Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus58110.12.20123
Kaupunginvaltuusto25217.12.20124

13180-2012 (010, 011)

Toimintamalliuudistuksen edellyttämien johtosääntöjen hyväksyminen (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto teki 23.1.2012 § 15 Turun kaupungin hallinnonjärjestämistä koskevan päätöksen. Kaupunginhallitus käsitteli 5.11.2012 § 498 toimintamalliuudistuksen hallinnollisia rakenteita ja linjasi konsernihallinnon, kiinteistötoimialan, ympäristötoimialan ja vapaa-aikatoimialan tulos- ja palvelualueet. Käsiteltäväksi tuotavat johtosäännöt on valmisteltu em. päätösten linjausten perusteella.

Kh § 581

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 22.11.2012:

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen 23.1.2012. Hallinnonjärjestämispäätöksessä on linjattu kaupungin uusi hallintorakenne, jonka mukaisia johtosääntöjä esitetään hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus käsitteli 5.11.2012 § 498 toimintamalliuudistuksen hallinnollisia rakenteita. Kaupunginhallitus linjasi em. käsittelyssä konsernihallinnon, kiinteistötoimialan, ympäristötoimialan ja vapaa-aikatoimialan tulos- ja palvelualueet. Johtosäännöt on laadittu kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen linjausten lisäksi sivistystoimialalla esitetään tulosalueisiin muutosta siten, että ruotsinkielinen toiminta perustetaan omaksi tulosalueeksi.

Sääntöjen rakenne ja pääasialliset muutokset

Sääntöjen kokonaisrakennetta on pyritty selkeyttämään muutoksen yhteydessä. Valtuuston toimivalta on koottu kaupunginhallituksen johtosäännön 6 §: ään. Valtuusto päättää johtosäännön mukaan siis laissa erikseen mainittujen asioiden lisäksi johtosäännössä määrätyistä asioista. Määritellyn valtuuston toimivallan on tarkoitus olla tyhjentävä.

Kaupunginhallituksen yleinen toimivalta ja tehtävät sekä erityinen ratkaisuvalta on määritetty kaupunginhallituksen 7 ja 8 §:ssä. Kaupunginhallituksen johtosääntöön on otettu kirjaus ns. yleisestä toimivallasta eli kaupunginhallitus päättää asioista, joita ei ole annettu minkään muun toimielimen tehtäväksi. Kaupunginhallituksella on johtosäännön mukaan yksi jaosto; suunnittelu- ja konserniojasto, joka ohjaa kaupungin palvelukeskuksia ja konsernia. Kaupunginhallituksen johtosäännössä on edelleen määräykset kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Kaupunginjohtaja tehtävät ja apulasikaupunginjohtajan erityinen tehtäväalue on kuvattu säännössä. Kaupunginhallituksen alaisena toimiva konsernihallinto ja sen ryhmäjako on kirjattu johtosääntöön. Lisäksi johtosäännön 4 luvussa on lueteltu kaupungin palvelukeskukset, joiden ohjaamisesta vastaa suunnittelu- ja konsernijaosto.

Hallintosäännön 23 §:ään on otettu määräykset toimialojen lauta- ja johtokuntien yleisestä toimivallasta. Tällä säännöksellä on tarkoitus kuvata kattavasti sitä toimivaltaa, joka kaikilla lautakunnilla/johtokunnilla on tehtäväalueellaan. Tehtäväalueella pyritään kuvaamaan toimivallan rajausta niillä toimialoilla, joilla on useampia lautakuntia. Hallintosäännön 23 §:n mukainen lautakunnan/johtokunnan toimivalta täydentyy toimialojen johtosäännöillä kunkin toimialan erityispiirteiden ja erityisen toimivallan tarpeiden mukaisesti.

Edelleen hallintosäännön 24 §:ään on otettu säännös toimialajohtajien yleisestä toimivallasta. Säännöllä pyritään kuvaamaan kattavasti toimialajohtajien tehtävät. Johtosäännöillä on täydennetty toimialajohtajan toimivaltaa tarvittaessa toimialan erityistarpeen edellyttämällä tavalla.  

Henkilöstöasioiden toimivalta on kirjattu kokonaisuudessa hallintosäännön 6 lukuun. Muutoksia nykyiseen on mm. virkojen ja toimien perustamisen toimivallassa.  

Toimialojen johtosääntöjen rakennetta on uudistettu ja yhdenmukaistettu niin, että kaikki johtosäännöt ovat rakenteeltaan samankaltaisia ja huomattavasti aiempaa lyhyempiä. Johtosäännöissä on kunkin toimialan tehtävien ja sovellettavien lakien kuvaus, toimialan toimielimet ja niiden erityinen toimivalta, toimialojen hallinnollisen rakenteen kuvaus ts. tulos- ja palvelualueet sekä niiden johto ja viimeisenä viranhaltijoiden erityinen toimivalta, jossa ei kuitenkaan ole tarkoitus kuvata viranhaltijoiden tehtäviä vaan nimenomaisesti tarvittava viranomaistyyppinen toimivalta. 

Säännöt on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2013 kuitenkin siten, että lauta- ja johtokunnat, jotka kokoontuvat vielä tammikuun 2013 aikana ennen uusien lauta-/johtokuntien nimeämistä toimivat vanhojen toimivaltuuksien puitteissa.

Kaupunginhallitus käsitteli uusia johtosääntöjä 26.11.2012 ja päätti palauttaa asian YT -toimikunnan käsittelyä varten. YT toimikunta käsitteli asiaa 5.12.2012. toimikunnalle jätetyt pääsopijajärjestöjen lausunnot onoheismateriaalina.

Palautuksen aikana sääntöihin on tehty teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia. Lisäksi kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan uusittu palkkiosääntö.

Liite 1Hallintosääntö

Liite 2Kaupunginhallituksen johtosääntö

Liite 3Hyvinvointitoimialan johtosääntö

Liite 4Kiinteistötoimialan johtosääntö

Liite 5Sivistystoimialan johtosääntö

Liite 6Vapaa-aikatoimialan johtosääntö

Liite 7Ympäristötoimialan johtosääntö

Liite 8Palkkiosääntö

Oheismateriaali 1Pääsopijajärjestöjen lausunnot

Oheismateriaali 2Hallintokuntien YT-elinten lausunnot

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1-8 olevat säännöt.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä 1-8 olevat säännöt hyväksytään seuraavin muutoksin:

- konserni- ja suunnittelujaoston nimeksi muutetaan konsernijaosto,

- sivistystoimialan jaostoissa on 11 jäsentä (muutos sivistystoimialan johtosäännön 2 §:n 2 momenttiin),

- lauta- ja johtokuntien jaostojen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiota 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 600 euroa (lisäys palkkiosäännön 2 §:n 2 momenttiin) ja

- viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkio on 2/3 luottamushenkilön kokouspalkkiosta (muutos palkkiosäännön 10 §:n 1 momenttiin).

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,

että johtosääntöihin voidaan tehdä teknisiä asiasisältöön vaikuttamattomia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä ja

että toimintamalliuudistuksen toimeenpanoa ja toteutumista, sekä sen edellyttämien johtosääntöjen toimivuutta arvioidaan kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen asettaman puheenjohtajatoimikunnan toimesta. Ensimmäinen arviointi tehdään kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Arve ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta käsiteltäessä palkkiosääntöä. Arven tilalla asian käsittelyyn osallistui Palonheimo ja puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Eklund.  

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä projektijohtaja Tuomas Heikkinen.

Kv § 252

Kaupunginhallituksen päättämät muutokset on huomioitu liitteissä.

Liite 1Hallintosääntö

Liite 2Kaupunginhallituksen johtosääntö

Liite 3Hyvinvointitoimialan johtosääntö

Liite 4Kiinteistötoimialan johtosääntö

Liite 5Sivistystoimialan johtosääntö

Liite 6Vapaa-aikatoimialan johtosääntö

Liite 7Ympäristötoimialan johtosääntö

Liite 8Palkkiosääntö

Oheismateriaali 1Pääsopijajärjestöjen lausunnot

Oheismateriaali 2Hallintokuntien YT -elinten lausunnot

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1-8 olevat säännöt.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteinä 1-8 olevat säännöt seuraavin muutoksin:

-      hallintosäännön 11 §:n 1 momentin kohdan ”Muut toimielimet” loppuun lisätään seuraava virke: ”Lautakuntien puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiensa jaostoissa,

-      hallintosäännön 51 §:n 1 momentista poistetaan seuraava viimeinen virke: ”Virkavapauden myöntämistä koskevaa toimivaltaa ei ole oikeus siirtää eteenpäin.” ja

-      palkkiosäännön 4 §:n 1 momentin 2) kohtaan lisätään sanat ”…ja niiden jaostot”.

Asian käsittely kokouksessa

Perho Rosenlöfin kannattamana ehdotti, että johtosääntöihin tehdään edeltä ilmenevät sittemmin kaupunginvaltuuston päätökseksi tulleet muutokset.

Keskustelun päätyttyä Perhon Rosenlöfin kannattamana tekemät muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kerosen ehdotus, että johtosäännöt hylätään, raukesi kannatuksen puuttuessa.

Mikkolan Koikkalaisen kannattamana tekemä seuraavan sisältöinen ponsiehdotus päätettiin saattaa kaupunginhallituksen tietoon:

”Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää, että henkilöstön ottaminen esittelystä selvitetään ja arvioidaan kevään 2013 aikana kaupunginhallituksen ja sen asettaman puheenjohtajatoimikunnan toimesta.

Niin ikään selvitetään ja arvioidaan matriisiorganisaation toimivuus sekä lauta- ja johtokuntien toimivaltuuksien riittävyys.”

Arve ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

Arven tilalla asian käsittelyyn osallistui Miikkola.

Jakelu

tiedAmmattikorkeakoulun hallitus
tiedJoukkoliikennelautakunta
tiedJoukkoliikennetoimisto
tiedKasvatus- ja opetustoimi, aikuiskoulutus
tiedKasvatus- ja opetustoimi, ammatillinen koulutus
tiedKasvatus- ja opetustoimi, varhaiskasvatus
tiedKasvatus- ja opetusvirasto
tiedKeskushallinto
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistöliikelaitos
tiedKulttuuriasiainkeskus
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLiikuntapalvelukeskus
tiedLukio- ja ammattiopetuslautakunta
tiedNuorisoasiainkeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedRakennusvalvontatoimisto
tiedRevisiotoimisto
tiedSatamaliikelaitoksen johtokunta
tiedSosiaali- ja terveystoimi
tiedSosiaali- ja terveystoimi, työterveyshuollon palvelut
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTilaliikelaitos
tiedTurun ammattikorkeakoulu
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
tiedTurun Satama
tiedVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto
tiedYmpäristönsuojelutoimisto
tpvPursiainen Sari


Liitteet:

Kh § 581
Liite 1:Hallintosääntö
Liite 2:Kaupunginhallituksen johtosääntö
Liite 3:Hyvinvointitoimialan johtosääntö
Liite 4:Kiinteistötoimialan johtosääntö
Liite 5:Sivistystoimialan johtosääntö
Liite 6:Vapaa-aikatoimialan johtosääntö
Liite 7:Ympäristötoimialan johtosääntö
Liite 8:Palkkiosääntö

Kv § 252
Liite 1:Hallintosääntö
Liite 2:Kaupunginhallituksen johtosääntö
Liite 3:Hyvinvointitoimialan johtosääntö
Liite 4:Kiinteistötoimialan johtosääntö
Liite 5:Sivistystoimialan johtosääntö
Liite 6:Vapaa-aikatoimialan johtosääntö
Liite 7:Ympäristötoimialan johtosääntö
Liite 8:Palkkiosääntö