Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44024.09.20121
Kaupunginvaltuusto19101.10.20124

4333-2012 (016, 041)

Toiminnan ja talouden seurantaraportti (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Kaupungin talouden tilanne on uusimman tilinpäätösennusteen mukaan heikentynyt. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 14,5 milj. euroa. Nettotoimintamenot ylittyvät yhteensä 33,9 milj. euroa. Valtionosuuksia, rahoitustuottoja ja satunnaisia tuottoja kertyy talousarvioita enemmän. Tulorahoitus jää 19,1 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi. Lisääntyneet menot heikentävät kaupungin rahoitusasemaa.

Kh § 440

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 20.9.2012:

 

Tulosennuste

 

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 14,5 milj. euroa, kun talousarviossa tavoitteeksi asetettiin 1,0 milj. euron ylijäämä.  Toukokuussa annetun tilinpäätösennusteen alijäämä oli 5,1 milj. euroa.

 

Kaupungin toimintakulujen ennustetaan ylittyvän muutettuun talousarvioon verrattuna 30,9 milj. eurolla ja toimintatuottojen ennustetaan alittuvan (sisältäen valmistus omaan käyttöön erän) 3,0 milj. eurolla. Nettomenot tulevat ylittymään 33,9 milj. euroa. Suurimmat talousarviopoikkeamat aiheutuvat peruspalvelulautakunnan ja varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä vesiliikelaitoksen, kiinteistöliikelaitoksen ja satamaliikelaitoksen toiminnasta.

 

Peruspalvelulautakunnan toimintamenoihin varatut määrärahat ylittyvät toisen tilinpäätösennusteen mukaan 24,9 milj. euroa. Toimintatuotot ylittyvät 0,9 milj. euroa. Nettomenojen ylitys tulee olemaan 24,0 milj. euroa. Peruspalvelulautakunnan suurin ylitysuhka liittyy asiakaspalveluiden ostoihin ja avustuksiin. Ostopalveluihin varatut määrärahat ylittyvät selkeästi mm. lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa sekä eri asiakasryhmien asumispalveluissa. Avustuksiin varattujen määrärahojen ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja pieneltä osin toimeentulotukimenojen tasokorotuksesta.

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta tilanne on kaupungin näkökulmasta haasteellinen. Suunnitelmallinen käytön vähentäminen on onnistunut hyvin ja vähennystä viime vuoden tilanteeseen nähden on saatu sekä poliklinikkakäyntien (-1,0 %) että hoitojaksojen (-5,8 %) osalta. Euromääräisesti vähennystä on tapahtunut ainoastaan 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja valitettavasti tilanteen nähdään kehittyvän syksyn aikana kaupungin näkökulmasta heikompaan suuntaan. Tämänhetkisen ennusteen mukaan palveluvelvoitteista muodostuva erä (talousarvioiden ero) 3,35 milj. euroa tulee toteutumaan, vaikka Turun käyttö on seurantatilastojen perusteella laskenut sairaanhoitopiirin talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin. Edellä olevien asioiden johdosta säästöpotentiaali rajoittuu pääosin siirtoviivemaksujen välttämiseen loppuvuonna.

 

Siirtoviivepäivien kehitys on vuonna 2012 ollut varsin myönteinen siten, että elokuun loppuun mennessä on siirtoviivemaksun laukaiseva 800 päivän raja kuukaudessa ylittynyt vain kolmena kuukautena. Siirtoviivepäivien korotetulle maksulle ei löydy käytöstä johtuvaa perustetta ja päätöksenteko asiassa on puutteellinen.

 

Sairaanhoitopiirin raskaan investointiohjelman nähdään entisestään heikentävän toimintamahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen ja kiinteiden kustannusten merkittävän osuuden vuoksi kysyntään kohdistetut toimenpiteet eivät voi täysimääräisesti vaikuttaa. Investoinnit aiheuttanevat valmistuessaan tasokorotuksia jäsenkuntien maksuosuuksiin. Talouden ja toiminnan suunnittelussa tulee päästä nykyistä parempaan tilanteeseen.

Voidaan todeta, ettei sairaanhoitopiiri ole pystynyt sopeuttamaan toimintaansa vähentyneeseen käyttöön eli kustannukset ovat nousseet siitä huolimatta, että palvelukysyntä on budjettiin nähden laskenut. Sairaanhoitopiirin ensi vuoden tai suunnitelmakauden talousarvio ei ole vielä käytettävissä, mikä vaikeuttaa kaupungin talousarvion käsittelyä ja sairaanhoitopiirin taloudellisen aseman arviointia.

 

Toukokuussa annetussa ennusteessa peruspalvelulautakunnan nettomenojen ylitys oli 19,9 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 25.6.2012 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle peruspalvelulautakunnan määrärahojen korotusta 14,0 milj. eurolla ja tuloarvion korotusta 1,7 milj. eurolla. Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille. Kaupunginvaltuusto jätti 3.9.2012 kaupunginhallituksen talousarvion muutosta koskevan esityksen pöydälle. Peruspalvelulautakunta on käsitellyt selvitystä kaupunginhallitukselle vuoden 2012 talousarvion toteutumasta ja taloussuunnitelmavuosien 2013 - 2016 sopeuttamistoimenpiteistä kokouksessaan 12.9.2012. Peruspalvelulautakunta päätti hylätä esitetyt suunnitelmat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuspalveluiden ja vanhuspalveluiden toiminnallisista supistuksista joulukuussa 2012 ja antaa selvityksen muutoin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Liikuntalautakunnan nettomenojen ylitys on ennusteessa 1,0 milj. euroa. Ennusteessa on mukana ulkoliikuntapaikkojen siirrosta liikuntatoimelle aiheutuvat menot. Vastaavat menot säästyvät kiinteistöliikelaitokselta. Ulkoliikuntapaikkojen siirtoon kohdistuvaa talousarviomuutosta ei vielä ole tehty. Talousarviomuutoksen jälkeen liikuntalautakunnan nettomenojen ylitys tulisi olemaan 0,4 milj. euroa johtuen pääosin uimaloille asetettujen tulotavoitteiden alittumisesta.

 

Nuorisolautakunnan nettomenot ylittyvät ennusteen mukaan 0,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu aamu- ja iltapäivätoiminnan menoista.

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ennusteessa toimintatuotot ylittyvät 0,6 milj. euroa ja toimintamenot ylittyvät 1,5 milj. euroa. Nettomenojen ylitykseksi jää 0,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2012 § 80 korottaa varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja 1,8 milj. eurolla ja toimintakuluja 3,8 milj. eurolla ja, että talousarvion nettomuutos 2,0 milj. euroa katetaan korottamalla valtionosuustuloja vastaavalla summalla. Toisen ennusteen talousarviopoikkeamat on laskettu muutettuun talousarvioon verrattuna. Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuspalveluiden piiriin hakeutuvien lapsien määrä on jatkanut kasvua. Tämä on johtanut henkilöstömäärän lisäämiseen varhaiskasvatuksessa ja palvelusetelin kysynnän kasvuun.

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toimintakulut ylittyvät ennusteessa 0,4 milj. euroa. Toimintatuottoihin jää vähäinen alitus. Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviopoikkeamien kaventamiseksi on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.9.2012. Kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa edelleen vähentämään määrärahan korotustarvetta.

 

Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijämä + poistot -tavoitteen ennustetaan jäävän 4,2 milj. euroa suunnitellusta. Talousarvion mukainen 20,2 milj. euron kiinteistöjen myyntitavoite ei tule toteutumaan. Myyntitavoitteen alittuessa jää toteutumatta myös toimintakatteeseen sisältyviä myyntivoittoja. Maankäyttösopimustulot ovat vähentyneet suunnitellusta.

 

Satamaliikelaitoksen liikeylijämä + poistot -tavoitteen ennustetaan alittuvan 2,5 milj. euroa budjetoidusta. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne on vähentynyt noin 10 % viime vuoteen verrattuna ja vastaavasti tavaramaksutulot alentuneet noin 13,5 % alkuvuoden aikana, minkä vuoksi ennusteen tulokehitys on negatiivinen. Toimintakulujen odotetaan vähenevän, mutta ei niin paljon, että se korvaisi heikohkon tulokehityksen.

 

Vesiliikelaitoksen liikeylijämä + poistot -tavoite jää ennusteen mukaan 1,8 milj. euroa alle talousarviotavoitteen. Ostoveden kustannus on noussut, koska tekopohjavesihankkeen kiinteät kustannukset sekä pääomakustannukset toteutuvat alkuperäistä ennakkotietoa suurempana ja kohdistuvat budjetoitua pienemmälle kuutiomäärälle.

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen liiketoimintamalli Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun kaupungin välillä muuttui ruokapalveluiden materiaali- ja palvelulaskujen käsittelyn osalta. Toteutetulla toimintamallilla voidaan säilyttää oppilasruokailun hankintoihin sisältyvä arvonlisäveron kuntapalautusoikeus. Toimintamallille on myös saatu puoltava päätös keskusverolautakunnalta. Toimintamallin muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin nettomenoihin: sekä talousarvion toimintatulot että toimintamenot kasvavat 1,1, milj. euroa. Talousarvioon tulee tehdä vastaavat muutokset.

 

Verotuloja ennustetaan tässä vaiheessa kertyvän lähes budjetoidun mukaisesti eli yhteensä 646,2 milj. euroa. Verotulojen ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Odotettavissa on kuntien jako-osuuden tarkistus verotuksen 2011 valmistumisen perusteella. Turun jako-osuuden ennakoidaan laskevan Turun muita kuntia heikomman kunnallisverokehityksen johdosta. Hyvin todennäköistä on, että tarkistus aiheuttaa oikaisuja kaupungin loppuvuoden verotilityksissä pienentäen verotulojen toteutumaa.

 

Talousarviossa valtionosuustuloja arvioitiin saatavan 337,5 milj. euroa (alkuperäisessä talousarviossa 335,5 milj. euroa). Ennusteen mukaan valtionosuuksia vuonna 2012 kertyy n. 342,0 milj. euroa. Valtionosuuksia budjetoituun kasvattaa mm. peruspalveluiden valtionosuuden kertaluonteinen lisääminen liittyen kunta-alan palkkaratkaisuun (2,0 milj. euroa) ja kunnallisveropohjan kaventamisen kompensaatio (2,3 milj.euroa). Turun saamaa valtionosuutta lisää myös työttömyyden suhteellinen heikkeneminen verrattuna koko valtakuntaan (1,4 milj. euroa). Valtionosuuksien kasvu ei kuitenkaan kata lisääntyneitä toimintamenoja.

 

Muutokset menoissa, tuloissa ja rahoituserissä johtavat vuosikatteen 22,9 milj. euron talousarviopoikkeamaan. Vuosikate kattaa poistoista 41 prosenttia.

 

Satunnaisiin tuottoihin sisältyy vuoden 2012 alusta yhtiöitettyjen tuotantoliikelaitosten liiketoiminnan kaupasta kertyvät myyntivoitot 13,4 milj. euroa sekä Turun Osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myynnistä arvioitu myyntivoitto 7,1 milj. euroa. Osakkeiden myynti siirtyi vuodelta 2011 ja myyntiä ei ole merkitty tämän vuoden talousarvioon.  Satunnaiset tuotot ylittyvät myynnin toteutuessa.

 

Investoinnit ja omaisuuden luovutukset

 

Investointimenot vuonna 2012 tulevat olemaan yhteensä 118,0 milj. euroa (121,2 milj. euroa toukokuun ennusteessa). Nyt tehdyn ennusteen mukaan talousarvion investointimenot alittuvat 4,8 milj.euroa (alitus 1,6 milj. euroa toukokuun ennusteessa). Omaisuuden luovutustulot ylittyvät 12,8 milj. euroa (14,8 milj. euroa toukokuun ennusteessa). Luovutustulojen toteutumisennusteeseen sisältyy Turun Osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myynti, joka ei sisälly talousarvioon. Omaisuuden luovutustulot vähennettynä TOH-osakkeiden myyntitulolla on 15,2 milj. euroa, jolloin alitukseksi jää 5,2 milj. euroa.

 

Kiinteistöliikelaitos investoi 43,3 milj. eurolla. Investointimenojen ennustetaan alittuvan yhteensä 1,5 milj. euroa suunnitellusta. Omaisuuden luovutustulojen 20,2 milj. euron tavoitteesta ennustetaan jäävän toteutumatta 5,2 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu tehdyt luovutuspäätökset ja markkinatilanteen vaikutukset asuntorakentamisessa. Kiinteistöliikelaitos on laskenut investointimenojen toteutumisennustetta edelliseen ennusteeseen 4,5 milj. eurolla. Nettoinvestoinnit ylittyvät nyt annetun ennusteen mukaan 3,7 milj. eurolla (8,2 milj. euroa toukokuun ennusteessa). Kaupunginhallitus on 17.9.2012 käsitellyt kiinteistöliikelaitoksen selvitystä talousarviossa pysymiseksi. Kaupunginhallitus edellytti kaupungin kiinteistöliikelaitoksen mahdollisuuksien mukaan jarruttavan kuluvan vuoden investointejaan siten, että liikelaitoksen nettoinvestointitaso tasapainottuu talousarvion mukaiseksi.

 

Tilaliikelaitoksen investointien ennuste on 44,0 milj. euroa ja se jää kokonaisuudessaan noin 4,8 milj. euroa suunnitellusta. Tämä johtuu pääsääntöisesti etenemisaikataulujen muutoksista siihen mitä alun perin on suunniteltu, jolloin rahoitus siirtyy seuraavalle vuodelle.

 

Vesiliikelaitoksen investoinnit toteutuvat lähes suunnitellusti.

 

Satamaliikelaitos investoi tilinpäätösennusteen mukaan 7,3 milj. euroa ja ylittää investointibudjettinsa 3,5 milj. eurolla. Suurin ylitys kohdistuu Vikingin alueen rakennustöihin. Ylityksiä aiheutuu myös Linnankadun ja 2. poikkikadun liikenneympyrän, Linnankadun ja Vallihaudankadun risteyksen liikennevalojen rakentamisesta sekä Hallinto-oikeuden määräämän meluesteseinämän rakentamisesta Pansiossa.

 

Rahoitus

 

Turun kaupungin lainakanta kasvaa tilinpäätösennusteen mukaan 60,0 milj. euroa vuoden 2012 aikana. Toimintamenojen kasvu tulee heikentämään rahoitusasemaa. Tulorahoitus jää 19,1 milj.euroa budjetoitua pienemmäksi. Investointeja toteutetaan 118,0 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien nettokassavirta on 57,1 milj. euroa negatiivinen. Uusia korollisia lainoja nostetaan 125 milj. euroa samalla kun vanhoja lainoja lyhennetään 65 milj. eurolla. Antolainoja myönnetään vuoden aikana yhteensä 73,2 milj. euroa. Rahoitusriskien hallintaa voidaan tehostaa kaupunkikonsernin rahoitusta keskittämällä. Antolainausten lisäys tytäryhtiöille lisää kaupungin korkotuottoja ja kasvattaa kaupungin kokonaisvelkaa. Antolainaus tytäryhtiöille ei kuitenkaan lisää kaupungin nettovelkaa.

 

Pitkäaikaisia antolainoja myönnetään vuoden aikana 73,2 milj. euroa. Talousarvion rahoituslaskelman antolainojen lisäyksiin on merkitty 34,5 milj. euroa. Lisäksi talousarvion mukaan kaupungin tytäryhteisöille voidaan kaupungin kassavaroista myöntää pitkäaikaisia lainoja enintään 50 milj. euroa, joka summa ei sisälly talousarvion rahoituslaskelmaosaan. Kassavaroista on myönnetty antolaina Turku Energialle 23 milj. euroa. Tämän lisäksi Turun Osakehuoneistot Oy:n pääoma- ja omistusjärjestelyjen seurauksena kaupungille syntyy 18 milj. euron saatava TVT asunnot Oy:ltä. Ennuste sisältää talousarviossa kohdennettujen antolainojen lisäksi kaupungin tytäryhteisöille myönnettäviä antolainoja yhteensä 41,0 milj. euroa.

 

Koska muista talousarviossa huomioiduista kohteista odotetaan säästyvän yhteensä 2,4 milj. euroa, esitetään talousarvion rahoituslaskelmaosaan antolainasaamisten lisäykset 38,7 milj. euron korotusta. Turun Osakehuoneistot Oy:n pääoma- ja omistusjärjestelyjen seurauksena talousarvion rahoituslaskelmaosan kohtaa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot tulisi vastaavasti korottaa 18,0 milj. eurolla.

 

Uusimman tilinpäätösennusteen mukaan rahavarat vähenevät (ml. lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos) noin 60,0 milj. euroa. Kassavaranto vuoden alussa oli 117,6 milj. euroa. Vuoden vaihteen kassavarannon ennustamiseen sisältyy epävarmuutta. Kassavaranto vaihtelee kuukausittain kaupungin toimintamenojen ja – ja tulojen vaihdellessa.  Vaihteluita lisää tytäryhtiöiden rahoitustapahtumat. Maksuvalmius on säilynyt kuluvan vuoden aikana hyvänä. Ennusteen heikkenemisen ja 2013 tulossa olevien jälleenrahoitustarpeiden seurauksena saattaa tulla tarkoituksenmukaisesti lisätä pitkäaikaisen velan määrää jo vuoden 2012 aikana. Lainanottovaltuuksia tulisi kasvattaa 20 milj. euroa. Valtuuksia ei käytetä, mikäli tilanne rahoitusmarkkinoilla säilyy nykyisellään.

 

Talouden vastuualue antaa toiminnan ja talouden seurantaraportin ja siihen sisältyvän talousennusteen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet tullaan ennusteen mukaan pääosin saavuttamaan. Peruspalvelulautakunnan tavoitteissa toimeentulotukea saavat 18–24 -vuotiaiden lukumäärä sekä työttömänä olevien alle 25 -vuotiaiden lukumäärä näyttää nousevan kun tavoite oli laskeva. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien vanhusten tavoitemäärä 100 tulee ylittymään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot esitetään liitteenä olevassa Toiminnan ja talouden seurantaraportissa. Kaupunginhallituksen osalta kaupunginvaltuuston hyväksymät tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden ennustetiedot täydennetään kaupunginhallituksen 24.9.2012 kokoukseen mennessä.

Merkittävimmät nettomenojen ylitysuhat tulevat peruspalvelulautakunnalta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalta sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalta, vesiliikelaitoksen johtokunnalta ja satamaliikelaitoksen johtokunnalta.  

Peruspalvelulautakunta on käsitellyt selvitystä kaupunginhallitukselle vuoden 2012 talousarvion toteutumasta ja taloussuunnitelmavuosien 2013 - 2016 sopeuttamistoimenpiteistä kokouksessaan 12.9.2012.  

Peruspalvelulautakunnan vuoden 2012 annettuun ohjelukuun laaditun talousarvioehdotuksen yhteydessä lautakunta toi esille useita talouteen vaikuttavia riskejä, joiden kokonaismääräksi arvioitiin noin 15 M€. Riskeihin sisältyvät lisämenot perustuivat arvioihin suhdannemuutoksesta sekä valtiolta kunnille suoraan ja välillisesti tulevista lisävelvoitteista, jotka täsmentyisivät vasta talousarviovuoden kuluessa.

Peruspalvelulautakunnan esittämä riskiluettelo on toimeentulotukea lukuun ottamatta toteutunut jopa ennakoitua suurempana. Menoylitysten perusteet käyvät ilmi peruspalvelulautakunnan esityksestä ja apulaiskaupunginjohtaja Maija Kytän esittämistä näkemyksistä kaupunginhallituksen käsitellessä peruspalvelulautakunnan lisätalousarvioesitystä 25.6.2012 § 337, jolloin kaupunginhallitus ylitysuhan poistamiseksi edellytti, että ryhdytään koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljelle jäävän ylitysuhan poistamiseksi.

Peruspalvelulautakunta käsitteli sopeuttamistoimenpiteitä jo operatiivisen palvelutuotantosopimuksen vahvistamisen yhteydessä 29.2.2012 § 94, ja päätti yksimielisesti vuoden 2011 palvelutason turvaamisesta ja ylitysesityksen viemisestä kaupunginvaltuuston päätettäväksi mikäli palvelutason säilyttäminen vaatii lisärahaa.

Tilinpäätökseen nähden peruspalvelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan kasvavan edelliseen tilinpäätökseen nähden noin 6,6 prosenttia. Tarkasteltaessa menokehitystä taloussuunnitelmakaudella, on kasvu tätäkin suurempi (vuodelle 2013 esitetty 14,4 M€ lisäys tarkoittaa 8,1 % kasvua alkuperäiseen talousarvioon ilman työllistämisvaroja). Toimintakatteen muutoksen tarkastelu koko suunnitelmakaudella on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä vaikuttavien rakenteellisten toimenpiteiden vaikutusta ja jotta taloutta voidaan suunnitella ja ennustaa pitkäjänteisemmin. Peruspalvelulautakunnan selvityksessä on niin ikään todettu, että päätösten säästövaikutukset näkyvät laajemmin vasta myöhemmin, vaikka kustannuksia lisäävät tai tuloja vähentävät päätökset osittain ovatkin kokonaistaloudellisesti perusteltavissa.

Toimintamenojen kasvua hillitsevät toimet ovat lyhyellä aikavälillä yhtä välttämättömiä niin loppu- kuin alkuvuonna. Samoin välttämättömiä ovat sekä pidemmällä aikavälillä pysyvämmin vaikuttavat toimet että menokasvua jarruttavat operatiivisen tason toimet, koska toiminta ei keskeydy vuoden vaihteessa, vaikka tilikausi päättyykin.

Tulevalla suunnitelmakaudella ei ole mahdollista kasvattaa hallintokunnan menoja nykytoiminnan menoennusteen mukaisesti huomioiden erityisesti valtion julkis- ja kuntataloutta tasapainottavat toimenpiteet sekä todennäköinen väestön ikääntymisestä seuraava kysynnän kasvu. Huolimatta useista hallintokunnan jo käynnistämistä toimista, pitää tuottavuutta edelleen kasvattaa ja toimintatapoja uudistaa.

Kaupungin tavoitteena kuluvalle vuodelle on ollut palvelutason säilyttäminen 2011 tasolla talousarvion puitteissa. Talousarvion laadinnan yhteydessä tunnistettujen riskien osalta tehty ja valtuuston käsittelyssä oleva lisätalousarvioesitys huomioon ottaen, on palvelutaso peruspalvelulautakunnan hallinnonalalla kuntien vastuulle tulleiden osin lakisääteisten velvoitteiden ja kaupunginhallitukselle annetun selvityksen perusteella arvioituna pysynyt vähintään vuoden 2011 tasolla. Peruspalvelulautakunnan ensimmäisen ennusteen käsittelyn yhteydessä päättämä yleislinjaus, jonka mukaan vuoden 2011 palvelutaso turvataan ja mikäli sen säilyttämiseksi tarvitaan lisärahaa, viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarvion 2012 ylitysesitys, on erityisesti suunnitelmakauden pituisella jaksolla täysin kestämätön, mikäli se tarkoittaa nykyisen kaltaista nettomenojen kasvutrendiä.

Peruspalvelulautakunnan toisen ennusteen mukaan asiakaspalvelujen ostot tulevat ylittymään noin 19 M€. Kustannuksista n. 7 M€ muodostuu V-S sairaanhoitopiirin toteuman ylitysennusteesta. Sairaanhoitopiirin ylitys johtuu toisaalta kaupungin ja sairaanhoitopiirin talousarvioiden välisestä erosta ja toisaalta ns. siirtoviivemaksuista.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan palveluvelvoitteista muodostuva erä (= talousarvioiden ero) 3,35 milj. euroa tulee toteutumaan, vaikka Turun käyttö on seurantatilastojen perusteella laskenut sairaanhoitopiirin talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin. Turun osalta tammi-heinäkuussa poliklinikkakäynnit ovat -1 %:ia ja hoitojaksot -5.8 % ia alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. V-S sairaanhoitopiirin hallitukselle 14.8.2012 on koko sairaanhoitopiirin osalta todettu mm., että hoitojaksoja on toteutunut 4.1 %:ia vähemmän kuin viime vuonna ja että talousarviossa varauduttiin vain 2 %:n vähennykseen. Samansuuntaiset luvut on kuvattu hoitopäivistä.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 8.3.2011 § 30 korotetun siirtoviivepäivämaksun käytöstä vuonna 2011. Tällöin se päätti ottaa käyttöön korotetun siirtoviivemaksun 1.9.2011, mikäli vuoden 2011 tammi-kesäkuulta laskettu keskimääräinen siirtoviivepäivien määrä on suurempi kuin 800 kuukaudessa. Päätöksessä ei ole mainintaa seurannasta tai keräämisen lopettamisesta eikä myöskään siitä, että käytäntöä jatketaan vuonna 2012.

Siirtoviivepäivien kehitys on vuonna 2012 ollut varsin myönteinen siten, että elokuun loppuun mennessä on siirtoviivemaksun laukaiseva 800 päivän raja kuukaudessa ylittynyt vain kolmena kuukautena. Elokuussa siirtoviivepäiviä oli yhteensä koko pirissä vain 297, josta Turun osuus oli 185 (1-2p 73 ja 3+p 112). Siirtoviivepäivien korotetulle maksulle ei löydy käytöstä johtuvaa perustetta, minkä lisäksi on todettava, että päätöksenteko asiassa on puutteellista. Siirtoviivemaksumenettely ei ole senkään vuoksi perusteltu, että sairaanhoitopiiri ei pysty riittävästi sopeuttamaan omaa toimintaansa ja kuntalaskutusta kysyntää vastaavaksi eikä piirin taloudensuunnittelu ole kaupungin näkökulmasta riittävän avointa.

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, ettei sairaanhoitopiiri ole pystynyt sopeuttamaan toimintaansa vähentyneeseen käyttöön eli kustannukset ovat nousseet siitä huolimatta, että palvelukysyntä on laskenut budjettiin nähden. Toisin sanoen tehtyjen rakennemuutosten, kunnan lisäpanostusten ja uudelleen-järjestelyjen tuottavuushyötyjä ei ainakaan toistaiseksi ole pystytty hyödyntämään. Jatkossa tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota sopeuttamistoimenpiteistä saatavien hyötyjen kiinniottamiseen.

Kaupungin ja sairaanhoitopiirin johdon kesken on käyty neuvotteluja käyttömenojen kasvusta ja niiden sopeuttamisesta kestävälle tasolle sekä sairaanhoitopiirin investointi- ja tilaohjelman toteuttamisesta ja rahoittamisesta.

Turku on yhdessä muiden sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suurimpien jäsenkuntien kanssa pyrkinyt edistämään sairaanhoitopiirin toiminnan ja taloussuunnittelun uudistamista jäsenkuntien kannalta avoimemmaksi ja ennakoitavammaksi.

Neuvotteluja on käyty rakentavassa hengessä ja sairaanhoitopiirin johto on esittänyt käynnistyviä ja eteneviä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, joilla käyttömenojen kasvu ja kuntalaskutus pyritään saamaan kestävälle tasolle. Saadun informaation valossa esitetyt suunnitelmat ovat kannatettavia ja Turun kaupungin tulee sairaanhoitopiirin kuntayhtymän suurimpana jäsenkuntana tukea niitä.

V-S sairaanhoitopiirin ensi vuoden tai suunnitelmakauden talousarvio ei ole vielä käytettävissä, mikä vaikeuttaa kaupungin talousarvion käsittelyä ja sairaanhoitopiirin taloudellisen aseman arviointia. Tulevien vuosien osalta voidaan kuitenkin todeta, että mm. terveydenhoitolaista aiheutuvat muutokset ovat kuntien kannalta merkittäviä ja esim. ensihoidon siirto peruskunnista sairaanhoitopiirien vastuulle näyttää lisäävän kustannuksia erityisesti suurille kunnille kuten Turku.

Koska kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on useita avoimia ja luonteeltaan periaatteellisia kysymyksiä koskien kuluvaa vuotta ja suunnitelmakautta, ei sairaanhoitopiirin toiminnan osalta ylitysennusteen tässä vaiheessa tule tehdä talousarviomuutoksia.

Kaupunginhallitus on käsitellyt 17.9.2012 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 5.9.2012 antaman selvityksen talousarviossa 2012 pysymiseksi sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman talousarviopoikkeamien kaventamiseksi ja samalla päättänyt toimenpiteistä selvitysten perusteella. Satamaliikelaitoksen ja vesiliikelaitoksen tulee arvioida investointiohjelmansa ja selvittää mahdollisuudet investointikohteiden lykkäämiseen, jotta rahoitusalijäämä eivät muodostu budjetoitua suuremmiksi.

Kaupungin toimintamenojen kasvuksi ennustetaan lähes 6 prosenttia. Toimintatuottojen vähäisen (0,9 prosentin) kasvun vuoksi uhkaa nettomenojen kasvu nousta yli 8 prosentin ennusteen toteutuessa. Nettomenojen kasvu uhkaa nousta yli 8 prosentin ennusteen toteutuessa. Verotulojen kasvu jää nyt tehdyn ennusteen mukaan 1,3 prosenttiin. Odotettavissa on kuntien jako-osuuden tarkistus verotuksen 2011 valmistumisen perusteella. Turun jako-osuuden ennakoidaan laskevan Turun muita kuntia heikomman kunnallisverokehityksen johdosta. Hyvin todennäköistä on, että tarkistus aiheuttaa oikaisuja kaupungin loppuvuoden verotilityksissä pienentäen verotulojen toteutumaa.

Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelmassa vuoden 2012 nettomenojen kasvuarvio on 4,3 prosenttia. Menojen kasvunopeus on noussut kriittiseen vauhtiin, mikä trendinä jatkuessaan johtaisi rahoitusaseman nopeaan heikkenemiseen lähivuosina. Toimintaa ja taloutta pyritään ensisijaisesti ohjaamaan ja sopeuttamaan normaalin toiminnan ja talouden suunnittelun puitteissa. Mikäli toimenpiteet eivät vaikuta nopeasti hallintokuntien talouden kehitykseen, tulee kaupungin käynnistää erityisiä toiminnan sopeuttamisohjelmia talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Ennusteen johdosta tehtävät talousarvion muutokset

Ruokapalveluihin liittyvät materiaali ja palvelulaskut käsitellään keskushallinnon yhteisinä erinä. Keskushallintoon tulisi lisätä menoihin 1,1 milj. euron määräraha, joka katetaan vastaavan suuruisella 1,1 milj. euron tuloarviolla.

Satunnaiset tuotot – kohtaa tulisi korottaa 6,5 milj. eurolla.

Rahoituslaskelman Antolainasaamisten lisäykset tulisi korottaa 38,7 milj. eurolla ja kohtaa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot tulisi korottaa 18,0 milj. eurolla.

Rahoitusaseman heikkenemisen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvän epävarmuuden seurauksena tulisi kaupunginvaltuustolle esittää 20 milj. euron lisäys pitkäaikaisen velan nostoon.

Oheismateriaali 1Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1. - 31.7.2012 tiedokseen.

Kaupunginhallitus edellyttää,

- että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta ja satamaliikelaitoksen johtokunta laativat toimintasuunnitelman toimintamenojen alentamiseksi ja toimintatulojen kasvattamiseksi talousarviossa pysymiseksi tai talousarviopoikkeamien kaventamiseksi,

- että satamaliikelaitos toimittaa lokakuun 10. päivään mennessä kaupunginhallitukselle selvityksen siitä, mitä kuluvan vuoden investointeja voidaan siirtää tai jättää toteuttamatta ja

- että vesiliikelaitos arvioi investointiohjelmansa uudelleen ja tarvittaessa lykkää investointeja rahoitusalijäämätavoitteessa pysymiseksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

- että Ruokapalvelut – toiminnan tulosalueelle myönnetään 1.100.000 euron määräraha ja asetetaan 1.100.000 euron tuloarvio,

- että tuloslaskelman Satunnaiset tuotot – kohtaa korotetaan 6.500.000 eurolla,

- että rahoituslaskelmaosan kohtaa Antolainasaamisten lisäykset korotetaan 38.750.000 eurolla,

- että rahoituslaskelman kohtaa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot korotetaan 18.000.000 eurolla,

- että rahoituslaskelman Pitkäaikaisten lainojen lisäys korotetaan 20.000.000 eurolla ja

- että toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012 merkitään tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä talousjohtaja Jukka Laiho.

Kv § 191

Oheismateriaali 1Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

- että Ruokapalvelut- toiminnan tulosalueelle myönnetään 1.100.000 euron määräraha ja asetetaan 1.100.000 euron tuloarvio,

- että tuloslaskelman Satunnaiset tuotot- kohtaa korotetaan 6.500.000 eurolla,

- että rahoituslaskelmaosan kohtaa Antolainasaamisten lisäykset korotetaan 38.750.000 eurolla,

- että rahoituslaskelman kohtaa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot korotetaan 18.000.000 eurolla ja

- että rahoituslaskelman Pitkäaikaisten lainojen lisäys korotetaan 20.000.000 eurolla ja

- että toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012 merkitään tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012