessä Sitowise Oy:n kanssa 16.4.2021 päivätyn ja 10.8.2021 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen.

Nykytilanne

Asemakaavanmuutos laaditaan kortteliin 29, Parkinkentälle ja sitä ympäröiville katualueille. Suunnittelualueella on Parkinkentän monipuolinen ulkoliikuntapaikka, 1950-luvulla rakennettu kaksikerroksinen Turun Pyrkivän urheilutalo ja 1990-luvulla rakennettu osin kaksikerroksinen kentän huoltorakennus.

Kaupunki omistaa suunnittelualueen maa-alueen ja Parkinkentän huoltorakennuksen. Kansallis-kehitys Oy omistaa Pyrkivän urheilutalon. Alueen pinta-ala on n. 2,18 ha.

Nykytilannetta ja kaavatilannetta kuvataan kaavaselostuksen kohdassa 3. Lähtökohdat

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksessa mahdollistetaan täydennysrakentaminen Tuureporinkadun varteen ja Tuureporinkadun ja Arkistonpolun kulmaan. Suunnitellut rakennukset ovat VIII-kerroksisia, joista ylin kerros on sisäänvedetty. Rakennusten väliin jää katuaukio, Parkinportti, jonka kautta kentälle kuljetaan ja joka mahdollistaa Tuomiokirkkonäkymän Aninkaistensillalta.

Kenttä osoitetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Liikunnan osalta asemakaava mahdollistaa nykystandardeja vastaavien tekojääradan ja -kaukalon/pallokentän sekä tarvittavien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamisen. Kentän pinnan taso on samassa tasossa kuin nykyisin.

Tuureporinkadun varteen sijoittuvat AL-1 korttelialueen uudet asuin- ja liikerakennukset, joiden katutasoon tulee sijoittaa liike-, palvelu- ja -toimistotiloja. Tuureporinkadun ja Arkistonpolun kulman AL-2 -korttelialueen rakennukseen sisältyvät liikuntapalveluiden käyttäjien asiakaspalvelutilat sekä kentän huoltotilat.

Kentän ja AL-korttelialueiden alle saa rakentaa maanalaisen tilan, johon saa sijoittaa kahteen kerrokseen pysäköintipaikkoja, teknisiä tiloja sekä liikunta- ja varastotiloja. Liikuntatiloja saa rakentaa enintään 2500 k-m2. Kaavaehdotus mahdollistaa pysäköintilaitoksen rakentamisen kentän alle, jolloin se palvelisi myös yleistä pysäköintiä ja lähialueen muita toimijoita.

Kaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta yhteensä 17 900 k-m2. Kaavamuutosalueelle on arvioitu sijoittuvan 330 uutta asukasta.

Kaavaan liittyy peruskorjauksen tarpeessa olevan Parkin kentän ja puku- ja huoltotilojen uusinta sekä korvaavan tekojääkentän rakentaminen. Korvaava tekojääkenttä on toteutettava ennen alueen rakentamisen aloittamista. Kupittaalle suunniteltu kenttä toteutetaan pysyvänä ratkaisuna, jolloin Turku saa toisen pysyvän tekojääkentän. Kaavaan liittyvässä katusuunnittelussa parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteita alueella sekä alueen läheisyydessä. Katusuunnitelmassa mm. varataan lisää tilaa kävelijöille ja pyöräilijöille Tuureporinkadulla ja Arkistonpolulla sekä parannetaan Tuureporinkadun ja Kutomonkadun risteyksen järjestelyjä.

Kaavaprosessin vaiheet

Kansallis-kehitys Oy on anonut kaupungilta suunnittelualueen asemakaavanmuutosta sekä suunnittelu-, yhteistyö- ja tonttivarausta. Kaupunki ja Kansallis-kehitys Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 4.6.2018 § 59.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 27.11.2018 § 486. Kaava kuulutettiin vireille 8.12.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa saatiin yhteensä 126 mielipidettä. Kaavaluonnoksesta jätettiin 8 mielipidettä. Mielipiteissä ilmaistiin huoli liikuntapaikkojen säilymisestä ja kenttäalueen pienenemisestä, asumisen ja liikunnan yhdistämisen haasteista, rakentamisen liian suuresta määrästä ja korkeudesta sekä lisääntyvästä liikenteestä.

Kaavahankkeeseen liittyen kaupungille on saapunut 19.11.2019 kuntalaisaloitteet ”Pelasta Parkin kenttä” ja ”Rädda Barkplanen”, joissa vaaditaan, että Parkinkentän asemakaavan muuttamisesta luovutaan ja että Parkinkenttä nykyisine ja monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen säilytetään entisellään. Aloitteilla oli yhteensä 3581 allekirjoittajaa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen 24.3.2020 § 98.

Hyväksytyn kaavaluonnoksen pohjalta valmistellusta kaavaehdotuksesta pyydettiin toukokuussa 2021 viranomaislausunnot. Lausuntoja saatiin yhteensä yhdeksän ja kaksi toimialan sisäistä kommenttia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa lausunnossaan, että kaava heikentää oppilaitoksen ja päiväkotien toimintamahdollisuuksia sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja on kaupungin strategisten linjausten vastainen. Nuorisovaltuusto katsoo, ettei Parkin kentän asemakaavanmuutosehdotus ole paras vaihtoehto kentän kehittämiseksi ja vastustaa asemakaavamuutosehdotusta. Kaavoitus toteaa vastineessaan, että alueen liikunnan olosuhteet eivät heikkene. Kaavan myötä saadaan peruskorjauksen tarpeessa oleva liikuntapaikka uusittua, lopputilanteessa myös toinen tekojääkenttä kaupunkiin, kun Kupittaalle rakennettava korvaava tekojääkenttä rakennetaan pysyväksi ennen Parkin kentän peruskorjauksen aloitusta. Samoin Mannerheiminpuiston kenttä on tarkoitus peruskorjata vuoden 2022 aikana siten, että se pystyy palvelemaan Parkin kentän peruskorjauksen aikana erityisesti pienempien koululaisten liikuntapaikkana. Uudistettavan Parkin liikuntapaikan rakentamisajan arvioidaan olevan kaksi vuotta. Rakentamisaikana kesäajan liikuntaa voidaan järjestää myös muilla keskusta-alueen kentillä ja talviajan liikuntaa Kupittaalle rakennettavalla tekojääkentällä. Rakentamisaikana aiheutuu väliaikaista haittaa keskustan koululaisille ja päiväkotilapsille, kun välimatka liikuntapaikoille pitenee. Kaava tukee kaupungin väestö- ja ilmastotavoitetta sekä on Keskustan kehittäminen -kärkihankkeen mukainen.

Liikuntalautakunta pitää erittäin tärkeänä, että Parkinkentän liikuntaolosuhteet sekä Kupittaan uusi tekojääalue toteutetaan laadukkaasti ja että ne palvelevat valmistuttuaan monipuolista käyttäjäjoukkoa. Turku Energia Sähköverkot Oy esittävät toisen muuntamopaikan lisäämistä kaava-alueelle.

ELY-keskus esittää tarkennuksia pyöräpysäköinnin laatuvaatimuksiin ja Tuomiokirkkonäkymän säilymiseen. Museo ja ELY-keskus esittävät kenttää ympäröivien puiden säilyttämistä. Kaavoitus toteaa vastineessaan, että korvattavien puiden tilalle istutetaan isokokoiset taimet ja puiden kasvuolosuhteisiin kiinnitetään eritystä huomiota katurakentamisen yhteydessä. Lisäksi uusia puita istutetaan Parkinportin katuaukiolle ja Arkistonpolun puuriviä jatketaan Tuureporinkadulle saakka. Kutomonkadun puurivi säilytetään.

Lausuntojen johdosta kaavaan on lisätty toinen kiinteistömuuntamopaikka, ja määräys puiden kasvuolosuhteiden varmistamisesta, tarkennettu ylimmän vajaan kerroksen määräystä rakennusvalvonnan kommentin perusteella sekä poistettu yleissuunnitelman laatimisvaatimus katuaukiolta, koska alueelle tehdään jo tarkkaa katusuunnitelmaa. Pyöräpaikkojen laatuvaatimusten huomioimisesta on lisätty määräys, että pyöräpysäköinnin laatumääräykset tulevat rakennusjärjestyksestä.

Lausunnot vastineineen on kuvattu tarkemmin vuorovaikutusraportin kohdassa Lausunnot.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.4.-25.5.2021. Ehdotuksesta tuli kolme muistutusta, joissa käsiteltiin mm. liikunnan edellytysten säilymistä, uudisrakentamisen ja liikenteen vaikutuksia sekä rakentamisen vaikutuksia ympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen sekä kulttuurihistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.

Muistutukset vastineineen on esitetty tarkemmin vuorovaikutusraportin kohdassa Muistutukset ja listatekstin liitteessä 2, Vastineet muistutuksiin.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtyjen vähäisten muutosten johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Kaavan toteuttamisen kustannukset

Kaava-alue on kaupungin omistuksessa, joten maankäyttösopimusta ei tule laadittavaksi. Asemakaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen kaupunki ja tontin 6-29-3 maanvuokramies Kansallis-kehitys Oy neuvottelevat kumppanuussopimuksen mukaisesti asemakaavanmuutosehdotuksessa osoitettujen rakennusoikeuksien luovuttamisesta. Mahdolliset kiinteistökaupat tehdään sen jälkeen, kun kaupunki on omalta osaltaan tehnyt ratkaisun sopimusalueen liikuntarakentamisen määrästä ja toteuttamismuodosta sekä mahdollisesta osallistumisesta pysäköintilaitoksen rakentamiseen.

Katujen ja yleisten alueiden infrarakentamisen kustannusarvio on 2,7 milj.euroa. Hankkeen yhteydessä toteutettavasta muun infran eli kentän peruskorjauksen sekä rakentamisen aikaisen korvaavan tekojään rakentamisesta syntyy kustannuksia yhteensä arviolta 4,3 milj.euroa. Lisäksi samassa yhteydessä tulee toteuttaa nykyiset pukuhuone- ja huoltotilat korvaavat tilat yhteen uusista alueelle tulevista rakennuksista. Näiden tilojen arvioitu kustannus on 2,6 milj. euroa. Näiden tilojen hankinnan/toteuttamisen osalta tehdään erilliset päätökset. Kaikkiaan hankkeesta syntyvät kustannukset ovat 9,6 M€. Nämä kustannukset eivät sisällä mahdollisia Aninkaisten konserttitaloa/koulukiinteistöä varten tarvittavia, Parkin kentän alle toteutettavan pysäköintilaitoksen, pysäköintipaikkojen hankintakustannuksia. Tuloja saadaan tonttien myynnistä. Arvioidut myyntitulot ovat n. 11 milj.euroa. Tonttien myynnistä saaduilla tuloilla uudistetaan peruskorjauksen tarpeessa olevat Parkin kentän liikuntaolosuhteet, rakennetaan toinen tekojääkenttä Turkuun sekä toteutetaan laaja katualueiden rakentaminen, joka mm. parantaa Tuureporinkadun ja Kutomonkadun risteyksen turvallisuutta ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita.

Seuraava vaihe

Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn, kun tarvittavat sopimukset kaupungin ja kehittäjäkumppanin Kansallis-kehitys Oy:n välillä on allekirjoitettu.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Parkinkenttä

Liite 2Vastineet muistutuksiin

Oheismateriaali 1Selostus Parkinkenttä

Oheismateriaali 2Tilastolomake Parkinkenttä

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 10.8.2021

Oheismateriaali 4Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali 5Yksityishenkilön muistutus 26.4.2021

Oheismateriaali 6Asunto Oy Turun Joutsenpuisto 3:n muistutus 24.5.2021

Oheismateriaali 7Kiinteistö Oy Turun Verkahovin muistutus 25.5.2021

Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vastineet muistutuksiin (liite 2) ja esittää kaupunginhallitukselle, että 16.4.2021 päivätty ja 10.8.2021 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus Parkinkenttä esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako ja tonttijaonmuutos: 006 (VI) 29.-6.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan Parkinkentän asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 2,7 milj.€ (alv 0%) sekä Kupittaan korvaavan kentän ja Parkin kentän peruskorjauksen kustannusarvioksi 4,3 milj. euroa ja lähettää kustannusarviot edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi Parkinkentän asemakaavan käsittelyn yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 584

Kaupunginsihteeri Pia Bergström 13.12.2021:

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 7.9.2021 § 341 jälkeen on havaittu, että kaavakartasta puuttuu määräys pysäköintipaikkojen enimmäismäärästä, jolla kaavan liikenteelliset vaikutukset on arvioitu. Kaavan liikenteelliset vaikutukset on arvioitu kaavaan nyt lisättävällä pysäköintipaikkamäärällä (enintään 450 paikkaa). Pysäköinnin enimmäismäärällä täydennetty kaavakartta on liitteenä 1. Kaavakarttaan tehdyn täydennyksen johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Lisäksi kaavakarttaan on korjattu kaksi pienempää teknistä yksityiskohtaa.

Toisin kuin lautakunnan esitystekstissä on todettu, Parkinkentän kaavaan liittyvät sopimukset tuodaan tarkoituksenmukaisuussyistä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi samanaikaisesti kaavan kanssa. Näin ollen myös edellä mainitut sopimukset allekirjoitetaan Kansallis-kehitys Oy:n kanssa vasta valtuuston niitä koskevan päätöksen saatua lainvoiman.

Liite 1Kartta Parkinkenttä

Oheismateriaali 1Selostus Parkinkenttä

Oheismateriaali 2Tilastolomake Parkinkenttä

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 10.8.2021

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.4.2021 päivätyn, 10.8.2021 lausuntojen perusteella ja kaupunginhallituksen päätöksen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Parkinkenttä. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako ja tonttijaonmuutos: 006 (VI) 29.-6.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Parkinkentän asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 2,7 milj.€ (alv 0 %) sekä Kupittaan korvaavan kentän ja Parkin kentän peruskorjauksen kustannusarvioksi 4,3 milj. euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Achrén, Niinivirta, Anttila, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Valkonen ja Arve.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Uusitalo-Heikkinen:

”Palautetaan asemankaavanmuutosehdotus uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisrakennusoikeutta pienennetään nykyinen rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö huomioiden, ja että nykyiset Parkinkentän liikuntamahdollisuudet turvataan kaikilta osin, eikä Parkin-kentän liikunta- ja virkistyskäyttöön sopivaa maanpäällistä pinta-alaa pienennetä kasvattamalla rakennusten kokonaispinta-alaa.

Perustelut:

Asemakaavanmuutosehdotuksessa ei ole huomioitu riittävissä määrin rakennettua ympäristöä, luonnonympäristöä ja niiden arvoja, mikä on omiaan heikentämään alueen kaupunkikuvaa ja asumisviihtyvyyttä.”

Kv § 4

Liite 1Kartta Parkinkenttä

Oheismateriaali 1Selostus Parkinkenttä

Oheismateriaali 2Tilastolomake Parkinkenttä

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 10.8.2021

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.4.2021 päivätyn, 10.8.2021 lausuntojen perusteella ja 20.1.2021 § 584 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Parkinkenttä. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako ja tonttijaonmuutos: 006 (VI) 29.-6.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Parkinkentän asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 2,7 milj.€ (alv 0 %) sekä Kupittaan korvaavan kentän ja Parkin kentän peruskorjauksen kustannusarvioksi 4,3 milj. euroa.

PäätösAsia pantiin pöydälle.

Asian käsittely kokouksessa                   

Tehty palautusehdotus ja sen käsittely

Lindfors Wulffin kannattamana teki seuraavansisältöisen palautusehdotuksen:

”Palautetaan asemankaavanmuutosehdotus uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisrakennusoikeutta pienennetään nykyinen rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö huomioiden, ja että nykyiset Parkinkentän liikuntamahdollisuudet turvataan kaikilta osin, eikä Parkinkentän liikunta- ja virkistyskäyttöön sopivaa maanpäällistä pinta-alaa pienennetä kasvattamalla rakennusten kokonaispinta-alaa.

Perustelut:

Asemakaavanmuutosehdotuksessa ei ole huomioitu riittävissä määrin rakennettua ympäristöä, luonnonympäristöä ja niiden arvoja, mikä on omiaan heikentämään alueen kaupunkikuvaa ja asumisviihtyvyyttä."

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Lindforsin palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 41 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 24 valtuutettua kannatti Lindforsin tekemää palautusehdotusta, 2 tyhjää, joten asian käsittely jatkui.

Tehty pöydällepanoehdotus ja sen käsittely

Laivoranta Kossilan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja ilmoitti, että hallintosäännön 147 §:n mukaan asian ollessa ensimmäisen kerran valtuuston käsittelyssä, asian pöydällepano edellyttää 17 valtuutetun kannatuksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" saa vähintään 17 ääntä, on Laivorannan tekemä pöydällepanoehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 39 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 26 valtuutettua kannatti Laivorannan tekemää pöydällepanoehdotusta, 2 tyhjää, joten asia jäi pöydälle.

Liite 2Äänestyslistat

Kv § 22

Pöydältä 24.1.2022 § 4

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti todeta, että kaupunginhallituksen tulee asian täytäntöönpanon yhteydessä huolehtia seuraavien asioiden toteutumisesta:

Lisäksi keskustelun aikana Laivorannan Karjalaisen ja Anttilan Miikkolan kannattamana tekemät ponnet päätettiin saattaa hallintosäännön 157 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty palautusehdotus ja sen käsittely

Muukkonen Wulffin kannattamana teki seuraavansisältöisen palautusehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto palauttaa asemankaavanmuutosehdotuksen uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisrakennusoikeutta pienennetään nykyinen rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö huomioiden, ja että nykyiset Parkinkentän liikuntamahdollisuudet turvataan kaikilta osin, eikä Parkin-kentän liikunta- ja virkistyskäyttöön sopivaa maanpäällistä pinta-alaa pienennetä kasvattamalla rakennusten kokonaispinta-alaa.

Perustelut: Asemakaavanmuutosehdotuksessa ei ole huomioitu riittävissä määrin rakennettua ympäristöä, luonnonympäristöä ja niiden arvoja, mikä on omiaan heikentämään alueen kaupunkikuvaa ja asumisviihtyvyyttä.”

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Muukkosen palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 44 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 23 valtuutettua kannatti Muukkosen tekemää palautusehdotusta, joten asian käsittely jatkui.

Tehty muutosehdotus ja sen käsittely

Arven Laivorannan kannattamana tekemä seuraavansisältöinen lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti:

”Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että kaupunginhallituksen tulee asian täytäntöönpanon yhteydessä huolehtia seuraavien asioiden toteutumisesta:

Tehty hylkyehdotus ja sen käsittely

Sandelin Kossilan kannattamana teki seuraavansisältöisen hylkyehdotuksen:

”Asemakaavanmuutos- sekä tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotus; Parkinkenttä (VI) 6 kaupunginosa (os. Tuureporinkatu 2) (16/2018) hylätään.

Perustelut: Asemakaava heikentää olemassa olevaa asuinympäristöä. Kuntalaisten mielipiteitä ei ole otettu huomioon kaavan valmistelussa. Parkinkentän aluetta tulee jatkossakin kehittää liikuntapaikkana."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen edellisessä kohdassa kerrotulla yksimielisellä lisäyksellä täydennettyä ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Sandelinin tekemä hylkyehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 49 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 7 valtuutettua kannatti Sandelinin tekemää hylkyehdotusta, 11 tyhjää, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Esitetyt ponnet

Laivoranta Karjalaisen kannattamana esitti seuraavan ponnen:

”Esitämme kaavan hyväksymiseen liitettäväksi ponnen, jossa esitämme, että kaava toteutetaan niin, että nykyinen puusto säilytetään. Mikäli se ei kaikilta osin ole mahdollista, niin uutta korvaava puustoa istutetaan riittävästi."

Anttila Miikkolan kannattamana esitti seuraavan ponnen:

”Perustettavan taloyhtiön yhtiöjärjestykseen lisättäväksi, että yhtiöllä ei ole oikeutta valittaa kentän aukioloaikana tapahtuvasta toiminnasta ja melusta, eikä myöskään vaatia aukioloaikoihin muutoksia.”

Eriävä mielipide

Sandelin pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa.

Liite 3Äänestyslistat

Jakelu

tiedAsunto Oy Turun Joutsenpuisto 3
tiedKiinteistö Oy Turun Verkahovi
tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tiedXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tpvKaupunkiympäristö, kaavoitus
tpvKaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus
tiedKaupunkiympäristö, tonttipalvelut


Liitteet:

Kylk § 341
Liite 1:Kartta Parkinkenttä
Liite 2:Vastineet muistutuksiin

Kh § 584
Liite 1:Kartta Parkinkenttä

Kv § 4
Liite 1:Kartta Parkinkenttä / Karta Barkplan
Liite 2:Äänestyslistat / Omröstningsförteckningarna

Kv § 22
Liite 1:Kartta Parkinkenttä / Karta Barkplan
Liite 2:Äänestyslistat / Omröstningsförteckningarna
Liite 3:Äänestyslistat / Omröstningsförteckningarna