Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2017.01.202210
Kaupunginvaltuusto724.01.20227

12432-2021 (00 01 02, 06.03)

Vastaus valtuutettu Aino Marjamaa ym. aloitteeseen koskien mielenterveysvaikutusten arviointia

Tiivistelmä: -

Kh § 20

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 10.12.2021:

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa

oleva päätös vaikuttaisi ihmisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön tai talouteen. EVAssa yhdistetään eri näkökulmia samaan arviointityöhön ja päätöksessä käsiteltävä asia vaikuttaa siihen, mitä näkökulmia on syytä ottaa huomioon.

Ihmiseen kohdistuvat vaikutukset ovat muutoksia eri ihmisryhmien hyvinvoinnin tilassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vaikutuksia arvioidaan eri näkökulmista kuten kielivaikutukset, lapsivaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, sukupuolivaikutukset, terveysvaikutukset, yhdenvertaisuusvaikutukset. Tarkemmat näkökulmat valitaan käsiteltävän asian mukaan ja sen mukaan, millaisia ihmisryhmiä on tunnistettu. Ihmisvaikutusten arviontiin voidaan liittää Marjamaan ym. aloitteen mukaisesti vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen.

Olennainen osa vaikutusten ennakkoarviointia on vaikutusten tunnistaminen ja arviointi monitoimijaisesti. Marjamaan ym. aloitteessa edellytetään ennakkoarvioinnin hengen mukaisesti kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuulemista osana vaikutusten arvioinninprosessia. Kuntalaiskysely on tärkeä osa arviointiprosessia.

Arviointi on lakisääteistä ja monet säädökset ja sopimukset velvoittavat siihen.  Esimerkiksi

Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnille päätösesitysten ja tavoitteiden vaikutusten ennakkoarviointia kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntaliiton yleiskirjeen 8/80/2011 mukaan vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että laaditaan vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja punnitaan tarkasti niiden vaikutuksia. Kuntaliiton suosituksen on tarkoitus vahvistaa päätösvaihtoehtojen vaikutusten arviointia kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti pitkällä aikajänteellä. Arvioinnissa voidaan huomioida myös kunnan palveluja käyttävät henkilöt ja toisaalta henkilöt, jotka asuvat kunnassa mutta eivät käytä palveluja (potentiaaliset asiakkaat).

Vaikutusten arvioinnin raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus suhteutetaan ehdotuksen sisältöön ja ennakoitujen vaikutusten merkitykseen. Arvioinnin avulla perustelupohdinta systematisoidaan ja tuodaan näkyväksi. Hyödyt näkyvät esimerkiksi paremmin saavutettuina tavoitteina ja ei toivottujen vaikutusten vähenemisenä, läpinäkyvämpänä päätöksentekona ja taloudellisina säästöinä. Ennakkoarvioinnin kautta tietoisuus päätösten vaikutuksista lisääntyy ja tiedolla johtamisen edellytykset paranevat.

Ihmisvaikutusten ennakkoarviointi tullaan ottamaan aloitteen mukaisesti käyttöön kaupungin strategian ja talousarvioiden laatimisen yhteydessä. Ihmisvaikutusten arviointi sisältää hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten arvioinnin ja arviointiprosessin osaksi otetaan kuntalaisten ja alan asiantuntijoiden kuuleminen. Arviointi kirjataan liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin.

Ennakkoarviointi on sisällytetty nyt käynnissä olevaan strategiaprosessiin ja arviointimallia kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Talousarvion osalta ennakkoarviointi käynnistetään vuonna 2024.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Aino Marjamaan ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 7

Oheismateriaali 1Valtuutettu Aino Marjamaan ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX