Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta23822.05.20127
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta25329.05.20127
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta43123.10.20126
Kaupunginhallitus53512.11.20124
Kaupunginvaltuusto23019.11.20127

12276-2010 (613, 627, 234, 021)

Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Korppolaismäen) 42 kaupunginosan Kölikadun, Maununtyttärenkadun, Vanhan Hirvensalontien ja Korppolaispuiston osalle (os. Maununtyttärenkatu, Vanha Hirvensalontie) "Maunun kulma" (9/2011) (Yj)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutoksella osoitetaan Korppolaismäellä sijaitsevalle lähivirkistysalueen osalle kolme uutta erillispientalotonttia, joiden kunkin rakennusoikeus on 250 k-m2. Rakennukset on liitettävä kaavamääräyksen mukaan kaukolämpöverkkoon. Nähtävillä olleeseen kaavanmuutosehdotukseen on jätetty kaksi muistutusta, joiden ei katsottu antavan aihetta ehdotuksen muuttamiseen. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa, joten maakäyttösopimusta ei tarvita.

Ympkaalk § 238

Asemakaavatoimisto/Marjatta Tamminen 7.5.2012:

Asemakaavatoimisto on laatinut otsikossa mainitulle alueelle 20.3.2012 päivätyn ja 7.5.2012 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen.

Asemakaavanmuutoksen laadinta perustuu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen/tonttipalvelut anomukseen.

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus lisätä kaupungin pientalotonttien tarjontaa tehostamalla ja tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on lähivirkistysalueen osan käyttötarkoituksen muuttaminen, kolmen pientalotontin kaavoittaminen Maununtyttärenkadun varrelle Vanhan Hirvensalontien pohjoispuolelle. Tontit kaavoitetaan Korppolaispuistoon nykyisen virkistysalueen/puistoalueen länsilaidalle. Muutoksesta huolimatta kulkuyhteys Maununtyttärenkadulta puistoon tulee säilymään. Osa suunnittelualueesta on muutoksessa mukana kaavateknisistä syistä.

Muutosta ei ole käsitelty luonnoksena.

Ilmoitus kaavanmuutoksen vireilletulosta, sisältäen 5.10.2011 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, on lähetetty kirjeitse osallisille 6.10.2011.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tullut yksi 6.11.2011 päivätty mielipide kirjallisena, jossa allekirjoittajia on useita (17?). Lisäksi muutamia mielipiteitä on tullut puhelimitse ja/tai henkilökohtaisella käynnillä asemakaavatoimistossa. Pääosassa mielipiteitä on vastustettu tonttien kaavoittamista Korppolaismäen alueelle.

Mielipiteissä on mainittu ”Telakkarannan” kaava-alueen rakentamisesta aiheutuvat haitat Korppolaismäen asukkaille. ”Telakkarannan” asemakaavanmuutos on tullut lainvoimaiseksi 31.7.2010.

Mielipiteet ja asemakaavatoimiston vastineet niihin on esitetty yksityiskohtaisesti asemakaavaselostuksessa.

Lisäksi ympäristönsuojelutoimisto on ilmoittanut, että: ”Suunnittelualueella ei tiedostojemme perusteella ole mahdollisesti pilaantuneita maa-aineksia, joten tämän asian osalta ei vaadita lisäselvityksiä tai määräyksiä.”

Lausunnot

Lausuntopyyntö lähetettiin Kiinteistöliikelaitokselle, rakennusvalvontatoimistolle, Vesiliikelaitokselle, Turku Energia Sähköverkot Oy:lle, Turku Energialle (kaukolämpö ja kaukokylmä), ympäristönsuojelutoimistolle, Museokeskukselle ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselle.

Asemakaavanmuutosehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Kiinteistöliikelaitos, rakennusvalvontatoimisto, ympäristönsuojelutoimisto, Vesiliikelaitos, Museokeskus ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Kiinteistöliikelaitos toteaa lausuntonaan, että: ”Asemakaavamuutoksen voidaan katsoa olevan onnistunut, koska se täydentää alueen luonteeseen sopivalla tavalla Maunutyttärenkadun varren yhdyskuntarakennetta, ottaen samalla huomioon Korppolaismäen laajempien puistoalueiden virkistyskäytön. Kiinteistöliikelaitos esittää asemakaavamuutosehdotukseen vain pieniä tarkennuksia.

Tontin Korppolaismäki 19-11 eteläreunaan on sijoitettu tontin 19-1 vesi- ja viemärijohto sekä huleviemäri, joiden vuoksi tontille 19-11 tulee lisätä johtoa varten varattu alue ko. johtojen sijaintialueelle.

Maununtyttärenkatu voidaan nykypäivän ajoneuvoliikenteen vaatimusten osalta luokitella kapeaksi kaduksi. Tämän vuoksi liikenneturvallisuusasiat nousevat esiin ko. kadun varrella tehtävissä maankäytöllisissä toimissa. Tontin Korppolaismäki 19-11 kaavassa osoitettu ajoportin sijainti on liikenneturvallisuuden näkökulmasta katsottuna huonossa paikassa. Ajoportti on Kölikadun suunnalta katsottuna ylämäessä keskellä oikealle taittuvaa mutkaa. Lisäksi ko. tontilta pois ajettaessa näkyvyyttä Maununtyttärenkadulle Korppolaismäen suuntaan rajoittaa huomattavasti aivan ajoportin suunnitellun sijainnin vieressä oleva katuvalaistuksen /I-tyyppinen pylväs. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi huomattavasti parempi ratkaisu sijoittaa ajoportti tontin 19-11 eteläosaan kadun suoralle osuudelle. Ajoporttien sijoittelussa voisi myös antaa tontille 9-6 mahdollisuuden sijoittaa ajoportti Maununtyttärenkadulle tontin pohjoisosaan. Tällä ratkaisulla parannettaisiin ko. tontin käyttömahdollisuuksia huomattavasti ilman mainittavia haittoja.

Muuten Kiinteistöliikelaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen johdosta.”

Asemakaavatoimisto:

Asemakaavanmuutoksen selostuksen kohdassa 5.1 on esitetty, että: ”Tontilla Korppolaismäki 19.-11 sijaitsee saman korttelin tontin 1 johtoja varten perustettu rasite. Johtorasitteelle ei kaavaan ole tarkoituksenmukaista merkitä ns. ”johtoaluetta”, sillä johtoja mahdollisesti myöhemmin uusittaessa niiden sijainti voidaan osoittaa puistoalueelle.” Tuolloin asemakaavamerkintä ja -määräys ”johtoalue” olisivat kaavassa tarpeettomia naapuritontilla.

Osa lausunnossa esitetyistä seikoista eivät liene Kiinteistöliikelaitoksen toimialaa vaan ympäristö- ja kaavoitusviraston toimialaa.

Kaavan valmistelun alkuvaiheessa on neuvoteltu ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimiston kyseisestä alueesta vastaavan suunnittelijan kanssa mm. ajoporttien sijainnista, ajoneuvoliittymien järjestämisen kieltämisestä osalla Maununtyttärenkatua ja alueen liikenneturvallisuudesta yleisesti.

Ajoporttien paikat on merkitty kaavaan maastokäyntien perusteella ja ne ovat tarkoin harkittuja.

Tontin Korppolaismäki 19.-11 ajoportti on sijoitettu kadun kaarteeseen seuraavista syistä:

Rakennusvalvontatoimisto toteaa lausuntonaan, että: ”Rakennusvalvontatoimistolla on huomautettavaa asemakaavanmuutosehdotuksesta seuraavasti:

- Kaavamääräyksen 1/2kI kohdalla muutos tekstiin: … kellarikerroksessa  … korvattavaksi muotoon kellarissa.

- Jos tontit halutaan aidattavaksi, aidan tulee olla pensasaita.

Asemakaavatoimisto:

Lausunnossa muutettavaksi esitetystä, 1/2kI, kellarikerrosta koskevasta asemakaavamääräyksestä on neuvoteltu rakennusvalvontatoimiston kanssa. Neuvottelussa todettiin, ettei lausunto tältä osin anna aihetta kaavakartan muuttamiseen.

Tontin aitamateriaali tulee määritellä lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusvalvontatoimiston lausunnon vuoksi tonttien aitaamista koskeva asemakaavamääräys on muutettu muotoon: ”Tontit on aidattava rakennustapaan ja ympäristöön sopivalla tavalla.”

Vesiliikelaitos toteaa lausuntonaan, että: ”Turun Vesiliikelaitoksen verkostot sijaitsevat Maununtyttärenkadulla, Kölikadulla ja Vanha Hirvensalontiellä. Turun Vesiliikelaitoksen verkostojen päälle ei saa sijoittaa mitään rakennuksia, rakennelmia, laitteita, puita tms.

Turun Vesiliikelaitoksella ei ole muuta huomautettavaa asemakaavanmuutosehdotuksen johdosta.”

Asemakaavatoimisto:

Asemakaavatoimistolla ei ole tapana merkitä ”johtoalueita” ns. yleisille alueille kuten katu- ja puistoalueille tms. alueille. Kaavaehdotuksessa ei ole osoitettu myöskään rakennusaloja/-paikkoja kyseisille alueille. Vanhalle Hirvensalontielle on merkitty puurivi, ”Säilytettävä/istutettava/täydennettävä puurivi.” Merkintä ei osoita yksittäisen puun sijaintia vaan alueen, johon puita on istutettava riviin parhaaksi katsottuun paikkaan eikä puiden välienkään tarvitse olla keskenään samanpituisia.

Ympäristönsuojelutoimisto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ympäristöhäiriöt

”Ympäristönsuojelutoimiston tiedossa ei ole kaava-alueelta epäilyjä mahdollisesti pilaantuneista maa-aineksista, joten tämän asian osalta ei vaadita lisäselvityksiä tai kaavamääräystä.

Muuta

Ympäristönsuojelutoimistolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavanmuutosehdotuksesta.”

Museokeskus toteaa lausuntonaan Korppolaismäen ”Maunun kulman” asemakaavanmuutosehdotuksesta, että: ”Rakennuskanta on näiden uusien tonttien lähialueella jo uusiutunut, jonka vuoksi kaavan väljää kaavamääräystä uudisrakennusten ulkoasun suhteen voidaan pitää perusteltuna. Museokeskuksen suorittamissa maastokäynneillä alueella ei ole havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä. Edellä oleviin viitaten Turun museokeskuksella ei ole omalta toimialaltaan huomautettavaa Korppolaismäen ”Maunun kulman” asemakaavanmuutosehdotuksesta.”

Muilla lausunnonantajilla ei ole huomautettavaa muutoksesta.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Oheismateriaali 1Janne Anderssonin ym. mielipide 6.11.2011

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 20.3.2012 päivätty ja 7.5.2012 muutettu Korppolaismäen kaupunginosan Kölikadun, Maununtyttärenkadun, Vanhan Hirvensalontien ja Korppolaispuiston osalle laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset Korppolaismäki 9.-6 ja 7 sekä 19.-11.

PäätösAsia pantiin pöydälle Oksasen Timosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ympkaalk § 253

Pöydältä 22.5.2012 § 238.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi Ari Tammenlaakson kirjelmä 26.5.2012 sekä asemakaavatoimiston kirjelmään antama vastine.

Ympkaalk § 431

Asemakaavatoimisto/Marjatta Tamminen 6.10.2012:

Asemakaavanmuutos Maunun kulma on ollut julkisesti nähtävänä 11.-29.6 sekä 16.-27.7.2012 välisinä aikoina.

Kaavanmuutosehdotusta vastaan on jätetty kaksi muistutusta.

Muutosalueen naapuritonttien asukkaat vastustavat tätä kaavanmuutosta, mikä on alueen asukkaiden kannalta varsin ymmärrettävää.

Muistutuksissa tuodaan esille seikkoja, jotka on esitetty jo aiemmin kaavanmuutosprosessin aikana sekä vaaditaan kaavanmuutossuunnitelmasta luopumista ja alueen säilyttämistä virkistysalueena.

Muistutusten jättäneiden mukaan kaavanmuutoksesta aiheutuvia haittoja ovat mm.:

Asemakaavatoimiston vastine:

Asuintalojen koko

Osalla Korppolaismäen pientaloalueen tontteja on voimassa asemakaava 11/1957; vahvistettu 27.5.1958. Kaava mahdollistaa nykyisten tonttien jakamisen kahtia ja siten rakennusoikeuden kaksinkertaistumisen nykyisen tontin alueella. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus on pääosalla tonteista 300 m2/tontti. Tämän kaavanmuutoksen mukaisilla uusilla tonteilla rakennusoikeus on 250 m2/tontti (eikä se kaksinkertaistu vaikka tontit jaettaisiin kahtia). Uusilla tonteilla tehokkuudet ovat e = 0.24, e = 0.27 ja e = 0.28.

”Maunun kulman” asemakaavanmuutoksessa tonttien rakennusoikeudet ovat varsin maltilliset verrattuna muutosalueen naapuritonttien nykyiseen asemakaavaan 11/1957.

Nykyisille asemakaavan 11/1957 mukaisille tonteille saa rakentaa kolme asuntoa, ”Maunun kulman” kaavanmuutoksen mukaisille kaksi asuntoa.

Asemakaavan 11/1957 ollessa alueella voimassa ovat mm. rakentuneet osoitteissa Alamäki 5 ja Maununtyttärenkatu 22 sijaitsevat asuinrakennukset. ”Maunun kulman” asemakaavanmuutos ei mahdollista em. suuruisten rakennusten rakentamista tonteille.

Viheralueet

Muistutuksessa esitetään kaavan olevan viheralueohjelman vastainen.

Kiinteistöliikelaitoksen laatima Turun viheralueohjelma 2006-2015 ohjaa mm. viheralueiden rakentamista ja hoitoa. Siinä käsitellään kaupungin omistamia kaavoitettuja viheralueita. Näin ollen myös Korppolaispuisto on mukana. Korppolaismäen luontoaarteeksi ohjelma mainitsee Maununtyttärenpuiston. Korppolaispuiston hienot maisemat ja arvokkaimmat luontoarvot ovat korttelien väliin jäävällä kalliomäellä. Viheralueohjelma ei ohjaa kaavoitusta.

Ympäristö- ja kaavoitusvirastossa on laadittu viherverkkosuunnitelma, jota hyödynnetään Turun yleiskaava 2035:n laadinnassa ja muussakin kaavoituksessa. Viherverkkosuunnitelmassa on esitetty ehdotus kaupungin kattavaksi pääviherverkostoksi ja sitä seurailevaksi ulkoilureitistöksi. Maununtyttärenpuisto on osa tätä ehdotettua pääviherverkostoa mm. historiallisten, maisemallisten ja luonnonsuojelullisten arvojensa vuoksi. Sen sijaan Korppolaispuiston merkitys viheralueena ei ole niin suuri, että se olisi sisällytetty ehdotettuun pääviherverkostoon, eikä sen kautta kulje ehdotetun ulkoilureitistön reittiä.

Pääosa Korppolaispuistoa tulee säilymään ”Maunun kulma” asemakaavanmuutoksesta huolimatta. Virkistysalueen pinta-ala pienenee 2495 m2:llä. Korppolaispuiston pinta-ala oli ennen kaavanmuutosta noin 16 400 m2. Muutoksen jälkeenkin puiston pinta-alaksi jää runsaat 13 500 m2.

Korppolaispuistossa on edelleen mahdollista talvella hiihtää ja laskea pulkkamäkeä, mikäli lumiolosuhteet sen sallivat. Korppolaispuiston kenttä ja leikkipaikka sijaitsevat Maununtyttärenkadun ja Ylämäki-nimisen kadun kulmassa, eivät kaavanmuutosalueella. Lapset leikkivät ja oleskelevat asuinympäristössään kaikilla mahdollisilla vapailla paikoilla, Korppolaispuisto tuskin poikkeaa siitä.

Maununtyttärenpuistoa ei tämä kaavanmuutos pienennä vaan puiston pinta-ala lisääntyy hieman, noin 370 m2.

Muistutuksessa viitataan puistoalueen vähenemiseen ”Telakkarannan” kaavassa Korppolaismäen ja V. kaupunginosan tienoilta. Telakkarannan kaavassa puistoalue ei vähene vaan lisääntyy runsaat 1,4 ha. Alueella aiemmin voimassa olleessa asemakaavassa tämäkin alue oli teollisuuskorttelia samoin kuin ”Telakkarantaan” rakennettavien kerrostalojen korttelimaa.

Useana eri ajankohtana suoritetuilla maastokäynneillä havaittiin, ettei Korppolaispuistossa näkynyt jälkiä alueen runsaasta käytöstä eikä alueella tuolloin ollut käyttäjiäkään. Viimeisin maastokäynti suoritettiin 4.10.2012.

Luontoarvot on käsitelty ympäristönsuojelutoimiston 29.5.2012 päivätyssä vastineessa alueen luontoarvoista, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä.

Lisäksi asemakaavanmuutosselostuksen kohdassa 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista / luonnonympäristö on ympäristönsuojelutoimiston selvitys 18.10.2011 suoritetusta maastotarkastuksesta, mukana myös karttaote.

Luontoarvojen osalta asemakaavatoimisto viittaa ympäristönsuojelutoimiston selvitykseen ja karttaan sekä toteaa, että ympäristönsuojelutoimiston luontoarvoiltaan arvokkaimmaksi luokittelema osa muutosaluetta muutetaan kaavassa osaksi Maununtyttärenpuistoa ja varustetaan VL/s -merkinnällä. Alueen pinta-ala on noin 370 m2.

Rakentamisesta aiheutuva häiriö

Kaavamuutoksen vastustamisen perusteena on esitetty ”Telakkarannan” rakentamisesta asumiselle aiheutuvia jatkuvia häiriötä.

Asemakaavanmuutos ”Telakkaranta” on tullut lainvoimaiseksi 31.7.2010.

Muistutusten tulisi koskea ainoastaan asemakaavanmuutosta ”Maunun kulma” ja muutoksen mahdollisia vaikutuksia ympäristöön.

Asemakaavanmuutoksesta ”Maunun kulma” lähiympäristön asukkaita tulee häiritsemään kolmen pientalon rakentamisesta syntyvät lyhytaikaiset häiriöt esim. äänet ja liikenne. Rakennusten valmistuttua häiriötekijöiksi lienee katsottava päivittäinen tonttiliikenne ja normaalista asumisesta aiheutuvat äänet tms. seikat.

Korppolaismäen pientaloalue kuului aikanaan (1980-luvulla) Turun perusparannusalueisiin, mutta poistettiin ryhmästä kun rakennuskanta ei täyttänyt alueita koskevia kriteereitä.

Puskurialuetta ei tarvita omakoti- ja kerrostaloasumisen välillä. Kaupunkialueella rakennetaan erityyppisiä asuinrakennuksia toistensa läheisyyteen eikä niitä tarvitse erottaa toisistaan ns. puskurivyöhykkeillä.

Näköalat

”Majakkarannan” kerrostalot korkeudeltaan III-VIII -kerrosta peittävät näkymät melko tehokkaasti Pitkäsalmen suuntaan. Lehtien ollessa puissa näkymät vesialueille ovat hyvin rajalliset.

”Maunun kulma” asemakaavanmuutoksessa rakennusten kerrosluvut on merkitty maaston mukaisesti sellaisiksi, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa naapuritonteille. Sen vuoksi jokaisella tontilla on eri kerrosluku.

”Maunun kulma” asemakaavanmuutoksessa ei olla kaavoittamassa kerrostaloja kuten muistutuksessa annetaan ymmärtää vaan erillispientaloja, jotka eivät täytä asemakaavaan merkittyä rakennusalaa kokonaan.

Naapuritonttien asukkaitten kannalta on ymmärrettävää, etteivät he halua uusien tonttien kaavoittamista alueelle. Kaavanmuutoshan aiheuttaa aina jonkin verran muutoksia totuttuun, turvalliseen nykytilanteeseen, eikä aina ollenkaan huonompaan suuntaa.

Viitasammakot

Kaavanmuutosalueella ei sijaitse viitasammakon lisääntymisalueeksi soveltuvia lammikoita tai ojia. Alue on pinnanmuodoiltaan niin viettävää rinnettä, että ojat säilyvät vain kausikosteana eikä sammakon kudulla ole niissä kehittymismahdollisuuksia. Tämä ei sulje pois viitasammakon aikuismuotojen esiintymistä alueella, jos niitä vaeltaa paikalle esim. Maununtyttärenpuistossa sijaitsevalta kosteikolta. Kaavanmuutosalue ei kuitenkaan täytä luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia kriteerejä lajin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.

Korppolaismäellä, aivan kaavanmuutosalueen pohjoispuolella on Maununtyttärenpuistossa edustava kosteikko, jonka lammikoissa elää ja lisääntyy tavallinen sammakko. Viitasammakosta kosteikkoalueelta ei toistaiseksi tunneta havaintoja.

Oheismateriaali 1Ari Tammenlaakso ym. muistutus 4.6.2012

Oheismateriaali 2Janne Andersson ym. muistutus 26.7.2012

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että ”Maunun kulman” asemakaavanmuutosta vastaan tehdyt muistutukset eivät anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Aaltonen, Ekroth, Hellstén, Ilvessalo, Kari, Lammi, Mastomäki, Mäki, Taavitsainen, Uotila ja Vehniäinen.

Oksasen Timosen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Oksanen ja Timonen.

Oksasen muutosesitys:

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää, että muistutukset "Maunun kulma" asemakaavamuutoksesta otetaan huomioon niiltä osin kun ne koskevat Korppoolaismäen alueen kokonaisuuden kaavoitustilannetta.

Asemakaavapäätöksen jälkeen on tullut uutta tietoa muusta alueen rakentamisesta kuten tunnelin rakentaminen Telakkarantaan. Sen vaikutukset alueeseen tulee arvioida tulevaisuudesta päätettäessä.

Kh § 535

Liite 1Selostus ”Maunun kulma”

Liite 2Kartta ”Maunun kulma”

Liite 3Tilastolomake ”Maunun kulma”

Liitteet arkistoidaan kaupunginvaltuuston päätöksen yhteyteen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20.3.2012 päivätyn ja 7.5.2012 muutetun Korppolaismäen kaupunginosan Kölikadun, Maununtyttärenkadun, Vanhan Hirvensalontien ja Korppolaispuiston osalle laaditun asemakaavanmuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset (Korppolaismäki) 42-9 tontit 6 ja 7 sekä 42-19-11.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 230

Liite 1Selostus ”Maunun kulma”

Liite 2Kartta ”Maunun kulma”

Liite 3Tilastolomake ”Maunun kulma”

(Liitteet jaettu kaupungintalon ryhmähuoneisiin)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20.3.2012 päivätyn ja 7.5.2012 muutetun Korppolaismäen kaupunginosan Kölikadun, Maununtyttärenkadun, Vanhan Hirvensalontien ja Korppolaispuiston osalle laaditun asemakaavanmuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/ tonttijaonmuutokset (Korppolaismäki) 42-9 tontit 6 ja 7 sekä 42-19-11.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tiedAndersson Janne
tiedTammenlaakso Ari
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 253
Liite 1:Selostus (Korppolaismäki) 42 kaup.osa "Maunun kulma"
Liite 2:Tilastolomake (Korppolaismäki) 42 kaup.osa "Maunun kulma"
Liite 3:Kartta (Korppolaismäki) 42 kaup.osa "Maunun kulma"

Kh § 535
Liite 1:Selostus "Maunun kulma"
Liite 2:Kartta "Maunun kulma"
Liite 3:Tilastolomake "Maunun kulma"

Kv § 230
Liite 1:Selostus "Maunun kulma"
Liite 2:Kartta "Maunun kulma"
Liite 3:Tilastolomake "Maunun kulma"