Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus45024.09.20123
Kaupunginvaltuusto19701.10.201210

863-2011 (041, 650)

Orikedon palvelukeskus (Pj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että sosiaalihuoltona myönnettävä päihdehuollon asuminen toteutetaan osaltaan Orikedon palvelukeskuksena tilakeskuksen esityksen pohjalta.

Kh § 450

Tilacontroller, tilajohtajan varahenkilö Tuomas Koskiniemi ja tilacontroller Johanna Aarnio 14.9.2012:

Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt 23.3.2011 Paattisten huoltokotia ja Niuskalan hoitokotia koskevat tarveselvitykset sekä Päihdehuollon asumispalveluiden selvittävän työryhmän esityksen (PAST). PAST-raportti sisältää esitykset Orikedon päihdehuollon asumispalvelukeskuksen muodostamisesta, päihdehuollon tuetun asumisen kehittämisestä, arviointi- ja asumisen tukikeskuksen muodostamisesta ostettavien tilalle sekä päihdehuollon ostoasumispalveluista toimenpide-ehdotuksineen.

Turun kaupungin päihde- ja mielenterveysohjelman tavoitteiden mukainen palveluohjausta ja hoitoketjujen toimivuutta parantava asumispalveluiden kokonaisuus voidaan toteuttaa Orikedolle, Niuskalan hoitokodin nykyiselle tontille. Orikedolle pystytään kokoamaan päihdehuollon asumispalveluiden keskus ja tällöin tarkoituksen mukaista olisi keskittää samalle tontille Paattisten huoltokoti Tortinmäestä, Niuskalan hoitokoti sekä Liekakadun tukiasunnot sekä tukiasuntoihin liittyvät tukipalvelut.

Tilakeskus on selvittänyt hankkeen toteutusmuotoja ja sen mukaan kaupungin tarkoituksen mukaisinta on toteuttaa hanke yhteistyössä TVT Asunnot Oy:n kanssa. TVT Asunnot Oy:llä on hyvä vuokra-asumisen tuntemus ja sen kanssa toimittaessa hankkeeseen saadaan ns. arvonlisäverohyöty ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta korkotukilaina, eli ns. ARA-rahoitus.

Yhteishankkeessa Niuskalan tontti nykyisine rakennuksineen olisi tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan TVT Asunnot Oy:lle tai mahdollisesti perustettavalle TVT Asunnot Oy:n tytäryhtiölle. TVT Asunnot Oy tai sen tytäryhtiö rakennuttaa Orikedon palvelukeskuksen uudisrakennuksen ja Turun kaupunki toimii kohteessa vuokralaisena ja vuokraa edelleen huoneistot sosiaali- ja päihdehuollon asumispalveluina.

TVT Asunnot Oy on hakenut Orikedon palvelukeskus -hankkeeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta rahoitusta.ARA tukee mm. erityisryhmien asunto-olojen parantamista, valvoo ja ohjaa yleishyödyllisiä asuntoyhteisöjä siten, että hyvä taloudenpito ja valtiontuen kohdentuminen asukkaille toteutuu. Orikedon palvelukeskus on saanut ARA:lta ehdollisen päätöksen investointiavustuksesta ja korkotuesta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi uudisrakennettavia vuokra-asuntoja varten ja tämä tuki on TVT Asunnot Oy:ltä saadun lausunnon mukaan siirrettävissä sen tytäryhtiölle.

Orikedon palvelukeskuksen suunniteltuun toteutukseen sisältyy se, että arvonlisävero voitaisiin vähentää hankkeen toteuttamiskustannuksista. TVT Asunnot Oy:n hankkiman selvityksen perusteella arvonlisävero on vähennettävissä tiettyjen edellytysten toteutuessa. Selvityksessä on suositeltu, että ennen investointia Turun kaupunki ja/tai TVT Asunnot Oy hakevat verottajalta ennakkopäätöksen arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Tätä voidaan hakea kaupungin tekemän periaatepäätöksen jälkeen.

Hankkeen saatava arvonlisäverovähennys sekä ARA:lta saatava investointiavustus kohdentuvat suoraan loppukäyttäjän vuokrakustannuksiin. ARA on myöntänyt investointiavustusta 7 024 840 €:n (alv 0%) hankintakustannuksiin asti ja investointiavustus on korkeintaan 2 107 455 €. TVT Asunnot Oy:n laskema vuosivuokra Turun kaupungille on 508 919,40 €. Vuokrat on kerrottu tarkemmin hankesuunnitelmassa. Arvonlisäverottomuus sekä investointiavustus ja ARA:n korkotuki ovat suunnitellun hankkeen toteuttamisen edellytys.

Tilakeskus on pyytänyt lausunnot Peruspalvelulautakunnalta, Tilaliikelaitoksen johtokunnalta, TVT Asunnot Oy:ltä sekä Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:ltä 11.5.2012 mennessä. Määräaikaan mennessä Peruspalvelulautakunta, Tilaliikelaitoksen johtokunta, TVT Asunnot Oy sekä Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy antoi lausuntonsa. Peruspalvelulautakunnan, Tilaliikelaitoksen johtokunnan, TVT Asunnot Oy:n sekä Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n lausunnot ovat oheismateriaalina.

Peruspalvelulautakunta päätti osaltaan hyväksyä Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelman. Se toteaa lausunnossaan, että Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt 23.3.2011 § 94 Päihdehuollon asumispalveluiden selvittävän työryhmän (PAST) raportin ja päihdehuollon päivitetyt tarveselvitykset (Paattinen, Niuskala, Sillankorva, Sirkkala) sekä Orikedon hankesuunnittelun käynnistämisen. Lausunnossa todetaan, että Paattisten huoltokodin ja Niuskalan hoitokodin nykyiset tilat ovat käyttötarkoitukseltaan sopimattomat ja vanhentuneet.Uusien tilojen vuokrasta valtaosa koostuu edelleen vuokrattavien asuntojen vuokrista.

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan hyväksyä Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelman. Se toteaa lausunnossaan, että Turun Tilaliikelaitos toimii kohteessa vuokralaisena. Turun Tilaliikelaitos vuokraa kohteen, keittiötä lukuun ottamatta, edelleen Sosiaali- ja terveystoimelle kaupungin sisäisen vuokran laskentaperiaatteen mukaisesti. Palvelukeittiön osuuden Tilaliikelaitos vuokraa ruokapalveluyrittäjälle. Tilaliikelaitoksella ei ole huomautettavaa hankesuunnitelmasta.

TVT Asunnot Oy hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman. Se toteaa lausunnossaan, että TVT Asunnot Oy on hakenut ARA investointiavustusta Orikedon palvelukeskuksen rakentamista varten. Ara on antanut ehdollisen päätöksen investointiavustuksesta ja korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamista varten. Hankesuunnitelma vastaa edellä mainittua hakemusta ja tarkoitusta. TVT osaltaan on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. 

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy :llä ei ole huomautettavaa hankesuunnitelmaan. Lisäksi se lausuu, että esteettömyys kiinteistön sisällä ja ulkoalueilla tukee siivouspalvelun ja kiinteistönhuollon tehokasta tuottamista. Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut sekä mahdollisesti niihin liittyvät tukipalvelut pitäisi kilpailuttaa kokonaispalveluna, jolloin toiminnalliset ja taloudelliset synergiaedut tulisivat tilaajan hyödyksi. Lisäksi ennen käyttöönottoa kiinteistöhuollolla tulee olla mahdollisuus osallistua käyttökokeisiin ja tulee saada urakoitsijan opastus kiinteistön teknisille laitteille. Lausunnossa on myös, että kiinteistöön tulisi varata kylmähuoltovarasto kiinteistöhuollon työkaluille.

Tontilla olemassa olevia hoitorakennuksia on tarkoituksenmukaista käyttää uudisrakennuksen rakentamisen aikana, koska toiminnalle ei ole väistötiloja ja vieressä sijaitsevan Liekakatu 1 tukiasunnot saavat tukipalveluita Niuskalan hoitokodista. TVT Asunnot Oy:n tulee suunnitella uudisrakennus tontille siten, että olemassa olevia hoitorakennuksia voidaan käyttää nykyisessä käyttötarkoituksessa rakennustöiden aikana. Tämä asia TVT Asunnot Oy:n tulee ratkaista rakennusvalvonnan kanssa rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 19.9.2012:

Totean, ettei minulla ole huomautettavaa tilakeskuksen esitykseen.

Liite 1Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelma 26.4.2012

Oheismateriaali 1Peruspalvelulautakunnan lausunto

Oheismateriaali 2Tilaliikelaitoksen johtokunnan lausunto

Oheismateriaali 3TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajan lausunto

Oheismateriaali 4Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtajan lausunto

Oheismateriaali 5Astrea Oy:n selvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

osaltaan hyväksyä esitetyn toimintamallin ja hankesuunnitelman ja

periaatepäätöksenä Orikedon palvelukeskushankkeen toteuttamisesta esitetyn mukaisesti.

Arvonlisäverottomuus sekä investointiavustus ja ARA:lta saatava korkotuki ovat suunnitellun hankkeen toteuttamisen edellytys.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hihnalan seuraava ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Paattisten huoltokodin uudisrakennus toteutetaan sen nykyiselle tontille Tortinmäkeen.”

Kv § 197

Liite 1Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelma 26.4.2012

Oheismateriaali 1Peruspalvelulautakunnan lausunto

Oheismateriaali 2Tilaliikelaitoksen johtokunnan lausunto

Oheismateriaali 3TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajan lausunto

Oheismateriaali 4Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtajan lausunto

Oheismateriaali 5Astrea Oy:n selvitys

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

osaltaan hyväksyä esitetyn toimintamallin ja hankesuunnitelman ja

periaatepäätöksenä Orikedon palvelukeskushankkeen toteuttamisesta esitetyn mukaisesti.

Arvonlisäverottomuus sekä investointiavustus ja ARA:lta saatava korkotuki ovat suunnitellun hankkeen toteuttamisen edellytys.

Liite 2Äänestyslista

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Hihnala Laivorannan kannattamana ehdotti, että Paattisten huoltokodin uudisrakennus toteutetaan sen nykyiselle tontille Tortinmäkeen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Hihnalan muutosehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä 61 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 3 valtuutettua kannatti Hihnalan muutosehdotusta, 3 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTVT Asunnot Oy
tpvKeskushallinto, tilakeskus
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedSosiaali- ja terveystoimi


Liitteet:

Kh § 450
Liite 1:Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelma 26.4.2012

Kv § 197
Liite 1:Orikedon palvelukeskuksen hankesuunnitelma 26.4.2012
Liite 2:Äänestyslista