Sivistystoimialan johtosääntö

 

1 § Toimiala

 

Sivistystoimialan toimialana ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen koulutuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen. Lautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kunnan monijäseniselle toimielimelle kuuluvista tehtävistä, mikäli ne eivät kuulu kaupunginhallituksen tai -valtuuston tehtäviin.

 

2 § Sivistystoimialan toimielimet

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto sekä ruotsin-kielinen jaosto.

 

Kaikissa jaostoissa on yksitoista (11) kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaoston jäseneksi ja varajäseneksi voidaan valita muitakin kuin kasvatus- ja opetuslauta- kunnan jäseniä ja varajäseniä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lautakunnan jäseniä.

 

3 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivalta

 

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tehtäväalueellaan:

 

1)lukuvuoden työajoista,

2)perusopetuslain mukaisessa opetuksessa olevien lasten ja oppilaiden kuljetuksen perusteista,

3)huolehtii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä ja

4)seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista toimialalla kieliryhmien välillä.

 

4 § Jaostojen toimivalta

 

Jaostojen tehtävänä on huolehtia tehtäväalueensa osalta toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

 

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston tehtäväalueena on suomenkielinen varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston tehtäväalueena on lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Ruotsinkielisen jaoston tehtäväalueena on ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus sekä ruotsinkielinen lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus.

 

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää tehtäväalueellaan seuraavat asiat:

 

1)ratkaisee lautakunnan puolesta viranhaltijan päivähoitopaikan myöntämistä sekä asiakasmaksua ja palvelusetelin arvoa koskevista päätöksistä tehdyt muutoksenhaut ja antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevissa asioissa,

2)ratkaisee lautakunnan puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset työntekijän tai viranhaltijan henkilöä taikka toimen tai viran täyttämistä koskevissa asioissa,

3)päättää perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestämispaikoista ja esioppilaaksi ottamisen perusteista sekä enimmäisesioppilasmääristä,

4)päättää perusopetuksen oppilasalueista ja oppilaaksi ottamisen perusteista sekä peruskoulujen enimmäisoppilasmääristä,

5)hyväksyy kaupunkikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman,

6)hyväksyy esiopetuksen ja perusopetuksen kaupunki- ja yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat,

7)päättää perusopetuksen kieliohjelmasta ja erikoisluokista,

8)tekee erityisen tuen päätöksen, mikäli huoltaja vastustaa päätöstä, ja

9)päättää oppilaan erottamisesta, mikäli sitä ei ole säädetty muun toimielimen tehtäväksi.

 

Suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto päättää tehtäväalueellaan seuraavat asiat:

 

1)ratkaisee lautakunnan puolesta viranhaltijan asiakasmaksua koskevista päätöksistä tehdyt muutoksenhaut ja antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevissa asioissa,

2)ratkaisee lautakunnan puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset työntekijän tai viranhaltijan henkilöä taikka toimen tai viran täyttämistä koskevissa asioissa,

3)hyväksyy lukiokoulutuksen kaupunki- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat,

4)päättää suomenkielisen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen kohdentamisesta koulutusaloille neuvottelukuntia ja ruotsinkielistä jaostoa kuultuaan,

5)päättää lukiokoulutuksen aloituspaikoista ja niiden kohdentamisesta yksiköihin,

6)asettaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (951/2011) 35a §:n mukaisen toimielimen,

7)asettaa tarvittavat ammatillisen opetuksen neuvottelukunnat ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet sekä

8)päättää opiskelijan erottamisesta, mikäli sitä ei ole säädetty muun toimielimen tehtäväksi.

 

Ruotsinkielinen jaosto päättää tehtäväalueellaan ruotsinkielisen koulutuksen osalta niistä asioista kuin muut jaostot päättävät suomenkielisen koulutuksen osalta.

 

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, lautakunnan päätettäväksi, mikäli asian merkittävyys sitä edellyttää.

 

Jaostolla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

 

5 § Sivistystoimialan palvelualueet

 

Sivistystoimialan palvelualueet ovat:

-   Varhaiskasvatus

-   Perusopetus

-   Lukiokoulutus

-   Ammatillinen koulutus

-   Aikuiskoulutus

-   Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

-   Toimialan yhteinen hallinto

 

Varhaiskasvatuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia päivähoitolain mukaisesta lasten päivähoidosta, joita ovat lasten päivähoito, leikkitoiminta (avoin varhaiskasvatus) ja lasten hoidon tuet, sekä perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta. Palveluita järjestetään sekä kaupungin omana tuotantona että hankittuna tai avustettuna palveluna.

 

Perusopetuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia suomenkielisestä perusopetuslain mukaisesta koulutuksesta.

 

Lukiokoulutuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia suomenkielisestä lukiolain mukaisesta koulutuksesta.

 

Ammatillisen koulutuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia ammatillisesta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta yhteistyössä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa.

 

Aikuiskoulutuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhteistyössä ruotsinkielisen koulutuksen kanssa ja suomenkielisestä vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaisesta koulutuksesta.

 

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia muita tulosalueita vastaavasta ruotsinkielisestä toiminnasta.

 

Sivistystoimialan yhteisen hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan yhteisistä kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

 

6 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2015.

 

Samalla kumotaan valtuuston 17.12.2012 § 252 hyväksymä sivistystoimialan johtosääntö.