Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44824.09.20122
Kaupunginvaltuusto19601.10.20129

1944-2011 (015, 011, 001)

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen (Otj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus asetti Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotoa valmistelevan työryhmän 21.2.2011 § 85 ja päätti 6.6.2011 § 279, että valmistelua jatketaan osakeyhtiömallin pohjalta. Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän laatiman yhtiöittämissuunnitelman 2.4.2012 § 163. Yhtiöittämistä koskevaa asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 3.9.2012 § 65 ja useita kertoja sekä Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöryhmässä että Turun kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamista ja perustamiseen liittyvien asiakirjojen hyväksymistä. Lisäksi esitetään, että Salon kaupungilta tiedustellaan halukkuutta tulla perustettavan yhtiön omistajaksi. Edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään mm. asiaa koskevat täytäntöönpanopäätökset.

Kh § 448

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 19.9.2012:

 

Tausta

 

Turun kaupungin päätökset

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.9.2010 § 468 Turun ammattikorkeakoulun strategisen suunnitelman. Suunnitelman mukaan ”Turun AMK:n ylläpitäjänä Tuhrun kaupunki selvittää ja tekee päätökset mahdollisesta Turun AMK:n ylläpitomuodon muuttamisesta vuoden 2012 loppuun mennessä.” Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 § 224 hyväksymän Turun kaupungin vuoden 2011 talous-arvion ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman mukaan ”selvitetään ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaihtoehdot”. Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 18 tarkentaa aiemmin tekemäänsä vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöstä. Em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaupunginhallitus asetti ylläpitomuotoa valmistelevan työryhmän 21.2.2011.

 

Työryhmän 14.4.2011 päivättyä selvitystä Turun ammattikorkeakoulun ylläpitomuotojen vaihtoehdoista käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.6.2011 § 279. Kaupunginhallitus päätti, että työryhmä jatkaa valmistelua osakeyhtiömallin pohjalta. Loppuraportin piti olla valmis 2011 loppuun mennessä, mutta kaupunginhallitus antoi 24.10.2011 § 491 työryhmälle jatkoaikaa vuoden 2012 loppuun saakka opetus- ja kulttuuriministeriössä vireillä olevan lainsäädäntöuudistuksen sisällyttämiseksi loppuraporttiin.

 

Kaupunginhallitus päätti 2.4.2012 § 163, että Turun ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma hyväksytään, perustettavan osakeyhtiön osakepääoma määritellään vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä siten, että yhtiön rahoitus on riittävä AMK-toiminnan siirtämistä edeltävään toimintaan, valmistelun jatkaminen annetaan tähänastisesta valmistelusta vastanneen työryhmän tehtäväksi ja yhtiön aloitusvaiheen omistajana on Turun kaupunki, jonka lisäksi Salon kaupungilta tiedustellaan halukkuutta tulla yhtiön osakkaaksi aloitusvaiheessa.

 

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli asiaa 3.9.2012 § 65 ja merkitsi yhtiöittämissuunnitelman ja valmistelun vaiheen tiedokseen.

 

Ylläpitomallin kehittämisestä vastaavaan apulaiskaupunginjohtaja Lehmuston johtamaan työryhmään ovat kuuluneet apulaiskaupunginjohtajan avustaja Sami Savolainen (vpj.), rehtori Juha Kettunen, talous-arviopäällikkö Heikki Silpola, henkilöstölakimies Elise Honkala, kaupunginlakimies Laura Klami, tilajohtaja Mikko Lehtinen, pääluottamusmies Tapsa Ruusunen (JYTY ry), pääluottamusmies Sirpa Suomi (JUKO ry) sekä erityisasiantuntija Outi Laikko, joka toimi työryhmän sihteerinä 14.4.2011 päivätyn raportin antamiseen asti. Lisäksi työryhmän työhön ovat osallistuneet asiantuntijoina vararehtorit Saara Lampelo ja Olli Mertanen.

 

Suomen hallituksen päätökset

 

Maan hallitusohjelma toteaa, että uudistetaan ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva lainsäädäntö. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Lisäksi ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

 

Hallituksen iltakoulu päätti 16.11.2011, että kaikkien ammattikorkeakoulujen ylläpitomuodoksi tulee osakeyhtiö ja että rahoitusuudistus toteutetaan kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustannusneutraalisti valtionosuusjärjestelmäuudistuksen yhteydessä. Lisäksi valmistelua ohjeistettiin siten, että nykyiset ylläpitäjät ovat lähtökohtaisesti uusien yhtiöiden omistajia ja ammattikorkeakoulujen sisäiset hallinto- ja johtamisjärjestelmät uudistetaan. Lisäksi iltakoulussa päätettiin, että yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset laaditaan valmistelussa olevan uuden AMK-lain mukaisiksi, eikä yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa voi olla sitoumuksia tai velvoitteita, jotka estävät ammattikorkeakouluja tekemästä tarpeellisia strategisia ja rakenteellisia muutoksia.

 

Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä päätti 24.2.2012, että jokaisen uuden yhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun toimilupa on haettava syksyn 2013 aikana. Nykyiset luvat lakkaavat 1.1.2014, jolloin uudet astuvat voimaan. Toimilupa voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle yhteisölle. Toimiluvat myöntää valtioneuvosto.

 

Yhtiöittämissuunnitelma

 

Ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä on tehty valmisteluryhmässä yhtiöittämissuunnitelma (liite 1). Suunnitelmassa käydään läpi yhtiöittämisen aikataulu, valmistelu ja eteneminen eri osa-alueilla. Yhtiöittämissuunnitelma tulee toimimaan pohjana vuoden 2013 valmisteluvaiheen osakeyhtiön toimenpiteiden jaksottamiselle.

Henkilöstö ja yhteistoimintamenettely

 

Liikkeen luovutusta koskevia periaatteita on käsitelty Turun kaupungin yhteistyötoimikunnassa liittyen kaupungin omien toimintojen yhtiöittämiseen (Kh 4.10.2010 § 516). Näitä periaatteita tulee noudattaa myös ammattikorkeakoulun yhtiöittämisessä. Periaatteiden mukaan toimintoja yhtiöitettäessä henkilöstösopimuksista neuvotellaan erikseen. Konsernijaosto tulee antamaan omistajan ennakkonäkemyksen perustettavan osakeyhtiön hallitukselle yhtiön ja henkilöstöjärjestöjen välille solmittavasta henkilöstösopimuksesta.

 

Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöryhmä on käsitellyt ammattikorkeakoulun järjestämistä osakeyhtiömuotoiseksi 5.5.2011. Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamista käsiteltiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnassa kunnissa annetun lain mukaisessa menettelyssä 18.9.2012. Yhteistyöryhmä totesi, ettei sillä ole huomautettavaa asian suhteen ja päätti merkitä sen tiedokseen.

 

Turun kaupungin yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 20.4.2011, 18.5.2011 ja 21.2.2012. Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamista käsiteltiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnassa kunnissa annetun lain mukaisessa menettelyssä 18.9.2012. Yhteistyötoimikunnalla ei ollut huomautettavaa asian suhteen. Lisäksi yhteistyötoimikunta totesi, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä tässä käsittelyssä mukana olleiden seikkojen osalta täytetty.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä ohjeistanut henkilöstön siirtoa koskevia kohtia tarkemmin. Se on kuitenkin todennut, että siirrot toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen turvaamalla päätoimisen henkilöstön asema.

 

Päätöksentekotasot

 

Yhtiöittämistä koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus ja valtuusto.

Perustamissopimus

Yhtiöjärjestys

Velkakirja

Liiketoiminnan siirto tai luovutus

Henkilöstöä koskevat päätökset

 

Yhtiöittämistä koskeva päätöksenteko on tarkoitus toteuttaa kaksivaiheisesti, jolloin kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta ja hyväksyy perustamisasiakirjat, joita ovat yhtiöjärjestys ja perustamissopimus. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää yhtiölle perustettaessa maksettavasta osakepääomasta. Kaupunginhallitus tekee täytäntöönpanopäätöksen ja nimeää yhtiön väliaikaisen toimeenpanevan hallituksen.

 

Valmisteluvaiheen yhtiölle tulisi valita väliaikainen toimitusjohtaja mahdollisimman hyvissä ajoin. Lopullisen toimitusjohtajan rekrytointi tulee aloittaa kun uuden ammattikorkeakoululain sisältö on päätetty korkeakoulujen hallinnon ja johtamisen osalta syksyn 2013 aikana. Toimitusjohtajan nimittää ja toimitusjohtajasopimuksen hyväksyy yhtiö sen jälkeen kun Turun kaupunginhallituksen konsernijaostolta on pyydetty omistajan ennakkokäsitys.

 

Toinen päätöksenteon vaihe ajoittuu varsinaisen koulutuksen ylläpitotehtävän siirtymiseen yhtiölle 1.1.2014 alkaen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee osaltaan liiketoiminnan siirtoon tai luovutukseen liittyvät asiakirjat ja antaa omistajan ennakkonäkemyksen yhtiön hallitukselle yhtiön ja henkilöstöjärjestöjen välille solmittavasta henkilöstösopimuksesta. Kaupunginhallitus päättää liiketoiminnan siirrosta tai luovutuksesta ja hyväksyy siihen liittyvät asiakirjat. Turun kaupunginhallitus toimii ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä aina siihen asti kunnes valtioneuvosto on hyväksynyt koulutusvastuun siirron uudelle yhtiölle.

 

Yhtiön omistusrakenne

 

Yhtiöllä tulisi ainakin aluksi olla kuntaomistus. Turun kaupungin lisäksi omistajana voisi olla Salon kaupunki, jonka kanssa on käyty neuvotteluja vuoden 2012 aikana. Lähtökohtana Turun kaupungilla on neuvotteluissa ollut, että Salon osuus perustettavassa yhtiössä olisi alle 10 prosenttia ja kiinteistöjä ei käytetä apporttina. 9-10 % osuus vastaa Salon toimipisteen opiskelijamäärää koko ammattikorkeakoulun opiskelijamäärästä.

 

Salon kaupunki on esittänyt, että Salon osuus yhtiöstä olisi 10 % ja että toiminnan jatkuvuus Salossa varmistetaan osakassopimuksessa esim. aloituspaikkojen vähimmäismäärästä sopimalla.

 

Maan hallituksen iltakoulu on päätöksessään 16.11.2011 kuitenkin linjannut, ettei perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa voi olla sitoumuksia tai velvoitteita, jotka estävät ammattikorkeakouluja tekemästä tarpeellisia strategisia ja rakenteellisia muutoksia tulevaisuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelevat virkamiehet ovat tulkinneet tällaisiksi juuri toiminnan sitomisen tietyille paikkakunnille, jollaista ei tulisi nostaa maininnaksi yhtiöiden osakassopimuksiin.

 

Turun kaupunginhallituksen hyväksymän Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaan koulutustoimintaa toteutetaan Turussa ja Salossa. Turun kaupungin lähtökohtana on, että Turun ammattikorkeakoulun toiminta Salossa jatkuu. Turun kaupunki ei ole kuitenkaan valmis sisällyttämään Salon esittämiä toiveita osakassopimuksiin, koska ne ovat ristiriidassa maan hallituksen ja ministeriön ohjeiden kanssa.

 

Salon esitys 10 % omistusosuudesta on Turun näkökulmasta perusteltu Salon ja Turun talousalueiden yhteistyön tiivistymisen näkökulmasta. Tällä osuudella Salolla olisi edustus yhtiön valmisteluvaiheen hallituksessa sekä valmistelussa olevan uuden AMK -lain mukaisessa hallituksessa.

 

Osakepääoma

 

Tässä vaiheessa on suunniteltu, että valmisteluvaiheen yhtiön osakepääoma vuodelle 2013 olisi 500.000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää vuonna 2014 koulutuksen ylläpidon vastaanottavien ammattikorkeakouluyhtiöiden olevan vakavaraisia. Ministeriö ei ole kuitenkaan vielä tarkentanut, mikä sen näkemyksen mukaan on vakavarainen. Yhtiön vakavaraisuus voidaan järjestää myös luottolimiittisopimuksin, kuten on menetelty tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisessä.

Liite 1Turun ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma (päivitetty versio 14.9.2012)

Liite 2Perustamissopimus

Liite 3Yhtiöjärjestys

Liite 4Osakassopimus (Ei julkisuuteen)

Oheismateriaali 1Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n alkuvaiheen rahoitusmalli

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- Turun Ammattikorkeakoulu Oy perustetaan ja liitteenä olevat yhtiön perustamisasiakirjat sekä osakassopimus hyväksytään. Lisäksi liitteenä oleva yhtiöittämissuunnitelma hyväksytään ohjeellisena noudatettavaksi.

- Salon kaupungilta tiedustellaan halukkuutta tulla perustettavan yhtiön omistajaksi 10 % osuudella. Vastaus tiedusteluun pyydetään toimittamaan Turun kaupungille 17.10.2012 mennessä. Mikäli Salon kaupunki ilmoittaa, ettei se halua tulla yhtiön omistajaksi tiedustelun mukaisesti, tai mikäli Salon kaupunki ei vastaa tiedusteluun, yhtiö perustetaan siten, että Turun kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä.

- yhtiön osakepääoma perustamisvaiheessa on 500.000 €. Mikäli Salon kaupunki tulee yhtiön omistajaksi 10 % osuudella, sen osuus osakepääomasta on 50.000 €.

- yhtiön käynnistämisvaiheen hallituksessa on viisi jäsentä. Mikäli Salon kaupunki tulee yhtiön omistajaksi 10 % osuudella, se nimeää yhden hallituksen jäsenistä.

- kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämät täytäntöönpanopäätökset ja nimeämään Turun kaupungin edustajat käynnistämisvaiheen hallitukseen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään tarvittavat muutokset perustamisasiakirjoihin ja osakassopimukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä kaupunginlakimies Laura Klami.

Kv § 196

Liite 1Turun ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma (päivitetty versio 14.9.2012)

Liite 2Perustamissopimus

Liite 3Yhtiöjärjestys

Liite 4Osakassopimus

Oheismateriaali 1Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n alkuvaiheen rahoitusmalli

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- Turun Ammattikorkeakoulu Oy perustetaan ja liitteenä olevat yhtiön perustamisasiakirjat sekä osakassopimus hyväksytään. Lisäksi liitteenä oleva yhtiöittämissuunnitelma hyväksytään ohjeellisena noudatettavaksi.

- Salon kaupungilta tiedustellaan halukkuutta tulla perustettavan yhtiön omistajaksi 10 % osuudella. Vastaus tiedusteluun pyydetään toimittamaan Turun kaupungille 17.10.2012 mennessä. Mikäli Salon kaupunki ilmoittaa, ettei se halua tulla yhtiön omistajaksi tiedustelun mukaisesti, tai mikäli Salon kaupunki ei vastaa tiedusteluun, yhtiö perustetaan siten, että Turun kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä.

- yhtiön osakepääoma perustamisvaiheessa on 500.000 €. Mikäli Salon kaupunki tulee yhtiön omistajaksi 10 % osuudella, sen osuus osakepääomasta on 50.000 €.

- yhtiön käynnistämisvaiheen hallituksessa on viisi jäsentä. Mikäli Salon kaupunki tulee yhtiön omistajaksi 10 % osuudella, se nimeää yhden hallituksen jäsenistä.

- kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämät täytäntöönpanopäätökset ja nimeämään Turun kaupungin edustajat käynnistämisvaiheen hallitukseen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään tarvittavat muutokset perustamisasiakirjoihin ja osakassopimukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvLehmusto Jouko K.


Liitteet:

Kh § 448
Liite 1:Turun ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma (päivitetty versio 14.9.2012)
Liite 2:Perustamissopimus
Liite 3:Yhtiöjärjestys
Liite 4:Osakassopimus

Kv § 196
Liite 1:Turun ammattikorkeakoulun yhtiöittämissuunnitelma (päivitetty versio 14.9.2012)
Liite 2:Perustamissopimus
Liite 3:Yhtiöjärjestys
Liite 4:Osakassopimus