Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15702.04.201214
Kaupunginvaltuusto15018.06.201239

7721-2009 (641)

Asunto- ja maankäyttöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)

Tiivistelmä:

Asunto- ja maankäyttöohjelma ohjaa ja toteuttaa poikkisektoriaalisesti ulottuvia prosesseja, joiden toimintaympäristö muodostuu laajasta kokonaisuudesta. Ohjelma yhdistää asunto- ja elinkeinopolitiikan, asuntotuotannon ja palveluverkot, maapolitiikan ja kaavoitusohjelman sekä investoinnit. Markkinatilanne on ollut vaihteleva ja vaikeasti ennakoitava. Ohjelma on kuitenkin kokonaisuutena toteutunut varsin hyvin.

Kh § 157

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 28.3.2012:

Asunto- ja maankäyttöohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.10.2009. Ohjelma yhdistää asunto- ja elinkeinopolitiikan, asuntotuotannon ja palveluverkot, maapolitiikan ja kaavoitusohjelman sekä investoinnit asettaen näille kokonaisuuksille operatiiviset painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosittain laaditun sitovan kaavoitusohjelman, operatiivisten painopisteiden ja toiminnallisten tavoitteiden avulla. Kaavoitusohjelma on pantu täytäntöön ympäristö- ja kaavoitusviraston ja Kiinteistöliikelaitoksen talousarviomittaristoissa.

Kokonaisuuden tasolla ohjelma on toteutunut varsin hyvin. Muutamat keskustan haasteelliset kaavahankkeet ovat vieneet arvioitua enemmän kaavoituksen resursseja. Yleiskaavoissa esitetyt pientaloaluevaraukset alkavat olla käytetty ja yleiskaavojen tarkistuksille on muodostumassa tarvetta.  Myös maakuntakaavassa Turulle osoitetut pientaloaluereservit alkavat olla käytetty. Lisäksi pirstaloitunut maanomistus hidastaa tonttituotantoa maankäyttösopimusprosessien vuoksi ja vaikeuttaa tonttien luovutusta yksityisen omistamalta maalta. Karkealla tasolla kaupunki tarvitsee vuodessa hallintaansa noin 180 ha uusia raakamaa-aluetta, jotta sen olisi vuosittain mahdollista toteuttaa asetetun tavoitteen mukaiset noin 90.000 k-m² pientalorakennusoikeutta.

Ohjelman täytäntöönpanon kattavuus poikkisektoriaalisesti kytkeytyy etenkin palveluverkkojen hallintaan muuttuvassa maankäytössä.  Palveluverkkoja tarkastellaan normaalisti ohjelman valmisteluvaiheessa. Sen sijaan sektoreiden välinen koordinointi ohjelman toteutuksen tasolla on ollut haastavaa. Kaupunginhallitus on 21.3.2011 tehnyt Maankäytön strategisen ohjausjärjestelmän uudistamista koskevan päätöksen joka pitää sisällään Asunto- ja maankäyttöohjelman rakenteellisen uudistamisen. Kehitystyö on käynnistetty 1/2012 Kaupunkikehitys –projektin nimellä ja kytkeytyy koko kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyöhön.

Kaupunginvaltuusto on 19.12.2011 § 229 tehnyt päätöksen Turku-sopimuksen mukaisten ohjelmien muutoksista. Asunto- ja maankäyttöohjelmaan on esitetty otettavaksi uusia seurantakohteita (mittareita) seuraavasti: raakamaan hankinta, yksityiselle maalle kaavoitettavien pientalotonttien määrä ja tonttien rakentuminen, myönnetyt rakennusluvat sekä asuntotuotannon ja elinkeinorakentamisen toteutuminen. Uudet seurantakohteet on asetettu ja niiden kautta tapahtuva seuranta on mahdollista vuoden 2012 raportoinnin yhteydessä.

Oheismateriaali 1Asunto- ja maankäyttöohjelman raportti vuodelta 2011

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää Turku-sopimusta toteuttavan Asunto- ja maankäyttöohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 150

Oheismateriaali 1Asunto- ja maankäyttöohjelman raportti vuodelta 2011

Kaupunginhallituksen ehdotus          

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Turku-sopimusta toteuttavan Asunto- ja maankäyttöohjelman vuodelta 2011 tiedoksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Rantasen Perhon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.