Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40327.08.20129
Kaupunginvaltuusto17103.09.201214

4029-2012 (014, 021)

Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Hans Huttusen valituksen johdosta käräjäoikeuden lautamiehen valintaa koskevassa asiassa (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2012 § 65 päättänyt valita Olavi Mäenpään käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Kaupunginlakimies Antero Kastemaa on valmistellut esityksen valituksen johdosta annettavaksi lausunnoksi. Lausunnon antamisen määräpäivä on 7.9.2012.

Kh § 403

Kaupunginlakimies Antero Kastemaa 8.8.2012:

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Turun kaupunginvaltuuston lausuntoa Hans Huttusen valituksen johdosta. Hallinto-oikeus on määrännyt lausunnon uudeksi määräpäiväksi 7.9.2012.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää mm. selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta. Kaupunginhallitus voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, valtuuston päätettäväksi, mikäli asian merkittävyys sitä edellyttää. Asiassa on kysymys henkilövalinnasta, jossa valtuusto on tehnyt päätöksen ilman kaupunginhallituksen esitystä. Aikaisemmin valtuuston tekemiä lautamiesvalintoja ei ole asetettu kyseenalaisiksi. Tämän ja asian merkittävyyden vuoksi katson, että tässä tapauksessa selityksen antamista koskeva lausunto on syytä saattaa valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus esittänee valtuustolle,

- että valtuusto antaa seuraavan lausunnon hallinto-oikeudelle ja

- että valtuusto liittää lausuntoonsa oman käsityksensä Mäenpään sopivuudesta toimia käräjäoikeuden lautamiehenä.

Kaupunginvaltuusto on yksimielisesti valinnut Olavi Mäenpään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamieheksi 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi.

Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Mäenpää täyttää käräjäoikeuslain 6 §:ssä lautamiehelle säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Kun valtuusto on päätynyt Mäenpään valintaan, se on katsonut Mäenpään olevan myös sopiva toimimaan lautamiehenä. Valtuuston käsityksen mukaan asiaa ei ole syytä arvioida toisin valittajan esiintuomien seikkojen perusteella.

Kaupunginvaltuusto katsoo, että hallinto-oikeuden tulisi hylätä valitus ja vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Oheismateriaali 2Valituskirjelmä

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle valituksen johdosta edellä olevan lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 171

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Oheismateriaali 2Valituskirjelmä

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle valituksen johdosta edellä olevan lausunnon.

 

PäätösKaupunginvaltuusto päätti antaa Turun hallinto-oikeudelle valituksen johdosta seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa harkintavirheen. Tieto Mäenpään ehdokkuudesta lautamieheksi tuli vasta valtuuston kokouksessa käsiteltävän asian yhteydessä, yllätyksenä muulle valtuustolle. Ainakin osa valtuuston jäsenistä kokee, että ei käytettävissä olevan muutaman sekunnin aikana ehtinyt edes reagoimaan esitykseen tarvittavalla tavalla.

Olavi Mäenpää on tuomittu useammasta luonteeltaan samantyyppisestä rikoksesta, kolme tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 1998, 2001 ja 2009, yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittäminen 2002 sekä kunnialoukkaus 2007. Mäenpään tekemien rikosten luonne on sellainen, että niiden voidaan katsoa vaarantavan hänen kykynsä lautamieheltä vaadittavaan puolueettomaan harkintaan.

Asian käsittely kokouksessa

Liite 1Äänestuslista

Mäenpää ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta, jolloin puheenjohtaja kutsui Mäenpään tilalle varavaltuutettu Antti Salmisen klo 19:55.

Rantanen Muukkosen kannattamana teki edellä mainitun äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätökseksi tulleen muutosehdotuksen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Rantasen muutosehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 6 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 56 valtuutettua kannatti Rantasen muutosehdotusta, 4 tyhjää, 1 poissa, joten Rantasen tekemä ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus
tiedKeskushallinto, lakiasiat


Liitteet:

Kv § 171
Liite 1:Äänestyslista