Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lukio- ja ammattiopetuslautakunta11614.08.20127
Kaupunginhallitus41610.09.20127
Kaupunginvaltuusto19201.10.20125

9599-2011 (040)

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitys katetusta lisämäärärahasta vuodelle 2012 (Kj)

Tiivistelmä: -

Lamlk § 116

Palvelujohtaja Mika Helva

 

Turun kaupunki on hakenut lisärahoitusta yhteiskuntatakuun ja siihen liittyvän koulutustakuun toteuttamiseksi. Tähän tarkoitukseen Turun kaupungille on myönnetty lisäpaikkoja sekä työväenopistoille että ammatilliseen peruskoulutukseen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 14.6.2012 päivätyllä päätöskirjeellä Turun kaupungille kansalaisopistojen valtion osuuden kautta 1570 lisätuntia kohdennettuna maahanmuuttajanuorille annettavaan tarjontaan. Rahassa tämä tarkoittaa 80 541 euroa vuodessa. Tunnit ovat täysimääräisenä käytössä jo tänä vuonna.

 

Vuoden 2012 hallituksen eduskunnalle antamassa lisätalousarvioesityksessä on päätetty lisätä 1700 opiskelijapaikkaa yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Turun kaupungille näistä paikoista on 21.6.2012 kirjatulla päätöksellä myönnetty 40 paikkaa. Vuoden 2012 valtionosuuksien keskihinnalla (9 965,06 €/op) laskettuna tämä tarkoittaa vuodessa 398 602,40 euroa. Vuoden 2012 osuus tästä rahasta on 5/12 eli 166 084 euroa.

 

Edellä mainitut rahat eivät sisälly Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioesitykseen eikä niitä ole vielä huomioitu hallintokunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2013. Tästä syystä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan tulee tehdä vuoden 2012 osalta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle katettu lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon. Ensi vuoden osalta rahoitus tulee ottaa huomioon vuoden 2013 ja suunnitelmakauden talousarvion valmistelussa.

 

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus        Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 käyttötalousosaan myönnetään valtionosuuksilla katettu 246 625 euron lisämääräraha.

 

Lisäksi lukio- ja ammattiopetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että myönnetty lisämääräraha tulee sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmavuosien ohjelukujen pohjiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 416

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 16.8.2012:

 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunta päätti 14.8.2012 esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 käyttötalousosaan myönnetään valtionosuuksilla katettu 246.625 euron lisämääräraha. Lisäksi lukio- ja ammattiopetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että myönnetty lisämääräraha tulee sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmavuosien ohjelukujen pohjiin.

 

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa lukio- ja ammattiopetuslautakunnan esitykseen. Määrärahan lisäys tulee katetuksi täysimääräisesti valtionosuustulon korottumisella. Kaupunginhallitus on antanut vuodelle 2013 hallintokuntakohtaiset suunnitteluluvut 25.6.2012 § 336. Näissä luvuissa korotusta ei ole vielä huomioitu, mutta syksyllä laadittaessa kaupunginjohtajan talousarvioesitystä korotus voidaan ottaa huomioon.

 

Talouden vastuualue esittää, että kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle lukio- ja ammattiopetuslautakunnan määrärahan korottamisesta 246.625 eurolla ja korotuksen kattamisesta tuloslaskelmaosan valtionosuuskohdan tuloarvion korottamisella vastaavalla summalla.

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 29.8.2012:

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 määrärahaa tulisi korottaa valtionosuustulon korotusta vastaavalla määrällä. Myöhempien vuosien osalta esitys on perusteltu, mutta asia on käsiteltävä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 määrärahaa korotetaan 246.625 eurolla ja että korotus katetaan korottamalla tuloslaskelmaosan valtionosuuskohdan tuloarviota vastaavalla summalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että seuraavien vuosien osalta asia käsitellään talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 192

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että lukio- ja ammattiopetuslautakunnan vuoden 2012 määrärahaa korotetaan 246.625 eurolla ja että korotus katetaan korottamalla tuloslaskelmaosan valtionosuuskohdan tuloarviota vastaavalla summalla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedLukio- ja ammattiopetuslautakunta