Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus52230.11.202010
Kaupunginhallitus55107.12.202018
Kaupunginvaltuusto21514.12.20207

12178-2020 (10 03 02, 07 01 03)

Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus

Tiivistelmä: -

Kh § 522

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, toimitilapäällikkö Minna Juselius ja hankepäällikkö Tommy Gustafsson 16.11.2020:

 

Tausta

 

Kaupunginarkiston tilatarve

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Turun kaupungin toimistojen tilatarveselvityksen kokouksessaan 1.10.2019. Hankesuunnitteluun siirryttiin vaihtoehdon B mukaisesti, eli toiminnot suunnitellaan sijoitettavaksi Kaupungintalon pihapiiriin sekä Yliopistonkatu 27 a tiloihin. Kumpikaan kohde ei sisällä laajempia arkistotiloja, vaan kaupungin arkistoratkaisu tuli tarkasteltavaksi omana kokonaisuutena.

 

Kaupungin arkistokäytäntöjen laajemmassa tarkastelussa ja käynnissä olevassa kehitystyössä on tuotu esille tarve perustaa kaupungille asianmukainen ja keskitetty päätearkisto. Osa kaupunginarkiston tiloista eivät ole määräysten mukaisia, ja arkistotilat sijaitsevat useassa kiinteistössä. Kaupunginarkiston ti-loissa säilytetään pysyvästi arkistolain mukaan säilytettäväksi määrättyjä asiakirjoja. Lisäksi kaupunginarkiston tiloissa säilytetään ja käsitellään tilapäisesti muuta arkistoaineistoa ennen digitointia ja/tai hävittämistä. Digitointi ja sähköinen arkistointi ei poista säilytystarvetta, koska digitoidun aineiston hävittämiseen tarvitaan kansallisarkiston lupa, joka on aina tapauskohtainen. Uusi päätearkistoyksikkö toteutetaan lähtökohtaisesti vuokrakohteena.

 

Arkiston tulee sijaita Turun kaupungin rajojen sisäpuolella ja hyvien kulkuyhteyksien ja julkisen liikenteen äärellä. Tilojen toteutuksessa tulee noudattaa voimassa olevia rakentamista koskevia asetuksia sekä Kansallisarkiston määräyksiä ja ohjeita arkistotiloista 1.3.2013, AL/19699/07.01.01.00/2012. Tilojen tulee täyttää liikuntaesteisyyttä koskevat viranomaismääräykset ja Turun kau-pungin liikuntaesteisyyttä koskevat suunnitteluohjeet.

 

Markkinakartoitus kesällä 2020

 

Tilapalvelut tilasi Toimitilavälitys RHG Oy:ltä päätearkistoa koskevan markkinakartoituksen, joka tehtiin aikana 15.5.-30.6.2020. Alan toimijoilta selvitettiin olemassa olevia arkistotiloja tai niiden toteuttamismahdollisuuksia. Mikäli toimijoilla oli tiloja tai kiinnostusta toteuttaa sellaisia, pyydettiin heiltä seuraavia alustavia tietoja: sijainti, sijaintitontin koko, kaava, onko kohde uusi vai peruskorjattava, arvio käyttöönotettavuudesta, indikatiivinen vuokrataso, vuokralaisille kohdistuvat kulut, vuokran sisältö sekä toivottu sopimuskausi.

 

Vastauksia tuli seitsemältä eri yhtiöltä ja yhteensä yhdentoista kohteen osalta, koska osalla tarjoajista oli useampia kohteita. Kaikki kohteet sijaitsevat pyynnön mukaan Turun kaupungin rajojen sisäpuolella: osa teollisuusalueilla, teollisuuskortteleissa sekä osa Turun ruutukaava-alueella.

-Esitetyistä kohteista vain yksi olisi korjausrakentamiskohde, loput uudiskohteita.

-Indikatiivinen vuokrataso vaihteli välillä 13,10-20,00 €/m²/kk, joskin vuokran sisällössä esiintyi osittaista vaihtelua. Kaikissa esityksissä yhtä lukuun ottamatta, oli käyttökulut lisätty vuokran päälle, lisäksi yhden esityksen vuokran päälle oli jyvitetty saneerauskulut.

 

Hyvinvointitoimialan potilastietoarkistotarve

 

Kaupunginarkiston hankkeen käynnistyttyä on kesällä 2020 ilmennyt tarve pe-rustaa myös kaupungin hyvinvointitoimialan potilastietoarkistolle uudet tilat.

 

Nykyiset potilastietoarkistokäytössä olevat tilat sijaitsevat Tyksin ortokirurgisen sairaalan rakennuksen kellarikerroksissa. Kaupungin hyvinvointitoimialan vuokrasopimus nykyisissä arkistotiloissa päättyy 28.2.2021, eikä sopimusta ole mahdollista jatkaa, koska V-S Sairaanhoitopiirin ottaa tilat oman toimintansa käyttöön. Tämän vuoksi arkistoyksikön on siirryttävä muihin tiloihin. Käytännön syistä ja aikataulusta johtuen arkistoaineisto ja työskentelytilat on sijoitettava tilapäiseen väistötilaan ennen uuden arkistotilan valmistumista arviolta 1-2 vuodeksi. Väistötilana tulee toimimaan nk. Pesularakennus (rakennus 7) sairaala-alueella.

 

Pesularakennusta tutkittiin myös pysyvän arkistoratkaisun sijaintivaihtoehtona. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan esitetä toteutettavaksi, koska käyttöikänsä päässä oleva rakennus sijaitsee alueella, jonka maankäyttöä kaupunki pyrkii kehittämään ja tehostamaan.

 

Toisena potilastietoarkiston pysyvänä sijoitusvaihtoehtona on tarkasteltu käyttämättömänä olevaa johtokeskusluolaston luolaa. Selvitystyön yhteydessä pyydettiin kaupungin riskienhallintapäällikön sekä aluepelastuslaitoksen valmiuspäällikön kantaa luolan käyttöönottoon. Arkistotilan sijoittamista johtokeskusluolaan ei kannatettu.

 

Näin ollen esitetään, että potilastietoarkisto yhdistetään kaupungin päätearkis-to-hankkeeseen siten, että potilastietoarkisto on tarvittaessa irrotettavissa omaksi sopimuksekseen.

 

Tilaohjelma ja kustannusarvio

 

Siirtohyllyjärjestelmä, piirustuslaatikot, irtokalusteet sekä työtilojen kiinteät säilytyskalusteet toteutetaan kaupungin omana hankintana. Rakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen vuokran tarjoajan toimesta.

 

Tilatyypit ja pinta-alat

 

Arkistotila, päätearkisto

1270 m²

Arkisto, Hyto

370 m²

Työtilat sis. tutkijasali ja konservointi

218 m²

Aputilat ja käytävät

174 m²

Tekniset tilat

118 m²

Yhteensä

2150 m²

 

Arkistotilojen vapaa korkeus vähintään 3000 mm. Kokonaisuuteen on rakennettava väestönsuoja kerrosalan ollessa suurempi kuin 1200 m².

 

Vuokra-arvio:

26 500 – 43 000 €/kk alv 0 %€;

318 000 – 516 000 €/vuosi;

12,30-20,00 €/m²/kk, vuokra arvioitu päätearkiston markkinakartoituksen perusteella (30.06.2020). Vuokra-arvio ei sisällä käyttökustannuksia.

 

Käyttäjätoimialalle kohdistuvaan vuokraan lisätään Tilapalvelujen perimät sisäiset erät; hallinnointipalkkio 0,13 €/m²/kk; korjausraha 0,23 €/m²/kk; siivous 1,20 €/m²/kk = yhteensä 1,56 €/m²/kk.

 

Vuokra jakautuisi kaupunginarkiston ja hyvinvointitoimialan kesken seuraavasti:

 

Vuokra jakautuisi kaupunginarkiston ja hyvinvointitoimialan kesken pinta-alaperusteisesti seuraavasti:

 

Kaupunginarkisto

77 %

23 050 €/kk sekä 277 000 €/vuosi

Hyton arkisto

23 %

6750 €/kk sekä 81 000 €/vuosi

Yhteensä

100 %

29 800 €/kk sekä 358 000 €/vuosi

 

Hankevaraus

 

Siirtohyllyjärjestelmä, 16700 hm

400 000

Piirustuslaatikostot, 2700 laatikkoa

253 000

Muut säilytyskalusteet

9 000

Irtokalusteet

48 000

Yhteensä

710 000

 

Hankinnat jaetaan käyttäjäkohtaisesti.

Tilojen vuokrakauden tulisi olla 20 vuotta siten, että potilastietoarkiston osuus on tarvittaessa irrotettavissa sopimuksesta joustavasti.

 

Lausunto

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.11.2020 § 428:

Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvauksen, mutta edellyttää sosiaalipalvelujen arkiston soveltuvuuden arviointia arkistokäyttöön ja tarvittaessa toimenpidesuunnitelman laatimista tai tarvittaessa sosiaalipalvelujen arkiston liittämistä hankesuunnitelmaan.

 

Hankkeessa eteneminen

 

Arkistotila hankitaan päätearkistoa ja hyvinvointitoimialan potilastietoarkistoa varten. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esiin nostaman sosiaalipalvelujen arkiston osalta kyseessä on Eskelin kiinteistössä sijaitseva tila, johon on solmittu pitkä määräaikainen sopimus. Sosiaalipalvelujen arkistotiloihin liittyvät haasteet selvitetään ja ratkaistaan omana prosessinaan.

 

Kaupunginvaltuustolle esitetään hankkeen toteuttamista vuokrahankkeena. Hyväksyessään hankekuvauksen, määrittää valtuusto hankkeelle kattohinnan ja valtuuttaa käynnistämään vuokrakilpailutuksen. Tilojen tulee vastata hankekuvauksessa ja tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Kilpailutusasiakirjat ja vuokrasopimusluonnos hyväksytetään kaupunginhallituksessa ennen kilpailun käynnistämistä.

 

Vuokrahankkeen kattohinnaksi tulisi asettaa enintään 500 000 euron vuosivuokra (alv 0 %).

Liite 1Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (29.10.2020)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

liitteenä 1 oleva päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus hyväksytään,

hanke toteutetaan vuokrahankkeena,

hankekuvauksen mukaisen kohteen kattovuokrahinnaksi asetetaan enintään 500 000 €/vuosi (alv 0 %) ja

kilpailutusasiakirjat ja tarjousten vertailuperusteet saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Laivorannan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Kh § 551

Pöydältä 30.11.2020 § 522

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 10-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Aaltonen, Azizi, Vierimaa ja Ruohonen.

Rinteen Lindforsin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Miikkola ja Laivoranta:

”Palautetaan ja käydään V-S sairaanhoitopiirin kanssa neuvottelut yhteisestä potilastietoarkistosta. Lisäksi tuodaan esille, että hanketta ei ole syytä tehdä vuokrahankkeena vaan omana. Tämä siksi, että on kyse rakennuksesta, jonka tarve ei lakkaa.”

Tämän jälkeen esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Aaltonen, Azizi, Vierimaa ja Ruohonen.

Laivorannan Rinteen kannattamana tekemän hylkyehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Lindfors.

Laivoranta, Lindfors ja Rinne pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävät mielipiteensä asiassa.

Laivoranta perusteli eriävää mielipidettään seuraavasti:

”Päätöksellä lisätään käyttömenoja. Pääomavuokrana, joka on 7 % tilojen hankintahinnasta, maksetaan hankintakustannukset vuokran antajalle 15 vuoden aikana. Eli jokainen kohde, joka rakennetaan omaan omistukseen, antaa nykyisellä pitkäaikaisella korkotasolla täysin velaksikin rakennettuna elinaikanaan mahdollisuuden vähintään samansuuruisen kiinteistön velattomaan hankintaan.

Tämä merkitsee, että jokainen ulkopuolisille maksettu vuokraeuro vähentää puolella eurolla omaa rahaa, jolla voitaisiin rakentaa uusia kiinteistöjä. Nyt tämä menetys on vuositasolla 15...20 milj. Nyt tehty päätös heikentää entisestään kaupungin kykyä investoida. Näillä perusteilla esitin hylkyä ja eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.”

Kv § 215

Liite 1Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (29.10.2020)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

liitteenä 1 oleva päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus hyväksytään,

hanke toteutetaan vuokrahankkeena,

hankekuvauksen mukaisen kohteen kattovuokrahinnaksi asetetaan enintään 500 000 €/vuosi (alv 0 %) ja

kilpailutusasiakirjat ja tarjousten vertailuperusteet saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 145 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Tehty muutosehdotus ja sen käsittely

Lähteenmäki Laivorannan kannattamana teki seuraavansisältöisen muutosehdotuksen:

”Esitän, että hanke toteutetaan omana hankkeena, ei vuokrahankeena.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Lähteenmäen tekemä muutosehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 16 valtuutettua kannatti Lähteenmäen tekemää muutosehdotusta, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Eriävät mielipiteet

Karjalainen, Kossila, Laivoranta, Lehtonen, Lähteenmäki, Oksanen, Rinne ja Yrttiaho pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa.

Laivoranta perusteli eriävää mielipidettään seuraavasti:

”Päätöksellä lisätään käyttömenoja. Pääomavuokrana, joka on 7 % tilojen hankintahinnasta, maksetaan hankintakustannukset vuokran antajalle 15 vuoden aikana. Eli jokainen kohde, joka rakennetaan omaan omistukseen, antaa nykyisellä pitkäaikaisella korkotasolla täysin velaksikin rakennettuna elinaikanaan mahdollisuuden vähintään samansuuruisen kiinteistön velattomaan hankintaan.

Tämä merkitsee, että jokainen ulkopuolisille maksettu vuokraeuro vähentää puolella eurolla omaa rahaa, jolla voitaisiin rakentaa uusia kiinteistöjä. Nyt tämä menetys on vuositasolla 15...20 milj. Nyt tehty päätös heikentää entisestään kaupungin kykyä investoida. Näillä perusteilla esitin hylkyä ja eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.”

Liite 2Äänestyslista

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta


Liitteet:

Kh § 522
Liite 1:Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (29.10.2020) / Projektbeskrivning för slutarkiv och patientdataarkiv (29.10.2020)

Kh § 551
Liite 1:Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (29.10.2020) / Projektbeskrivning för slutarkiv och patientdataarkiv (29.10.2020)

Kv § 215
Liite 1:Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (29.10.2020) / Projektbeskrivning för slutarkiv och patientdataarkiv (29.10.2020)
Liite 2:Äänestyslista/ Omröstningsförteckning