Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta48820.11.201210
Kaupunginhallitus58510.12.20124
Kaupunginvaltuusto25717.12.20129

2925-2012 (613, 627)

Asemakaavanmuutosehdotus "Munterinkatu" (7/2012) (Yj)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutoksella on osoitettu Runosmäen ydinalueella sijaitsevan yksikerroksisen liikerakennuksen tontille VIII-kerroksinen asuinrakennus. Rakennusoikeutta on osoitettu 3200 k-m2 (noin 48 asuntoa, asukkaita noin 100). Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/130 k-m², joita saa sijoittaa Munterinkadun vastakkaisella puolella olevalle autopaikkojen korttelialueelle (LPA-1). Autpaikkanormi on totuttua väljempi, mutta perusteltu kun otetaan huomioon Runosmäen hyvä kevyen liikenteen reitistö, toimiva joukkoliikenne sekä alueen väestön ikääntyminen, johon uudisrakentaminen osaltaan vastaa.

Ympkaalk § 488

Asemakaavatoimisto/Thomas Hagström 1.11.2012:

Asemakaavatoimisto on laatinut 23.8.2012 päivätyn ja 1.11.2012 lausuntojen johdosta muutetun ehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen laadinta perustuu Peab Oy:n anomukseen.

Tiivistelmä:

Kaavanmuutoksessa on tutkittu mahdollisuutta korvata Runosmäen ydinalueella sijaitseva yksikerroksinen liikerakennus lähiympäristön rakennustapaa noudattavalla kahdeksankerroksisella asuintalolla.

Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti ratkaisu on luontevasti alueen kokonaisuutta täydentävä.

Haastavimmaksi tekijäksi muodostuu autopaikkojen riittävyys. Asemakaavatoimisto esittää viime vuosikymmeninä totuttua väljempää autopaikkanormia. Esitys tältä osin perustuu Runosmäen laadukkaaseen kevyen liikenteen infraan, toimiviin ja jatkuvasti kehitettäviin joukkoliikennepalveluihin sekä alueen väestön ikääntymiseen, jonka asuinolosuhteisiin uudisrakentaminen osaltaan vastaa.

Suunnittelualue

Tontilla nro 2.-8 sijaitsee aikansa elänyt I-kerroksinen liikerakennus, joka tullaan purkamaan. Tontti nro 11.-2 on jaettu Asunto Oy Nunnanmetsän, Asunto Oy Nunnanhaan, Turun kaupungin ja Kiinteistö Oy Munterintorin liikekeskuksen kesken hallinta-alueisiin, joilla on yhteensä 200 pysäköintipaikkaa. Osa näistä paikoista on sijoitettu katoksien alle. Purettavan liikekeskuksen/tulevan Kiinteistö Oy Munterintorin 25 autopaikkaa sijoittuvat tontin Munterinkadun puoleiselle reunalle. Munterinkadun osa-alue on liitetty muutosalueeseen kaavateknisistä syistä.

Kaavatilanne

Maankäytön suunnittelua alueella ohjaa kaupunginvaltuuston 18.6.2001 hyväksymä Turun yleiskaava 2020. Yleiskaavassa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Hanke on yleiskaavan mukainen.

Tontti 2.-8

Asemakaava 853 1/1970 on vahvistettu 22.9.1970. Alue on liikerakennusten korttelialuetta (AL1), jonka autopaikat on osoitettava AA6-korttelialueelle. Tonttitehokkuudeksi on merkitty e = 0,6, mikä rakennusoikeutena on 1 253 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on II. Tontin itäreuna on varattu viemäriä varten.

Tontti 11.-2

Asemakaava 853 36/1986 on vahvistettu 5.5.1988. Alue on osoitettu autopaikkarakennusten korttelialueeksi (AA6) AK5-, AL1-, YL-1 ja YO-korttelialueitten tarpeisiin. Pysäköintipaikat saa rakentaa enintään II-kerrokseen.

Kaavan tavoitteet

Kaavanmuutoksen tavoitteena on Runosmäen kerrostaloalueen täydennysrakentaminen ympäristöön sopivalla tavalla. Tavoitteena on laadukas asuinympäristö.

Kaavamuutoksen tavoitteena on myös vahvistaa Runosmäkeä asumisen alueena. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti on erityisen tärkeää parantaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiä alueella ja edistää niiden jatkuvuutta.

Pinta-alatiedot

Muutosalueen pinta-ala on 0,8412 ha ja kokonaisrakennusoikeus 3200 k-m². Kaavaehdotus mahdollistaa yhden, enintään kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen tontille 2.-8.

Kaava-alueelle tulisi uusia asuntoja yhteensä n. 48 kpl. Alueelle muuttaisi uusia asukkaita noin 100.

 

 Pinta-alaKerrosala Kortteli-
    tehokkuus
Kaava-alue0,8412 ha  
    
AK-10,2088 ha3200 k-m² 1,53

A yhteensä      

LPA-1

0,2088 ha

0,4650 ha

3200 k-m² 1,53
L yhteensä0,4650 ha  
   
Kadut yhteensä       0,1674 ha  

Vuorovaikutus

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty 8.5.2012 ympäristön asukkaille ja muille osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta asemakaavatoimistolle ei toimitettu yhtään kirjallista mielipidettä. Runosmäkiseura ry ilmoitti sähköpostitse, ettei sillä ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Yksi lähialueen asukkaista on puhelimitse ollut yhteydessä kaavan valmistelijaan, kts. selostus.

Kannanotot

Suunnittelutoimisto/ liikennesuunnittelu on ilmaissut huolensa autopaikkojen määrästä. Liikennesuunnittelija pitää mitoitusperusteena käytettyä 1 ap/ 130 kem2 liian väljänä ja toteaa, että tämä näkyy jatkossa alueella väärin pysäköityjen autojen määrässä.

Asemakaavatoimiston perustelut ratkaisuun ovat alueella jo toimivan joukkoliikenteen korkea laatutaso ja sen edelleen kehittäminen. Ruuhka-aikana linjatiheys on 10 minuuttia, ja tulevaisuudessa palvelutaso paranee entisestään, mikäli suunniteltu raideliikennehanke toteutuu. Raideliikenneselvitysten linjavedoissa yksi raideliikennereitti on suunniteltu Runosmäkeen.

Lausunnot

Kaavamuutosehdotuksesta 23.8.2012 pyydettiin lausunnot Kiinteistöliikelaitokselta, ympäristönsuojelutoimistolta, rakennusvalvontatoimistolta, suunnittelutoimistolta, Vesiliikelaitokselta, Turku Energialta (sähköverkot ja kaukolämpö), Kasvatus- ja opetustoimelta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Turun museokeskukselta sekä ELY-keskukselta.

Lausuntojen perusteella ehdotuskarttaan on tehty pieniä muutoksia / tarkennuksia.

Tarkemmat tiedot lausunnoista ja asemakaavatoimiston vastineet niihin löytyvät selostuksesta.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 23.8.2012 päivätty ja 1.11.2012 lausuntojen perusteella muutettu Runosmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 8 ja korttelin 11 tontille 2 sekä Munterinkadun osalle laadittu asemakaavan muutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n perusteella periä asemakaavanmuutoksen hakijalta Peab Oy:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneina kustannuksina:

- asemakaavakarttojen laatimiskuluja    5 000 euroa

- kuulutuskuluja                                        500 euroa

yhteensä                                              5 500 euroa

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 585

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto:

Kaavanmuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 24.9. ja 23.10.2012 välisen ajan eikä siihen jätetty muistutuksia. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 7.11.2012 § 547 hyväksynyt maankäyttösopimuksen. Maanomistaja on allekirjoittanut maankäyttösopimuksen 4.11.2012.

Liite 1Selostus "Munterinkatu"

Liite 2Kartta "Munterinkatu"

Liite 3Tilastolomake "Munterinkatu"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 23.8.2012 päivätyn ja 1.11.2012 lausuntojen perusteella muutetun Runosmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 8 ja korttelin 11 tontille 2 sekä Munterinkadun osalle laaditun asemakaavan muutosehdotuksen. 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 257

Liite 1Selostus "Munterinkatu"

Liite 2Kartta "Munterinkatu"

Liite 3Tilastolomake "Munterinkatu"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 23.8.2012 päivätyn ja 1.11.2012 lausuntojen perusteella muutetun Runosmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 8 ja korttelin 11 tontille 2 sekä Munterinkadun osalle laaditun asemakaavan muutosehdotuksen.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoPeab Oy
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tpvAsemakaavatoimisto
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 488
Liite 1:Selostus (Runosmäki) 85-2.-8 ja 11.-2 "Munterinkatu"
Liite 2:Tilastolomake (Runosmäki) 85-2.-8 ja 11.-2 "Munterinkatu"
Liite 3:Kartta (Runosmäki) 85-2.-8 ja 11.-2 "Munterinkatu"

Kh § 585
Liite 1:Selostus "Munterinkatu "
Liite 2:Kartta "Munterinkatu"
Liite 3:Tilastolomake "Munterinkatu"

Kv § 257
Liite 1:Selostus "Munterinkatu "
Liite 2:Kartta "Munterinkatu"
Liite 3:Tilastolomake "Munterinkatu"