Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta43823.10.20125
Kaupunginhallitus58410.12.20123
Kaupunginvaltuusto25617.12.20128

14983-2011 (613, 627)

Asemakaavanmuutos- ja tonttijako-/tonttijaonmuutosehdotus"Kombikoulu" (os. Myllymäentie 42) (13/2011) (Yj)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutos mahdollistaa uuden ruotsinkielisen kombikoulun (päiväkodin ja alakoulun yhdistelmä) rakentamisen Vähä-Heikkilän koulun yhteyteen, Valtaojantien ja Vähäheikkiläntien risteyksen tuntumaan.

Ympkaalk § 438

Asemakaavatoimisto/Iina Paasikivi 10.10.2012:

Asemakaavatoimisto on laatinut 6. elokuuta 2012 päivätyn ja 1.10.2012 lausuntojen johdosta muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen otsikossa mainitulle alueelle.

Nykytilanne ja aloite

Vähäheikkilän koulun vanhimmat rakennukset ovat yli sata vuotta sijainneet peltoaukean keskellä kohoavalla mäellä. Mäen erityinen maisemallinen asema on haluttu turvata alueen voimassa olevassa asemakaavassa. Myllymäentien ja Myllärinkadun varsi on alun perin rakentunut Turun hallinnollisten rajojen ulkopuolisena esikaupunkialueena. Valtaojantien varren omakotitontit on rakennettu 50-luvun puolivälin tienoilla asemakaavan mukaan. Myllymäenpuiston urheilukenttä on täysmittainen kenttä, Vähäheikkilänkenttä on hiekkapäällysteinen harjoittelukenttä.

Kombikoulun hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen asemakaavatoimistolle on annettu tehtäväksi koulun kaavallisen valmiuden hoitaminen.

Kaavoituksen tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa kombikoulun noin 1800 k-m2:n suuruiselle uudisrakennukselle rakennuspaikka Vähä-Heikkilän koulun välittömässä läheisyydessä niin, että Vähä-Heikkilän koulun kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen erityisarvo säilyy ja että koulujen saattoliikenne voidaan toteuttaa turvallisesti. Tavoite on muutenkin erityisesti turvata alakoulujen liikenneturvallisuus ja pyrkiä estämään liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat. Myllymäenpuiston ja kentän säilyminen on ilmiselvä tavoite.

Asemakaavaehdotus

Kaavan muutoksella koulun tonttia laajennetaan niin, että Vähäheikkilänkenttä-niminen urheilualue poistuu. Myös osa Myllymäenpuistosta tulee koulutontin osaksi. Valtaojantien katualuetta levennetään puistoon päin niin, että kadun varrella olevan puurivin taakse voidaan rakentaa erillinen pyörätie.

Uuden kombikoulun rakennuksen todettiin suunnittelun kuluessa muodostavan koulunmäestä erillisen oman kokonaisuuden. Sille on rakennusala Valtaojantien varrella.

Suunnittelutilanne

Selostus kohta 3.2 (Suunnittelutilanne) sivulta 9 lähtien.

Kuuleminen

Alueen asukkaita kuultiin yleisötilaisuudessa ennen luonnoksen laatimista. Asiasta annetut kannanotot on esitetty luonnoskirjeessä ja edelleen selostuksessa kohdassa 4.3 (Osallistuminen ja yhteistyö) sivulta 10 lähtien. Asemakaavanmuutosta on suunniteltu yhteistyössä koulutoimen ja Tilaliikelaitoksen kanssa. Koulun suunnittelu on käynnistynyt ja rakennussuunnittelun näkökohtia on otettu huomioon kaavan sisällössä.

Lausunnot

Kaavaehdotus on ollut lausunnoilla elokuussa 2012. Lausunnot pyydettiin ympäristö- ja kaavoitusviraston rakennusvalvontatoimistolta, ympäristönsuojelutoimistolta, suunnittelutoimistolta, joukkoliikennetoimistolta, Kiinteistöliikelaitokselta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Vesiliikelaitokselta, Turku Energialta, Liikuntapalvelukeskukselta, TeliaSonera Finland Oyj:ltä sekä Museokeskukselta ja kasvatus- ja opetustoimelta.

Rakennusvalvontatoimisto, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Museokeskus, Kasvatus- ja opetusvirasto: Ei huomautettavaa.

Vesiliikelaitos, Turku Energia: Puistoalueella, josta muodostetaan tonttia on sekä Vesiliikelaitoksen että Turku Energian verkostoja ja kaapeleita, joiden siirtämisestä aiheutuvat kustannukset tulevat kokonaisuudessaan hakijan kustannettaviksi.

Asemakaavatoimisto: Johtojen siirtojen suunnittelu on käynnistynyt. Asemakaavakartalle merkittiin muutoksena vielä Turku Energian kaapeli erillisellä merkinnällä johtorasitealueelle.

Liikuntapalvelukeskus esitti, että Vähäheikkilänkentän merkitystä kuvataan paremmin kaavaselostuksessa.

Asemakaavatoimisto: Selostuksen kohta 4.4.2 (Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen) korjattiin liikuntatoimen esityksen mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos esittää lausuntonaan, että Myllymäenpuistossa oleva kerhorakennus ja sen toimintaan liittyvä alue muodostetaan omaksi tontikseen. Tällä tavalla kerhorakennuksen toiminnan kehittäminen tulisi tulevaisuudessa helpommaksi ja myös kaupungilla olisi käytössään enemmän keinoja toiminnan ohjaamiseksi, mikäli tilanne esim. pysäköinnin ohjauksen kannalta niin vaatii.

Asemakaavatoimisto ei esitä tontin muodostamista kerhorakennukselle. VU-alueen kaavamääräykseen on lisätty kielto pysäköintialueitten rakentamisesta Myllymäenpuistoon. Valtaojantien katualuetta on levennetty erillisen pyörätien rakentamiseksi urheilukentän laidalle niin, että Valtaojantiellä voidaan jatkossakin sallia lyhytaikainen pysäköinti urheilukentän ja kerhorakennuksen toiminnan turvaamiseksi. Jos kerhorakennukselle tehdään tontti, jonka autopaikkavelvoite vastaisi jollakin tapaa rakennuksen käytön todellista tarvetta, ei Myllymäenpuistosta jäisi urheilukentän lisäksi mitään jäljelle.

Kaupungilla on vuokrapaikan omistajana kaikki mahdollisuudet ohjata kerhorakennuksen toimintaa, mikäli se on tarpeen. Yhdistys, joka on rakennukselle saanut poikkeamispäätöksen vuokra-alueelle, on omalla aloitteellaan ottanut täyden vastuun rakennuksen taloudellisesta pohjasta. Erillinen tontti on pois puiston alasta eikä tontin käyttö sen myymisen jälkeen ole kaupungin ohjattavissa. Asemakaavatoimisto katsoo, että tontin muodostaminen kerhorakennukselle tuo kombikoulun toteuttamiseksi tarkoitettuun kaavanmuutokseen tarpeettomia riskitekijöitä, joita ei ole mitään syytä nostaa pöydälle, kun koulun rakentamisaikataulu edellyttää hankkeen jouhevaa päätöksentekoa.

Kiinteistöliikelaitoksen katu- ja viheralueet -osasto ja YKV:n suunnittelutoimisto esittävät, että Valtaojantietä levennetään lausunnolla ollutta ehdotusta enemmän, jotta Valtaojantien varrella kasvavat puut voivat säilyä erillisen pyörätien rakentamisen jälkeen.

Asemakaavatoimisto on tehnyt lausunnoissa esitetyn korjauksen kaavakarttaan.

Ympäristönsuojelutoimisto:

Luo-1 alueen rajaus tulisi itäreunaltaan ulottaa noin 15 metriä etäämmälle nykyisestä. Luo-1 -alueen määräys: ”Alueen osa, jolla sijaitsee maisemakuvan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeä kallioketokumpare. Alueella ei saa suorittaa maa-ainesten läjitystä, puiden istutusta tai muuta viherrakentamista niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Hoitosuositus: Kohteen säilyminen puoliavoimena tulee turvata raivaamalla umpeenkasvua aiheuttavaa puustoa ja pensastoa sekä reuna-alueilla rehevöitynyttä ruoho- ja heinäkasvillisuutta.”

Edelleen ympäristönsuojelutoimisto ehdottaa, että tieto maaperän pilaantuneisuuden arvioinnista tulee kirjata kaavakartalle muistiin määräyksenä, jottei tutkimustieto jää huomiotta mahdollisissa tulevissa maankäyttömuutoksissa.

Asemakaavatoimisto:

Kaavakartalle on tehty luo-1 -aluerajauksen tarkistus ja annettu määräykselle ympäristönsuojelutoimiston suosittelema sisältö. Maaperän pilaantuneisuudesta lisättiin kartalle määräys: ”Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen rakentamiseen ryhtymistä.” Maaperän pilaantuneisuus on kartoitettu kaavaluonnosta varten ja tarvittavat kunnostustoimet hoidetaan koulun rakentamisen yhteydessä. Kartoitettu alue on laajempi kuin nyt rakennettava alue, joten määräys koskee vastaisia toimia. Kartoituksen mukaan alueella ei ole mitään sellaista, mikä aiheuttaa vaaraa ympäristön käyttäjille.

Asemakaavatoimisto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta muihin muutoksiin kaavan sisällössä. Koulun suunnittelu on käynnistynyt, kuten hankesuunnittelu edellyttää. Rakennuslupaa on tarkoitus hakea niin pian kuin kaavallinen tilanne sallii.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 6.8.2012 päivätty ja 1.10.2012 lausuntojen perusteella muutettu Vähäheikkilän kaupunginosan korttelin 16 tontille 28 ja Myllymäenpuiston, Vähäheikkilänkentän virkistysalueille ja Valtaojantien katualueen osalle laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: VÄHÄHEIKKILÄ-16.-29.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Kh § 584

vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto:

Kaavanmuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 29.10. ja 27.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä olleesta ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Liite 1Selostus ”Kombikoulu”

Liite 2Kartta ”Kombikoulu”

Liite 3Tilastolomake ”Kombikoulu”

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 6.8.2012 päivätyn ja 1.10.2012 lausuntojen perusteella muutetun Vähäheikkilän kaupunginosan korttelin 16 tontille 28 ja Myllymäenpuiston, Vähäheikkilänkentän virkistysalueille ja Valtaojantien katualueen osalle laaditun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Kombikoulu”. Samassa yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: (Vähäheikkilä) 41-16-29.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 256

Liite 1Selostus ”Kombikoulu”

Liite 2Kartta ”Kombikoulu”

Liite 3Tilastolomake ”Kombikoulu”

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 6.8.2012 päivätyn ja 1.10.2012 lausuntojen perusteella muutetun Vähäheikkilän kaupunginosan korttelin 16 tontille 28 ja Myllymäenpuiston, Vähäheikkilänkentän virkistysalueille ja Valtaojantien katualueen osalle laaditun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Kombikoulu”. Samassa yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: (Vähäheikkilä) 41-16-29.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tpvAsemakaavatoimisto
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 438
Liite 1:Selostus (Vähäheikkilä) 41-16-28 ym. "Kombikoulu"
Liite 2:Tilastolomake (Vähäheikkilä) 41-16-28 ym. "Kombikoulu"
Liite 3:Kartta (Vähäheikkilä) 41-16-28 ym. "Kombikoulu"

Kh § 584
Liite 1:Selostus "Kombikoulu"
Liite 2:Kartta "Kombikoulu"
Liite 3:Tilastolomake "kombikoulu"

Kv § 256
Liite 1:Selostus "Kombikoulu"
Liite 2:Kartta "Kombikoulu"
Liite 3:Tilastolomake "kombikoulu"