Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23704.06.201826
Kaupunginvaltuusto14211.06.20189

853-2018 (11 03 00, 00 00 01)

Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029. Suunnitelma on valmisteltu Euroopan Unionin yhteisen mallin (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) mukaisesti ja se sisältää ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029. Suunnitelma käsittää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen. Päämääränä on toteuttaa yhdessä kaupunkistrategian asettama tavoite hiilineutraalista kaupunkialueesta 2029 sekä vahvistaa Turun asemaa ilmastoratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Kh § 237

Kehittämispäällikkö Risto Veivo 24.5.2018:

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti 29.1.2018 käynnistää Turun kaupungin Kestävän energia- ja ilmastotoimintasuunnitelman (EU SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) valmistelun siten, että suunnitelma on valmis käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa kevätkauden 2018 aikana sekä rekisteröitävissä hyväksyntää varten Euroopan Komissiolle tämän jälkeen viimeistään syyskuussa 2018. Valmisteluprosessin vastuulliseksi valmistelijaksi nimettiin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kehittämispäällikkö Risto Veivo. Kaupunginjohtaja asetti valmisteluryhmän 12.2.2018 ja valmistelun tueksi osoitettiin erityisasiantuntija Miika Meretoja sekä hankittiin asiantuntijapalvelua Benviroc Oy:ltä.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 16.4.2018 ja asetti tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2029 mennessä. Kaupunkistrategian päivitykseen sisältyvät kirjaukset ilmastopolitiikan osalta on huomioitu ohjaavina suunnitelman valmistelussa.

Suunnitelman valmistelussa on konsultoitu ilmastopolitiikkaan merkittävästi vaikuttavia kaupungin konserniyhteisöjä ja käyty dialogia sidosryhmien kuten Turun alueen korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen sekä tutkimus- ja kehityslaitosten, yritysten ja muiden kuntien kanssa. Valmistelun tueksi on myös käytetty sekä ulkoista että sisäistä asiantuntijapanosta.

Turku on arvioitu ilmastopolitiikan edelläkävijäksi maailmanlaajuisesti. Uudella ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmalla ylläpidetään ja vahvistetaan tätä johtajuutta. Suunnitelma sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen ja osallistaa laajasti kansalaisyhteiskuntaa, alueen yrityksiä, korkeakouluja ja muita kehityskumppaneita sekä sidosryhmiä. Suunnitelmalla vahvistetaan edelleen ilmastotyön yhteyttä Turun alueen kaupunkikehitykseen, kilpailukykyyn ja vetovoimaan sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Kaupunkistrategian toteutus ja vuosijohtamisen suuntaaminen vaativat ilmastopolitiikan osalta täydentävän ohjaavan asiakirjan, jonka avulla ilmastopolitiikan haastavaa kokonaisuutta voidaan tuloksellisesti, riittävän pitkäjänteisesti ja tarkasti ohjata koko kaupunkikonsernissa sekä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita osallistaa. Ilmastopolitiikan ohjaus on tässä yhteydessä siis tunnistettu kokonaisuudeksi, jota edellyttää strategian mukaisen ja strategisten ohjelmien kanssa sisällöllisesti yhteneväisen erillisen asiakirjan laatimisen ja vahvistamisen kaupunginvaltuustossa. Tätä edellyttää myös yhteisen eurooppalaisen suunnittelumallin käyttö sekä suunnitelmamme hyväksyntä Euroopan Komission toimesta.

Euroopan Unionin yhteisen Kestävän energia- ja ilmastosuunnitelman (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) käyttö kaupungin ilmastopolitiikan ohjelmoinnissa on perusteltua monesta syystä. Mikä tärkeintä, malli on hyvä työkalu sekä hillinnän että varautumisen toimenpiteiden suunnitteluun, perusteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Suunnitelman neljän vuoden välitavoite- ja arviointisykli on myös hyvin yhteensopiva valtuustokausittaisen arvioinnin ja strategisen päivittämisen kanssa.

Yhteinen eurooppalainen malli antaa myös vertailtavuuden jopa tuhansien kaupunkien välille, luo laajaa ja kiinnostavaa yhdenmukaista dataa ja liittää oman työmme entistä vahvemmin osaksi Euroopan kattavaa verkostoa lisäten kansainvälistä kiinnostavuuttamme ja luoden sen tueksi uusia mahdollisuuksia. Suunnitelmamallin käyttö, suunnitelman hyväksyntä valtuustossa ja hyväksyntä EU Komission toimesta on myös edellytys useiden merkittävien EU-rahoitusten saamiselle (erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmassa).

Yhteisen datan tuottamisella ja jakamisella mahdollistetaan myös smart and wise -ratkaisujen kehittämistä Turussa käytännössä. Kaupunginvaltuusto päätti Smart and wise -Turku kärkihankkeesta 14.5.2018 ja kärkihankkeen avulla liitetään yhteen hiilineutraaliuden tavoitetta sekä smart city -kehitystyötä.

Ilmastosuunnitelma 2029 sisältää ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029. Päämääränä on toteuttaa yhdessä kaupunkistrategian asettamat ilmastotavoitteet sekä vahvistaa Turun asemaa ilmastoratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Liite 1Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Turun kaupungin kestävän ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelman 2029.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että suunnitelma on huomioitava ohjaavasti toimialojen ja konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa vuosittain.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että hyväksymällä Ilmastosuunnitelman 2029, Turun kaupunki sitoutuu Euroopan Unionin Covenant of Mayors for Climate and Energy -tavoitteisiin ja raportointivelvoitteesiin, täyttää globaalin Covenant/Compact of Mayors -sitoumuksen sekä Suomen Hiilineutraalit kunnat –verkoston tavoitteet.

Vielä kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi suunnitelman liitteenä olevat tarkemmat päästölaskelmatiedot ja taustaselvitykset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 142

Liite 1Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin kestävän ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelman 2029.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että suunnitelma on huomioitava ohjaavasti toimialojen ja konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa vuosittain.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että hyväksymällä Ilmastosuunnitelman 2029, Turun kaupunki sitoutuu Euroopan Unionin Covenant of Mayors for Climate and Energy -tavoitteisiin ja raportointivelvoitteesiin, täyttää globaalin Covenant/Compact of Mayors -sitoumuksen sekä Suomen Hiilineutraalit kunnat –verkoston tavoitteet.

Vielä kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi suunnitelman liitteenä olevat tarkemmat päästölaskelmatiedot ja taustaselvitykset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, kaupunkisuunnittelu


Liitteet:

Kh § 237
Liite 1:Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029 / Hållbar klimat- och energiplan 2029

Kv § 142
Liite 1:Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029 / Hållbar klimat- och energiplan 2029