Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuurilautakunta4321.03.20126
Kaupunginhallitus30504.06.20123
Kaupunginvaltuusto15518.06.20121

727-2011 (015, 065, 653)

Kaupunginteatterin peruskorjaus ja väistötilat (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginteatterin tilojen ajanmukaistamisesta tehty hankesuunnitelma on valmistunut. Kaupunginvaltuustolle esitetään hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että peruskorjaus rahoitetaan vuosien 2014-2016 talousarviossa ja että pysäköintitiloja koskeva osa tulee käsiteltäväksi erikseen omana asiana.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 31.5.2012:

Kaupunginhallitus on päättäessään Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisvalmistelun jatkamisesta 12.12.2011 § 599 linjannut mm. että teatterin toimitilat jäävät kokonaan kaupungin omistukseen ja että teatteri toimii kaupungin vuokralaisena peruskorjatuissa tiloissa.

Kaupunginteatterin vuonna 1962 valmistuneet tilat suunniteltiin ajan tarpeisiin ja merkittävästi pienemmälle henkilökunnalle.  Lisärakennushanke, joka käynnistettiin 1970 – luvun alussa jäädytettiin 1990-luvun alun lamavuosina.  Nykyisen päänäyttämön, eli toiminnan kannalta keskeisen esitysfoorumin suurimpina ongelmina ovat toisen sivunäyttämön ja takanäyttämön puuttuminen. Harjoitushuoneen mataluuden vuoksi joudutaan harjoituksia pitämään yleisölämpiössä ja päänäyttämöllä. Toimitilojen ongelmiin on kiinnittänyt huomiota myös kulttuuriasiainkeskuksen työsuojelutoimikunta, jonka kannanoton kulttuurilautakunta on lähettänyt kaupunginhallituksen tiedoksi (Kulttlk. 25.4.2012 § 73). Osa työntekijöistä on kulttuuritoimesta saadun tiedon mukaan tilojen korkeiden pitoisuuksien (mm sädesieni) vuoksi siirretty pois ao. tiloista.

Hankesuunnitelmaan sisältyvät näyttämöiden muutostyöt paitsi poistavat edellä mainitut puutteet myös lisäävät teatterin monikäyttöisyyttä. Samalla luodaan edellytyksiä monipuolisemmalle ohjelmatarjonnalle ja ohjelmistojen jakamiselle muiden teattereiden kanssa sekä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitettävässä teatterin yhtiöjärjestyksessä mainitulle muulle toiminnalle. Hankesuunnitelmassa tavoitteena on keskittää teatterin työtilat yhteen rakennukseen, jolloin teatteritalon ulkopuolelta vuokratuista tiloista voidaan luopua.

Hankesuunnitelman aikataulun mukaan teatterin peruskorjaus kestää noin kaksi vuotta ja uudet tilat olisivat käytettävissä alkukesällä 2016. Peruskorjauksen valmistelun yhtenä osana on selvitetty teatterin toimintaedellytysten turvaamista peruskorjauksen aikana.

Teatterin omaleimaisuus kuten ohjelmasuunnittelun pitkäkestoisuus sekä peruskorjauksen aikaisten tilojen soveltuvuus, siirron vaiheistus ja aikataulu ovat keskeisiä huomioon otettavia seikkoja väistötilasta päätettäessä. Sen vuoksi on ollut tarkoituksenmukaista valmistella peruskorjauksen hankesuunnittelua samanaikaisesti väistötilojen edellyttämien ohjelmapoliittisten suunnitelmien kanssa.

Kulttuurilautakunta on 21.3.2012 § 43 päättänyt hankkeen aikaisen toimintaohjauksen linjauksena, että teatterin repertuaari toimii teatterin ”kotipesäksi” muodostettavassa tilassa ja sen lisäksi tehdään kerran näytäntökaudessa yksi iso tuotanto tarkoitukseen sopivassa isossa tilassa ja erikseen muutamia pieniä yhteistyötuotantoja.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että asemakaavamuutosta viedään eteenpäin hankkeen etenemisen rinnalla. Asemakaavatoimistosta saadun tiedon mukaan muutosehdotus valmistellaan rakennussuunnittelun ohella niin, että asemakaavanmuutos on lainvoimainen ennen rakennusluvan hakemista. Asemakaavamuutos on kuulutettu uudelleen vireille 15.6.2011.

Tilakeskus, tilajohtaja Mikko Lehtinen, tilacotroller Simo Lintunen 16.5.2012

 

Hanketta varten perustettiin hankesuunnittelutyöryhmä. Tavoitteeksi asetettiin toimiva teatterirakennus, joka täyttää teatteritoiminnan nykypäiväiset vaatimukset. Lähtökohtana oli toteuttaa teatterin täydellinen peruskorjaus. Heti hankkeen alussa kävi ilmi, ettei nykyisestä rakennuksesta löydy riittävästi työtiloja eikä teatteritoiminnalle välttämätöntä harjoitustilaa. Hankesuunnitelmaa varten käytiin perusteellisesti läpi tila-asiat eri käyttäjäryhmien kanssa.

 

Teatterista puuttuu kokonaan takanäyttämö ja toinen sivunäyttämö. Toista sivunäyttämöä ei voida toteuttaa, koska se tarkoittaisi rakennusmassan kasvattamista joen suuntaan, katkaisten samalla Itäisen rantakadun liikenteen. Takanäyttämön toteuttaminen on mahdollista, joskin sekin vaatii arkkitehtisuunnittelulta paljon, koska tällöin joudutaan koskemaan joenpuoleiseen julkisivuun.

 

Teatterin nykyinen erittäin matala harjoitustila on täysin riittämätön. Harjoitustila sijaitsee lisäksi eri kerroksessa kuin päänäyttämö. Hankesuunnitelmassa on esitetty uuden harjoitustilan toteuttamista.

 

Teatterin nykyiset työ- ja verstastilat eivät täytä nykypäivän vaatimuksia. Lisäksi osa tiloista ei täytä työsuojelumääräyksiä ja ne ovat näin ollen vaaralliset siellä työskenteleville. Nykyisin myös osa töistä joudutaan tekemään teatterirakennuksen ulkopuolella vuokratiloissa.

 

Sopukan näyttämö on laajuudeltaan ja malliltaan nykytoimintaan sopimaton. Tila on alun perin suunniteltu galleriaksi. Uusi Sopukan näyttämö on ajateltu sijoitettavan laajennusosaan. Tällöin saadaan optimaalinen näyttämö, jossa voidaan esittää mm. muiden teattereiden kanssa tuotettavia yhteisproduktioita.

 

Nykyään kellarikerroksessa sijaitseva Pikkolo –näyttämö voisi sijoittua Sopukalta vapautuviin tiloihin. Pikkolo –näyttämön tila toimi alunperin varastotilana.

 

Hankesuunnittelua tehtäessä on erityisesti pyritty varmistamaan se, että kohteeseen tehdään vain välttämättömät, nykypäiväisen teatteritoiminnan vaatimat parannukset.

 

Hankkeesta on laadittu tavoitehintalaskelma, jossa hankkeen hinnaksi on saatu 24.903.000 euroa (alv 0 %). Hinta sisältää peruskorjauksen ja uudisosan toteuttamisen. Peruskorjauksen osuudeksi kustannuksista on laskettu 16.568.000 euroa ja uudisosan osuudeksi 8.335.000 euroa.

 

Lisäksi teatterin irtaimistohankintojen arvioitu kustannus on noin 3.350.000 euroa (alv 0 %). Irtaimistohankintojen rahoitus tulee kulttuuriasiankeskukselta.

 

Teatterin hankesuunnitelman yhteydessä on tarkasteltu myös pysäköinnin ratkaisemista pysäköintilaitoksen avulla.

 

Teatterin yhteydessä toteutettavan pysäköintilaitoksen (350 autopaikkaa, versio 1) hinta-arvio on 9.820.000 euroa (alv 0 %). Autopaikan hinta on tällöin n. 28.057 euroa.

 

Teatterin yhteydessä toteutettavan pysäköintilaitoksen (185 autopaikkaa, versio 2) hinta-arvio on 5.570.000 euroa (alv 0 %). Autopaikan hinta on tällöin n. 30.108 euroa.

 

Hankkeesta on laadittu hankesuunnitelma. Kohteesta laadittiin myös arkkitehtiluonnokset, joista ilmenee kerrospohjat ja hanketta havainnollistavat julkisivuluonnokset.

 

Kaupunginteatterin vieressä käynnistetään johtokeskusluolan peruskorjausta. Johtokeskusluola tullaan muuttamaan kaupungin konesaliksi. Lisäksi luolaa tulevat käyttämään myös muut toimijat. Konesalista vapautuu merkittävä määrä hukkalämpöä. Kyseisen hukkalämmön hyödyntäminen Kaupunginteatterin (talvi) sekä Samppalinnan maauimalan (kesä) lämmittämisessä on selkeästi parempi sekä kestävän kehityksen mukaisempi vaihtoehto kuin kyseisen lämmön tuulettaminen ulkoilmaan. Tilaliikelaitoksen näkemyksen mukaan hukkalämmön talteenotto maksaa 300.000 € per kohde.

 

Hankkeen varsinaisen rakentamisvaiheen ajaksi kohteen nykyinen toiminta täytyy keskeyttää. Tämä aikaan saa tilanteen, jossa teatterille on löydettävä toimiva väistötila. Väistötilojen osalta kartoitettiin useita eri vaihtoehtoja niin kaupungin omista kuin ulkopuolisista toimitiloista. Kaupungin omien lähinnä koulujen liikuntatilojen osalta ongelmaksi nousi korvaavien tilojen aiheuttama kustannus koululiikunnalle. Lisäksi liikuntatilojen soveltuvuus muiltakaan osin ei ollut paras mahdollinen. Myöskään eri auditoriovaihtoehdot eivät soveltuneet teatteritoiminalle esiintymistilan leveyden takia. Näin ollen voidaan todeta, että kaupungin omista tiloista teatterin väistötilaa ei löydy.

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta toteaa lausunnossaan, että teatterin nykyiset toimitilat ovat nykyaikaiseen teatteritoimintaan puutteelliset ja tilat vaativat uusimista. Työtiloissa on tilojen ahtaudesta johtuen työturvallisuusriskejä. Sähkö- ja lvi-tekniikka vaativat uusimista. Suuri osa talotekniikasta on alkuperäistä ja siten teknisen käyttöikänsä päässä. Talven 2012 aikana tiloissa on todettu sisäilmaongelmia, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Näyttämöiden osalta aiemmin korjattua teatteritekniikkaa voidaan hyödyntää.

 

Hankkeen saadessa tarvittavat hyväksymis- ja rahoituspäätökset voidaan hankkeen suunnittelijoiden valinta aloittaa vuodenvaihteessa 2012/2013. Kohteen vaativuudesta johtuen suunnitelmat olisivat valmiit keväällä 2014. Kevätkauden 2014 jälkeen teatterin toiminta siirtyisi väistötiloihin. Uudet teatteritilat olisivat valmiit kesällä 2016 ja varsinainen toiminta niissä voisi alkaa syyskaudesta 2016 alkaen.

Tilaliikelaitoksen johtokunta esittää lausunnossaan Tilakeskukselle, että se osaltaan hyväksyy esitetyn Turun Kaupungin hankesuunnitelman ja esittää, että johtokeskusluolan hukkalämpö hyödynnetään teatterin lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa summalla 300.000 euroa.

Kulttuurilautakunta toteaa lausunnossaan, että teatteritalo on suunniteltu valmistusajankohtansa tarpeisiin ja silloinkin karsittuna versiona. Teatteritalo vaatii myös ikänsä puolesta täydellisen peruskorjauksen. Hankesuunnitelmaa laadittaessa on kuultu kaikkia teatterin henkilökuntaryhmiä. Hankkeen edetessä on teatterin henkilökunnan erityisosaamista ja asiantuntemusta syytä käyttää hyväksi myös kaikissa jatkosuunnittelun vaiheissa. Nykyiset työtilat muodostavat työturvallisuusriskin, etupäässä niiden ahtaudesta ja keskinäisestä sijoittelusta johtuen. Tavoitteena on keskittää työtilat (metallityö, puutyö jne.) saamaan rakennukseen ja sen osaan. Tällöin voidaan luopua muualla sijaitsevista, ulkoa vuokratuista tiloista. Sopukkanäyttämön sijoittaminen uudisosaan uudella mitoituksella lisäisi mahdollisuuksia toteuttaa yhteisproduktioita muiden teattereiden kanssa. Uusi harjoitustila koetaan toiminnan kannalta välttämättömänä. Näytäntövuoden 2011–2012 aikana on teatteritalossa todettu myös sisäilmaongelmia.

Kulttuurilautakunta esittää lausunnossaan Tilakeskukselle, että se osaltaan hyväksyy esitetyn Turun Kaupunginteatterin hankesuunnitelman.

Kultlk § 43

Kaupunginteatteri, hallintopäällikkö Veli-Pekka Teponoja:

Kaupunginhallitus päätti 12.12.2011 § 599 Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisen valmistelun jatkamisesta mm. siten, että teatterin toimitilat jäävät kokonaan kaupungin omistukseen ja että teatteri toimii kaupungin vuokralaisena peruskorjatuissa tiloissa.

Teatterin peruskorjauksen hankesuunnitelmaa valmistellaan tilakeskuksessa, ja se valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

Teatterin toimintaedellytysten turvaaminen peruskorjauksen aikana edellyttää pitkän tähtäimen suunnitelmallista valmistelua, jossa otetaan huomioon paitsi korjauksenaikaisen tilan soveltuvuus käyttötarkoitukseen myös siirron vaiheistus ja aikataulu sekä teatteritoiminnan omaleimaisuus kuten ohjelmistosuunnittelun vaatima pitkän aikavälin kesto.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä päätti 29.12.2011 kaupunginteatterin peruskorjauksen aikaisen toiminnan ja väistötilojen suunnittelu- ja valmistelutyöryhmän asettamisesta. Valmistelutyöryhmä päätti toimintansa 2.3.2012.

Työryhmä kokosi teatteritoiminnan tilatarpeet yhteen:

1. Väistötilojen tarve

Harjoitus-, esitys- ja sosiaaliset tilat

Tavoitteena on löytää yksi teatterin ”kotipesä” -näyttämö, jolla on keskisuuri katsomo 300-400 hengelle, joka mahdollistaisi repertuaarin ja joka olisi teatterin käytössä koko väistötilatarpeen ajan. Lisäksi suunnitellaan tehtäväksi yksi iso tuotanto näytäntökaudessa jota varten etsitään sopivaa isoa tilaa. Lisäksi tuotettaisiin muutama pienempi produktio mahdollisesti yhteistyössä kaupungin muiden teattereiden kanssa niiden tiloissa sekä kiertuetoimintaa pienillä kokoonpanoilla esimerkiksi vanhainkodeissa, kouluissa tai päiväkodeissa.

Verstaat ja verstaisiin liittyvät sosiaalitilat

Verstastiloja tarvitaan yhteensä kuusi (6) joissa käytössä työtilojen lakisääteinen varustus (sosiaalitilat, suihkut, wc:t ym). Oma tilansa tarvitaan tarpeiston valmistukseen, pukujen valmistukseen ja huoltoon, lavastuksen rakentamisessa puu-, metalli- ja maalaustöille sekä verhoukselle. Puutyöverstas toimii nykyisin kahdessa toimipisteessä ja teatteritalon verstaan sisäilmaongelmien vuoksi toiminta on keskitetty Saippua Centerissä sijaitsevaan verstas- ja varastotilaan. Myös verhoomo toimii tällä hetkellä sisäilmaongelmien vuoksi pukuvarastoon sijoitetussa väliaikaisessa tilassa.

Varastot

Varastotiloja tarvitaan yhteensä seitsemän (7). Oma tilansa huonekaluille, puvuille, tarpeistolle, peruukeille, valo-, ääni- ja pyrotekniikalle sekä teatterin arkistolle.

Kampaamo ja maskeeraamo

Kampaamolle ja maskeeraamolle pitää löytyä tilat hankittavien esitystilojen yhteydestä. Lisäksi tarvitaan tila jossa kampauksia sekä maskeerauksia suunnitellaan ja esityksiä varten tarvittavia peruukkeja tehdään ja huolletaan.

Muu henkilökunta

Tilan tarve on n. 20 henkilölle (mm. teatterin johto, taiteelliset suunnittelijat, tuotanto, talous, markkinointi, myyntipalvelu ja muu asiakaspalvelu). Tilojen yhteydessä pitäisi olla 2 kokoustilaa. Teatterin ja orkesterin yhteiselle lipunmyynnille tarvitaan tila johon asiakkailla on helppo pääsy. Lisäksi tarvitaan tila, jossa teatterin tekninen henkilökunta voi käyttää tietoteknisiä palveluita (mm. työvuorolistojen laadinta, Titania, Ess, Populus).

2. Toimintaohjelma ja aikataulu

Kulttuurilautakunnan tulisi päättää teatterin väistötilatarpeeseen pohjautuvasta toimintaohjelmasta ja esittää kaupunginhallitukselle tehtäväksi linjapäätöstä teatterin väistötilojen hankkimisesta. Kaupunginhallituksen linjauspäätöksen jälkeen Tilakeskus yhdessä Kulttuuriasiainkeskuksen kanssa kilpailuttaa väistötilat edellä kuvatun tarpeen mukaan.

Päätöksen jälkeen aloitetaan väistötiloissa esitettävän tuotannon ohjelmistosuunnittelu sekä neuvottelut yhteistyöproduktioista muiden teattereiden kanssa.

Toiminnan turvaamiseksi on teatterille hankittava käyttöön oma iso pakettiauto. Väistötiloihin muuttaminen ja muuton jälkeinen sujuva toiminta eri toimintapisteiden välillä edellyttää että teatterilla on käytössä oma iso pakettiauto.

Teatterin peruskorjaus/ajanmukaistaminen on suunniteltu alkavaksi tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2014. Muutto väistötiloihin on tarkoituksenmukaisinta suunnitella siten, että ensimmäisenä siirretään varastotilat. Verstaiden ja väistötiloissa tapahtuvan esitystoiminnan harjoitusten siirtyminen tapahtuu siten kun se käyttöön saatavien väistötilojen mukaan mahdollista, viimeistään kuitenkin heti kevään 2014 ensi-iltojen jälkeen. Puuverstas toimii jo parhaillaan sisäilmaongelmien vuoksi pääosin teatteritalon ulkopuolella. Viimeisenä teatteritalosta siirtyy itse esitystoiminta ja esityksissä tarvittava tekninen kalusto. Tarkoituksen mukaista on ajoittaa aikataulu niin, että väistötiloihin muutto suoritetaan siten että teatterin henkilökunta voi lähteä kesälomalle 2014 normaalin aikataulun mukaisesti.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää kaupunginteatterin ajanmukaistamishankkeen aikaisen toimintaohjelman linjauksesta siten, että teatterin repertuaari toimii teatterin ”kotipesäksi” muodostettavassa tilassa ja sen lisäksi tehdään kerran näytäntökaudessa yksi iso tuotanto tarkoitukseen sopivassa isossa tilassa ja erikseen muutamia pieniä yhteistyötuotantoja.

Lisäksi kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle teatterin väistötilojen hankkimista kulttuurilautakunnan toimintalinjauksen mukaisesti niin, että ”kotipesä” ja isojen tuotantojen areena valmistellaan hankittavaksi kilpailutuksen kautta ja muut tilat kaupungin tiloista tai olemassa olevien sopimusten kautta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 305

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 25.5.2012:

 

Turun kaupunginteatterin peruskorjaukselle on laadittu hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan sisältyy peruskorjaus ja teatterin laajennusosa. Tilatarve on suunniteltu siten, että se kattaa teatteritoiminnan edellyttämät välttämättömät tilatarpeet.

 

Peruskorjauksen ja laajennusosan kustannusarvio on 24 903 000 euroa. Irtaimistohankintojen kustannusarvio on 3 350 000 euroa. Teatterin yhteyteen suunnitellun pysäköintilaitoksen kustannusarvio on 5 570 000 -9 820 000 euroa riippuen autopaikkojen määrästä.

 

Teatterin peruskorjaus sisältyy talousarvioon ja – suunnitelmaan 2012–2015. Vuodelle 2012 on varattu suunnittelurahaa 350 000 euroa ja vuosille 2013 ja 2014 kummallekin peruskorjausrahaa 10 000 000 milj. euroa. Hankesuunnitelman mukaan peruskorjaus- ja rakentamistyö tapahtuu vuosina 2014–2016. Hankesuunnitelman valmistuttua tulee tarkistettavaksi rahoitusvuodet. Talousarvion ja – suunnitelman 2013–2016 ohjelukujen valmisteluprosessin tilaohjelmaan sisältyy teatterin peruskorjaus ja laajennus hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisena. Suunnitteluraha 200 000 euroa on varattu vuodelle 2013.

 

Rakentamisajaksi teatterille järjestetään väistötilat. Väistötilojen kustannuksia ei sisälly hankesuunnitelmaan.

 

Kaupunginteatterin vuokrakulut peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen ovat hankesuunnitelman mukaan 2 330 616 milj. euroa vuodessa. Vuoden 2012 vuosivuokra on 891 952 euroa. Investointi nostaa kaupunginteatterin vuokrakuluja 1 438 664 eurolla. Kaupunginteatterin toimintakulut tulevat kasvamaan investoinnin jälkeen on noin 20 prosentilla oletuksella, että muut toimintakulut pysyvät vuoden 2012 tasolla. Kasvua laskettaessa ei ole huomioitu nyt ulkopuolisilta vuokrattujen työ- ja varastotilojen kustannuksia, jotka jäävät pois investoinnin jälkeen.

 

Kaupunginteatterin toimintaa on tarkoitus jatkaa yhtiömuotoisena vuoden 2014 alusta. Yhtiö toimisi suunnitelmien mukaan kaupungilta vuokratuissa tiloissa. Vuokrakulut ovat yhtiön kiinteitä kustannuksia, joiden kattaminen on huomioitava yhtiön liiketoimintaa suunniteltaessa. Teatteritoimintaan saatu valtionosuus ei investoinnin aiheuttaman kustannusnousun johdosta nouse.

 

Kaupunginteatterin tulisi esittää peruskorjaussuunnitelman lisäksi sellainen liiketoimintasuunnitelma, joka nostaa teatteritoiminnan tuottoja kustannusten nousua vastaavalla määrällä. Peruskorjaus ei saisi nostaa kaupungin käyttötalouden menoja.

Liite 1Hankesuunnitelma 4.4.2012

Oheismateriaali 1Tilaliikelaitoksen lausunto 9.5.2012

Oheismateriaali 2Kulttuurilautakunnan kokouspöytäkirja 25.4.2012 § 73

Oheismateriaali 3Kulttuurilautakunnan lausunto 15.5.2012 § 82

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 31.5.2012:

Kaupunginteatterin peruskorjaus tulisi toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti siten, että pysäköintitiloja koskeva osa tulee käsiteltäväksi erikseen omana asiana.

Kaupunginvaltuuston hyväksyessä hankesuunnitelman tulisi peruskorjauksen aikana teatterin ohjelmiston toteuttamista varten hankkia väistötiloja siten, että teatterin repertuaari toimii kilpailutuksen kautta hankittavassa ns. ”kotipesässä” ja isojen tuotantojen areenassa, ja että pieniä produktioita varten tilat hankitaan tapauskohtaisesti. Muut tilat (esim. verstas ja varasto) hankitaan kaupungin tiloista tai olemassa olevien sopimusten kautta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen kaupunginteatterin hankesuunnitelman siten, että peruskorjaus rahoitetaan vuosien 2014–2016 talousarviossa ja että pysäköintitiloja koskeva osa tulee käsiteltäväksi erikseen omana asiana.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää peruskorjauksen aikana teatterin ohjelmiston toteuttamista varten hankittavaksi väistötiloja siten, että teatterin repertuaari toimii kilpailutuksen kautta hankittavassa ns. ”kotipesässä” ja isojen tuotantojen areenassa, ja että pieniä produktioita varten tilat hankitaan tapauskohtaisesti. Muut tilat (esim. verstas ja varasto) hankitaan kaupungin tiloista tai olemassa olevien sopimusten kautta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 155

Liite 1Hankesuunnitelma 4.4.2012

Oheismateriaali 1Tilaliikelaitoksen lausunto 9.5.2012

Oheismateriaali 2Kulttuurilautakunnan kokouspöytäkirja 25.4.2012 § 73

Oheismateriaali 3Kulttuurilautakunnan lausunto 15.5.2012 § 82

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen kaupunginteatterin hankesuunnitelman siten, että peruskorjaus rahoitetaan vuosien 2014–2016 talousarviossa ja että pysäköintitiloja koskeva osa tulee käsiteltäväksi erikseen omana asiana.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää peruskorjauksen aikana teatterin ohjelmiston toteuttamista varten hankittavaksi väistötiloja siten, että teatterin repertuaari toimii kilpailutuksen kautta hankittavassa ns. ”kotipesässä” ja isojen tuotantojen areenassa, ja että pieniä produktioita varten tilat hankitaan tapauskohtaisesti. Muut tilat (esim. verstas ja varasto) hankitaan kaupungin tiloista tai olemassa olevien sopimusten kautta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tpvKeskushallinto, tilakeskus
tiedKulttuurilautakunta


Liitteet:

Kh § 305
Liite 1:Teatterin hankesuunnitelma

Kv § 155
Liite 1:Teatterin hankesuunnitelma