Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto8319.11.20123
Kaupunginhallitus56126.11.20125
Kaupunginvaltuusto24103.12.20127

5758-2012 (011)

Turun Sataman liiketoimintakauppa ja siihen liittyvät sopimukset (Kj)

Tiivistelmä: -

Khkon § 83

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto on 29.10.2012 § 215 päättänyt muun ohessa, että Satamaliikelaitoksen toiminnot yhtiöitetään.

Kaupunginhallitus on 5.11.2012 § 503 tehnyt päätöksen Satama- yhtiön käynnistämiseen liittyvistä täytäntöönpanotoimista. TScP Kiinteistöt Oy valmistetaan ottamaan vastaan Satamaliikelaitoksen liiketoiminta.

Yhtiön väliaikaiseen hallitukseen nimettiin kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 5.11.2012 yhteydessä apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, talousjohtaja Jukka Laiho, johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm, controller Kim Moisiolinna ja kaupunginlakimies Laura Klami. Tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio.

TScP Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 6.11.2012 valinnut yhtiölle uuden hallituksen ja muuttanut yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä valinnut yhtiölle uuden toiminimen. Päätöksiä koskeva kaupparekisterimuutos on vireillä, mutta muutoksia ei ole vielä rekisteröity.

Toinen vaihe

Yhtiöittämisen rakennemuutoskokonaisuutta koskeva päätöksenteko on nyt edennyt toiseen vaiheeseen, jossa käsiteltäväksi tulevat liiketoimintakauppaan liittyvät asiakirjat. 

Aiempien päätösten mukaisesti toiseen vaiheeseen on edetty TScP Kiinteistöt Oy:n liiketoiminnan vastaanottoon liittyvien valmistavien toimien jälkeen. Päätettäväksi tuodaan nyt esitys liiketoimintakaupasta liitteineen.

Liitteiden ja koko liiketoimintakaupan siirtyvän omaisuuden osalta ratkaisevaa on tilanne luovutushetkellä, joskaan kokonaisuus ei nykyisestä juurikaan muutu. Täsmennysten tarpeesta johtuen tulee varata kaupunginjohtajalle oikeus tehdä lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia asiakirjoihin mahdollisimman laajasti.

Yhtiön rahoitus ja liiketoimintakauppa

Osakkeiden merkintähinta 25 miljoonaa euroa maksetaan apporttina ja sijoitetaan kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. Liiketoimintakaupalla luovutettavan apporttiomaisuuden omistusoikeus siirtyy yhtiölle 1.1.2013, minkä jälkeen osakeanti ja osakemerkintä ilmoitetaan kaupparekisteriin. Jäljelle jäävä osa noin 84,8 miljoonan euron kauppahinnasta jää yhtiön velaksi liitteinä olevien velkakirjojen ehtojen mukaisesti. 

Henkilöstösopimus

Kaupunginhallituksen hallintojaosto (1.10.2010 § 215) ja kaupunginhallitus (4.10.2010 § 516) ovat käsitelleet kaupungin omien toimintojen yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstöä koskevat periaatteet. Kaupunginhallitus on tuolloin päättänyt, että kaupungin toimintojen yhtiöittäminen toteutetaan liikkeenluovutusta koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ja siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Kaupunki ei takaa siirtyvälle henkilöstölle oikeutta palata kaupungin palvelukseen tai erityistä irtisanomissuojaa konserniohjeissa todetun menettelyn lisäksi.

2. Eläkemenoperusteinen eläkemaksu peritään niiltä uusilta yhtiöiltä (Jätteenpoltto-, Vesi- ja Satamaliikelaitos), joiden liikevaihto on kunnallisena liikelaitoksena muodostunut pääsääntöisesti ulkoisten asiakkaiden tulovirroista.

3. Eläkemenoperusteisen maksun tasona käytetään 7 % siirtyvän henkilöstön palkkasummasta seuraavien 20 vuoden aikana.

4. Henkilöstölle ei taata perustamisvaiheessa lainsäännöksiä parempitasoista edustusta uusien yhtiöiden hallinnossa vaan yhtiöille jätetään mahdollisuus toimialakohtaisesti harkita edustuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla.

5. Toimintoja yhtiöitettäessä perustettavien yhtiöiden tulee pääsääntöisesti pysyä Kevan jäsenyhteisöinä ja järjestyä työnantajana PTY:n kautta.

Henkilöstösopimusneuvottelu on saatu päätökseen 24.10.2012. Turun kaupungin neuvotteluosapuolina ovat olleet pääsopijajärjestöjen edustajina JUKO ry, Jyty Turku ry, Tekniikka ja Terveys KTN Turku ry sekä Turun yhteisjärjestö JHL ry. Neuvottelun tuloksena saavutettu henkilöstösopimus on liitteenä 3.

Keskitettyjen konsernipalveluiden linjaus

Turun kaupunki on tehnyt liikelaitosten kanssa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset taloushallinnon palveluista, it-palveluista ja logistiikkapalveluista.

Talouden ja lakiasioiden vastuualueet ovat olleet mukana esityksen valmistelussa konsernijaoston ohjeistamalla tavalla eikä niillä ole asiaan huomautettavaa.

Liite 1Liiketoimintasuunnitelma (Ei julkisuuteen)

Liite 2Liiketoiminnan kauppakirja (Kauppakirjan liitteet nähtävänä kokouksessa)

(Arkistoidaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan yhteyteen)

Liite 3Henkilöstösopimus

(Arkistoidaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan yhteyteen)

EhdotusKonsernijaosto merkitsee liiketoiminnan arvon perusteena olevan liiketoimintasuunnitelman tiedoksi.

Konsernijaosto päättää saattaa esitetyn liiketoimintakaupan sopimuskokonaisuuden sen merkittävyyden vuoksi kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Lisäksi konsernijaosto päättää hyväksyä omistajan ennakkonäkemyksenä liitteenä olevan henkilöstösopimuksen omalta osaltaan ja saattaa asian sen merkittävyyden vuoksi kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään liiketoimintakauppaan liittyviin asiakirjoihin tarpeellisia lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia.

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaiseksi tuloa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Sataman toimitusjohtaja Christian Ramberg.

Kh § 561

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 21.11.2012:

Koska Satamaliikelaitoksen toiminta lakkaa yhtiöittämisen johdosta, tulee liikelaitoksen johtokunta tarpeettomaksi. Tämän vuoksi kaupunginvaltuuston tulee todeta, että johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2012. Vuoden 2013 puolella tulee kuitenkin hyväksyttäväksi liikelaitosta koskevia asioita (mm. vuoden 2012 tilinpäätös). Jotta tarvittavat liikelaitosta koskevat päätökset voidaan tehdä myös vuoden 2012 jälkeen, olisi tarkoituksenmukaista antaa tarvittava toimivalta kaupunginhallitukselle 1.1.2013 alkaen. Käytännön asioiden hoitamista varten talousjohtaja tulisi oikeuttaa nimeämään henkilö em. asioiden hoitamista varten.

Lisäksi tulisi päättää Satamaliikelaitoksen taseeseen jäävien maa-alueiden hallinnoinnista vuoden 2013 alusta lukien. Hallinnointi olisi tarkoituksenmukaista antaa Kiinteistötoimialan liikelaitokselle.

Yhtiön hallitus on osaltaan hyväksynyt liiketoimintakauppakokonaisuuden kaupunginvaltuustolle esitettävässä muodossa 21.11.2012.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.11.2012 todeten, että sillä ei ole huomautettavaa asian suhteen ja että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä tässä käsittelyssä mukana olleiden seikkojen osalta täytetty.

Liite 1Henkilöstösopimus

Liite 2Liiketoiminnan kauppakirja (kauppakirjan liitteet ovat nähtävänä keskushallinnossa johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholmilla ja kaupunginhallituksen/-valtuuston kokouksissa)

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että omistajan ennakkonäkemyksenä hyväksytään liitteenä 1 oleva henkilöstösopimus ja

että talousjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, joka vastaa Satamaliikelaitoksen toimintaan liittyvien käytännön asioiden hoitamisesta 1.1.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että liitteenä 2 oleva liiketoiminnan kauppakirja hyväksytään,

että kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään liiketoiminnan kauppakirjaan vähäisiä muutoksia,

että satamaliikelaitoksen johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2012,

että satamaliikelaitoksen johtokunnan tehtäviä hoitaa 1.1.2013 alkaen kaupunginhallitus ja

että Kiinteistötoimialan liikelaitos vastaa Satamaliikelaitoksen taseeseen jäävien maa-alueiden hallinnoinnista 1.1.2013 lukien. 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kokouksessa apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 241

Liite 1Liiketoiminnan kauppakirja (kauppakirjan liitteet ovat nähtävänä keskushallinnossa johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholmilla ja kaupunginhallituksen/-valtuuston kokouksissa)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteenä 1 oleva liiketoiminnan kauppakirja hyväksytään,

että kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään liiketoiminnan kauppakirjaan vähäisiä muutoksia,

että satamaliikelaitoksen johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2012,

että satamaliikelaitoksen johtokunnan tehtäviä hoitaa 1.1.2013 alkaen kaupunginhallitus ja

että Kiinteistötoimialan liikelaitos vastaa Satamaliikelaitoksen taseeseen jäävien maa-alueiden hallinnoinnista 1.1.2013 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Khkon § 83
Liite 1:Liiketoimintasuunnitelma
Liite 2:Liiketoiminnan kauppakirja (Kauppakirjan liitteet nähtävänä kokouksessa)
Liite 3:Henkilöstösopimus

Kh § 561
Liite 1:Henkilöstösopimus
Liite 1:Liiketoiminnan kauppakirja (Kauppakirjan liitteet nähtävänä kokouksessa)

Kv § 241
Liite 1:Liiketoiminnan kauppakirja (Kauppakirjan liitteet nähtävänä kokouksessa)