Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus52330.11.202011
Kaupunginhallitus55207.12.202019
Kaupunginvaltuusto21614.12.20208

10829-2020 (10 03 02)

Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin hankesuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kh § 523

Toimitilapäällikkö Minna Juselius ja hankepäällikkö Tommy Gustafsson 12.11.2020:

Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavasta tilaratkaisusta on laadittu hankesuunnitelma yhteistyössä sivistystoimialan, kaupunkiympäristötoimialan ja konsernihallinnon tilapalvelujen kanssa.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 hyväksymään talousarvioon sisältyy seuraava kirjaus sivistystoimialan osalta:

”Sivistystoimialantilainvestoinnit, kuten päiväkodit, tulee rakentaa kaupungin omaan tai konsernin taseeseen, ellei ole erityisiä perusteita tehdä toisenlaista ratkaisua.”

Koska Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin hankesuunnitelma perustuu kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston jo 22.10.2018 hyväksymään tarveselvitykseen, on olemassa kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymän talousarviokirjauksen mukaisia erityisiä perusteita toteuttaa hanke vuokrahankkeena.

Hankesuunnitelman sisältö ja mitoitusperuste

Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan päiväkodin uudisvuokrahankkeen hankesuunnitelma perustuu Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 22.10.2018 § 96 hyväksymään tarveselvitykseen.

Nykyisen päiväkotirakennuksen omistaja TYS tulee purkamaan rakennuksen uuden Kylänkulma -asuinkorttelihankkeen käynnistyessä. TYS:n hanke ei sisällä päiväkotitiloja, joten hanke kilpailutetaan vuokrahankkeena. Kaupunki osoittaa tontin päiväkodille Elinanpuiston alueelta, jossa on kaavanmuutos käynnissä.

Ruotsinkielisten lasten määrän sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hoitopaikkatarpeen on ennustettu kasvavan Turussa. Lisäksi Ylioppilaskylän alueen väestöennusteet osoittavat pientä lapsimäärän kasvua ja voidaan perustellusti olettaa, että Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) rakennushankkeiden myötä alueelle muuttaa myös lisää lapsiperheitä.

Hankesuunnitelmassa päiväkoti on mitoitettu kuudelle ryhmälle, eli 126 lapselle. Tämän päiväkotihankkeen myötä muodostuu 42 uutta hoitopaikkaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Hankkeen päämäärä on toteuttaa korvaavat ja kasvavaa tarvetta sekä nykyistä varhaiskasvatustoimintaa paremmin vastaavat tilat.

Uudisrakennuksen hyötyala on 1200 m², huoneistoala n. 1490 m² ja bruttoala on n. 1800-1900 bm².

Kustannusvaikutukset

Tavoitehintakustannusarvio on yhteensä 5 126 000 €. Rakennuskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 4 632 000 € sekä hankevarauksen 494 000 €.

Henkilöstömenot kasvavat hankkeen myötä, sillä päiväkodin koko kasvaa. Nykyinen vuosikustannus on 563 631 €; 4 ryhmää; henkilökunta 16 henkeä. Uuden päiväkodin vuosikustannus arvioidaan olevan 929 760 €; 6 ryhmää; henkilökunta 25 henkeä. Erotus nykyiseen kustannukseen verrattuna on +366 129 €/vuosi.

Vuokravaikutukset

Uuden päiväkodin vuokratason arvioidaan olevan noin 420 000 €/vuosi. Lopullinen vuokra ratkeaa kilpailutuksen perusteella.

Sivistystoimialan vuokratason nousee hankkeen myötä, sillä nykytilanteessa vuosivuokra on vain 50 533,08 €/vuosi.

Aikataulu

Kilpailutus, suunnittelu ja toteutus vie arviolta noin 2,5 vuotta. Kohde voidaan hankesuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2023.

Toteutusaikataulu on riippuvainen alueen asemakaavan valmistumisaikataulusta; arvioitu olevan lainvoimainen keväällä 2021.

Saadut lausunnot

Tilapalvelut pyysi hankesuunnitelmasta lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.10.2020 § 151

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi osaltaan korvaavan päiväkodin hankesuunnitelman ja sitoutuu hankkeesta syntyviin kustannuksiin. Lausunnossa tuotiin myös esille näkemys, että ”päiväkoti on sijainniltaan hyvä, palvelutarpeen edellyttämä ja vastaa kustannuksiltaan viimeaikaisia päiväkotihankkeita”.

Kaupunkiympäristölautakunta 3.11.2020 § 374

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja totesi, että ”uuden päiväkodin valmistumisen aikataulu ja arvio kaavan lainvoimaisuuden ajankohdasta ovat yhteensopivat.”

Hankintamenettely

Kaupunginvaltuustolle esitetään hankkeen toteuttamista vuokrahankkeena. Hyväksyessään hankesuunnitelman, määrittää valtuusto hankkeelle kattohinnan ja valtuuttaa käynnistämään vuokrakilpailutuksen. Tilojen tulee vastata hankesuunnitelmassa ja tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Kaupunki osoittaa kohteelle tontin ja tähän solmitaan toteuttajan kanssa maanvuokrasopimus. Kilpailutusasiakirjat ja vuokrasopimusluonnos hyväksytetään kaupunginhallituksessa ennen kilpailun käynnistämistä.

Vuokrahankkeen kattohinnaksi tulisi asettaa 420 000 euron vuosivuokra (alv 0%).

Liite 1Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen

Oheismateriaali1Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

liitteenä 1 oleva Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelma hyväksytään,

hanke toteutetaan vuokrahankkeena,

hankesuunnitelman mukaisen kohteen kattovuokrahinnaksi asetetaan enintään 420 000 €/vuosi (alv 0 %) ja

kilpailutusasiakirjat ja tarjousten vertailuperusteet saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sundqvistin tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Kh § 552

Pöydältä 30.11.2020 § 523

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä 1 oleva Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelma hyväksytään, hanke toteutetaan kaupungin omaan tai konsernin taseeseen ja hankkeelle varataan rahat investointiohjelmaan.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että se päättää, tehdäänkö hanke kaupungin omaan vai konsernin taseeseen kokonaistaloudellisen selvityksen perusteella.

Päätös asiassa tehtiin äänin 4-10.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Aaltonen, Azizi, Vierimaa ja Ruohonen.

Elon Vornasen kannattamana tekemän kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Peltonen, Maaskola, Rinne, Lindfors, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist ja Hassan.

Kv § 216

Liite 1Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen

Oheismateriaali1Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelma hyväksytään, hanke toteutetaan kaupungin omaan tai konsernin taseeseen ja hankkeelle varataan rahat investointiohjelmaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 145 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto
tpvKonsernihallinto, talous
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 523
Liite 1:Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen / Oxvägens daghem / Projektplan med bilagor för ett nytt daghem som ers

Kh § 552
Liite 1:Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen / Oxvägens daghem / Projektplan med bilagor för ett nytt daghem som ers

Kv § 216
Liite 1:Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen / Oxvägens daghem / Projektplan med bilagor för ett nytt daghem som ers