Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44224.09.201211
Kaupunginvaltuusto19401.10.20127

12826-2011 (613, 021)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimusta koskevassa asiassa (Yj)

Tiivistelmä:

Valtuuston Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimusta koskevasta päätöksestä on tehty kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt kaupungin lausuntoa valitusten johdosta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 24.9.2012 § 442 ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle lausunnon antamista.

Kh § 442

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 18.9.2012:

Olavi Mäenpää ja Meidän Turku-Vårt Åbo ry ovat tehneet Turun hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen Turun kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.6.2012 § 119, joka koski kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettua Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöstä 23.5.2012 § 240 Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimuksesta. Mäenpää on lisäksi vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista 100 eurolla. Hallinto-oikeus on erottanut Kauppatorin asemakaavan muutosta koskevat osat Mäenpään valituskirjelmistä omaksi jutukseen.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt hankkimaan valitusten johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon 3.9.2012 mennessä. Lisäksi on pyydetty lausuntoa Meidän Turku ry:n valituksessa esitetyistä esteellisyysväitteistä ja selvitystä siitä, pitävätkö valituksessa väitetyt virkamiesten ja luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Turun Toriparkki Oy:n osakkaina oleviin osuuskuntiin ja osakeyhtiöihin paikkansa. Hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa lausunnon antamiseen 28.9.2012 asti, jotta lausunto voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa yhtä aikaa Kauppatorin asemakaavaa koskevan lausunnon kanssa.

Kaupunginhallituksen johtosäännön (KV 9.6.2008 § 107) 7 § 1 mom. 6-kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asian, joka koskee selityksen antamista valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta.

Ehdotus annettavaksi lausunnoksi

Turun kaupunginhallitus palauttaa viitelähetteen asiakirjoineen ja liittää oheen pyydetyt asiakirjat sekä ilmoittaa lausuntonaan ja selvityksenään asiaan seuraavaa:

Yleistä Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimuksesta

Turun Kiinteistöliikelaitos maanomistajana ja Turun Toriparkki Oy pysäköintilaitoksen mahdollisena toteuttajana ovat neuvotelleet valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetun esisopimuksen pysäköintilaitoksen rakentamisen pääperiaatteista. Tarkoituksena on selkeyttää toimintaperiaatteita ja vastuunjakoa, jos Kauppatorin alle päätetään sijoittaa pysäköintilaitos ja jos sen toteuttajana on Turun Toriparkki Oy.

Esisopimus ei estä neuvotteluja muiden mahdollisten toteuttajatahojen kanssa.

Esisopimus velvoittaa kaupunkia ainoastaan käymään jatkoneuvotteluja torialueen uudistamiseksi sopimuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Se ei sisällä mitään sitovaa päätöstä alueluovutuksista tai muista vastaavista päätöksistä vaan kaikki mahdolliset sopimukset ja sitoumukset tuodaan erikseen kaupungin toimivaltaisen viranomaisen tai toimielimen päätettäviksi. Kysymys on enemmänkin kaupungin myönteisen tahtotilan ilmaiseminen hankkeelle, olipa toteuttajataho kuka tahansa.

Mahdollisen maanvuokrasopimuksen osalta kyseessä on lähtökohtaisesti täysin normaali kaavoitetun alueen luovuttaminen asemakaavan mukaiseen rakentamistarkoitukseen kaupungin noudattamilla luovutusperiaatteilla ja ehdoilla. Kyseessä ei siten ole hankinta. Kaupunginvaltuuston 5.10.2009 § 219 hyväksymän asunto- ja maankäyttöohjelman mukaan elinkeinotontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin, mutta myös myymällä. Luovuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti neuvotteluratkaisuna. Esisopimuksen lähtökohdat ovat täysin kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaisia.

Vuokratasoa määriteltäessä tulee huomioitavaksi EU-komission tiedonannon ”Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista, EYVL C 209, 10.7.1997” menettelytapaohjeet siten, ettei vuokra sisällä peiteltyä valtiontukea.

Yleisperiaatteena kustannusjaon osalta on esisopimuksessa määritelty, että Kauppatorin yleissuunnitelman toteuttamisesta johtuvista kustannuksista vastaa kaupunki ja yhtiö vastaa pysäköintilaitoksen rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kustannusten rajapintana pidetään pysäköintilaitoksen katon vesieristeen yläpintaa. Eli riippumatta pysäköintilaitoksen mahdollisesta toteuttamisesta Kauppatorin yleissuunnitelman toteuttaminen on oma kokonaisuutensa. Jos pysäköintilaitos toteutetaan samassa yhteydessä, se kuitenkin keventää Kauppatorin pintarakenteiden perustamiskustannuksia.

Esisopimus on ehdollinen sekä asiallisesti että ajallisesti. Esisopimus raukeaa, jos Kauppatorin asemakaava ei saavuta lainvoimaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2016 jos osapuolet eivät toisin kirjallisesti sovi. Esisopimuksen mukaan kaupungilla on lisäksi oikeus yksipuolisesti irtisanoa esisopimus ennen mahdollisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Yhtiöllä on samoin irtisanomisoikeus, mikäli hankkeesta tehtävät tekniset tai taloudelliset selvitykset osoittavat, ettei pysäköintilaitos ole yhtiön oman harkinnan mukaan taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevästi toteutettavissa. Jos esisopimus päättyy edellä mainituilla tavoilla, kumpikin sopijapuoli kantaa omat kulunsa eikä kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta saada korvausta toiselta sopijapuolelta esisopimuksen päättymisen johdosta.

Olavi Mäenpään valitus

Valituksen perusteeksi on esitetty, että päätös kumotaan, koska sopimus antaisi Turun Toriparkki Oy:lle yksinoikeuden maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja että esisopimuksessa on kysymys julkisesta hankinnasta, joka olisi tullut kilpailuttaa hankintalain ja EU-direktiivien mukaisessa järjestyksessä.

Kaupunginhallitus viittaa edellä olevaan yleisselvitykseen ja siinä siteerattuihin esisopimuksen kohtiin ja periaatteisiin sekä toteaa valituksen johdosta, että esisopimus ei anna yksinoikeutta millekään taholle maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi eikä sisällä mitään hankintapäätöstä. Sen sijaan yleisperiaatteiden osalta mainitaan erityisesti esisopimuksen kohdassa 6., että Kauppatorin rakennusten omistussuhteista ja mahdollisesta vuokraamisesta sovitaan erillisillä sopimuksilla huomioiden voimassa oleva kilpailulainsäädäntö ja erityisesti laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348).

Meidän Turku-Vårt Åbo ry:n valitus

Valituksen perusteeksi on esitetty, että päätös kumotaan, koska päätöksentekoon on osallistunut asian kaikissa vaiheissa kuntalaissa ja hallintolaissa tarkoitetulla tavalla esteellisiä henkilöitä ja koska valtuusto on ylittänyt kuntalain tarkoittamalla tavalla toimivaltansa hyväksymällä selvästi kaupungin edun vastaisen esisopimuksen ja koska päätös loukkaa hallintolaissa tarkoitettuja yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaatteita ja on siten kuntalain tarkoittamalla tavalla muutoin lainvastainen.

Esteellisyysväitteet

Valituskirjelmässä on esitetty yksilöidyt esteellisyysväitteet Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan osalta. Kiinteistöliikelaitos on hallinto-oikeuden selvityspyynnön mukaisesti pyytänyt asianomaisilta henkilöiltä selvityksen, pitävätkö valituksessa väitetyt luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuudet paikkansa. Asianomaiset henkilöt ovat ilmoittaneet, että esitetyt sidonnaisuudet sinänsä pitävät paikkansa. Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan esteellisyysväitteistä seuraavaa:

Henry Toivari, TOP hallintoneuvoston jäsen, TOP osakkaana Turun Toriparkki Oy:ssä, jäljempänä Toripakki.

- ei mukana Toriparkin hallinnossa tai päätöksenteossa, TOP ei ole asianosainen, päätös ei vaikuta välittömästi TOP:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun

- ottaen huomioon esisopimuksen luonne eli ainoa välitön sitovuus Toriparkin suhteen neuvottelujen jatkaminen, esisopimuksesta ei osoitettavissa ”erityistä hyötyä tai vahinkoa” TOP:lle

- ei jääviyttä

Anne Aholainen, työntekijänä Turun Yrittäjät ry:ssä, joka antanut lausunnon toriparkin asemakaavasta

- työntekijän asema ei muodosta jääviyttä

Seppo Koski, TOP:n edustajiston jäsen, TOP osakkaana Toriparkissa

- edustajiston jäsenyys ei muodosta jääviyttä, ei mukana Toriparkin hallinnossa tai päätöksenteossa, TOP ei asianosainen, päätös ei vaikuta välittömästi TOP:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun

- ottaen huomioon esisopimuksen luonne eli ainoa välitön sitovuus Toriparkin suhteen on neuvottelujen jatkaminen, esisopimuksesta ei ole osoitettavissa ”erityistä hyötyä tai vahinkoa” TOP:lle

- ei jääviyttä

Oili Peltola, TOP:n edustajiston jäsen, TOP osakkaana Toriparkissa

- edustajiston jäsenyys ei muodosta jääviyttä, ei mukana Toriparkin hallinnossa tai päätöksenteossa, TOP ei asianosainen, päätös ei vaikuta välittömästi TOP:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun

- ottaen huomioon esisopimuksen luonne eli ainoa välitön sitovuus Toriparkin suhteen neuvottelujen jatkaminen, esisopimuksesta ei osoitettavissa ”erityistä hyötyä tai vahinkoa” TOP:lle

- ei jääviyttä

Jouko Turto, RAKLI:n tilatoimikunnassa, verkostoituminen kiinteistöalan toimijoiden kanssa

- RAKLI, asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto, ammatilliseen osaamiseen ym. keskittynyt edunvalvontajärjestö, koulutusta, julkaisuja ym.

- ei jääviyttä.

Muut väitteet esisopimuksen ja päätöksen laillisuudesta

Valituksessa todetaan yleisesti, että ennen esisopimuksen laadintaa ei ole käyty tarjouskilpailua keskustan pysäköinnin toteuttamisesta, muilla toimijoilla kuin Toriparkki Oy:llä ei ole ollut mahdollisuutta neuvotella asiasta eikä myöskään esittää taloudellisesti, teknisesti tai aikataulullisesti parempia ratkaisuja pysäköinnin toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus viittaa edellä lausuttuun ja toteaa, että esisopimuksessa ei ole kysymys hankinnasta. Esisopimus ei myöskään sulje pois neuvotteluja muiden mahdollisten tahojen kanssa. Toriparkki tai muutkaan toimijat eivät ole voineet esittää hankkeesta tässä vaiheessa yksityiskohtaisia taloudellisia, teknisiä tai aikataulullisia selvityksiä, koska ei ole lainvoimaista asemakaavaa, johon selvitykset perustuisivat.

Valituskirjelmässä on esitetty esisopimuksen laillisuuden arvioinnin osalta toteamuksia sopimuksen pääkohdista (valituskirjelmän s. 13 alk.). Niiden toteamakohtien osalta, joissa on esitetty joko laillisuusväittämiä tai kaupungille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, voidaan lausua seuraavaa:

Kohta 5. Kustannusjako on määritelty kaupungille pääosin vahingollisesti

Kustannusjako sisältää periaatteen, että Kauppatorin yleissuunnitelman toteuttamisesta johtuvista kustannuksista vastaa kaupunki ja yhtiö vastaa pysäköintilaitoksen rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lähtökohtaisesti kumpikin taho vastaa oman hankkeensa kustannuksista. Kustannusten rajapintana pidetään pysäköintilaitoksen katon vesieristeen yläpintaa. Kuten edellä on todettu, riippumatta pysäköintilaitoksen mahdollisesta toteuttamisesta Kauppatorin yleissuunnitelman toteuttaminen on oma kokonaisuutensa. Jos pysäköintilaitos toteutetaan samassa yhteydessä, se kuitenkin keventää Kauppatorin pintarakenteiden perustamiskustannuksia.

Kohta 6. Vahingonkorvausvastuu on määritelty pääosin kaupungin vahingoksi

Mahdollisia haittoja ja vahinkoja koskevassa esisopimuksen kohdassa viitataan vahingonkorvauslakiin ja ympäristövahinkolakiin. Korvausvelvollisuus perustuu vahingonkorvauslaissa tuottamusvastuuseen, kuten valituskirjelmässä on esitetty. Ympäristövahinkolaki perustuu ns. ankaraan vastuuseen eli tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen. Ympäristövahinkolain soveltamisalaan kuuluvissa vahingoissa on riittäväksi syy-yhteydeksi määritelty toiminnan ja vahingon välillä todennäköisyys. Lisäksi ympäristövahinkolain soveltamisalaan liittyviin hankkeisiin kuuluu vakuutusjärjestelyjä.

Kohta 7. Esisopimuksen irtisanominen

Valituksessa todetaan, että irtisanominen on käytännössä kummankin osapuolen vapaassa harkinnassa. Sopimuksen mainittu kohta osoittaa, että yhtiö ei ole selvittänyt hankkeen taloudellista tai teknistä toteuttamiskelpoisuutta. Kuten edellä on todettu, kaupunki voi irtisanoa sopimuksen yksipuolisesti ja yhtiö tilanteessa, jos hankkeesta tehtävät tekniset tai taloudelliset selvitykset osoittavat, että hanke ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevästi toteutettavissa. Ennen lainvoimaista asemakaavaa ei yksityiskohtaisia selvityksiä ole tarkoituksenmukaista tehdä. Sopimuksen kohta osoittaa osaltaan juuri sopimuksen keskeisimmän sisällön eli osapuolten välisen neuvotteluvelvoitteen ja tahtotilan hankkeen toteuttamisesta.

Kohta 8. Rakentamisvelvoite

Valituksen mukaan ehto on pätemätön ja sopimus tosiasioiden vastaisena mitätön, koska asemakaavanmuutoksen selvitykset ja aiemmat selvitykset osoittavat, että rakentaminen kestäisi vähintään 4,5 vuotta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kyseessä on täysin normaali sopimusehto, jota käytetään kaikissa Turun kaupungin maanvuokrasopimuksissa, kun tontti luovutetaan rakentamista varten. Rakentamisaika tarkoittaa varsinaisten rakennustöiden alkamista eikä siihen lueta esimerkiksi arkeologisten kaivausten vaatimaa aikaa, mistä on saattanut syntyä esitetty tulkinta.

Kohta 9. Ortodoksisen kirkon perustuksille mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden korvaaminen

Valituskirjelmän mukaan esisopimuksessa ei määriteltäisi, kenelle korvaus mahdollisessa vauriotilanteessa tulee.

Kaupunginhallitus toteaa, että korvaus suoritetaan normaalien vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti vahingon kärsijälle.

Kohta 10. Torikaupan jatkuminen rakentamisaikana lienee mahdotonta toteuttaa

Valituksessa on esitetty, että ottaen huomioon selostuksessa kerrotut joukkoliikenteen työnaikaiset järjestelyt sekä kaavan liitteen 12 mukainen rakentamisaikataulu, esisopimuksen kohta lienee fyysisesti mahdoton.

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen keskeisenä edellytyksenä on torikaupan turvaaminen myös rakentamisen aikana siten, että noin puolet Kauppatorin alueesta on torikaupan käytössä, minkä lisäksi Kauppatoriin rajoittuvat katualueet otetaan huomioon torikaupan tilapäiskäytössä. Torikaupan turvaamisesta ja joukkoliikennejärjestelyistä laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Lisäksi tässä yhteydessä voidaan todeta, että riippumatta pysäköintilaitoksen mahdollisesta rakentamisesta, tulevat täysin samat kysymykset ratkaistaviksi myös Kauppatorin yleissuunnitelman toteuttamisen yhteydessä.

Yhteenveto

Kaupunginhallitus toteaa edellä lausutun perusteella, että valituksenalaisessa Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimuksessa on kysymys ensisijaisesti hankkeen toteuttamiseen liittyvien neuvottelujen jatkamisesta. Maanvuokrasopimuksen ja muiden tarvittavien sopimusten yksityiskohdat ja sopimusehdot valmistellaan erillisinä asioina kaupungin päätettäväksi, kun Kauppatorin ja pysäköintilaitoksen asemakaava sekä rakentamis- ja muut suunnitelmat antavat siihen mahdollisuuden. Esisopimus ei myöskään tarkoita, että Turun Toriparkki Oy olisi hankkeen ainoa mahdollinen toteuttaja. Myös valituskirjelmässä on toisaalta todettu varsin selvästi esisopimuksen periaatteellinen luonne, heikko sitovuus ja laaja ehdollisuus kaupungin yksipuolista irtisanomisoikeutta myöten.

Jääviysväitteiden osalta kaupunginhallitus viittaa edellä lausuttuun ja katsoo, että ottaen huomioon jääviyden perusteiksi esitetyt väitteet ja valituksenalaisen päätöksen välittömät vaikutukset, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa.

Edellä lausutuin perustein esisopimuksen hyväksymistä koskeva johtokunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai mennyt johtokunnan toimivaltaa ulommaksi tai olisi muutoinkaan lainvastainen, minkä johdosta valitus tulisi perusteettomana hylätä. Myöskään hallintolainkäyttölain 74.2 §:n mukaista perustetta oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle ei ole.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kiinteistöliikelaitoksen hallintojohtaja Jari Lehmussaari, puh. 050 547 0442, sähköposti jari.lehmussaari@turku.fi, PL 355, 20101 Turku. Asiaan liittyvät päätökset pyydetään toimittamaan myös sähköisessä muodossa sekä kaupunginhallitukselle osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi että Kiinteistöliikelaitokselle osoitteeseen kiinteistoliikelaitos@turku.fi.

Oheismateriaali 1Meidän Turku – Vårt Åbo ry:n valituskirjelmä

Oheismateriaali 2Mäenpään valituskirjelmä

Oheismateriaali 3Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (esisopimus)

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan ehdotuksen mukaisen lausunnon.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Turun hallinto-oikeudelle annetaan alla oleva lausunto:

”Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että esisopimus ei ole kaupungin edun mukainen.

Pysäköintilaitoksen mahdollinen toteuttaminen pitää kilpailuttaa hankintalain mukaan.
Asemakaavan selvitys (Kv 18.6.2012 §118, liite 12) osoittaa, että rakentamisaika on 4,5 vuotta. Rakentaminen ja arkeologiset kaivaukset lomittuvat. Esisopimuksen rakentamisaikaehto on tosiasioiden vastainen ja pätemätön.

Esisopimuksessa ei todeta, miten Turun Toriparkki Oy korvaa kaupungille joukkoliikenteelle 4,5 vuoden rakentamisaikana, josta 20 kk joukkoliikenne on poikki, aiheutuvat kustannukset.

Kaupunginhallitus tekee yllä olevan päätöksen sillä edellytyksellä, että Turun hallinto-oikeus myöntää asiassa lisäajan lausunnon antamiselle. Ellei lisäaika ole mahdollinen, kaupunginhallitus pitää perjantaina 28.9.2012 ylimääräisen kokouksen asian käsittelemiseksi.

Asiaan liittyvät päätökset pyydetään toimittamaan myös sähköisessä muodossa sekä kaupunginhallitukselle osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi että ympäristö- ja kaavoitusvirastolle osoitteeseen ykv@turku.fi.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 7-5, 1 tyhjä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen Sarlundin Rinteen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Lundahn, Elo, Artesola, Hihnala ja Laaksonen.

Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Raaska, Räty, Manni, Leppä ja Palonheimo.

Von Frenckell-Ramberg äänesti tyhjää.

Arve, Eklund ja Lehmusto ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arven tilalla asian käsittelyyn osallistui Palonheimo ja Eklundin tilalla Raaska.

Puheenjohtajana toimi II varapuheenjohtaja Katri Sarlund.

Manni, Leppä, Räty, Palonheimo, Randell ja Virtanen pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa.

Kaupunginhallituksen kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm.

Kv § 194

Oheismateriaali 1Meidän Turku – Vårt Åbo ry:n valituskirjelmä

Oheismateriaali 2Mäenpään valituskirjelmä

Oheismateriaali 3Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (esisopimus)

Kaupunginhallituksen ehdotus       

Kaupunginvaltuusto päättää, että Turun hallinto-oikeudelle annetaan alla oleva lausunto:

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että esisopimus ei ole kaupungin edun mukainen.

Pysäköintilaitoksen mahdollinen toteuttaminen pitää kilpailuttaa hankintalain mukaan.

Asemakaavan selvitys (Kv 18.6.2012 §118, liite 12) osoittaa, että rakentamisaika on 4,5 vuotta. Rakentaminen ja arkeologiset kaivaukset lomittuvat. Esisopimuksen rakentamisaikaehto on tosiasioiden vastainen ja pätemätön.

Esisopimuksessa ei todeta, miten Turun Toriparkki Oy korvaa kaupungille joukkoliikenteelle 4,5 vuoden rakentamisaikana, josta 20 kk joukkoliikenne on poikki, aiheutuvat kustannukset.

Kaupunginhallitus tekee yllä olevan päätöksen sillä edellytyksellä, että Turun hallinto-oikeus myöntää asiassa lisäajan lausunnon antamiselle. Ellei lisäaika ole mahdollinen, kaupunginhallitus pitää perjantaina 28.9.2012 ylimääräisen kokouksen asian käsittelemiseksi.

Asiaan liittyvät päätökset pyydetään toimittamaan myös sähköisessä muodossa sekä kaupunginhallitukselle osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi että ympäristö- ja kaavoitusvirastolle osoitteeseen ykv@turku.fi.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti antaa Turun hallinto-oikeudelle apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen 18.9.2012 päivätyn kaupunginhallitukselle esittämän lausunnon.

Asian käsittely kokouksessa

Saarinen Lundahnin kannattamana teki ehdotuksen, että Turun hallinto-oikeudelle annetaan seuraavansisältöinen lausunto:

”Turun kaupunginvaltuusto palauttaa viitelähetteen asiakirjoineen ja liittää oheen pyydetyt asiakirjat sekä ilmoittaa omana lausuntoaan asiaan seuraavaa:

Kaupunginhallitus on esityksessään 4.6.2012 § 295 valtuustoille todennut, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös § 240 ja sen mukainen Turun Toriparkki Oy:n ja Turun kaupungin välinen esisopimus on kumottava, koska esisopimus on puutteellinen haittojen ja vahinkojen korvaamista koskevien sopimuskohtien osalta, eikä näin ollen ole kaupungin edun mukainen. Valtuusto on tästä huolimatta tehnyt valituksenalaisen päätöksensä esisopimuksen hyväksymisestä.

Kaupunginvaltuusto toteaa, että valituksessa väitetyt virkamiesten ja luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Turun Toriparkki Oy:n osakkaina oleviin osuuskuntiin ja osakeyhtiöihin pitävät paikkansa.

Näyttää, että valtuusto on ylittänyt kuntalain tarkoittamalla tavalla toimivaltansa hyväksymällä selvästi kaupungin edun vastaisen esisopimuksen. Kyseessä on kilpailuttamatta tehty hankintapäätös, joka loukkaa hallintolaissa tarkoitettuja yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaatteita ja on siten kuntalain tarkoittamalla tavalla muutoinkin lainvastainen.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kiinteistöliikelaitoksen hallintojohtaja Jari Lehmussaari, puh. 050 547 0442, sähköposti jari.lehmussaari@turku.fi, PL 355, 20101 Turku. Asiaan liittyvät päätökset pyydetään toimittamaan myös sähköisessä muodossa sekä kaupunginhallitukselle osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi että Kiinteistöliikelaitokselle osoitteeseen kiinteistoliikelaitosurku.fi.”

Perho Rosenlöfin kannattamana teki edellä mainitun äänestysten jälkeen kaupunginvaltuuston päätökseksi tulleen muutosehdotuksen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat Saarisen ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Perhon muutosehdotus voittanut. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä 26 valtuutettua kannatti Saarisen muutosehdotusta ja 37 valtuutettua kannatti Perhon muutosehdotusta, 2 tyhjä ja 2 poissa, joten Perhon tekemä ehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Suoritetun äänestyksen jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Perhon muutosehdotus voittanut. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä 28 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 35 valtuutettua kannatti Perhon muutosehdotusta, 1 tyhjä ja 2 poissa, joten Perhon tekemä ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 1Äänestyslista

Liite 2Äänestyslista

Seuraavat valtuutetut pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa perustellen eriävää mielipidettään liitteestä ilmenevällä tavalla:

Katri Sarlund, Roda Hassan, Ville-Veikko Mastomäki, Mikaela Sundqvist, Olavi Mäenpää, Riitta Luoma, Martti Wallasvaara, Mette karlsson, Anita Bristolin, Pauliina de Anna, Sakari Hihnala, Manu J. Vuorio, Mirka Muukkonen, Jukka Kärkkäinen, Johannes Yrttiaho, Pirjo Rinne, Alpo Lähteenmäki, Annika Lapintie ja Sauli Saarinen.

Liite 3Eriävä mielipide

Asian tultua käsitellyksi puheenjohtaja tiedusteli klo 23.03 kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:ään viitaten, keskeytetäänkö kokous myöhäisen ajankohdan perusteella. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jatkaa kokousta.

 

 

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kv § 194
Liite 1:Äänestyslista
Liite 2:Äänestyslista
Liite 3:Eriävä mielipide