Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44924.09.20121
Kaupunginvaltuusto19801.10.201211

7115-2012 (001, 035)

Venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan Cultura -säätiön perustaminen (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi säätiöön liittymistä, asiakirjojen hyväksymistä ja perustamispääomaosuuden maksamista.

Kh § 449

Vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 20.9.2012:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 25.4.2012 toimittanut mm. Turun kaupungille esityksen osallistumisesta venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan säätiön perustamiseen. Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Kirjeessä ministeriö esittää, että kaupunki tulisi uuden säätiön perustajaksi ja osoittaisi säätiön peruspääomaan 5 000 euroa tai tarkoituksenmukaiseksi katsomansa summan.

Säätiön perustaminen pohjautuu osaltaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjaukseen Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin aseman ja tehtävien selvittämisestä. Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin muuttamisesta säätiöksi on annettu lakiesitys, joka liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2013, jolloin myös perustettavan säätiön on tarkoitus aloittaa toimintansa.

Kirjeellään 3.9.2012 opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut sitoutumisensa säätiön perustamiseen. Eduskunnan 21.6.2012 hyväksymässä vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa (375/2012) myönnettiin 80.000 euron avustus Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin toimintaa jatkavan säätiön pääomaan sekä 276.000 euron lisäys instituutin toimintamenoihin kattamaan muutoksesta aiheutuvia kuluja. Valtion vuoden 2013 talousarvioesitys annettiin eduskunnalle 17.9.2012. Esitys sisältää myös veikkausvoittovarojen jakosuunnitelman, josta käy ilmi perustettavalle säätiölle varattu määräraha. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö voi avustaa säätiön ja Espoon kaupungille siirtyvän kirjaston toimintaa yhteensä enintään 1 200 000 eurolla.

Säätiön perustajajäseniksi on opetus- ja kulttuuriministeriön ohella liitteenä olevaan säädekirjaan alustavasti merkitty Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä Suomi-Venäjä Seura ry ja Suomen Venäjänkielisten yhdistysten Liitto ry. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeessä todetaan, että päätös kaupungin osallistumisesta tulisi tehdä toimivaltaisessa päättävässä elimessä tiistaihin 16.10.2012 mennessä. Säädekirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään 23.10.2012 klo 11.00 Säätytalossa Helsingissä.

Liite 1Cultura-säätiön säädekirja

Liite 2 Cultura-säätiön säännöt

Liite 3Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 25.4.2012

Oheismateriaali 1Selvitys Cultura-säätiölle siirtyvistä sopimuksista ja sitoumuksista

Oheismateriaali 2Luonnos Cultura-säätiön toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

että Turun kaupunki ryhtyy Cultura-säätiö -nimisen säätiön perustajajäseneksi,

että Turun kaupunki luovuttaa säätiölle peruspääomana 5.000 euroa,

että liitteen 1 mukainen säätiön säädekirja ja liitteen 2 mukaiset säännöt hyväksytään ja

että kaupunginhallituksella on oikeus päättää sääntöihin tai muihin perustamiseen liittyviin asiakirjoihin tehtävistä sellaisista tarkennuksista tai muutoksista, joita perustamisluvan saaminen edellyttää tai jotka muista perustelluista syistä osoittautuvat tarpeellisiksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 198

Liite 1Cultura-säätiön säädekirja

Liite 2Cultura-säätiön säännöt

Liite 3Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 25.4.2012

Oheismateriaali 1Selvitys Cultura-säätiölle siirtyvistä sopimuksista ja sitoumuksista

Oheismateriaali 2Luonnos Cultura-säätiön toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että Turun kaupunki ryhtyy Cultura-säätiö - nimisen säätiön perustajajäseneksi,

että Turun kaupunki luovuttaa säätiölle peruspääomana 5.000 euroa,

että liitteen 1 mukainen säätiön säädekirja ja liitteen 2 mukaiset säännöt hyväksytään ja

että kaupunginhallituksella on oikeus päättää sääntöihin tai muihin perustamiseen liittyviin asiakirjoihin tehtävistä sellaisista tarkennuksista tai muutoksista, joita perustamisluvan saaminen edellyttää tai jotka muista perustelluista syistä osoittautuvat tarpeellisiksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tpvKari-Granfors Outi
tpvRandell Aleksi


Liitteet:

Kh § 449
Liite 1:Cultura-säätiön säädekirja
Liite 2:Cultura-säätiön säännöt
Liite 3:Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 25.4.2012

Kv § 198
Liite 1:Cultura-säätiön säädekirja
Liite 2:Cultura-säätiön säännöt
Liite 3:Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 25.4.2012