Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tilaliikelaitoksen johtokunta12130.05.20121
Kaupunginhallitus32711.06.201210
Kaupunginvaltuusto15418.06.201243

3995-2012 (653)

Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 lisärahoitus (Kj)

Tiivistelmä:

Ns. Torninkadun peruskorjaushankkeen kustannusarvioksi on talousarviossa merkitty 3.200.000 euroa. Käydyn urakkakilpailun jälkeen hankkeen kustannusennusteeksi on tarkentunut 4.100.000 euroa, jossa on huomioitu saadut urakkatarjoukset sekä 300.000 euron hankevaraus. Kaupunginvaltuustolle esitetään kustannusarvion nostamista 900.000 eurolla. Tämä tulee huomioida v. 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Tilajk § 121

Turun Tilaliikelaitos, rakennuttajainsinööri Reino Pöyhönen 30.5.2012

Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) peruskorjaushankkeelle on Tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa merkitty toteutusrahaa vuosille 2012 – 2013.

Talousarviossa hankkeen kustannusarvioksi on merkitty 3.200.000 euroa. Talousarvioon merkitty kustannusarvio perustui tilaohjelman perusteella loppukesällä 2011 laskettuun tavoitehintalaskelmaan.

Hankkeen totutussuunnitelmat saatiin valmiiksi vuoden 2012 alkupuolella, kun hankkeen suunnitelmat olivat tarkentuneet. Näiden suunnitelmien perusteella käytiin urakkatarjouskilpailu. Käydyn urakkakilpailun jälkeen hankkeen kustannusennusteeksi on tarkentunut 4.100.000 euroa, jossa on huomioitu saadut urakkatarjoukset ja lisäksi 300.000 euron hankevaraus.

Alkuperäisen kustannusarvion ylittyminen johtuu pääosiltaan siitä, että hankkeessa joudutaan toteuttamaan töitä, joita ei ollut mukana alkuperäisissä suunnitelmissa. Alkuperäisessä kustannusarviossa ei ollut huomioitu julkisivujen rappauksen uusimista, eikä myöskään riittävästi rakenteissa esiintyvää kreosoottia, joka joudutaan poistamaan ongelmajätepurkuna. Julkisivun kuntotutkimus tehtiin vuoden 2011 lopussa ja sen suositusten perusteella päädyttiin uusimaan rappaus kokonaisuudessaan. Suunnittelun alkaessa ja sen aikana tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen koko alapohja sekä vanhan huoltokellarin yläpuolisen luokkatilan lattiat on purettava kokonaisuudessa kreosootin poistamiseksi. Kreosootti on vaarallista ainetta, joka pyritään aina poistamaan peruskorjausten yhteydessä. Kreosoottia sisältävien rakennusosien jättäminen ennalleen olisi suuri riski olosuhteiden muuttuessa mm. koneellisen ilmanvaihdon johdosta. Julkisivu kunnostuksen ja kreosootin poistamisesta aiheutuvat toimenpiteet maksavat yhteensä n. 600.000- 700.000 euroa. Näitä kustannuksia ei ollut huomioitu alkuperäisessä tavoitehintalaskelmassa.

Tavoitehintalaskelman laatimisen jälkeen on tullut myös muita kustannuksia nostavia muutoksia. Rakennus on suojeltu ja lopullisissa suunnitelmissa on huomioitu museokeskuksen näkökohtia. Mm. ilmanvaihtojärjestelmä upotetaan osittain, vanhoihin painovoimaisiin, hormeihin. Kustannuksia ovat lisäksi nostaneet opetustilojen akustiikan ja turvallisuuden parantaminen (mm. käytäville ja luokkahuoneisiin asennetaan lisäovet) vastamaan nykyisiä määräyksiä sekä palo-osastoinneista aiheutuneet toimenpiteet. Näitä seikkoja ei myöskään ollut riittävästi huomioitu tavoitehintalaskelmassa ja niiden vaikutus kohenneisiin kustannuksiin on arviolta n. 200.000- 300.000 euroa.

Kaikista edellä mainituista muutoksista johtuen hankkeen kustannusarvio nousee 900.000 eurolla 4.100.000 euroon. Hankkeelle on merkitty talousarviossa rahoitusta vuodelle 2012 3,1 milj.€, mutta hanke ei tule käyttämään näin paljon rahaa v. 2012. Mikäli hanke pääsee käyntiin, niin sen rahankäytön ennusteeksi v. 2012 on arvioitu 600.000 €. Tarvittava loppu- ja lisärahoitus tulee osoittaa v. 2013 talousarvioon.

Koska hankkeen kustannukset ovat nousseet merkittävästi 3,2 milj.€:sta edellä kerotuista syistä johtuen ja hankkeen saatuihin urakkatarjouksiin perustuva kustannusennuste on nyt 4,1 milj.€, ei Tilaliikelaitos voi aloittaa hankkeen rakennustöitä ennen kuin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeelle uuden kustannusarvion.

Tilaliikelaitoksen liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen 30.5.2012:

EhdotusTilaliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) kustannusarvion nostoa 900 000 eurolla 4.100.000 euroon.

Hankkeen toteutuksen tarvitsema loppu- ja lisärahoitus tulee huomioida v. 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli rakennuttamispäällikkö Merja Lumme.

Kh § 327

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 6.6.2012:

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta on 30.5.2012 § 121 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kohteen Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) kustannusarvion nostoa 900.000 eurolla 4.100.000 euroon. Hankkeen toteutuksen tarvitsema loppu- ja lisärahoitus tulee huomioida v. 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Talouden vastuualue toteaa tilaliikelaitoksen esityksen merkitsevän talousarvion kannalta sitä, että merkittävä osa hankkeelle tälle vuodelle varatusta rahoituksesta jää käyttämättä ja se joudutaan budjetoimaan uudelleen ensi vuodelle. Tämän vuoden talousarviossa hankkeelle oli varattu 3,1 milj. euroa, josta esityksen mukaan käytettäisiin vain 0,6 milj. euroa. Vuoden 2012 varatusta määrärahasta käyttämättä jää 2,5 milj. euroa. Lisäksi kustannusarvio on nousemassa 0,9 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2013 talousarvioon joudutaan osoittamaan kohteelle määrärahaa yhteensä 3,4 milj. euroa. Kaikki tämä on vähentämässä muiden hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa vuodelle 2013. Kaupungin talouden kannalta ei ole mahdollista lähteä nostamaan vuoden 2013 kokonaisinvestointitasoa.

 

Kohteen kustannusarvio on ylittymässä merkittävästi, joten kustannusarvion korotus on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa. Koska kohde on suojeltu rakennus, ei liene muuta mahdollisuutta, kuin korjata se ja pitää koulukäytössä. Talouden vastuualue puoltaa tilaliikelaitoksen johtokunnan tekemää esitystä kohteen Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) kustannusarvion nostoa 900.000 eurolla 4.100.000 euroon ja lisäksi on sitouduttava siihen, että hankkeen toteutuksen tarvitsema loppu- ja lisärahoitus otetaan vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nostaa Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) -hankkeen kustannusarviota 900.000 eurolla 4.100.000 euroon.

Hankkeen toteutuksen tarvitsema loppu- ja lisärahoitus tulee huomioida v. 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 154

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nostaa Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 3 (Torninkatu) -hankkeen kustannusarviota 900.000 eurolla 4.100.000 euroon.

Hankkeen toteutuksen tarvitsema loppu- ja lisärahoitus tulee huomioida v. 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta