Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta50213.12.20119
Kaupunginhallitus30304.06.20121
Kaupunginvaltuusto17403.09.201217

9388-2009 (613, 627)

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Kohmon) 14 kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle (os. Hämeen valtatie) "Säkömäki" (24/2009) (Yj)

Tiivistelmä:

Säkömäen asemakaavaehdotus mahdollistaa Kuralan kylämäen ja Auranlaakson ABC-aseman välisen peltoalueen itäosaan 24 erillispientalon rakentamisen noin 100 asukkaalle. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 5 520 k-m2 siten, että tonttien rakennusoikeudet vaihtelevat 195 k-m² ja 235 k-m² välillä. Tonttien pinta-ala on keskimäärin 765 m². Kulku uudelle asuinalueelle järjestetään Kaarinan kaupungin kautta. Kaavaehdotusta on vastustettu, koska se hävittää Kuralan Kylämäen viimeiset avo-ojitetut pellot. Maisemallisesti arvokas peltoalue kuitenkin säilyy avoimena (MA/s).

Ympkaalk § 502

Asemakaavatoimisto/Thomas Hagström 28.11.2011:

Asemakaavatoimisto on laatinut 10.6.2011 päivätyn ja 1.11.2011 lausuntojen johdosta muutetun ehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen laadinta perustuu Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelmaan vuosille 2009-2013 jossa kohde on ”Kohmo Säkönmäki”-nimisenä merkitty hyväksyttäväksi vuonna 2012.

Suunnittelualue

Alue on tällä hetkellä peltoaluetta, osittain avo-ojitettua, mikä on Turun kaupungin alueella harvinaista. Turun yleiskaavatoimiston vuonna 2008 laatimassa viherverkkosuunnitelmassa alueen länsiosa on osoitettu kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuvaksi. Aluetta rajaa pohjoisessa Hämeen valtatie, etelässä Säkömäen kalliot, lännessä Jaaninoja ja idässä Kaarinan kaupunkiraja.

Kaavatilanne

Suunnittelualueen itäosassa on 1948 vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa omakotitalojen rakentamista. Alueen koilliskulma on asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (P). Alueen länsiosa on osoitettu merkinnällä VL (Lähivirkistysalue). Osa on myös kaavoittamatonta aluetta.

Maankäytön suunnittelua alueella ohjaa myös Turun yleiskaava 2020. Yleiskaavassa alueen itäosa on osoitettu merkinnällä PK (palvelujen ja hallinnon alue). Muutosalueen länsiosa on virkistysaluetta (V). Jaaninojan rantavyöhyke on myös huomioitu yleiskaavassa vinoviivarasteroinnilla (maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas alueen osa).

Kaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kaakkoisosaan omakotitalojen rakentaminen ja samalla turvata maisemallisesti arvokkaan peltoalueen säilyminen pääosin avoimena. Asuinkorttelin suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota Hämeen valtatien synnyttämän melun torjuntaan, peltoalueiden vapaiden näkymien ja arvokkaan miljöön harmonisen ilmeen säilyttämiseen sekä uuden korttelin hyvin näkyvään sijaintiin.

Peltoalueet

Muutosalueen pohjoiskulma, keski- ja länsiosa osoitetaan kaavaluonnoksessa MA/s-alueeksi (maisemallisesti arvokas peltoalue, joka säilytetään). Tällä varmistetaan peltojen säilyminen avoimena myös tulevaisuudessa.

Liikennejärjestelyt

Kulku uudelle asuinalueelle on järjestettävä Kaarinan kaupungin alueen kautta. Kulun järjestäminen vaatii asemakaavallisia toimenpiteitä Kaarinan puolella, Turun kaupunki on tehnyt tästä aloitteen Kaarinan kaupungille. Kulun järjestäminen vaatii, että osa ABC-Auranlaakson huoltoaseman pysäköintialueesta kaavoitetaan katualueeksi. Huoltoaseman omistaja, Turun Osuuskauppa, on alustavissa neuvotteluissa suhtautunut myönteisesti hankkeeseen.

Selvitykset

Promethor Oy on suorittanut alueella melu- ja tärinämittaukset. Insinööritoimisto SM Maanpää Oy on laatinut alustavan rakennettavuusselvityksen.

Pinta-alatiedot

Muutosalueen pinta-ala on 8,7815 ha ja kokonaisrakennusoikeus 5520 k-m². Kaavaehdotus mahdollistaa peltoalueen itäosaan kahdenkymmenenyhden 2-kerroksisen sekä kolmen 1-kerroksisen erillispientalon rakentamisen (rakennusoikeus yhteensä 5520 k-m²).

Erillispientalotonttien rakennusoikeudet vaihtelevat 195 k-m²-235 k-m² välillä. Tonttien pinta-ala on keskimäärin 765 m².

Kaava-alueelle tulisi uusia erillispientaloasuntoja yhteensä 24 kpl. Alueelle muuttaisi uusia asukkaita noin 100.

 

 Pinta-alaKerrosala Kortteli-
    tehokkuus
Kaava-alue 8,7815 ha  
    
AO-1 0,8027 ha 2350 k-m² 0,29
AO-2 0,8165 ha 2585 k-m² 0,32
AO-3 0,2230 ha 585 k-m² 0,26
    
A yhteensä 1,8442 ha 5520 k-m² 0,30 (keskiarvo)
V yhteensä 0,7726 ha  
    
MA/s yhteensä  5,6981 ha  
    
Kadut yhteensä       0,4686 ha  

Vuorovaikutus

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty 20.4.2010 ympäristön asukkaille ja muille osallisille.

Kohteen osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta ei ole asemakaavatoimistoon lähetetty yhtään mielipidekirjettä, ainoa yhteydenotto on tullut puhelimitse kaavan valmistelijalle, kts. selostus.

Kannanotot

Turun museokeskus vastustaa 21.6.2010 antamassa lausunnossaan alueen kaavoittamista rakentamiselle. Museokeskuksen mukaan alue tulisi kaavoittaa avoimena säilytettäväksi maatalousmaaksi.

Kuralan Kylämäen Ystävät ry on 13.4.2011 luovuttanut adressin Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle jossa vastustetaan nyt vireillä olevaa kaavaa. Nimiä oli 13.4.2011 mennessä kerätty yhteensä 3573, josta valtaosa (2505) internetissä osoitteella www.causes.com/causes/580266. Kuralan Kylämäen Ystävät ry:n puheenjohtaja Hanna Jääskeläinen ja Kuralan Kylämäen Ystävät ry:n jäsen Antti Jääskeläinen ovat kumpikin lähettäneet kannanoton asemakaavan muutosehdotuksesta.

Tarkemmat tiedot kannanotoista ja asemakaavatoimiston vastineet niihin löytyvät selostuksesta.

Lausunnot

Asemakaavanmuutosehdotuksesta on pyydetty lausunnot rakennusvalvontatoimistolta, ympäristönsuojelutoimistolta, Kiinteistöliikelaitokselta, Vesiliikelaitokselta, Museokeskukselta, suunnittelutoimistolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Turku Energialta (sähkö + kaukolämpö) sekä Kaarinan kaupungilta.

Lausuntojen perusteella ehdotuskarttaan on tehty pieniä muutoksia / tarkennuksia (esim. peltoalueita ja Jaaninojan uomaa suojelevia kaavamääräyksiä on tarkennettu, tulvareittiä on lisätty ja korttelien kulmat on pyöristetty liikennesuunnittelijan ohjeiden mukaan).

Tarkemmat tiedot lausunnoista ja asemakaavatoimiston vastineet niihin löytyvät selostuksesta.

Mielipiteet ja Kuralan Kylämäen Ystävät ry:n keräämä adressi ovat nähtävillä kokouksen sihteerillä, samoin kuin tärinä-, melu- ja rakennettavuusselvitykset.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 10.6.2011 päivätty ja 1.11.2011 lausuntojen perusteella muutettu Kohmon kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle laadittu asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako / tonttijaonmuutos: KOHMO 5.-9-11, 6.-11-14, 40.-1-4, 41.-1-3, 42.-1-7, 43.-1-3.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Käsittelyn aikana Uotila teki ehdotuksen Mastomäen kannattamana asian palauttamiseksi. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänestyksen jälkeen äänin 9-4. Uotilan palautusehdotuksen puolesta äänestivät Uotilan lisäksi Oksanen, Mastomäki ja Sundqvist. Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ekroth, Vehniäinen, Talvitie, Mäki, Aaltonen, Kerttula-Hiippavuori, Lammi, Kari ja Hellstén.

Uotilan palautusehdotus:

"Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää palauttaa 10.6.2011 päivätyn ja 1.11.2011 lausuntojen perusteella muutetun Kohmon kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle laadittu asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen valmisteluun. Kaavan tavoitteena tulee lisäksi olla Kuralan Kylämäestä alueelle avautuvan maiseman kohentaminen.

Perustelut:

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen Kuralan Kylämäkeen ja Aurajokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Maiseman tukkimisen lisäksi rakentaminen tuhoaisi Kuralan kylämäen viimeiset avo-ojitetut pellot, joilla on harvinaisuutensa vuoksi laajaa merkitystä ja joiden suojeleminen olisi alueella kokonaisuuden kannalta perusteltua ja mahdollista."

Kh § 303

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto:

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.1.- 31.1.2012. Ehdotuksesta jätettiin seitsemän muistutusta, joista yksi saapui myöhästyneenä. Muistutuksissa tuotiin esille pääsääntöisesti asioita, jotka ovat olleet esillä jo suunnittelun aiemmissa vaiheissa. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on 15.5.2012 todennut, että muistutukset eivät anna aihetta asemakaavaehdotuksen muuttamiseen.

Kulkuyhteys kaava-alueelle on tarkoitus järjestää Kaarinan kaupungin kautta. Kaarinan kaupunginvaltuusto on 5.3.2012 päättänyt, että tähän liittyen Aidasojankatua koskevaa Iso-Kauselan asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan.

Liite 1Selostus "Säkömäki"

Liite 2Kartta "Säkömäki"

Liite 3Tilastolomake "Säkömäki"

Liite 4Kaarinan kaupungin Iso-Kauselan asemakaavanmuutosta koskevat asiakirjat

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä10.6.2011 päivätyn ja 1.11.2011 lausuntojen perusteella muutetun Kohmon kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle laaditun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako / tonttijaonmuutos: (Kohmo) 14-5 tontit 9-11, 14-6 tontit 11-14, 14-40 tontit 1-4, 14-41 tontit 1-3, 14-42 tontit 1-7 ja 14-43 tontit 1-3.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta.

Palautusehdotus hylättiin äänin 8-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, Elo, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Manni, Leppä ja Arve.

Sarlundin Laaksosen kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Rinne, Artesola ja Hihnala.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-3, 2 tyhjää.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, ELo, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Manni, Leppä ja Arve.

Artesolan Rinteen kannattamana tekemän hylkäämisehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Hihnala.

Laaksonen ja Sarlund äänestivät tyhjää.

Sarlundin palautusehdotuksen perustelut olivat seuraavat:

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen Kuralan Kylämäkeen ja Aurajokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Kaavan tavoitteena tulee olla avoimen peltomaiseman ja Kuralan Kylämäen toimintaedellytysten säilyttäminen.

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on toimitettu Kuralan Kylämäen ystävät ry:n nimissä 6476 henkilön allekirjoittama vetoomus sen puolesta, että Kuralan Kylämäen ympäristö ja maisemakokonaisuus säilytettäisiin sellaisenaan.

Kv § 174

Liite 1Selostus "Säkömäki"

Liite 2Kartta "Säkömäki"

Liite 3Tilastolomake "Säkömäki"

Liite 4Kaarinan kaupungin Iso-Kauselan asemakaavanmuutosta koskevat asiakirjat

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä10.6.2011 päivätyn ja 1.11.2011 lausuntojen perusteella muutetun Kohmon kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle laaditun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako / tonttijaonmuutos: (Kohmo) 14-5 tontit 9-11, 14-6 tontit 11-14, 14-40 tontit 1-4, 14-41 tontit 1-3, 14-42 tontit 1-7 ja 14-43 tontit 1-3.

Liite 5Äänestyslista

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Mastomäki Sundqvistin kannattamana ehdotti, että Kohmon kaupunginosan Hämeen valtatien, Säkömäen, Jaaninojan ja Kaarinan kaupunkirajan väliselle alueella laadittu ehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että jatkovalmistelussa suunnittelualueelle ei tule esittää rakentamista, vaan alue kaavoitetaan avoimena säilytettäväksi maatalousmaaksi. Kaavan tavoitteena tulee lisäksi olla Kuralan Kylämäestä alueelle avautuvan maiseman kohentaminen.

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Mastomäen palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 40 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 24 valtuutettua kannatti Mastomäen palautusehdotusta, 1 tyhjä, 2 poissa, joten asian käsittely jatkui.

Palautusta koskeneen äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

tiedKaarinan kaupunki
tiedMuistutuksen tekijät
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 502
Liite 1:Selostus (Kohmo) 14 kaup.osa, korttelit 5 ja 6 ym. "Säkömäki"
Liite 2:Tilastolomake (Kohmo) 14 kaup.osa, korttelit 5 ja 6 ym. "Säkömäki"
Liite 3:Kartta (Kohmo) 14 kaup.osa, korttelit 5 ja 6 ym. "Säkömäki"

Kh § 303
Liite 1:Selostus "Säkömäki"
Liite 2:Kartta "Säkömäki"
Liite 3:Tilastolomake "Säkömäki"
Liite 4:Kaarinan kaupungin Iso-Kauselan asemakaavanmuutosta koskevat asiakirjat

Kv § 174
Liite 1:Selostus "Säkömäki"
Liite 2:Kartta "Säkömäki"
Liite 3:Tilastolomake "Säkömäki"
Liite 4:Kaarinan kaupungin Iso-Kauselan asemakaavanmuutosta koskevat asiakirjat
Liite 5:Äänestyslista