Turun kaupungin Omistajapolitiikka 2016 – 2020

Sisällys

 

Yleinen osio   2

Voimassaolo ja asiakirjan päivittäminen   2

Omistajapolitiikan lähtökohdat   2

Turun kaupungin omistajaohjauksen periaatteet   3

Pääomien käyttö ja tuottovaatimus   3

Taserakenne, tuloutukset ja osinkopolitiikka   4

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Asunto- ja kiinteistöliiketoiminta   4

Visio   5

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet   5

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Tuotantoliiketoiminta   9

Visio   9

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet   9

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Energia- ja infrastruktuuriliiketoiminta   13

Visio   13

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet   13

Monopoliasemassa toimivat yhteisöt - Vesihuoltoyhtiöt   16

Merkittävää julkista rahoitusta saavat yhteisöt – Elinkeino- ja osaamisliiketoiminta   18

Visio   18

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet   18

Merkittävää julkista rahoitusta saavat yhteisöt – matkailu ja kulttuuriliiketoiminta   20

Visio   20

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet   20


Yleinen osio

 

Voimassaolo ja asiakirjan päivittäminen

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset ovat osa Turun kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiasta on säädetty uuden kuntalain (410/2015) 37§:ssä, jonka mukaan strategiassa päätetään kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tämä omistajapolitiikka on osa Turun kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategia perustuu arvioon kaupungin nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kaupungin tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiasta päättää kuntalain 14 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto ja lain mukaan se on tarkistettava ainakin kerran valtuustokaudessa. Omistajapolitiikalla linjataan ensisijaisesti, missä yhteisöissä kunta on mukana omistajana ja mitä kunta omistajuudellaan tavoittelee.

 

Kaupunginvaltuuston tulee päättää omistajapoliittisista linjauksista kerran valtuustokaudessa kaupunkistrategian yhteydessä. Tätä asiakirjaa tulisi siten ainakin päivittää vuonna 2017 aloittavan uuden kaupunginvaltuuston toimesta siten, että nyt hyväksyttävä ja uuden valtuuston päivittämä omistajapolitiikka olisi voimassa vuosina 2016 – 2020.

 

Asiakirjan päivitystarvetta arvioidaan tarvittaessa kaupunginhallituksen konsernijaoston toimesta ja mahdolliset yksittäiset muutokset hyväksytään vuosittain kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Omistajapolitiikan lähtökohdat

 

Omistajapolitiikka on kaupungin strategisen johtamisen väline, jonka tavoitteena on edistää Turku- konsernin päätöksenteon johdonmukaisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaisuuden arvon säilymistä. Omistajapolitiikka -asiakirjaa sovelletaan säätiöitä lukuun ottamatta vain yhtiömuotoiseen omistamiseen. Tila-, maa- ja sijoitusomaisuuden omistaminen käsitellään erillisissä ohjelmissa tai asiakirjoissa.

 

Kaikille kaupungin omistamille säätiö- ja yhtiömuotoisille omistuksille tulee olla peruste ja tarkoitus. Strategisten yhteisöjen kohdalla omistamisella tulee olla selkeä strateginen merkitys, joka voi perustua esimerkiksi tietyn erityistehtävän hoitamiseen, monopoliasemaan tai elinkeinopolitiikan harjoittamiseen.

 

Mikäli yhteisöä ei ole nimetty strategiseksi yhteisöksi, kutsutaan sitä operatiiviseksi yhteisöksi, jolloin omistuksen peruste on usein kohteen käyttö kaupungin palvelutuotannossa (esim. pienet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt) tai kyseessä on peruskaupungin muuhun toimintaan liittyvä järjestely. Tämä Omistajapolitiikka-asiakirja käsittelee ja koskee ainoastaan strategisia yhteisöjä.

 

Kaupunkikonserniin kuuluu siis strategisia ja operatiivisia yhteisöjä sekä kuntayhtymiä, jotka yhdistellään emokaupungin tulokseen ja taseeseen laadittaessa konsernitilinpäätöstä. Tämän asiakirjan käsittelemistä yhteisöistä pääasiassa kaikkien yhteisöjen tulokset ja taseet konsolidoidaan emokaupungin vastaaviin konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

 

Omistaminen ei ole maaomaisuuden hallintaa lukuun ottamatta kaupungin perustehtävä, vaan väline palvelujen järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistaminen ei voi myöskään olla staattista. Sen tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava toimintaympäristön muuttuessa säännöllisesti.

 

Omistajapolitiikka -asiakirja on sisällöllisesti jaettu kaupungin strategisten yhteisöjen osalta alla esitetyn pääjaottelun mukaisesti seuraavasti:

 

 

-Markkinoilla toimivat yhteisöt

-Monopoliasemassa toimivat yhteisöt

-Merkittävää julkista rahoitusta saavat yhteisöt

 

Turun kaupungin omistajaohjauksen periaatteet

 

Omistajapolitiikalla vahvistetaan perusteet ja periaatteet joita noudatetaan kaupungin omistajaohjauksessa. Näitä keskeisiä periaatteita ovat:

 

Omistaja-arvon säilyttäminen ja kasvattaminen sekä konserniedun toteuttaminen; kaupungin tulee tehdä sellaisia yhtiömuotoisiin omistuksiin liittyviä ratkaisuja ja päätöksiä, jotka kasvattavat tai vähintään säilyttävät omistusten arvoa. Lisäksi päätösten tulee olla konsernin kokonaisedun mukaisia ja hyödyttää sekä omistajaa että päätöstä koskevaa yhteisöä. Konsernietu voi olla rahamääräistä, laadullista tai esimerkiksi palvelutasoon liittyvää hyötyä.

 

Kaupungin yhteisö-omistusten hallinta tulee perustua hyvään hallintotapaan (corporate governance) ja hallitustyöskentelyyn, joka luo lisäarvoa kullekin yhteisölle ja lisäksi kasvattaa yhteisön omistaja-arvoa.

 

Kaupungin yhteisöön sijoittama pääoma tulee olla tehokkaassa käytössä ja siitä asetettava tuottotavoite tulee määritellä selkeästi huomioiden kyseisen yhteisön toimialan keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto.

 

Kaupunkikonsernin keskitetyt tukipalvelut perustuvat toiminnoille, joista on arvioitu saatavan toiminnallista volyymi-, skaala-, osaamisen keskittämiseen tai synergiaan perustuvaa toiminnallista tai taloudellista etua. Näiden tukipalveluiden yhteisellä käytöllä haetaan synergioita konsernin sisällä ja edelleen konsernin kokonaisetua. Tukipalvelut ja niiden käyttö määritellään tarkemmin konserniohjeissa.

 

Konsernin omistajaohjaus perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Tämä koskee muun muassa julkisuusperiaatteiden noudattamista yhteisöjen ja kaupungin emon tilinpäätöksessä esitettävien asioiden osalta sekä jatkuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua emon ja yhteisön välillä erikseen määriteltyjen merkittävien omistajan ennakkonäkemystä vaativien linjausten osalta. Jatkuva avoin vuorovaikutuslinja tulee olla etenkin kaupunginhallituksen konsernijaoston, yhteisön valvontavastuuhenkilön, valmistelevien viranhaltijoiden ja kunkin yhteisön hallinnon välillä.

 

Yhteisöjen tulee huolehtia asianmukaisesti henkilöstön asemasta yhteisön hallinnossa ja varmistaa oikea aikainen ja riittävä tiedotus henkilöstölle.

 

Konserniyhteisöjen tulee huolehtia säännöllisestä ja määritellystä vuorovaikutuksesta myös muiden omistajien kanssa, jotta kaikkien osakkaiden tasavertainen ja yhdenmukainen asema toteutuu.

 

Yhteisöt huomioivat toiminnassaan ja hankinnoissaan eettiset ja ympäristölliset tavoitteet.

 

Turun kaupungissa omistajaohjaus toteutuu kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapolitiikan ja siihen perustuvien konsernijohdon omistajapoliittisten ennakkonäkemysten kautta Turun kaupungin konserniohjeita noudattaen.

 

Pääomien käyttö ja tuottovaatimus

 

Koska konserniyhteisöihin on sijoitettu huomattava määrä pääomaa, tulee pääoman tehokkaan käytön ja kohdentamisen olla yhtä tärkeää kuin käyttötalouden hallinnan. Tämän vuoksi kaupunkikonsernin strategisten investointien suunnittelu ja ohjaus tulee tehdä konsernitasolla Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Käytännössä suunnittelu ja ohjaus toteutetaan investointitasojen ja yksittäisten strategisten investointien osalta vuositasolla kaupungin talousarvion yhteydessä yhteisöjen tuloskorttien avulla.

 

Sijoitetun pääoman käytön tehokkuutta on arvioitava edullisuusvertailujen ja eri toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla. Tehokkaampi pääoman käyttö saattaa johtaa usein myös käyttökustannusten laskuun. Tietyillä liiketoiminta-alueilla omistaminen voi sisältää liiketaloudellisten tavoitteiden ohella myös muita tavoitteita. Tällaisia voivat olla esim. sosiaali-, kulttuuri- tai elinkeinopoliittiset tavoitteet. Markkinahinnoittelusta poikkeava alhaisempi tuottovaatimus tai jopa yhtiölle suunnattava tuki voi olla siten perusteltua yhtiön erityistehtävillä tai kaupungin saaman palvelun järjestämisellä.

 

Täysin markkinaehtoisista yhtiö-omistuksista kaupungille tuloutettavan tuoton tulisi pääsääntöisesti vastata vähintään rahamarkkinoiden riskitöntä tuottoa lisättynä toimialan liiketoimintariskillä. Kyseisellä laskentavavalla sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaatimus ei kuitenkaan koskisi elinkeinopoliittiseen tarkoitukseen perustettuja yhtiöitä, ns. Mankala -periaatteella toimivia yhtiöitä, kaupungin tukea saavia erityistehtävää suorittavia yhtiöitä tai sellaisia yhtiöitä, joista tuloutettavaa tuottoa on reguloitu lainsäädännöllisesti.

 

Taserakenne, tuloutukset ja osinkopolitiikka

 

Konserniyhtiöiden tulee käyttää pääomia tehokkaasti ja yhtiöiden taseissa ei tulisi lähtökohtaisesti olla sellaisia kassavaroja, jonka pääoman tuotto ei vastaa alan keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa. Yhtiön kassavarojen osalta toimitaan kuitenkin siten, että kaupungin rahoituksesta ja sijoituksista vastaava taho sijoittaa kaupungin konsernitilillä olevat yhtiöiden kassavarat konsernin kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

 

Konserniyhtiöiden maksuvalmius turvataan lisäksi konsernitilijärjestelmään myönnettävillä yhtiökohtaisilla tililimiiteillä sekä mahdollisesti avattavilla leasinglimiiteillä. Kassavarojen sijoittamisesta, maksuliikenteestä ja investointien rahoittamisesta säädetään tarkemmin konserniohjeissa.

 

Yhteisöillä ei tule lähtökohtaisesti olla ylisuuria raha- ja pankkisaamisia ellei niiden olemassaoloon ole selkeitä perusteita kuten varautuminen tiedossa olevaan investointiin tai kriittisen omavaraisuuden säilyttäminen. Mikäli yhteisöllä ei ole edellä mainittuja perusteita ylisuurille kassavaroille tai se ei pysty luomaan sille toimialan sijoitetun pääoman tuottoa, tulee varat lähtökohtaisesti palauttaa omistajille. Omavaraisuustavoite määritellään toimiala- ja yhtiökohtaisesti.

 

Tavoitteena tulee olla mahdollisimman pitkäjänteinen osinkopolitiikka tarkoituksena taata tasainen kasvava osinkovirta omistajalleen. Osinkotuloutus ja ylimääräisen pääoman palautus toteutetaan yhteisökohtaisesti sääntömääräisten yhtiökokousten päätöksillä. Omistajalle maksettavasta tuloutuksesta päätetään yhtiöiden tilinpäätöstietojen perusteella vuosittain huomioiden kaupungin kulloinenkin tarve käyttötalouden tasapainottamiseen, investointien rahoittamiseen tai lainakannan lyhentämiseen.

 

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Asunto- ja kiinteistöliiketoiminta

 

Yhteisö

 

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

TVT Asunnot Oy

hankintayksikkö

100 %

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

hankintayksikkö

56,67 %

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

hankintayksikkö

53,85 %*

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy

hankintayksikkö

100 %

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

-

49,9 %

Logomo Oy

-

39 %

*) määräysvallasta

Visio

 

Kaupungin harjoittaman asuntoliiketoiminnan tavoitteena on huolehtia riittävästä vuokra-asuntokannasta Turun kaupungin alueella. Asuntojen omistaminen ei ole itseisarvo eikä asuntopolitiikan pääasiallinen keino. Kaupunki harjoittaa asuntopolitiikkaansa ensisijaisesti kaavoituksen tonttituotannon ja markkinatoimijoiden avulla.

 

Kiinteistöliiketoiminnan ratkaisuilla voidaan parantaa kaupungin rahoitusasemaa tai tuottaa välillisesti esimerkiksi sosiaali-, kulttuuri- ja elinkeinopoliittista lisäarvoa. Kaupallinen kiinteistöliiketoiminta ei ole ensisijaisesti kaupungin ydinpalvelutoimintaa, mutta kaupungin on tarkoituksenmukaista harjoittaa sitä erikseen perustelluista syistä.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Kaupunki harjoittaa asuntopolitiikkaansa opiskelija-asumista lukuun ottamatta ensisijaisesti maankäytön toimenpitein ja tukee linjauksia kaupungin harjoittamalla asuntoliiketoiminnalla.

 

Kaupunki edellyttää asuntoliiketoiminnassa kohtuullista tuottoa sijoittamalleen pääomalle siten, että vuosituotto realisoituu ensisijaisesti yhtiöille myönnettyjen antolainojen korkojen ja toissijaisesti osinkojen kautta.

 

Kaupunki harjoittaa kaupallista kiinteistöliiketoimintaa ensisijaisesti elinkeinopoliittisen toimintaympäristönsä kehittämiseksi.

 

Kaupallisen kiinteistöliiketoiminnan osalta kaupunki edellyttää omistuksilleen markkinaehtoista tuottoa, joka tuloutetaan kaupungille ensisijaisesti myönnettyjen antolainojen korkoina ja toissijaisesti osinkoina.

 

Kaupunki harjoittaa muuta kiinteistöliiketoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi vastatakseen juridisessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

Asunto- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt eivät pääsääntöisesti saa toimintaansa valtionosuuksia tai avustusta kaupungilta.

 

Kaupunki harjoittaa lisäksi välilliseen omistamisen liittyvää yhtiömuotoista kiinteistöliiketoimintaa ensisijaisesti omassa käytössään olevan tilaomaisuuden hallinnassa, mutta tätä yhtiö- tai rahastomuotoista toimintaa koskevat linjaukset määritellään erillisissä kaupungin tilahallintoa koskevissa asiakirjoissa.

 

TVT Asunnot Oy (Konserni)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö on aravavuokrataloyhteisö, joka noudattaa toiminnassaan alan lainsäädäntöä sekä Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeita ja valvontaa.

 

Yhtiö toteuttaa toimialueellaan valtakunnallista ja alueellista asuntopolitiikkaa omistamalla, hallinnoimalla ja kehittämällä kaupungin asuntokantaa ja huolehtii erityisesti kohtuuhintaisesta asuntotarjonnasta ja sosiaalisesta asumisesta. Yhtiöllä on strateginen rooli kaupungin asuntopolitiikan välineenä ja yhtiön omistukselle odotetaan vakaata pitkän aikavälin arvonnousua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

TVT Asunnot Oy:n toiminnon jakautuvat konsernimuotoisesti siten, että sen tytäryhtiöinä ovat edellä mainittujen yksittäisten kiinteistöyhtiöidenlisäksi Turun Osakehuoneistot Oy:n ja Turun Palvelutilat Oy.

 

Turun Osakehuoneistot Oy hallinnoi ensisijaisesti konsernin rajoituksista vapaata asuntokantaa ja vastaa samalla hallitusti rajoituksista vapaan tai vapautuvan asuntokannan vähentämisestä. Myyntien yhteydessä vapautettavalla pääomalla TVT Asunnot voi konsernina rahoittaa mahdollisia investointeja tai hallita velanottoa.

 

Turun Palvelutilat Oy toimii kaupungin sidosyksikkönä peruspalvelutoimintojen järjestämiseen liittyvässä asuntoliiketoimintaa tukevassa palvelurakentamisessa ja erityisryhmien asuntotarvetta koskevissa hankkeissa.

 

TVT Asunnot voi harjoittaa konsernina asuntoliiketoimintaa Turun seudulla mahdollisesti uuden perustettavan tytäryhtiönsä lukuun siten, että tytäryhtiössä voi olla myös sen toiminta-alueen muiden kuntien omistusta.

 

TVT Asunnot voi harjoittaa konsernina tarvittaessa asumisoikeustoimintaa mahdollisen tytäryhtiönsä lukuun siten, että tytäryhtiössä voi olla myös sen toiminta-alueen muiden kuntien omistusta.

 

Kaupunki ei luovuta omistustaan TVT Asunnot Oy:stä, mutta yhtiö voi toteuttaa mahdollisia omistusjärjestelyjä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.

 

Yhtiön erääntyvät arava- ja korkotukilainat vuosina 2016 - 2020 jälleenrahoitetaan ensisijaisesti konsernin sisäisellä lainalla yhteistyössä kaupungin kanssa. Emokaupungin edullinen varainhankinta voidaan kanavoida yhtiölle hillitsemään vuokralaisten yleistä asumiskustannusten nousua.

 

Yhtiön asuntojen kokonaismäärää voidaan kasvattaa hallitusti siten, että yhtiön omistaman asuntokannan suhteellinen osuus koko Turun asuntokannasta ei merkittävästi muutu yhtiön omistamien asuntojen määrän liikkuessa 5 prosenttiyksikön verran suhteessa yhtiön nykyiseen osuuteen Turun kokonaisasuntokantaan.

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö huolehtii omalta osaltaan riittävästä asumisoikeusasuntojen tarjonnasta omistamalla, ylläpitämällä ja tuottamalla laadukkaita asumisoikeuskoteja. Yhtiö vastaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaisesta monipuolisen asuntotarjonnan tuotannosta.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö toimii asuntomarkkinoilla liiketaloudellisin perustein seudullisena toimijana.

 

Yhtiön asema kaupunkikonsernissa arvioidaan omistajapolitiikan voimassaoloaikana.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Säätiön päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän lisäksi säätiön tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen saamisesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sijainniltaan oikeita kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja tarpeellisine lisätiloineen.

 

Säätiökohtaiset linjaukset:

 

Säätiö maksaa kaupungille antolainoistaan ARA-lainsäädännössä reguloitua korkoa ja myönnetystä omavelkaisesta takauksesta markkinaehtoista takausprovisiota.

 

Säätiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.


Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö omistaa ja hallinnoi sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevia kiinteistöjä sekä vuokraa tilat kaupungin kiinteistötoimialan kautta edelleen hyvinvointitoimialan käyttöön.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö noudattaa hinnoittelussaan kaupungin sisäisen vuokranmäärityksen perusteita ja tavoittelee toiminnassaan nollatulosta rahoituserien jälkeen.

 

Yhtiö voi vuokrata vähäisessä määrin kaupungin palvelutuotannon käytöstä vapautuneita tiloja myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille.

 

Kaupunki voi luopua yhtiön suorasta omistuksesta kokonaan tai osittain, mikäli lainsäädännön muutokset tai konsernin kannalta muut erikseen perusteltavat syyt sitä edellyttävät.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö ja kaupungin sidosyksikkö.

 

Turun Teknologiakiinteistöt Oy (osakkuusyhtiö)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön ensisijainen tehtävä on kehittää osaltaan Turun kampus- ja tiedepuiston aluetta Suomen johtavaksi tiedepuistoksi sekä toteuttaa alueen kiinteistökehitykseen liittyviä hankkeita. Kaupunki omistaa yhtiötä välillisenä kiinteistöomistuksena Turun kampus- ja tiedepuiston kehittämiseksi sekä markkinaehtoisen tuoton saavuttamiseksi.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö voi harjoittaa rajoitetusti muuta päätarkoitustaan tukevaa kiinteistöliiketoimintaa ensisijaisesti Turun kaupungin alueella.

 

Kaupunki voi vähentää hallitusti omistustaan yhtiössä, mutta ei luovu koko osakekannastaan. Yhtiön nykyinen vaihtovelkakirjalaihoin perustuva pääomistusjärjestely voidaan muuttaa osakepääomaksi tai yhtiörakennetta voidaan muuttaa, mikäli uusien omistajien ja rahoittajien mukaan saaminen edellyttää sitä.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

 

Logomo Oy (osakkuusyhtiö)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Turun luovien alojen keskus Logomo hallinnoi ja vuokraa tulosvastuullisesti entisen Konepajan kiinteistön tiloja pitkäaikaiseen toimitilakäyttöön, taiteilijoiden työtiloiksi ja lyhytaikaisille tapahtumille.

 

Liiketoimintakonseptin lähtökohtana oleva Logomon omistajien public-private –yhteistyö mahdollistaa Turun kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti luovien alojen keskuksen ja vahvan kulttuuritoiminnan jatkumon synnyttämisen Turkuun, vahvistaa Turun seudun kilpailukykyä kokous-, kongressi- ja kulttuurimatkailussa sekä tarjoaa kohtuuhintaisia työtiloja taiteilijoille ja muunneltavia esiintymistiloja kulttuuritoimijoiden käyttöön.

 

Yhtiö toimii kilpailulla toimitilamarkkinoilla ja kaupungin omistusperuste liittyy elinkeinopoliittisesti luovien alojen toimintaedellytysten ja vahvan kulttuuritoiminnan jatkumon vahvistamiseen.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Kaupungin osakkuus Logomo Oy:ssä perustuu luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseen. Kaupunki osallisuu hallitustyöskentelyn kautta Logomon toiminnan kehittämiseen. Logomo konsernissa voidaan tehdä rakenteellisia muutoksia, joita yhtiön rahoitus tai muut järjestelyt niitä edellyttävät.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Tuotantoliiketoiminta

 

Yhteisö

 

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

Arkea Oy

ei ole

98,66 %

Kuntec Oy

ei ole

100 %

Turun Seudun

Rakennustekniikka Oy

ei ole

100 %

Lännen Tekstiilihuolto Oy

ei ole

50,4 %

Turun Kaupunkiliikenne Oy

hankinta- ja sidosyksikkö

100 %

 

Visio

 

Yhtiöt on perustettu hoitamaan tuotannollista tai kaupungin peruspalveluja tukevaa tehtävää. Ne toimivat Turun Kaupunkiliikennettä lukuun ottamatta liiketaloudellisin perustein markkinoilla. Yhtiöt osallistuvat kaupungin ja kaupungin muiden tytäryhteisöjen järjestämiin tarjouskilpailuihin. Yhtiöiden liiketoimintaa pyritään laajentamaan niiden toimialueella ja liikevaihtoa kasvattamaan omistuksen arvon kasvattamiseksi.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Yhtiömuotoisen tuotanto- ja tukipalveluliiketoiminnan omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan yhtiöt ovat välineitä kaupungin palvelujen kustannustehokkaassa tuotannossa. Arkean, Kuntecin ja Rakennustekniikan palvelusopimukset avautuvat avoimelle kilpailulle vuosien 2015 – 2018 aikana ja yhtiöt osallistuvat kaupungin kilpailutuksiin yhdenvertaisella tavalla muiden markkinoilla toimivien yhtiöiden kanssa. Yhtiöiden omistajaohjauksessa kiinnitetään huomiota konsernin kokonaisetuun.

 

Yhtiömuotoisen liiketoiminnan tuottovaatimuksen pitää vastata kyseisen toimialan keskimääräistä tuottovaatimusta, mikäli markkinat toimivat tehokkaasti. Tuotantoyhtiöiden on kyettävä kasvattamaan omistaja-arvoaan, jotta niiden omistus olisi kaupungin kannalta perusteltua. Omistaja-arvon kasvattaminen voi tapahtua mm. liiketoiminnan kannattavan laajentumisen seurauksena, yhtiön sisäisen kustannustehokkuuden kasvuna tai yhtiön suunnatessa toimintojaan suurempaa lisäarvoa tuottavien palveluiden ja tuotteiden myyntiin.

 

Mikäli yhtiöt eivät kykene kasvattamaan kestävällä tavalla omistaja-arvoaan tai tuottamaan markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä tarjouksia, tulee harkita niiden omistuksesta luopumista tai etsiä yhtiölle kaupallinen kumppani, jolla on edellytyksiä toiminnan kehittämiseen edellä kuvatulla tavalla. Yhtiöt maksavat antolainoistaan markkinaehtoista korkoa, käypää maanvuokraa ja tiloistaan kaupungin sisäistä vuokratasoa vastaavaa vuokraa.

 

Tuloutus toteutetaan osinkoina tai tarvittaessa pääomanpalautuksina. Yhtiöt toimivat pääsääntöisesti avoimilla markkinoilla (pl. Kaupunkiliikenne) kilpailutilanteessa, eivätkä ole siten hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiöiden on kuitenkin noudatettava hankinnoissaan avoimuutta, syrjimättömyyttä ja niiden tulee edistää kilpailua.

 

Arkea Oy (Konserni)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Arkea tuottaa konsernimuotoisesti ruokahuoltopalveluita, siivousta ja kokonaisvaltaisia kiinteistöpalveluja sekä tarjoaa niitä kilpailukykyisesti Turun kaupunkiseudulla muille kunnille, julkisille toimijoille, yhtiöille ja yksityisille asiakkaille. Yhtiö laajentaa toimintaansa kannattavasti tuottaen lisäarvoa omistajilleen ja asiakkailleen. Kaupunki odottaa omistukseltaan merkittävää arvonnousua. Yhtiön omistus ja määräysvallan hallinta on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö toimii konsernimuotoisesti ja sen tytäryhtiöinä toimivat Arkea Kunnossapito Oy ja Passaa palvelut Oy.

 

Arkea Kunnossapito Oy:n tehtävänä on tuottaa markkinaehtoisesti kiinteistöteknisiä kunnossapitopalveluja ja ylläpitorakentamista osana Arkea Oy:n kokonaisvaltaista kiinteistöpalvelukonseptia.

 

Passaa palvelut Oy:n tehtävänä on tuottaa kaupungin sidosyksikkönä ruokahuolto-, siivous- ja kiinteistöpalveluita siten, että yhtiön henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan yksilöidyillä töiden järjestelyillä ja tehostetun työterveyshuollon avulla.

 

Arkean omistukseen on mahdollista muodostaa lisää tytäryhtiöitä, mikäli se on yhtiön ydinliiketoiminnan ja konsernin edun kannalta perusteltua.

 

Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneet määräaikaisten palvelusopimukset päättyvät asteittain vuosien 2015 – 2018 aikana. Yhtiön tulee osallistua ilman perusteltua syytä yhtenä markkinatoimijana kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja pyrkiä menestymään niissä liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

 

Yhtiö toimii kokonaisuutena ja liiketoimintasegmenteittäin kannattavasti kattaen tulorahoituksellaan kaikki toimintansa kustannukset sekä käyttöomaisuusinvestointinsa.

 

Mikäli yhtiö ei menesty tulevissa palvelusopimusten kilpailutuksissa ja yhtiön taloudellinen suorituskyky on vaarassa kärsiä, sen tulee hyvissä ajoin reagoida tilanteeseen ja esittää tarvittavia toimenpiteitä, jotta yhtiön omistaja-arvo ei alene.

 

Yhtiö maksaa antolainoistaan markkinaehtoista korkoa, käypää maanvuokraa ja tiloistaan kaupungin sisäistä vuokratasoa vastaavaa vuokraa.

 

Tuloutus toteutetaan osinkoina ja/tai pääomanpalautuksina.

 

Kaupunki voi myydä omistamiaan yhtiön osakkeita muille kunnille tai kuntayhtymille tarkoituksena tukea yhtiön liiketoiminnan laajentamispyrkimyksiä, mutta yhtiön tulee säilyä kaupungin tytäryhtiönä.

 

Yhtiö voi kasvattaa liikevaihtoaan liiketoimintakauppojen, yritysostojen ja markkinaehtoisten tarjouskilpailujen seurauksena.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

 

Kuntec Oy (Konserni)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö on Turun talousalueen johtava kaupunkirakentaja, joka rakentaa ja ylläpitää alueen infrastruktuuria sekä palvelee potentiaalista asiakaskuntaansa tarjoamalla laadultaan korkeatasoisia tuotteita ja palveluja.

 

Kaupunki odottaa omistukseltaan merkittävää arvonnousua. Yhtiön omistus ja määräysvallan hallinta on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö toimii konsernimuotoisesti ja sen tytäryhtiönä on Kauppila Oy.

 

Kauppila Oy tuottaa markkinaehtoisesti kukkien, taimien ja vihertuotteiden myyntiä sekä puutarha-alan palveluita ensisijaisesti julkisille yhteisöille, yrityksille ja yksityisille asiakkaille osana Kuntec Oy:n viherpalveluiden kokonaiskonseptia.

 

Kuntec Oy voi kasvattaa liikevaihtoaan liiketoimintakauppojen, yritysostojen ja markkinaehtoisten tarjouskilpailujen kautta.

 

Kuntecin omistukseen on mahdollista muodostaa lisää tytäryhtiöitä, mikäli se on yhtiön ydinliiketoiminnan ja konsernin edun kannalta perusteltua.

 

Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneet määräaikaisten palvelusopimukset päättyvät asteittain vuosien 2015 – 2018 aikana. Yhtiön tulee osallistua ilman perusteltua syytä yhtenä markkinatoimijana kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja pyrkiä menestymään niissä liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

 

Yhtiö toimii kokonaisuutena ja liiketoimintasegmenteittäin kannattavasti kattaen tulorahoituksella kaikki toimintansa kustannukset sekä käyttöomaisuusinvestointinsa.

 

Mikäli yhtiö ei menesty tulevissa palvelusopimusten kilpailutuksissa ja yhtiön taloudellinen suorituskyky on vaarassa kärsiä, sen tulee hyvissä ajoin reagoida tilanteeseen ja esittää tarvittavia toimenpiteitä, jotta yhtiön omistaja-arvo ei alene.

 

Yhtiö maksaa antolainoistaan markkinaehtoista korkoa, käypää maanvuokraa ja tiloistaan kaupungin sisäistä vuokratasoa vastaavaa vuokraa.

 

Tuloutus toteutetaan osinkoina ja/tai pääomanpalautuksina.

 

Kaupunki voi tarvittaessa myydä omistamiaan yhtiön osakkeita muille kunnille tai kuntayhtymille tarkoituksena tukea yhtiön liiketoiminnan laajentamispyrkimyksiä, mutta yhtiön tulee säilyä kaupungin tytäryhtiönä.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

 

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö tuottaa markkinaehtoisesti korjausurakointipalveluja Turun kaupungille ja kilpailee toimialallaan avoimilla markkinoilla. Yhtiö tuottaa lisäksi markkinaehtoisesti erityisrakennusteknisiä rakentamispalveluja ja tuotteita kaupungille sekä tarjoaa niitä kilpailukykyisesti Turun kaupunkiseudulla muille kunnille, julkisille toimijoille, yhtiöille ja yksityisille asiakkaille.

 

Yhtiön omistus on perusteltua, mikäli se kykenee menestymään kannattavasti kaupungin sekä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden järjestämissä urakkatarjouskilpailuissa kasvattaen siten kaupungin omistuksen arvoa.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö toimii kannattavasti kattaen tulorahoituksella kaikki toimintansa kustannukset sekä käyttöomaisuusinvestointinsa.

 

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja omistusrakenne arvioidaan uudelleen vuoden 2017 aikana. Kaupunki voi luopua joko kokonaan tai osittain yhtiön omituksesta, mikäli liiketoimintasuunnitelman perusteella toimintaa ei ole mahdollista jatkaa kannattavasti nykymuodossa.

 

Yhtiön tulee osallistua ilman perusteltua syytä kaupungin järjestämiin kunnossapidon urakkatarjouskilpailuihin ja pyrkiä menestymään niissä liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

 

Lännen Tekstiilihuolto Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Lännen Tekstiilihuolto Oy on kokonaisvaltaista tekstiilihuoltopalvelua tarjoava Turun ja Porin kaupunkien sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymien omistama osakeyhtiö.

 

Yhtiön tehtävänä on tarjota markkinaehtoisesti hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä palveluja erikoistuen laitostekstiilien, hotellitekstiilien ja työvaatteiden vuokraukseen ja huoltoon. Kaupunki odottaa omistukseltaan merkittävää arvonnousua. Omistus ja määräysvallan hallinta on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Omistusta kehitetään tehostamalla ja laajentamalla toimintaa edelleen ja yhtiön tulee säilyä kaupungin tytäryhtiönä. Ravanin pesula Oy:n fuusio mahdollistaa merkittävät toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt, joiden tulee konkretisoitua omistajilleen kilpailukykyisinä tarjouksina sekä ensisijaisesti kasvavana osinkovirtana ja toissijaisesti antolainojen korkoina.

 

Yhtiön tulee osallistua ilman perusteltua syytä kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja pyrkiä menestymään niissä liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

 

Yhtiö voi kasvattaa edelleen liikevaihtoaan liiketoimintakauppojen, yritysostojen ja markkinaehtoisten tarjouskilpailujen seurauksena.

 

Kaupunki voi turvata lunastusmenettelyllä tai muilla mahdollisilla omistusjärjestelyillä asemansa yhtiössä, mikäli lainsäädännön muutosten seurauksena sairaanhoitopiirien omistukset järjestellään uudelleen pääomistajan kannalta epätarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Yhtiö toimii kilpailuilla markkinoilla, eikä ole julkinen hankintayksikkö.

 

 

 

Turun kaupunkiliikenne Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö tuottaa seudulliselle joukkoliikenneviranomaiselle Turun kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palveluja yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenteen tuottamisen lisäksi toimia kaluston ja joukkoliikenteen teknisten järjestelmien kokeilualustana Turun kaupungille ja yhtiön omistus on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

Yhtiötä käytetään kaupungin sidosyksikkönä uusien vaikeasti markkinoilta hankittavien liikennemuotojen (kuten sähköbussien) ja teknisten järjestelmien kokeilualustana.

 

Kaupunkiliikenne Oy:n tuottamia joukkoliikennepalveluja ei kilpailuteta omistajapolitiikkakauden aikana eikä yhtiö osallistu joukkoliikenneviranomaisen järjestämiin joukkoliikennepalvelujen tarjouskilpailuihin.

 

Tuotannollisen tehokkuuden ylläpitämiseksi yhtiön osuus kaupungin sisäisen liikenteen linjakilometreistä pidetään vaihteluvälillä noin 15-17 %. Kannattavan tuotanto-osuuden hallitsemiseksi ja rationaalisten kokeilukokonaisuuksien muodostamiseksi voidaan toteuttaa tarvittaessa yksittäisiä linjastomuutoksia.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö ja kaupungin sidosyksikkö.

Markkinoilla toimivat yhteisöt - Energia- ja infrastruktuuriliiketoiminta

 

Yhteisö

 

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab

erityisalojen hankintayksikkö

100 %

Turun Satama Oy

erityisalojen hankintayksikkö

100 %

Lounais-Suomen

Jätehuolto Oy

hankintayksikkö

23 %

 

Visio

 

Osa energia- ja infrastruktuuriliiketoiminnasta on monopoliluonteista, osaa harjoitetaan kaupungin toimialaan kuuluvassa strategisessa erityistehtävässä ja osa on ensisijaisesti taloudellista voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa.

 

Energialiiketoimintaan luetaan kaukolämmön tuotanto ja jakelu, kaukokylmän tuotanto ja jakelu, sähkön tuotanto ja myynti sekä jakeluverkostojen rakentaminen, kunnossapito ja hallinta.

 

Infrastruktuuriliiketoimintaan voidaan luokitella satamaliiketoiminta, jonka harjoittaminen on ensisijaisesti markkinaehtoisesti omistajatuottoa muodostavaa liiketoimintaa. Vastaavasti Infrastruktuuriliiketoimintaan kuuluvaa jätehuoltoa harjoitetaan kaupungin toimialaan kuuluvassa lakiperusteisessa strategisessa erityistehtävässä.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Osa energialiiketoiminnasta on teknisesti monopoliluonteista ja sitä harjoitetaan kaupungin toimialaan kuuluvassa strategisessa erityistehtävässä. Tällaisena toimintana voidaan pitää etenkin kaukolämmön ja kaukokylmän verkkoliiketoimintaa, jolta odotetaan kohtuullista tuottoa kuitenkin säilyttäen asiakkailta perittävät maksut kilpailukykyisellä tasolla.

Verkkoliiketoimintaan läheisesti liittyvää kaukolämmön ja kaukokylmän tuotantoa voidaan pitää jossain määrin monopoliluonteisena, siltä osin kuin toimita tukeutuu yhtiön hallinnassa olevaan jakeluverkkoon. Toiminta on kuitenkin kilpailuasemassa markkinoilla vaihtoehtoisten lämmöntuotantomuotojen kanssa, minkä lisäksi lämmöntuotannon yhteydessä tapahtuva vastapainesähkön tuotanto tapahtuu täysin kilpailluilla markkinoilla. Tuotantotoiminnan omistus on perusteltua liittyen osaksi sen kytkennästä monopoliluonteiseen liiketoimintaan. Toiminnan riskinkantokyvyn näkökulmasta enemmistöomistuksen tai määräysvallan hallinta ei ole kuitenkaan kaupungin kannalta perusteltua.

 

Sähköverkkoliiketoiminta perustuu pitkälti paikallisen tekniseen monopoliin, minkä vuoksi alan toimintaympäristöä säädellään erikseen sähkömarkkinalaissa. Verkkoliiketoiminnan harjoittamisesta muodostuva tuotto on myös lainsäädännöllisesti reguloitu. Monopoliluonteisuuden ja suhteellisen alhaisen liiketoimintariskin näkökulmasta kaupungin tulee pitää edelleen kyseinen toiminta omistuksessaan.

 

Sähkön tuotanto ja myynti ovat täysin tuottoperusteista liiketoimintaa, jonka riskit ovat huomattavasti monopoliluonteista energialiiketoimintaa suuremmat. Kyseisen liiketoiminnan tuottovaatimuksen pitää siksi vastata toimialan keskimääräistä tuottovaatimusta, mikäli markkinat toimivat tehokkaasti.

 

Energialiiketoiminta muodostaa tällä hetkellä toimialakonsernin. Konsernirakenne mahdollistaa kokonaisuutena suuremman riskinsietokyvyn kuin yksittäisillä konsernitoiminnoilla olisi erillisinä liiketoiminta-alueina. Koska koko toimiala on tällä hetkellä varsin voimakkaassa murroksessa, kaupungin ei tulisi lyhyellä aikavälillä luopua erillisistä energialiiketoiminnan segmenteistä. Mikäli toimialariskit muodostuvat kuitenkin joiltakin osin kohtuuttomiksi, kaupungin on mahdollista harkita tältä osin omistustensa uudelleenjärjestelyä.

 

Satamatoimiala voidaan luokitella matkustajaliikenne ja logistiikka mukaan lukien infrastruktuuriliiketoimintaan, koska se tukeutuu vahvasti satamaa palvelevaan fyysiseen rakenteeseen. Satamatoiminnan harjoittaminen on kuitenkin ensisijaisesti markkinoilla tulonmuodostustarkoituksessa harjoitettavaa liiketoimintaa, jolle tulee asettaa toimialan keskimääräistä tuottovaatimusta vastaava tuottovaatimus.

 

Liiketoiminnan perusluonteesta huolimatta satamatoiminta on lisäksi keskeistä kaupungin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Sataman välilliset vaikutukset logistiikan ja logistiikkasidonnaisen toiminnan toimintaympäristön luomisessa ovat jopa välittömiä tuloutukseen perustuvia vaikutuksia suurempia. Kaupungin tuleekin siksi pitää edelleen satamatoiminnot omistuksessaan, vaikka omistuksen määrää voidaan arvioida uudelleen mahdollisten strategisten liittoutumien myötä.

 

Jätehuoltoliiketoimintaa harjoitetaan kaupungille lakiperusteisesti osoitetussa erityistehtävässä. Kaupunki on luovuttanut jätehuoltoon liittyvät liiketoimintamuodossa harjoitettavat tehtävänsä edelleen seudulliselle jätehuoltoyhtiölle. Kaupunki hallitsee jätehuoltoliiketoimintaa yhtiön omistusosuutensa puitteissa. Se ei voi luopua omistuksestaan muodostamatta samalla uutta järjestelmää etenkin yhdyskuntajätteiden käsittelyyn liittyvien vastuidensa kantamiseksi. Toisaalta kaupungilla ei ole erityistä intressiä myöskään lisätä omistustaan vaan lähinnä kiinnittää erityistä huomiota toiminnan sisäisen tehokkuuden varmistamiseen.

 

 

 

 

 

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab (Konserni)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön toimiala on sähkö-, lämpö- ja maakaasulaitostoiminta ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa sekä alan liike- ja palvelutoiminta. Yhtiö toimii osittain monopolistisilla markkinoilla (sähköverkko, kaukolämpö ja kaukokylmä). Toiminta perustuu Turku Energia Oy:n strategian mukaiseen kasvuhakuisuuteen, johon pyritään yritysostoilla ja yhteistyöjärjestelyillä.

 

Sähkön myynnin osalta yhtiö toimii avoimessa kilpailutilanteessa. Luonnolliseen monopoliin perustuvat toiminnot tulisi ensisijaisesti säilyttää kaupungin omistuksessa. Markkinaehtoisesti toimivalta yhtiöltä odotetaan lisäksi vaihtoehtoisiin sijoitusinstrumentteihin verrattuna kilpailukykyistä tuloutustasoa ja omistuksen arvonnousua.

 

Yhtiö toimii konsernimuotoisesti. Turku Energian tytär- ja osakkuusyhtiöinä toimivat:

 

Tytäryhtiöt

Omistuksen peruste

Turku Energia Sähköverkot Oy, 100 %

luonnollinen monopoli

Turun Seudun Kaukolämpö Oy, 60,75 %

luonnollinen monopoli

Osakkuusyhtiöt

 

Turun Seudun Energiatuotanto Oy. 39,5 %

osittain luonnollinen monopoli

Svartisen Holding AS, 34,74 %

strateginen sähköntuotanto

Turku Science Park Oy, 27,56 %

ei strategista merkitystä

Kolsin Voima Oy, 22,5 %

strateginen sähköntuotanto

 

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiötä vahvistetaan alueellisena toimijana ostamalla toimialaa strategisesti tukevia liiketoimintoja. Yhteistyötä strategialtaan yhteensopivien vahvojen kumppaneiden kanssa jatketaan.

 

Yhtiö maksaa antolainoistaan markkinaehtoista korkoa, käypää maanvuokraa ja tiloistaan kaupungin sisäistä vuokratasoa vastaavaa vuokraa.

 

Turku Energian Oy:n tuloutuksesta päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä viranomaisten sallimissa rajoissa verotukselliset seikat huomioiden vähintään alan keskiarvoisen tuoton mukaisesti.

 

Kunkin erillisen liiketoimintakokonaisuuden tai tulosalueen tuoton tulee olla positiivinen ja vastata vähintään markkinoiden alan keskimääräistä tuottoa.

 

Yhtiön investointien ja uusien liiketoimintasegmenttien tulee kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa sekä lisätä yhtiöstä tuloutettavaa osinkovirtaa pitkällä aikavälillä.

 

Turku Energia Oy kehittää EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen hallitusohjelman ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti kannattavaa, uusiutuvaa, vähäpäästöistä ja päästötöntä energiatuotantoa.

 

Turku Energia Oy jatkaa kaukokylmätuotannon ja -jakelun kehittämistä.

 

Turku Energia voi itsenäisesti tai konserniyhtiönsä kautta toimia alueelle mahdollisesti rakennettavan jätteen hyötykäyttölaitoksen omistajana tai osa-omistajana.

 

Turku Energia Oy osallistuu kumppanuusmuotoiseen yhteistyöhön nykyisten ja paikallisesti uusien energiamuotojen kehittämisessä. Tavoitteena on pyrkiä ympäristövaikutusten, toiminnan taloudellisuuden ja edullisen energiatuotannon kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

 

Yhtiö harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa myös osakkuusyhtiöiden kautta teollisten partnereiden kanssa investointiriskien hallitsemiseksi ja teknisen osaamisen varmistamiseksi.

 

Yhtiö on eritysalojen hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluva hankintayksikkö.

 

Turun Satama Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen sekä yleisen satamatoiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama.

 

Turun Sataman osakkuusyhtiönä (omistusosuus 33 %) toimii Turun Vapaavarasto Oy, jonka tehtävänä on tehokkaiden varastointipalveluiden tarjoaja Turussa, aivan sataman kupeessa.

 

Sataman toiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen; matkustajaliikenteeseen ja rahtiliikenteeseen. Yhtiö kilpailee avoimesti valtakunnan muiden satamien kanssa. Sen kokonaistuloutus ja logistiikkasidonnaisten toimintojen välilliset elinkeinopoliittiset vaikutukset ovat kaupungin kannalta merkittäviä ja omistus on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Tavoitteena on liikevaihdoltaan Suomen kolmanneksi suurin satama ja matkustajamäärältään Suomen toiseksi suurin matkustajasatama.

 

Yksikkötavaraliikenteessä yhtiön tulee lukeutua maan suurimpiin satamiin ja parantaa suhteellisesti asemiaan valtakunnallisesti.

 

Yhtiö toimii kokonaisuutena ja liiketoimintasegmenteittäin kannattavasti kattaen tulorahoituksellaan kaikki toimintansa kustannukset sekä korvaus- ja käyttöomaisuusinvestointinsa.

 

Yhtiö maksaa antolainoistaan markkinaehtoista korkoa ja käypää maanvuokraa.

 

Tuloutus toteutetaan osinkoina ja/tai pääomanpalautuksina.

 

Yhtiön toimialuetta voidaan laajentaa Lounais-Suomen satamien alueella mahdollisten yritysjärjestelyjen avulla sekä arvioida samalla Turun Sataman tarkoituksenmukaisin yhtiörakenne ja kaupungin omistusosuus siitä.

 

Yhtiö on eritysalojen hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluva hankintayksikkö.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni ja osakkuusyhtiö)

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on toimialueen asukkaiden jätehuollon luotettava järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiö toteuttaa jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö toimii osittain oligopolistisilla markkinoilla, jossa julkisyhteisöjen päätöksenteko vaikuttaa keskeisesti yhtiön toimintaympäristöön ja kaupungin omistus on siten perusteltua.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiön toiminta-alue ja väestöpohja on laajentunut Rouskis Oy:n kanssa fuusioitumisen myötä, minkä vuoksi yhtiön toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn tulee parantua ja mahdollistaa myös tuloutuksen pääsiassa osinkotulon muodossa.

 

Yhtiö voi itsenäisesti tai konserniinsa kuuluvan yhtiön kautta toimia alueelle mahdollisesti rakennettavan jätteen hyötykäyttölaitoksen omistajana tai osa-omistajana.

 

Yhtiö voi toimia tytär- ja/tai osakkuusyhtiöidensä kautta toimialallaan kilpailuilla markkinoilla yhteistyössä muiden omistajatahojen ja teollisten partnereiden kanssa lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Yhtiön osakkuusyhtiönä toimii Ekopartnerit Turku Oy 49,00 % omistusosuudella ja tytäryhtiönä Kiertomaa Oy 80,00 % omistusosuudella.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

Monopoliasemassa toimivat yhteisöt - Vesihuoltoyhtiöt

 

Yhteisö

 

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

Turun Seudun Vesi Oy

erityisalojen hankintayksikkö

64,68 %

Turun Seudun Puhdistamo Oy

hankintayksikkö

62,3 % (1.1.2017 alk.)

Turun Vesihuolto Oy

erityisalojen hankintayksikkö

100 %

 

Visio

 

Vesihuollon järjestäminen on monopoliluonteista infrastruktuuriliiketoimintaa, jota harjoitetaan kaupungin toimialaan kuuluvassa strategisessa erityistehtävässä. Tukkuvesiyhtiöt toimivat ns. Mankala – periaatteella. Ne myyvät lopputuotteensa omistajilleen omakustannushintaan, eivätkä tavoittele toiminnassaan voittoa. Monopoliluonteisissa toiminnoissa kaupunki on aktiivinen omistaja, joka määrittelee erityistehtävän sisällön.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Monopoliasemassa yritys tai tuote voi merkittävästi vaikuttaa kilpailuun, hintoihin ja toimitusehtoihin markkinoillaan. Omistajaohjauksen kannalta tämä edellyttää perehtymistä markkinoiden sääntelyyn sekä viranomaisen ohjaus- ja valvontatoimenpiteisiin markkinahäiriöiden ehkäisemiseksi. Omistajaohjauksessa kiinnittää erityistä huomiota yhtiöiden sisäisen tehokkuuden varmistamiseen, koska markkinat eivät säätele toimintojen tehokkuutta.

 

Yhteiskunnallisten tavoitteiden ja markkinoiden sääntelyn takia kaupungin erityistehtävää hoitavien yhtiöiden tulee säilyä kaupungin yksinomistuksessa tai määräysvallassa.

 

Omistuspohjan laajentaminen tulee kysymykseen, kun erityistehtävän merkitys on vähenemässä tai erityistehtävän voidaan arvioida tehostuvan muiden omistajien mukaantulon tai omistusosuuden kasvun myötä. Vesihuoltoyhtiöiden omistusosuuksia voidaan tarjota vain Varsinais-Suomen muille kuntaomistajille.

 

Lyhyen aikavälin tavoitteena on muodostaa kaupungin 100 % omistama vesihuoltoyhtiö, joka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta. Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana perustettua verkostoyhtiötä tai vesihuoltoyhtiöistä muodostettavaa konsernia selvitetään osana vesihuoltojärjestelyä myöhemmässä vaiheessa tavoitteena suunnitella ja operoida kattavasti käyttöveden tuotantoa, jäteveden käsittelyä, verkostotoimintoja ja asiakasrajapintaa.

 

Turun Seudun Vesi Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön tehtävä on tuottaa seudun asukkaille hyvälaatuista talousvettä mahdollisimman kustannustehokkaasti kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Yhtiö toimii ns. Mankala-periaatteen mukaisesti eikä pyri tuottamaan taloudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. Yhtiö on luonnollinen monopoli, jonka tulee säilyä julkisessa omistuksessa kaupungin tytäryhtiönä.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö osallistuu aktiivisesti Turku konsernin vesihuoltokokonaisuuden valmisteluun tavoitteena, että Turun Seudun Vesi on mukana kattavassa vesihuoltoyhtiössä tai vesihuollosta vastaavien yhtiöiden muodostamassa konsernissa.

 

Yhtiö on eritysalojen hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluva hankintayksikkö.

 

Turun Seudun Puhdistamo Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita kustannustehokkaasti omakustannushintaan omistajille. Yhtiön pyrkimyksenä on, että myös muut Turun seudun kunnat voivat tulla jätevesiyhteistyön piiriin. Yhtiö toimii ns. Mankala-periaatteen mukaisesti eli ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. Yhtiö on ns. luonnollinen monopoli.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö osallistuu aktiivisesti Turku konsernin vesihuoltokokonaisuuden valmisteluun tavoitteena, että Turun Seudun Puhdistamo on mukana kattavassa vesihuoltoyhtiössä tai vesihuollosta vastaavien yhtiöiden muodostamassa konsernissa.

 

Yhtiö on julkinen hankintayksikkö.

 

Turun Vesihuolto Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Turun kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö operoi kaupungin vesihuoltoa, hallitsee verkosto-omaisuutta ja vastaa asiakasrajapinnasta. Yhtiö muodostaa luonnollisen monopolin kaupungin erityistehtävässä ja yhtiön siten tulee säilyä kaupungin yksinomistuksessa tai määräysvallassa.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Käynnistetään vuoden 2017 alusta lukien kaupungin 100 % omistama vesihuoltoyhtiö.

Yhtiöstä tulee varmistaa vähintään nykytasoinen tuotto ensisijaisesti antolainojen korkoina siten, että veden hinnan tulee pysyä elinkeinoelämän ja kuluttajien kannalta kohtuullisena.

 

Yhtiö voi laajentaa toiminta-aluettaan muihin kuntiin, tarjoamalla operointipalveluita, vuokraamalla verkostoja, toteuttamalla yritysfuusioita tai liiketoimintakauppoja.

 

Järjestelyihin liittyen kuntien vesihuoltoliiketoiminnan ja verkosto-omaisuuden käyvän arvon tulee perustua samoihin laskentaperiaatteisiin ja arvostustasoihin, mitä on käytetty Turun Vesihuolto Oy:n perustamisen yhteydessä.

 

Turun Seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana Turun Vesihuolto Oy:tä tai vesihuoltoyhtiöistä muodostettavaa konsernia selvitetään omistajapolitiikan voimassaolon aikana ja tarkoituksenmukaiset ratkaisut toteutetaan yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa ottaen huomioon yhtiöiden osakassopimusten ja yhtiöjärjestysten reunaehdot.

 

Järjestelyn tavoitteena on pääomien ja investointien kohdentaminen tehokkaasti, olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö ja hyödyntäminen sekä yhdenmukainen veden- ja jäteveden hinnoittelu osakkaiden kesken.

 

Seudullisen vesihuoltokokonaisuuden tulee olla osa Turku konsernia.

 

Yhtiö on eritysalojen hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluva hankintayksikkö.

 

Merkittävää julkista rahoitusta saavat yhteisöt – Elinkeino- ja osaamisliiketoiminta

 

Yhteisö

 

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

Turku Science Park Oy

hankintayksikkö

88,06 %

Turun Aikuiskoulutussäätiö

hankintayksikkö

57,14 %*

Turun ammattikorkeakoulu Oy

hankintayksikkö

91 %

*) määräysvallasta

 

Visio

 

Kaupunki kehittää elinkeinoja luomalla yritystoiminnan harjoittamiselle hyvät edellytykset osallistumalla itse vain rajatusti kilpailtuun yritystoimintaan.

 

Elinkeinopoliittisten yhtiöiden toimintoja harjoitetaan yhteistyössä ja verkostomaisesti mm. siten, että alueen yliopistojen ja korkeakoulujen voimavaroja ja osaamista voidaan hyödyntää elinkeinotoiminnassa ja työpaikkojen synnyttämisessä. Yhtiö voi tarjota elinkeinopoliittisia palveluita maakunnallisesti.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Elinkeinopoliittisten yhtiöiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta pyritään kehittämään ja laajentamaan tarvittaessa yhtiöiden osakaspohjaa.

 

Elinkeinopoliittiseen tarkoitukseen perustetuilta yhtiöiltä ei vaadita tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hyödyt realisoituvat alueen elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittymisenä sekä välillisesti hyvänä työpaikka- ja väestö- ja verotulokehityksenä. Toimialan yhteisöt toteuttavat osin lakiin tai säädekirjaan perustuvaa eritystehtävää ja siten niiden omistukset ovat perusteltuja. Koneteknologiakeskuksen osalta kaupungin omistusosuutta vähennettiin osake-enemmistön siirryttyä Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle. Omistusosuuden vähentämiseen ei tällä hetkellä ole akuuttia tarvetta, mutta se on tarvittaessa mahdollista esim. yhtiön toiminnan kehittämisen edistämiseksi.

 

Turku Science Park Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Turku Science Park Oy on elinkeinopoliittinen yhtiö, joka Turun kaupungin toimeksiannosta edistää yritysten toimintaedellytysten kehittymistä, yrittäjyyttä, tuottaa neuvontapalveluja sekä tukee valittujen painopisteiden tutkimuslähtöisen ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittämistä Varsinais-Suomessa. Yhtiö toimii strategisena kumppanina sidosryhmille, kuten yliopistoille, korkeakouluille sekä käynnistyville ja toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Yhtiö toimii kaupungin keskeisenä elinkeinopoliittisena toimijana, minkä vuoksi omistus on perusteltua.

 

Yhtiö on hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

 

Yhtiö saa kaupungilta taloudellista tukea.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Turku Science Park Oy:n tehtävä on edistää korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoiminnan kehittämistä mm. seuraavilla aloilla:

 

1)BioTurku and Health Campus,

2)Turku Future Technologies and Maritime

3)Smart Cleantech

4)Smart City Solutions

5)Experience Industries.

 

Yhtiö toimii valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta. Turun seudun kuntien osalta kuntarahoituksen kanavoijana ja elinkeinopalvelujen tilaajaorganisaationa toimii Turku Science Park Oy:n tytäryhtiöTurun Seudun Kehitys Oy.

 

Kaupunki käynnistää omistuksen uudelleenjärjestelyn siten, että yhtiö voi käynnistää annin uusien julkisen sektorin osakkaisen hankkimiseksi sekä järjestelyn nykyisten ei julkisten pienosakkaiden osakkeiden lunastamiseksi.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

Turun Aikuiskoulutussäätiö

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Turun Aikuiskoulutussäätiön tehtävänä on edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista laadukkaan ja käytäntöä palvelevan koulutuksen avulla.

 

Turun Aikuiskoulutussäätiö toimii alueen työelämän kehittämiskeskuksena vastaten ylläpitämiensä oppilaitosten kautta niihin koulutuksellisiin ja elinkeinopoliittisiin haasteisiin, jotka sille on asetettu alueen työelämän osaamispääoman ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Koulutuksen ja yritysten henkilöstön kehittämisen kautta vaikutamme osaltamme siihen, että alueen elinkeinoelämän osaaminen ja kilpailukyky säilyy.

 

Säätiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

 

Säätiökohtaiset linjaukset:

 

Säätiön asema koulutuksen järjestäjänä arvioidaan viimeistään 2017. Säätiö voi tehdä sijoituksia myös muihin strategisiin yhtiöihin.

 

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiö toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti strategiansa ja ammattikorkeakoululain määrittelemällä tavalla. Keskeiset toiminnot ovat osaavien ammattilaisten tuottaminen Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen ja alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentaminen.

 

Yhtiön onnistuminen mitataan Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa. Yhtiö on keskeinen Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä, minkä vuoksi suuri omistus on perusteltua.

 

Turun Ammattikorkeakoulun tytäryhtiönä toimii Koneteknologiakeskus Turku Oy. Koneteknologiakeskus Turku Oy toteuttaa aktiivisesti Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toimimalla linkkinä meri- ja metalliteollisuuden yritysten ja oppilaitosten välillä, sekä edistämällä aloille keskeisen osaamisen kehittämistä, vahvistamista ja hyödyntämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupungille elinkeinopoliittisia palveluita.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö toimii Turun ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan se ei voi jakaa osinkoa tuloksestaan.

 

Ammattikorkeakoulun investointirahasto puretaan kokonaisuudessaan rahaston sääntöjen mukaisesti vuoden 2016 aikana ja sen pääomat kohdennetaan Kampus – hankkeen toteuttamiseen joko suoraan tai välillisesti.

 

Yhtiö on hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

Merkittävää julkista rahoitusta saavat yhteisöt – matkailu ja kulttuuriliiketoiminta

 

Yhteisö

Hankinta/sidosyksikköasema

Omistusosuus

Turku Touring Oy

hankintayksikkö

72,55 %

Turun Kaupunginteatteri Oy

hankintayksikkö

100 %

Forum Marinum säätiö

hankintayksikkö

50 %*

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

hankintayksikkö

60,31 %

*) määräysvallasta

 

Visio

 

Yhtiöiden pääasiallisena tehtävänä on tuottaa kustannustehokkaasti toimialansa palveluita kaupungille, kaupunkikonsernille, kaupunkiseudulle, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille asiakkaille omilla toimialoillaan. Pääsääntöisesti kaupunki ei edellytä matkailu- ja kulttuuriliiketoimintaa harjoittavilta yhtiöiltään tuloutusta vaan yhtiöiden tuottama lisäarvo muodostuu matkailutuloina elinkeinoelämälle, korkealuokkaisena kulttuuritarjontana tai muuna vastaavana välillisenä hyötynä.

 

Strategiset valinnat ja omistuksen perusteet

 

Yhtiöiden toiminnalliset tuloksista syntyvät välilliset hyödyt kaupungille tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia. Mikäli asetetut yhtiökohtaiset toiminnallisia tavoitteita tai kaupungin kokonaishyötyä ei saavuteta, voidaan yhtiörakenteisiin tehdä tarvittaessa käyttötarkoituksen, omistuspohjan ja/tai yhtiöiden asemaan vaikuttavia rakenteellisia muutoksia.

 

Toimialan yhteisöt toteuttavat kaikki erityistehtävää, jolla on strateginen merkitys kaupungin tuottamien palveluiden osana. Omistukset toimialan yhteisöissä ovat siten perusteltuja.

 

Turku Touring Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Turku Touring Oy on Matkailun palvelukeskuksen rinnalla toimiva apuyhtiö, jonka kautta hoidetaan kaupalliset toiminnot, kuten myynti ja markkinointi yhteistyössä toimialan yritysten kanssa. Yhtiö toimii kilpailulla markkinalla, mutta keskittyy ainoastaan osakkaidensa myynnin edistämiseen ja yhteismarkkinointiin.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Kaupungin omistusosuutta yhtiössä voidaan edelleen vähentää, mikäli osakaspohjan laajentamiselle on edellytyksiä. Yhtiön tulee kuitenkin kuulua kaupunkikonserniin.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

Turun Kaupunginteatteri Oy

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Ylläpitää taiteellisesti korkeatasoista ja asiakaslähtöistä teatteria Turussa. Yhtiön toimialana on yleishyödyllisellä tavalla ylläpitää ja harjoittaa teatteritoimintaa Turun kaupungissa.

 

Yhtiö on merkittävä alueellinen kulttuuritoimija, minkä vuoksi omistus on perusteltua. Yhtiö kilpailee osittain valtakunnan muiden laitosteattereiden kanssa sekä alueen muiden pienempien toimijoiden kanssa.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Yhtiö kattaa toimintamenonsa tulorahoituksellaan, joita ovat pääsylippu ja muut myyntitulot, valtionavut ja kaupungin toiminta-avustus. Kaupungin toiminta-avustuksen suhteellisen osuuden yhtiön tulorahoituksesta ei tulisi kasvaa, vaan yhtiön tulee sopeuttaa toimintansa muuttuvaan tulorahoitukseen. Yhtiön rahoitusosuus kaupungilta tulee arvioida uudelleen teatterin peruskorjauksen valmistuttua.

 

Yhtiö voi harjoittaa perustehtävänsä tukemiseksi kahvila-, ravintola-, catering-, kokous-, kongressipalvelu- ja vuokraustoimintaa.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

 

 

 

 

Forum Marinum – säätiö

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja Merivoimien museo.

 

 

Säätiökohtaiset linjaukset:

 

Kaupungin rahoitusosuus säätiölle ei kasva ja säätiö sopeuttaa toimintansa valtionosuusrahoituksensa ja muun tulorahoituksensa tasolle vuosittain. Kaupungilla on säätiön kanssa sopimus tuotettavista palveluista ja avustuksen tasosta.

 

Säätiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.

 

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

 

Perustehtävä ja omistuksen peruste:

 

Yhtiön perustehtävä on tuottaa lisäarvoa omistajalle ja luoda puitteet kaupunkilaisille suunnattujen urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämiselle.

Toiminnan pääasiallisen tarkoituksena on huolehtia jääajan riittävyydestä ja tasapuolisesta jakaantumisesta siten, että Turussa pystytään pelaamaan korkeatasoista jääkiekkoa ja harjoittamaan muuta jäähän perustuvaa toimintaa.

 

Toinen tarkoitus on suurien yleisötapahtumien järjestäminen ja organisoiminen. Yhtiö voi myös harjoittaa omaa ohjelmatuotantoa. Yhtiö toimii keskinäisenä kiinteistöyhtiönä, josta kaupunki omistaa keskeiset, yhteisiin tiloihin kohdistuvat osakkeet. Kaupunki voi luopua yksittäisten huoneistojen omistuksesta.

 

Yhtiökohtaiset linjaukset:

 

Koy Kupittaan Jäähalli on fuusioitu Koy Turun Monitoimihallin kanssa ja monitoimihallit muodostavat yhden yhtiömuotoisen kokonaisuuden. Toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen lisäämiseksi yhtiön tulee tehdä yhdessä konsernihallinnon kanssa vuoden 2017 aikana selvitys rakenteesta, jossa kaikki kaupunkikonsernin jäähallitoiminnot olisivat saman yhtiön hallinnassa.

 

Selvityksessä tulee arvioida, onko yhtiön ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista järjestää kaikki jääurheiluolosuhteet yhtiömuotoisesti kilpailuneutraliteettiin liittyvät reunaehdot huomioiden.

 

Tavoitteena on hallien käyttöasteiden lisääminen, toiminnallisten ja taloudellisten synergioiden hyödyntäminen, halliaikojen yhtenäinen hinnoittelu ja varausmahdollisuus sekä hallinnon tehostaminen.

 

Yhtiö on hankintalain tarkoittama julkinen hankintayksikkö.