Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Peruspalvelulautakunta21330.05.20124
Kaupunginhallitus32611.06.20129
Kaupunginhallitus33725.06.20125
Kaupunginvaltuusto17203.09.201215
Kaupunginvaltuusto19001.10.20123

5290-2011 (041)

Peruspalvelulautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 (Kj)

Tiivistelmä: -

Perla § 213

Peruspalvelulautakunta palautti asian 25.4.2012 § 163 uudelleen valmisteltavaksi.

Resurssijohtaja Max Lönnqvist 23.5.2012:

Peruspalvelulautakunnan talousarviokäsittelyssä 13.9.2011 § 257 koskien vuoden 2012 talousarviota todettiin seuraavaa:

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen 20.6.2011 antamaan ohjelukuun siitä huolimatta, että esimerkiksi hallitusohjelman palveluja koskevaa sisältöä ei ole ohjeluvussa otettu huomioon.

Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu seuraaviin mahdollisesti toteutuviin menoihin. Perusteluna on joko päätöksenteon keskeneräisyys tai toteutumisen epävarmuus.

Toimeentulotuen perusosan korotus 6.%:lla tarkoittaisi noin 1,7 M€ nettokustannusta ja työmarkkinatuen korotus 100 €:lla/kk lisäisi kunnan menoja noin 1,5 M€.

Lastensuojelun osalta riskinä on todettava, että 10 % kasvu volyymin osalta nykyisellä sijoitustavalla tuottaa lähes 1,5 M€:n lisämenon v. 2011 ennusteeseen nähden.

Hammashuollon hoitotakuu vaatii lisärahoitusta jos asiakasmäärä jatkaa kasvuaan eikä omaa toimintaa pystytä lisätehostamaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta peruspalvelulautakunnan ja sairaanhoitopiirin talousarvion erotus lienee 3,1 – 6 M€ riippuen korotustarpeesta (5 – 7 %). Peruspalvelulautakunnan varaus on laskettu 2,9 %:n kasvun mukaan.

Edelleen ensihoidon kustannuksia mahdollisen uuden kenttäjohtojärjestelmän myötä on hyvin vaikea arvioida eikä niitä näin ollen voida sisällyttää talousarvioon.

Myöskään sairaanhoitopiirin sakkomaksuihin ei ole varauduttu koska hoitoketjun toimivuutta tullaan tarkasti seuraamaan.

Peruspalvelulautakunta on käsitellyt talousarvion uudelleenjaon 11.1.2012 § 21 ja esittelytekstissä on todettu, että talousarvion sopeuttaminen vaatii sekä operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteiden laskemista että tulosalueiden säästö-/sopeuttamistoimenpiteitä ja tuloerien korotuksia.

Talousarvion merkittävimmät ylityspaineet liittyvät loppuvuonna 2011 tiedostettuihin riskeihin. Näistä keskeisiä riskejä ovat toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden korotukset, lastensuojelun ostopalveluiden kasvu ja suuri huostaanottojen määrä, Turun erikoissairaanhoidon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioiden ero sekä perittävät siirtoviive- ja sakkomaksut. Lisäksi mm. vammaispalveluiden osalta vaje näyttää muuttuneen viime vuonna arvioitua huomattavasti suuremmaksi. Toimeentulotuen osalta Turun käyttö ei ole alkuvuoden perusteella noussut niin jyrkästi kuin mitä alunperin ajateltiin. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on ollut ennakoitua suurempaa koska tammi-helmikuun 2012 asiakasmäärä oli runsaat 10% suurempi kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan ja maaliskuussa 2012 noin 5,3% suurempi. Poikkeamaksi arvioitu 2,8 M€ voi muuttua suuremmaksi jos asiakasmäärät jatkavat nousuaan.

Taloudelliseen tilanteeseen ovat lisäksi vaikuttaneet valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen tehdyt päätökset mm.:

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2011 tilinpäätöksen vertailukelpoinen nettomeno oli noin 522,2 M€ (ilman työllistämismenoja) ja vuoden 2012 nettotalousarvio on noin 534 M€ (ilman logistiikkakustannuksia ja työllistämismenoja). Vuodelle 2012 lisämäärärahaa on siis laskennallisesti käytettävissä yhteensä noin 11,8 M€. Talousarvio kuitenkin ylittyi mm. ostopalveluiden osalta v. 2011, joten varsinaista kasvuvaraa ei ole vaikka volyymit ja kustannukset ovat nousseet. Tämä korostuu erityisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kohdalla sekä lastensuojelun ostopalveluissa. Vuosina 2004 – 2011 yhteenlaskettu sosiaali- ja terveystoimen vuotuinen euromääräinen kasvu on vaihdellut noin 18 ja 38 miljoonan euron välillä.

Peruspalvelulautakunnan talousarvion toteutumasta laadittiin ennuste tammi-maaliskuun tilanteen mukaan ja tuolloin menojen ylitys oli tiedossa olevien seikkojen perusteella noin 21,6 M€ ja tulojen ylitys noin 1,7 M€ ja nettopoikkeama lähes 19,9 M€. Peruspalvelulautakunta palautti esityksen lisämäärärahan anomisesta tarkempien taloustietojen saamiseksi.

Taloudesta on laadittu ennuste myös tammi-huhtikuun toteutuman perusteella ja sen mukaan menojen ylitys on noin 22 M€ ja tulojen ylitys noin 1,7 M€ ja nettopoikkeama noin 20,3 M€. Ennusteen heikkoutena tässä vaiheessa on sairaanhoitopiirin menoennusteen puuttuminen mutta oletettavasti merkittäviä muutoksia ei tule tapahtumaan. Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteiden pitäisi vaikuttaa sakkomaksujen kertymään, joten tässä vaiheessa voidaan todeta että talouden suuruusluokka huomioiden ainakaan merkittävää heikennystä ei ole tapahtunut. Teknisen ennusteen laatimisessa eri kuukausille kohdistuneet laskut voivat helposti aiheuttaa 0,5-1 M€ muutoksia ennusteessa vuoden kuluessa. Tulosalueiden ennusteissa on tapahtunut pieniä muutoksia mutta eivät ole suurusluokaltaan merkittäviä.

Ylitysuhan sopeuttamiseksi tehdyt toimenpiteet (Perla 15.2.2012 § 84) mm. palvelutuotantoa tehostamalla ja maksuja korottamalla (arvio noin 3 M€) sekä palvelujohdon tilausmuutoksella (arvio noin 2,5 M€) eivät riitä kattamaan talouden vajetta. Teknisessä ennusteessa ei välttämättä näy tulevien säästötoimenpiteiden vaikutuksia kun laskennassa käytetään v. 2011 pohjatietoja, joten ainakin säästötoimenpiteet (mm. hankinnat ja sijaisten käyttö) sekä maksujen korotusten vaikutuksia nähdään vasta loppuvuoden toteutumassa.

Kaupunginhallitus käsitteli tammi-maaliskuun ennustetta kokouksessaan 15.5.2012 § 261 ja edellytti, että peruspalvelulautakunnan tulee laatia toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviopoikkeaman kaventamiseksi siten, että suunnitelman toimenpiteet johtavat pysyviin vaikutuksiin myös talousarviovuodelle 2013. Asiaa valmistellaan viraston toimesta ja siitä raportoidaan peruspalvelulautakunnalle kesäkuun kokouksessa.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan talousarvion käyttötalousosaan tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle siten, että esitys ehtii käsiteltäväksi talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Talouden poikkeama on niin suuri, että hallintokunnan omin toimenpitein vaje on mahdoton kattaa.

Peruspalvelulautakunnan talousarviota tulisi muuttaa seuraavasti:

TulosalueEuromääräinen muutosPerustelu
Hallintopalvelut ja keskitetyt erät

Menot 1.900.000 €

Tulot 2.000.000 €

Tulot ja menot ylittyvät noin 2 M€ johtuen hankkeiden nettokäsittelystä (vain omarahoitusosuus on varattu) ja palvelujohdon varaus (1 M€ on laskettu kuluvan kokonaan erikseen päätettäviin kärkihankkeisiin ja valtuuston edellyttämiin panostuksiin)
SosiaalityöMenot 4.900.000 €Riskiluettelossa todettiin sosiaalityön osalta mm. noin 1,6 M€:n nettovajaus toimeentulotuessa ja lastensuojelun ostopalvelujen kysynnän kasvun aiheuttamat lisämenot (arvio + 10 %, lisäys 1,5 M€)) lisättynä TP2011 ja TA2012 (ostopalvelujen määrärahojen vajeella noin 2,3 M€) eli yhteensä lähes 6,4 M€. Lisäksi alkuvuonna korotettiin perhehoidon palkkioita (kustannusvaikutus v. 2012 noin 0,6 M€). Toimeentulotukeen oli varattu noin 1 M€ euroa enemmän määrärahaa kuin v. 2011 toteutuma ja näillä näkymin se tulee riittämään. Lastensuojelun ostopalvelut näyttävät toteutuvan vähintään riskiarvion mukaisesti ja ylityspaineita on myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja päihdepalveluissa.
Perusterveydenhuolto

Menot 2.900.000 €

Tulot 900.000 €

Merkittävin ylitysuhka liittyy palveluiden ja asiakaspalveluiden ostoon (ambulanssikuljetukset, labra- ja kuvantaminen sekä työvoiman vuokraus). Toisaalta tulosalue on asettanut säästötavoitteita mm. labran, kuvantamisen ja hoitotarvikkeiden osalta ja hammashuoltoon on osoitettu merkittävä työvoiman lisäys sekä tuotantokapasiteetin laajennus myös työaikojen joustavamman käytön myötä. Talousarviopoikkeamaa selittää osittain myös vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi TA vuodelle 2012 (vaikka toiminnassa ei ole tapahtunut merkittävää vähennystä).
Erikoissairaanhoito

Menot 8.100.000 €

Tulot -800.000 €

Riskiluettelossa todettiin VSSHP:n osalta, että SoTe:n määrärahat on laskettu 2,9 % kasvun mukaan verrattuna vuoteen 2011 (josta eroa noin 3,35 M€ VSSHP:n omaan talousarvioon) sekä siirtoviive- ja sakkomaksujen osuudeksi arvioitiin runsaat 5 M€. Ennusteessa on arvioitu, että SoTe:n talousarviota 3,35 M€ suurempi laskutus toteutuu mutta alkuvuoden toteutuman perusteella siirtoviive- ja sakkomaksujen osuudeksi on haarukoitu noin 4,5 M€. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi suunniteltu Kaskenlinnan kuntoutusyksikkö sekä kesäajan supistettu toiminta sekä VSSHP:ssä että SoTe:ssa. Edelleen poikkeamaan vaikuttaa oman erikoissairaanhoidon noin 0,2 M€ menojen ylitys sekä tuloarvion pettäminen suunnitellusta. V. 2011 arvioitiin tuloerää voitavan kasvattaa 2,9 % mutta mm. kansaneläkeindeksin muutokseen perustuva sallittu korotus 1.1.2012 oli vain 0,3 %.
KuntoutumispalvelutMenot 4.200.000 €Riskiluettelossa mainittiin työmarkkinatuen kuntaosuuden riskiksi noin 2,2 M€ (Tp 2011 noin 0,7 M€ suurempi kuin TA 2102 sekä 1.1.2012 tullut korotus noin 1,5 M). Poikkeamaksi arvioidaan nyt noin 2,8 M€ perustuen lisäksi asiakasmäärien kasvuun (2012 tammi-helmikuu +10 % ja maaliskuussa +5,3 %) Vammaispalveluiden osalta arvioitiin vajeeksi noin 0,7 M€ (mm. kuljetuspalvelut ja asumispalvelut) mutta toteutuman ja tiedossa olevien sitoumusten perusteella kustannusmuutos näyttää olevan jopa vähintään 2,5 M€.
Vanhuspalvelut-Toteutuman ja ennusteen perusteella mm. Kaskenlinnan kuntoutusyksikkö olisi mahdollista kustantaa lähes (netto)talousarvion puitteissa. Suurimmat haasteet talousarviossa pysymiselle asettavat henkilöstömäärän (ja sijaisten) kasvu sekä mahdollisesti asumispalveluiden hinnankorotukset.
Yhteensä

Menot 22.000.000 €

Tulot 1.700.000 €

Netto 20.300.000 €

 

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 24.5.2012:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että peruspalvelulautakunnan vuoden 2012 määrärahaa korotetaan 22 M€ ja että tuloerää korotetaan 1,7 M€.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 326

Talousjohtaja Jukka Laiho, talousarviopäällikkö Heikki Silpola ja controller Valtteri Mikkola 6.6.2012:

 

Peruspalvelulautakunta on 30.5.2012 § 213 pitämässään kokouksessa esittänyt määrärahan korottamista 22 miljoonalla eurolla ja tuloarvion korottamista 1,7 miljoonalla eurolla. Lautakunnan taloudellisten haasteiden voidaan nähdä alkaneen jo vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 talousarvion kasvu edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden oli 2,2 %. Viime vuoden tilinpäätöksessä talousarvio kuitenkin ylittyi 7,7 miljoonalla, jolloin todellinen kasvu oli 4,7 %.

 

Vuoden 2012 talousarvio laadittiin 3,9 % kasvulla edellisen vuoden talousarvioon nähden, mutta edellisen vuoden tilinpäätös huomioiden kasvuksi jäi ainoastaan 2,3 % (ilman työllistämismenoja). Talousarvion nähtiin kuitenkin olevan realistinen, mutta sosiaali- ja terveystoimi laati talousarvion valmistelun yhteydessä listan erilaisista riskeistä, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat taloudellisia paineita vuoden 2012 aikana.

 

Kuluneen kevään aikana näkemys riskeistä on tarkentunut ja johtanut lautakunnan lisätalousarvioesitykseen, joka tarkoittaisi 6,3 %:n talousarvion nettomenon kasvua lautakunnan esityksessä mainittuun vertailukelpoiseen tilinpäätökseen nähden. Kaupungin taloudellinen kantokyky ei mahdollista esityksen täysimääräistä hyväksymistä.

 

Talouden vastuualueen näkemyksen mukaan kaupunginhallitus voinee esittää kaupunginvaltuustolle peruspalvelulautakunnan vuoden 2012 määrärahan korottamista 11,7 miljoonalla eurolla ja tuloarvion korottamista 1,7 miljoonalla eurolla, mutta samalla tiedostaen, että korotusta ei kyetä kattamaan verotulojen tai valtionosuuksien kasvulla. Näkemyksemme mukaan lautakunnan tulee valmistella koko toiminnan kattavat toimenpiteet, joilla jäljelle jäävä ylitysuhka kyetään poistamaan.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 6.6.2012:

Kaupunginhallitus edellytti 15.5.2012 § 261 käsitellessään tammi- maaliskuun 2012 talousarvioennustetta, että peruspalvelulautakunnan tulee laatia toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviopoikkeamisen kaventamiseksi siten, että suunnitelman toimenpiteet johtavat pysyviin vaikutuksiin myös talousarviovuodelle 2013.

Peruspalvelulautakunnan 30.5.2012 § 213 päättämän lisätalousarvion esittelytekstissä todetaan talouden poikkeaman olevan niin suuri, että vajetta on mahdotonta kattaa hallintokunnan omin toimenpitein.

Esittelytekstissä eritellyistä lisäystarpeista on huomioitava erityisesti lastensuojelun vaikea tilanne, jossa viimeisimmän ennusteen mukaan lasten huostaanottojen määrän arvioidaan alkuvuoden alhaisista luvuista poiketen olevan lähes viime vuoden tasolla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin siirtoviive- ja sakkomaksujen osuuden alentamiseksi ennakoitua pienemmäksi tulee toimenpiteitä kohdistaa erityisesti potilasjonojen purkamiseen ja potilaan hoitamiseen oikealla hoitosijalla.

Erikoissairaanhoidossa tulee myös huomioida jo loppuvuonna tehdyssä riskiluettelossakin mainittu lähtökohtainen talousarvioero.

Peruspalvelulautakunnan laatimassa riskiluettelossa niin ikään mainitun työmarkkinatuen kuntaosuuden määrän arvioidaan asiakasmäärien kasvun vuoksi nousevan jopa aiemmin ennakoitua enemmän.

Tulopuolella huomioitavaa on, että oman erikoissairaanhoidon tulot jäävät aiempaa arviota alhaisemmaksi mm. kansaneläkeindeksin muutokseen (VNa 17.11.2011 ja STM:n ilmoitus 17.11.2011) perustuvan asiakasmaksujen korotuksen alhaisuuden vuoksi.

Talouden vastuualueen näkemyksestä poiketen pidän näin ollen toiminnallisesti perusteltuna, että peruspalvelulautakunnan toimintakuluja korotetaan 14 M€:lla. Samalla peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että peruspalvelulautakunnan talousarviota muutetaan siten, että kohtaa "toimintakulut" korotetaan 14 M€ :lla ja kohtaa "toimintatuotot" korotetaan 1,7 M€:lla ja,

että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.

PäätösAsia pantiin pöydälle Arven Mannin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Merkittiin, että käsittelyn aikana Eklund Rinteen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää,

että peruspalvelulautakunnan vuoden 2012 määrärahaa korotetaan 22 M€ ja että tuloerää korotetaan 1,7 M€ ja

että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.”

Kh § 337

Pöydältä 11.6.2012 § 326

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 7-5, 1 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Vierimaa, Leppä, Laaksonen, Sarlund ja Arve.

Eklundin Rinteen kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Elo, Artesola ja Hihnala.

Toisessa äänestyksessä esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-5, 1 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Vierimaa, Leppä, Laaksonen, Sarlund ja Arve.

Eklundin Rinteen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Elo, Artesola ja Hihnala:

”Kaupunginvaltuusto päättää,

että peruspalvelulautakunnan vuoden 2012 määrärahaa korotetaan 22 M€ ja että tuloerää korotetaan 1,7 M€ ja

että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.”

Lundahn oli poissa kokouksesta.

Kv § 172

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että peruspalvelulautakunnan talousarviota muutetaan siten, että kohtaa "toimintakulut" korotetaan 14 miljoonalla eurolla ja kohtaa "toimintatuotot" korotetaan 1,7 miljoonalla eurolla ja,

että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana ja antaa kaupunginhallitukselle selvitys toimenpiteistä 15.9.2012 mennessä. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.

PäätösAsia pantiin pöydälle Rosenlöfin Kärkkäisen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kv § 190

Pöydältä 3.9.2012 § 172.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti,

että peruspalvelulautakunnan talousarviota muutetaan siten, että kohtaa "toimintakulut" korotetaan 17 M€:lla ja kohtaa "toimintatuotot" korotetaan 1,7 M€:lla ja

että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.

Kaupunginvaltuusto toteaa, että koska kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on useita avoimia ja luonteeltaan periaatteellisia kysymyksiä koskien kuluvaa vuotta ja suunnitelmakautta, ei sairaanhoitopiirin toiminnasta johtuvaa, n. 4 M€, ylitysennusteeseen tehdä tässä vaiheessa talousarviomuutoksia.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää,

että sairaanhoitopiri esittää Turulle ja muille kunnille toimenpidesuunnitelman kuntalaskutuksen tason laskemiseksi sekä investointiohjelman ja sen rahoitussuunnitelman,

että sairaanhoitopiirin on toimitettava vuoden 2014 talousarvioehdotus ja tulevien vuosien taloussuunnitelma Turun ja muiden kuntien käsittelyyn toukokuun 2013 loppuun mennessä ja kiinnitettävä jatkossa huomiota talousarvioprosessiin ja sen aikataulun sopeuttamisesta omistajakuntien talousarvioprosessiin ja

että siirtoviive- ja sakkomaksuista on luovuttava, mikäli sairaanhoitopiiri supistaa omia toimintojaan tavalla joka lisää kuntien oman toiminnan kustannuksia.

Asian käsittely kokouksessa

Asian käsittelyn aluksi puheenjohtaja ilmoitti, että puheenvuorot esityslistan asiakohdista 3 ja 4 käytetään tämän asiakohdan yhteydessä, koska asiakohdat liittyvät sisällöllisesti toisiinsa.

Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että kaupunginjohtaja Randell, apulaiskaupunginjohtaja Kyttä ja talousjohtaja Laiho esittelevät asiakohtia 3 ja 4 käsittelyn aluksi.

Päätös tehtiin Perhon Rosenlöfin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

 

 

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedPeruspalvelulautakunta
tpvKyttä Maija