Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto5528.05.20124
Kaupunginhallitus30404.06.20122
Kaupunginhallitus32811.06.201211
Kaupunginvaltuusto15218.06.201241

11434-2010 (015, 14, 011)

Turun kaupunginteatterin yhtiöittäminen (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään Turun Kaupunginteatteri Oy:n perustamista sekä perustamisasiakirjojen ja rahoituslinjausten hyväksymistä.

Khkon § 55

Projektijohtaja Tuomas Heikkinen ja va. kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 21.5.2012:

Turun kaupunginteatterin yhtiöittämistä on kaupunginvaltuuston vuoden 2010 talousarviokäsittelyn päätöslauselmaan perustuen valmisteltu työryhmätyönä.

Kaupunginhallitus päätti 12.12.2011 § 599 teatterin yhtiöittämisen jatkovalmistelun linjauksista ja apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä asetti 29.12.2011 § 46 työryhmän valmistelemaan esitystä Turun kaupunginteatteriyhtiön perustamiseksi kaupunginhallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Toimeksiannon mukaan esitykseen sisältyvät luonnokset perustamisasiakirjoista, alustava liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma sekä malli peruskunnan avustuksesta ja sen perusteista. Esityksessä tulee huomioida vaikutukset henkilökunnan asemaan.

Turun kaupunginteatterin hallintomallin uudistamisen valmistelun lähtökohtina ovat olleet teatterin toiminnan säilyminen yksikkönä, jota ohjaavat sisällölliset päämäärät, valtionosuuksien turvaaminen, taiteen ja talouden tasapainon löytyminen, työnjakojen määrittely ja selkiyttäminen ja henkilöstön aseman turvaaminen muutoksen yhteydessä sekä tilakysymyksen ratkaiseminen. Valmistelussa on lisäksi otettu huomioon teatteritoiminnan omaleimaisuus kuten ohjelmistosuunnittelun kesto ja teatterinjohtajan toimikausi.

Kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 599 linjausten mukaan Turun kaupunginteatterista muodostetaan yksityisoikeudellinen yhteisö,

- perustetaan kaupungin kokonaan omistama voittoa tuottamaton osakeyhtiö,

- teatterin toimitilat jäävät kokonaan kaupungin omistukseen,

- teatteri toimii kaupungin vuokralaisena peruskorjatuissa tiloissa,

- henkilöstön siirtymisen edellyttämistä toimenpiteistä päätetään erikseen aiemmin hyväksyttyjen liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa,

- teatterin johtajaksi valitaan toimitusjohtaja ja hänen alaisenaan toimii määräajaksi valittava taiteellinen johtaja,

- kaupunki määrittää teatteriyhtiön toiminnan omistajaohjauksen ja rahoituksen periaatteet, rakenteen sekä tason,

- opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen jatkuminen varmistetaan ennen päätösten tekemistä ja,

- jatkovalmistelussa selvitetään muiden taidelaitosten toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön.

Uuden toimintamallin käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi viimeistään 1.1.2013. 

Henkilöstön siirtymisen edellyttämistä toimenpiteistä erikseen päätettäessä tulevat noudatettaviksi kaupunginhallituksen 4.10.2010 § 516 hyväksymät periaatteet. Yhtiöittämisen valmistelu tulee toteuttaa yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa, ja järjestöjen edustajia tulee kuulla valmistelun yhteydessä tarpeellisin tavoin.

Yhteistoimintamenettely

Asiaa on käsitelty vuonna 2011 kaupunginteatterin työpaikkakokouksissa 19.8.2011 ja 2.11.2011. Kulttuuritoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa asia on ollut esillä 4.11.2011 ja kaupunginhallituksen 7.11.2011 kokouksessa iltakouluasiana. Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 17.11.2011.

Vuoden 2012 aikana asia on ollut esillä kaupungin yhteistyötoimikunnassa 22.5.2012 ja kulttuuritoimen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 23.5.2012 sekä kaupunginteatterin henkilökuntakokouksessa 24.5.2012 Kaupunginhallituksen kokouksessa iltakouluasiana asia esitellään 28.5.2012.

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta merkitsi kaupunginhallituksen linjauspäätöksen tiedoksi 25.1.2012 § 16 ja totesi, että ”Kaupunginteatteri toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa ja siksi kulttuurilautakuntaa olisi tullut informoida valmistelun kuluessa ennen esityksen tekemistä kaupunginhallitukselle. Lautakuntaa tulee informoida jatkovalmistelun kuluessa. Kulttuurilautakunnan mielestä Turun kaupunginteatteria tulee kehittää mahdollisimman korkeaan taiteelliseen tasoon pyrkivänä teatterina, jolla on riittävä oma henkilökunta ja muut toimintaedellytykset. Teatterin hallintomallin on palveltava tätä päämäärää”.

Kokouksessaan 23.5.2012 kulttuurilautakunta merkitsi yhtiöittämistä koskevan työryhmäesityksen tiedoksi.

Yhtiöittämisen aikataulu, omistajapoliittinen linjaus ja rahoitusmalli

Yhtiön perustamisen valmistelun lähtökohtana on, että yhtiö perustetaan kuluvan vuoden alkupuolella ja yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2014.

Yhtiön omistajapoliittisena linjauksena on, että Turun Kaupunginteatteri Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö jonka tehtävänä on ylläpitää taiteellisesti korkeatasoista ja asiakaslähtöistä teatteria Turussa. Yhtiö saa rahoituksensa valtionosuuksista, lipputuloista ja muista liiketoiminnan tuloista sekä kaupungin sopimusohjauksella yhtiöön kanavoitavasta tulosta. Yhtiötä ohjataan osana vapaa-ajan toimialan kulttuurilaitosten sopimusohjausta. Yhtiön tehtävänä ei ole omistaa kiinteistöjä vaan se järjestää toimintansa vuokratiloissa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa lipputulojen ja muun liiketoiminnan tulojen osuutta kokonaistuloista 30 %:iin vuoteen 2018 mennessä.

Yhtiön rahoitusmallin pohjana ajalla 06/2012–12/2013 on yhtiön enintään 215.000 euron määräinen oma pääoma. Sijoitetulla pääomalla katetaan toimitusjohtajan palkka- ja muut vähäiset hallintokustannukset.

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys tulee lähettää Opetus- ja Kulttuuriministeriöön ennakkotarkastukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset valtionosuuksista yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen ja kun kaupunki on tehnyt kaikki päätökset toiminnan siirrosta. Pyyntö muutoksen hyväksymisestä lähetetään hyväksyttäväksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka sen jälkeen osoittaa valtionosuudet uudelle toimijalle.

Liite 1Yhtiöjärjestys

Oheismateriaali 1Suunnitelma Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKonsernijaosto merkitsee tiedokseen suunnitelman Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä ja päättää hyväksyä omalta osaltaan perustamisasiakirjat sekä esitetyn linjauksen yhtiön rahoituksesta.

Lisäksi konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle perustamisasiakirjojen ja yhtiön rahoituslinjausten hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.

PäätösKonsernijaosto merkitsi tiedokseen suunnitelman Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä ja päätti hyväksyä omalta osaltaan perustamisasiakirjat sekä esitetyn linjauksen yhtiön rahoituksesta.

Samalla konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle perustamisasiakirjojen ja yhtiön rahoituslinjausten hyväksymistä, siten muutettuna, että yhtiöjärjestyksen kohta 3 § muutetaan kuulumaan: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä.

Päätös tehtiin Raaskan Rinteen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 304

Liite 1Yhtiöjärjestys

Liite 2Suunnitelma Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 31.5.2012:

Edellä olevan lisäksi todetaan, että kaupunginteatterin konserniohjaus ja muu ohjeistus esitetään tulevaksi kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston kautta. Kaupunginteatteri siirtyy sisäisestä tuottajasta ulkoiseksi kulttuurilautakunnan sopimusohjauksessa. Teatteri tekee tavoitteistaan lautakunnan kanssa strategisen palvelutuotantosopimuksen, joka on linjassa lautakunnan kaupunginhallituksen kanssa tekemän strategisen palvelusopimuksen kanssa ja sisältää siitä johdetut osatavoitteet teatterille. Konsernijaostossa esitettyä täsmentäen totean, että kulttuuritoimesta saadun tiedon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa virallisesti kantaa yhtiön yhtiöjärjestykseen sen tultua hyväksytyksi, mutta ministeriön ilmoituksen mukaan esitettyyn yhtiöjärjestysluonnokseen ei ole ollut huomautettavaa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Turun Kaupunginteatteri Oy perustetaan ja että Turun kaupunginteatterin perustamisasiakirjat ja esitetty linjaus yhtiön rahoituksesta hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen tarvittavat vähäiset muutokset.

PäätösAsia pantiin pöydälle Eklundin Artesolan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 7.6.2012:

Pöydällepanon jälkeen todetaan, että tulostavoitteen toteutumista määrittävä mittari valmistellaan erikseen liiketoimintasuunnitelman yhteydessä osaksi yhtiön tuloskorttia, ja että

yhtiön omistajapoliittisena linjauksena on, että Turun Kaupunginteatteri Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö jonka tehtävänä on ylläpitää taiteellisesti korkeatasoista ja asiakaslähtöistä teatteria Turussa. Yhtiö saa rahoituksensa valtionosuuksista, lipputuloista ja muista liiketoiminnan tuloista sekä kaupungin sopimusohjauksella yhtiöön kanavoitavasta tulosta. Yhtiötä ohjataan osana vapaa-ajan toimialan kulttuurilaitosten sopimusohjausta. Yhtiön tehtävänä ei ole omistaa kiinteistöjä vaan se järjestää toimintansa vuokratiloissa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa lipputulojen ja muun liiketoiminnan tulojen osuutta kokonaistuloista.

Samalla poistetaan liitteenä 2 olevasta suunnitelmasta Turun kaupunginteatterin yhtiöittämiseksi lause " siten, että muun liiketoiminnan ja lipputulojen tuotto kasvaa 30%  vuoden tilinpäätöksen 2012 tasosta." (dia 20).

Kh § 328

Pöydältä 4.6.2012 § 304

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 152

Liite 1Yhtiöjärjestys

Liite 2Suunnitelma Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Turun Kaupunginteatteri Oy perustetaan ja että Turun kaupunginteatterin perustamisasiakirjat ja esitetty linjaus yhtiön rahoituksesta hyväksytään liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen tarvittavat vähäiset muutokset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Khkon § 55
Liite 1:Yhtiöjärjestys

Kh § 304
Liite 1:Yhtiöjärjestys
Liite 2:Suunnitelma Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä

Kv § 152
Liite 1:Yhtiöjärjestys
Liite 2:Suunnitelma Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä