Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus51912.11.20125
Kaupunginvaltuusto22819.11.20125

4333-2012 (016, 041)

Vuoden 2012 talouden 3. toteutumisennuste (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 519

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 7.11.2012:

 

Tulosennuste

 

Tilikauden alijäämä on kolmannen tilinpäätösennusteen mukaan 18,8 milj. euroa. Alijäämäennuste on kasvanut syyskuun ennusteesta 4,4 milj. euroa. Keskeisin selitys on verotuloissa, joita uusien tietojen mukaan on laskettu 6,7 milj. euroa edellisestä ennusteesta. Nettomenoja ennustetaan toteutuvan nyt 2,4 milj. euroa vähemmän.

 

Kolmannen tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin toimintakate on - 984,1 milj. euroa. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 15,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 33,5 milj. euroa). Nettotoimintakuluja saadaan nyt tehdyn ennusteen mukaan pienennettyä, mutta ei riittävästi. Kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet ylitysuhkien poistamiseksi tai kaventamiseksi eivät näy talousennusteessa.

 

Vuoden 2012 verotuloennuste on viimeisimpien tietojen mukaan 639,6 milj. euroa ja verotulojen alitus tulisi olemaan 6,2 milj. euroa. Verotuloennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuutta. Yhteisöveroennuste laskettiin viimeisimpien tietojen perusteella 6,7 milj. euroa syyskuun ennusteesta. Yhteisöverot voivat jäädä vielä nyt ennustettua pienemmiksi. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan vuonna 2012 tilitettävien yhteisöverojen määrä tulee alenemaan. Verohallinnon ja kuntaliiton ennakkotietojen perusteella Turulle tilitettävät yhteisöverot olisivat 63,0 milj. euron ja 70,0 milj. euron välillä. Valtionosuustuloja ennustetaan kertyvän 4,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verotuloja ja valtionosuuksia ennustetaan toteutuvan yhteensä 981,6 milj. euroa, mikä vajaat 2,0 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa.

 

Nettorahoitustuottoja odotetaan kertyvän 22,6 milj. euroa eli 6,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuoden aikana tullaan myöntämään uusia antolainoja enemmän kuin talousarviossa on suunniteltu. Korkotuottoja talousarvioon verrattuna nostaa edellä mainittujen antolainojen lisäyksestä kertyvät korkotuotot. Rahoitustuottojen arvioidaan lisääntyvän pääosin rahoitusomaisuuden positiivisen arvonkehityksen takia. Korkomenojen ennustetaan pysyvän toistaiseksi pienempänä markkinakorkojen laskun takia. Lisäksi kaupungin rahoitustarvetta on hoidettu myös lyhytaikaisella rahoituksella, josta on maksettu hyvin alhaista korkoa. Tämä lisää kuitenkin painetta seuraavana vuotena korkokulujen huomattavaan prosentuaaliseen kasvuun. Muut rahoituskulut toteutuvat talousarvion mukaisina.

 

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on 20,1 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 34,8 prosenttia.

 

Satunnaisiin tuottoihin sisältyy vuoden 2012 alusta yhtiöitettyjen liikelaitosten liiketoiminnan kaupasta kertyvät myyntivoitot sekä Turun Osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myynnistä arvioitu myyntivoitto.

 

Investoinnit ja omaisuuden luovutukset

 

Kolmannen tilinpäätösennusteen mukaan investointimenot vuonna 2012 tulevat olemaan yhteensä 112,0 milj. euroa (118,0 milj. euroa syyskuun ennusteessa). Nyt tehdyn ennusteen mukaan talousarvion investointimenot alittuvat 10,7 milj. euroa. Omaisuuden luovutustulot alittuvat 5,2 milj. euroa.

 

Peruskaupungin investoinnit ovat ennusteessa yhteensä 12,8 milj. euroa, josta 3,9 milj. euroa on kaupungin yhteisiä it-hankkeita ja 5,5 milj. euroa osakesijoitukset yhtiöitettyihin tuotantoliikelaitoksiin (Turun seudun Rakennustekniikka Oy, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy, Turun Seudun Kunnallistekniikka Oy). Yhtiöitä muodostettaessa ei ole käytetty rahaa, vaan osa liiketoiminnan arvosta on kohdistettu apporttina yhtiöiden omaksi pääomaksi. Perustettujen yhtiöiden oman pääoman osuutta ei käsitelty vuoden 2012 talousarviossa investointeina. Tietojärjestelmien kehittämiseen käytetään talousarviota vähemmän rahaa. Kaupunginhallituksen investointimäärärahaa tulisi korottaa osakepääoman ja säästyvien it-hankkeiden nettovaikutuksella, 3,3 milj. euroa.

 

Liikelaitosten investoinnit ovat yhteensä 99,2 milj. euroa.

 

Kiinteistöliikelaitos ennustaa investointimenojen määräksi 39,1 milj. euroa (syyskuun ennusteessa 43,3 milj. euroa). Omaisuuden luovutustuloja toteutuu 15,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ylittyvät nyt annetun ennusteen mukaan 0,4 milj. eurolla (3,7 milj. euroa syyskuun ennusteessa).

 

Tilaliikelaitoksen investointien ennuste on 38,5 milj. euroa (syyskuun ennuste 44,0 milj. euroa). Investointiohjelman toteutumisennuste jää 10,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi vuodelle 2012 suunnitelluista. Osassa hankkeista rahoitus siirtyy seuraavalle vuodelle.

 

Vesiliikelaitoksen investoinnit toteutuvat lähes suunnitellusti 11,2 milj. euron suuruisena.

 

Satamaliikelaitos investoi tilinpäätösennusteen mukaan 7,8 milj. euroa (syyskuun ennuste 9,0 milj. euroa). Investointimenojen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. euroa budjetoidusta.

 

 

Rahoitus

 

Toiminnan ja investointien nettokassavirta tulee tilinpäätösennusteen mukaan olemaan -56,6 milj. euroa (syyskuun ennusteessa – 57,1 milj. euroa).

 

Investointeja toteutetaan 112,0 milj. eurolla. Omaisuuden luovutustuloja toteutunee 33,2 milj. euroa. Investointien nettokassavirta tulee olemaan 77,3 milj. euroa negatiivinen, mikä on 5,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Investointituloissa on mukana Turun Osakehuoneistot Oy:n osakkeiden arvioitu luovutustulo. Vastaava euromäärä sisältyy antolainojen lisäyksiin, jolloin järjestelyllä ei ole vaikutusta kaupungin maksuvalmiuteen. Kiinteistöliikelaitoksen myyntitulot jäävät ennusteen mukaan 15,0 milj. euroon alittaen 5,2 milj. eurolla tavoitteen.

 

Antolainauksen muutokset ovat tilinpäätösennusteen mukaan 63,4 milj. euroa ja lainakannan muutos 60,0 milj. euroa.

 

Viimeisimmän ennusteen mukaan maksuvalmius heikkenee noin 60,0 milj. euroa. Edellisen rahoitusennusteen heikkenemisen ja 2013 tulossa olevien jälleenrahoitustarpeiden seurauksena haettiin kaupunginvaltuustolta 20,0 milj. euron valtuudet pitkäaikaisten lainojen lisäyksille. Kaupunginvaltuusto myönsi lainanottovaltuudet 1.10.2012. Lainannostosuunnitelmaa ei ole vielä tehty kaupunginhallitukselle.

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä:

 

Sosiaali- ja terveystoimen ennuste on hieman parantunut edellisestä ennusteesta. Kaupunginvaltuuston päätti 1.10.2012 talousarviomuutoksesta, jolla peruspalvelulautakunnan talousarviota muutettiin toimintakulujen osalta + 17 milj. euroa ja toimintatulojen osalta +1,7 milj. euroa. Toimintamenojen osalta v. 2012 ennuste on noin 644,2 milj. euroa, mikä on noin 1,0 milj. euroa vähemmän kuin heinäkuun tilanteessa. Toimintatulojen ennuste (sis. valmistus omaan käyttöön – erän) on noin 83,4 milj. euroa, jossa parannusta edelliseen ennusteeseen noin 0,8 milj. euroa. Suurin muutos liittyy valmistukseen omaan käyttöön ja siitä kirjattavaan, joka on noin 0,7 milj. euroa. Arvioitu nettomeno v. 2012 on noin 560,8 milj. euroa eli noin 1,9 milj. euroa parempi kuin heinäkuun tilanteessa. Kehitystä arvioitaessa on otettava huomioon myös edellisen ennusteen jälkeen tulleita merkittäviä kustannusmuutoksia koko hallintokunnan tasolla kuten lastensuojelumenoihin vaikuttava KHO:n päätös (noin 1,1 milj. euroa), saatavien poistot (noin 0,5 milj. euroa) sekä tilinpäätösvaiheessa menoksi kirjattava hankerahoitukseen liittyvä takaisinperintä (noin 0,3 milj. euroa).

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden osalta ennuste on parantunut noin 1,8 milj. euroa ja muutos perustuu sekä toiminnan volyymin laskuun (arvioidut kustannukset vastaavat paremmin vähentynyttä käyttöä) ja siirtoviivemaksujen selkeään laskuun. Siirtoviiveiden osalta nyt tehty ennuste perustuu kuitenkin olettamaan, että loppuvuoden siirtoviivepäivät pysyvät keskimäärin alle 300 päivässä/kk. Kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin maksuosuus ylittyy noin 5,5 milj. euroa, josta siirtoviivemaksujen osuus on noin 3,5 milj. euroa ja muun toiminnan osuus noin 2,0 milj. euroa. On kuitenkin huomattava, että varsinaisen toiminnan osalta peruspalvelulautakunnan v. 2012 VSSHP:n maksuosuus on 3,3 milj. euroa pienempi kuin sairaanhoitopiirin budjetoima Turun kuntaosuus.

 

Odottamattomista menoista huolimatta kokonaismuutos on positiivinen verrattuna heinäkuun tilanteeseen. Valtuuston talousarviomuutokset huomioiden nettopoikkeama on noin 6,6 miljoonaa euroa (1,2 %) negatiivinen.

 

Loppuvuoden aikana suositaan talkoovapaita mahdollisuuksien mukaan ja niiden kertymää on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Tulosalueiden ja toimintayksiköiden säästötoimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja niistä tullaan edellyttämään yhteenvetoja toiminnan onnistumisen arvioimiseksi.

 

Liikuntatoimen ennustetaan ylittyvän hieman, mutta uhan toivotaan pienentyvän loppuvuoden aikana. Alkuvuoden kävijämäärä uusitussa Impivaaran uimahallissa sekä kesän huonon sään johdosta maauimaloissa aiheutti merkittävän tulovajeuhan. Syksyn aikana tilanne on kuitenkin hieman parantunut. Sekä tuloille että menoille ennustetaan negatiivista poikkeamaa, jonka seurauksena nettopoikkeama on 93.528 euroa (0,6%) negatiivinen. Ulkoliikuntapaikkojen hallinnan siirtyminen kiinteistöliikelaitokselta liikuntatoimelle ja siitä aiheutuva talousarviomuutos käsitellään erillisenä asiana kaupunginhallituksen kokouksessa 12.11.2012. Hallintosäännön 28 §:n mukaan organisaatiomuutoksen aiheuttamista talousarviomuutoksista päättää kaupunginhallitus.

 

Nuorisotoimen ennuste on heikentynyt. Merkittävin ylitys tapahtuu aamu-/iltapäivätoiminnassa sekä oman että kumppaneiden tuottaman toiminnan osalta. Säästötoimenpiteitä on tehty aktiivisesti, mutta nettopoikkeaman ennustetaan olevan n. 153.000 euroa (1,6 %) negatiivinen.

 

Kulttuuritoimen ennuste on positiivinen. Talousarvion ylitystä tapahtuu sekä menoissa että tuloissa pääasiassa ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden johdosta. Kokonaisuutena talous on kuitenkin tasapainossa ja kaupunginorkesterin ylijäämäisen ennusteen johdosta ennustetaan toimielimen nettopoikkeaman olevan 212.000 euroa (0,6 %) positiivinen.

 

Kaupunginorkesterin ennustetaan tekevän ylijäämää 203.000 euroa. Suunniteltu tulotaso jäänee saavuttamatta, mutta katteeksi toimintamenojen nähdään alittuvan merkittävästi.

 

Teatterin ennustetaan pysyvän talousarviossa ja se kykenee hoitamaan sille annetun säästötavoitteen. Teatterin lippujen varaustilanne näyttää hyvältä, mutta lopullinen tulos näkyy vasta myynnin toteutuessa.

 

Museokeskuksen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Sekä tulojen että menojen merkittävä poikkeama johtuu Turku 2011 – säätiön rahoittamista hankkeista, kuten Logomon näyttelyt Tuli on irti ja Only a Game.

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jouko K Lehmusto:

 

Kaupunginhallituksen toimintatulot tulevat ennusteen mukaan alittumaan noin 0,2 milj. euroa. Mm. IT:n toimintatuottojen on arvioitu toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempänä johtuen uusien osakeyhtiöiden arvioitua pienemmästä laskutuksesta.

Kaupunginhallituksen toimintamenot tulevat ennusteen mukaan alittumaan noin 2,2 miljoonaa euroa. Alitukseen vaikuttaa mm. Ammattikorkeakoulun Kampus-hankkeen toteutuminen suunnitellusta poikkeavasti. Vuodelle 2012 varatuista suunnittelurahoista säästyy 0,7 milj. euroa. Vastaavalla määrällä alittuu Valmistus omaan käyttöön – erä. Kaupungin yhteisiin tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista ennustetaan säästyvän tänä vuonna noin 1,0 milj. euroa osittain hankkeiden viivästymisen johdosta (esim. IT-infran yhtenäistäminen, SAP HR). Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu 0,8 milj. eurolla. Sähköisen asiointi- ja hallintopalvelun kehittämishanke ei ole vielä käynnistynyt ja käynnistämisen siirtyminen tulee pienentämään toimintamenoja tänä vuonna 0,4 milj. euroa. Keskushallinto tulee aikaisempien vuosien tapaan pysymään talousarviossaan.

 

Kaupunginhallituksen Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu 1,6 milj. euroa johtuen omana työnä toteutettavien hankkeiden siirtymisestä. Toimintamenot oikaistuna Valmistus omaan käyttöön – erällä alittuu 0,6 milj. euroa. Kaupunginhallituksen nettomenot alittuvat 0,4 milj. eurolla.

 

 

Ammattikorkeakoulun hallituksen vuoden 2012 nettomenoiksi ennustetaan 61,0 milj. euroa. Nettositovana toimielimenä Turun ammattikorkeakoulu ennustaa pysyvänsä talousarvion puitteissa. Kasvaneen projektitoiminnan aiheuttama budjetoitua suurempi menokertymä kompensoidaan budjetoitua suuremmilla tuloilla.

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta tulee ylittämään talousarvionsa noin 0,4 milj. eurolla ilman uusia tasapainottavia toimenpiteitä. Lukiokoulutuksen tulosalueen nettoylitys on 0,2 milj. euroa. Ylitys vastaa varsin tarkkaan lukion opettajien muita ryhmiä suurempaa palkankorotusta. Yhteiset toiminnot – tulosalue on ylittymässä noin 0,5 milj. euroa tilavuokrien ja budjetoimattomien vahtimestaripalvelujen sekä eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten KuEL-maksujen vuoksi. Ammatillisen koulutuksen alitus on 0,2 milj. euroa ja sillä katetaan osittain tähän tulosalueeseen budjetoidut vahtimestaripalvelut.

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ylittää talousarvion 1,0 milj. eurolla ilman uusia tasapainotustoimenpiteitä. Taustalla on varhaiskasvatuksen kysynnän kasvu, joka johtuu ikäluokkien kasvamisesta ja varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin kasvusta. Varhaiskasvatuksen ylitys on 1,5 milj. euroa, joka johtuu oman tuotannon ja palveluseteleiden kysynnän lisääntymisestä. Vajetta katetaan muiden toimintojen ylijäämällä. Valtuuston myöntämä lisärahoitus on käytetty käytännössä kokonaan varhaiskasvatuksen menojen kattamiseen.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan, Joukkoliikennelautakunnan ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan sekä Rakennuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen seudullisen viranomaisen muodostumisesta ei aiheudu Turulle lisäkustannuksia vuodelle 2012. Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta aloitti toimintansa 1.6.2012 ja sen on arvioitu lisäävän 0,4 henkilötyövuotta vuonna 2012. Vuodelle 2012 on menoja arvioitu 60.000 euroa, jotka laskutetaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:ltä. Lautakunnan nettoluku on 0 euroa.

 

Kiinteistöliikelaitos ei tule ennusteen mukaan saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta (liikeylijäämä + poistot), vaan ennuste jää 3,6 milj. euroa budjetoidusta. Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin huomioiden ja markkinatilanteen vaikutus asuntorakentamisessa. Merkittävimmät poikkeamat budjetoituun ovat maankäyttösopimustulojen vähentyminen ja kiinteistöjen myyntivoittojen jääminen suunniteltua pienemmäksi. Rahoitustuloksen saavuttamiseksi Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle toimenpiteet investointikohteiden siirtämiseksi tai poistamiseksi vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmasta. Tonttituotannon ponnisteluja tulee kuitenkin edelleen jatkaa ja myynnin toimenpiteitä tehostaa talousarviossa pysymiseksi. Lisäksi tulee arvioida mahdollisuudet käyttötalousmenojen alentamiseksi.

 

Tilaliikelaitoksen sitova tulostavoite (liikeylijäämä + poistot) tullaan ennusteen mukaan saavuttamaan. Investointiohjelman toteutumisennuste jää 10,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Seuraavissa hankkeissa käytetään budjetoitua vähemmän rahaa ja rahoitustarve siirtyy vuodelle 2013: Runosmäen vanhainkoti, Torninkadun koulu, Kerttulin koulu, Infoteekkirakennus, Moottorilaboratorio, Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu. Budjetoitua enemmän rahaa vuonna 2012 ennustetaan käytettävän hankkeissa Valtuustosali, Liinahaan vanhainkoti, Johtokeskusluola, Nunnavuoren palloiluhalli, Kupittaan jalkapallostadionin kentän peruskorjaus, Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio (Puutarhakadun koulutalo). Kokonaiskustannusarvioiden ennustetaan alittuvan Liinahaan vanhainkodin, Puolalan koulun ja Puolanmäen lukion sekä Maaherran virka-asunnon kohteissa. Kaikki rahoitettavat hankkeet toteutuvat kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovien toteuttamisaikataulujen mukaisesti vuosijaksotusten muutoksista huolimatta.

 

Vesiliikelaitoksen taloudellinen tulos tulee jäämään merkittävästi budjetoidusta. Syynä on ostoveden budjetoitua suuremmat kustannukset. Alkuperäisenä laskentaperusteena on käytetty Turun Seudun Vesi Oy:ltä saatua ennakkotietoa, joka on perustunut huomattavasti alhaisempiin kuutiohintoihin sekä etenkin pääomakustannukseen. Investointiohjelmassa ei ole merkittäviä poikkeamia verkoston uudisrakentamisen ja saneerauksien osalta tiedossa. Kiinteistöjen korjaukseen liittyviä investointeja on siirretty myöhemmin toteutettavaksi rahoituslaskelman tasapainotuksen vuoksi.

 

Satamaliikelaitos ei tule ennusteen mukaan saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta. Toimintakatteen ennustetaan jäävän 2,4 milj. euroa suunnitellusta. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne on vähentynyt noin 10 % viime vuoteen verrattuna ja tavaramaksutulot alentuneet noin 13,5 % alkuvuoden aikana, minkä vuoksi ennusteen tulokehitys on negatiivinen.

 

Satamaliikelaitoksen investointimenojen ennustetaan ylittyvän 2,3 milj. euroa budjetoidusta. Muutokset johtuvat toisaalta sellaisista hankkeista, jotka eivät olleet yksityiskohtaisesti tiedossa vielä Turun Sataman talousarviota 2012 laadittaessa (mm. Viking Linen laivapaikka) ja toisaalta hankkeista, jotka käynnistettiin kaupungin toisen liikelaitoksen toimesta vasta heinäkuussa 2012 (liikennevalojen asennus Linnankadun ja Vallihaudankadun risteykseen sekä liikenneympyrä Linnankadun ja 2. Poikkikadun risteykseen). Mainitut työt on saatava valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Liite 1 Ennuste 3/2012 (sähköinen julkaisu)

 

Talouden vastuualue lähettää vuoden 2012 kolmannen talouden toteutumisennusteen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Talousennuste on heikentynyt syyskuussa annetusta ennusteesta. Turun muita kuntia heikomman verotulokehityksen johdosta vuodelle 2012 maksuunpantavat verotulot jäävät runsaat 6,2 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi. Yhteisöverotuotot saattavat jäädä vielä nyt ennustettua kertymää pienemmiksi. Nettomenoja on edellisestä ennusteesta laskettu. Virastojen ja liikelaitosten toimenpiteet ylitysuhkien poistamiseksi tai kaventamiseksi eivät ole olleet kuitenkaan riittäviä. Merkittäviä nettomenojen ylityksiä on tulossa peruspalvelulautakunnalta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalta, lukio- ja ammattiopetuslautakunnalta sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalta, vesiliikelaitoksen johtokunnalta ja satamaliikelaitoksen johtokunnalta. Virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioylitysten pienentämiseksi tai poistamiseksi kiinnittää erityistä huomiota loppuvuonna tehtäviin hankintoihin. Talkoovapaiden suosittelua tulee jatkaa mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunginhallitus edellytti 17.9.2012 § 432

- että Kiinteistöliikelaitos arvioi mahdollisuudet käyttötalousmenojensa alentamiseksi ja muiden tulojensa kasvattamiseksi ennustettua vajetta vastaavasti,

- että Kiinteistöliikelaitos edelleen tehostaa tonttituotantoa ja myyntitoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi ja

- että Kiinteistöliikelaitos kaupungin rahoitustuloksen turvaamiseksi ja velkamäärän kasvun hillitsemiseksi mahdollisuuksien mukaan jarruttaa kuluvan vuoden investointejaan siten, että liikelaitoksen nettoinvestointitaso tasapainottuu talousarvion mukaiseksi.

Kaupunginhallitus edellytti 24.9.2012 § 440 käsitellessään toiminnan ja talouden seurantaraporttia, että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta ja satamaliikelaitoksen johtokunta laativat toimintasuunnitelman toimintamenojen alentamiseksi ja toimintatulojen kasvattamiseksi talousarviossa pysymiseksi tai talousarviopoikkeamien kaventamiseksi.

Ennusteen johdosta tehtävät talousarvion muutokset

Kaupunginhallituksen investointimäärärahaa korotetaan Turun seudun Rakennustekniikka Oy:n, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n ja Turun Seudun Kunnallistekniikka Oy:n osakkeiden hankintamenon rahoittamiseksi 3 350 000 milj. eurolla.

Liite 1Ennuste 3/2012

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että vuoden 2012 talousarvion kolmas toteutumisennuste merkitään tiedoksi ja

että kaupunginhallituksen aiemmin tekemät päätökset 17.9.2012 § 432 ja 24.9.2012 § 44 velvoittavat hallintokuntia edelleen toimiin talouden tasapainottamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää vuoden 2012 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen kaupunginvaltuustolle ja esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen investointimäärärahaa korotetaan 3 350 000 milj. eurolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä talousjohtaja Jukka Laiho.

Kv § 228

Liite 1Ennuste 3/2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että vuoden 2012 talousarvion kolmas toteutumisennuste merkitään tiedoksi ja

että kaupunginhallituksen investointimäärärahaa korotetaan 3 350 000 milj. eurolla.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAmmattikorkeakoulun hallitus
tpvJoukkoliikennelautakunta
tpvKeskushallinto
tiedKeskushallinto, talousasiat
tpvKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKulttuurilautakunta
tpvLiikuntalautakunta
tpvLukio- ja ammattiopetuslautakunta
tpvNuorisolautakunta
tpvPeruspalvelulautakunta
tpvRakennuslautakunta
tpvRevisiotoimisto
tpvSatamaliikelaitoksen johtokunta
tpvTarkastuslautakunta 2009-2012
tpvTilaliikelaitoksen johtokunta
tpvTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvTurun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
tpvVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tpvVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvYmpäristö- ja kaavoituslautakunta


Liitteet:

Kh § 519
Liite 1:Ennuste

Kv § 228
Liite 1:Ennuste