Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta15611.03.20081 At
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta18418.03.20084 At
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta35527.05.20082 At
Kaupunginhallitus32911.06.201212
Kaupunginvaltuusto15318.06.201242

2357-2004 (613, 021, 627)

Asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; (Pansio) 66-70-1 sekä katualue (os. Iilamontie) "Iilamontie" (18/2006) (Yj)

Tiivistelmä:

Asemakaavaehdotuksessa on Pansioon, entiselle asemakaavoittamattomalle kasarmialueelle, esitetty asuinrakennusten korttelialueelle rakennusalat 12 kaksikerroksiselle asuinrakennukselle. Alueella sijaitsee kuusi vanhaa puolustusvoimien käytössä ollutta asuinrakennusta, joista osa on peruskorjattu. Rakennusoikeus vaihtelee rakennusalakohtaisesti 285 ja 410 k-m2:n välillä. Kokonaisrakennusoikeus on noin 3600 k-m2. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 70.

Ympkaalk § 156

Asemakaavatoimisto/Päivi Siponen 20.2.2008/130-08:

Asemakaavatoimisto on laatinut 15.1.2007 päivätyn ja lausuntojen perusteella 15.2.2008 muutetun asemakaavaehdotuksen Pansion kaupunginosaan.

Ehdotuksessa alue on esitetty asuinrakennusten korttelialueeksi.

Alueen nykyisen maanomistajan YH-Länsi Oy:n aikomuksena on rakentaa entiselle kasarmialueelle rivitaloja. Osa nykyisistä rakennuksista peruskorjataan.

Nykytilanne

Alueella sijaitsee 6 armeijan vanhaa asuinrakennusta Iilamontien molemmin puolin metsäisessä rinnemaastossa. Osa rakennuksista on peruskorjattu ja osa huonossa kunnossa. Peruskorjattujen talojen asunnot ovat vuokralla. Suunnittelualueen itäpuolella on rivitaloja ja länsipuoli jää puolustusvoimien käyttöön.

Tavoitteet

Kaavan tavoitteena on tehostaa maankäyttöä lähellä keskustaa sijaitsevalla paikalla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti, tukeutuen olemassa oleviin verkostoihin. Kaavaehdotus pyrkii toteutumaan pienimuotoisena jatkumona jo olemassa oleville rivitaloille, säästäen ympäröivät maa-alueet turhilta teiden pilkkomisilta odottaen laajempaa kokonaissuunnitelmaa.

Suunnittelutilanne

Suunnittelualue on kaavoittamaton.Yleiskaavassa alue on varattu erityisalueeksi E (puolustusvoimien).

Turun kaupungin asuntotuotanto- ja maankäyttöohjelmassa vuosille 2006-2010 kohde on vuonna 2007 vahvistuvaksi esitetty asemakaava, jonka arvioitu AP-kerrosala on mitoitettu 3000 k-m²:iin.

Luonnonympäristö

Ruotsinsalmenpolun molemmin puolin sijaitsee jalopuumetsikköä, minkä takia Ruotsinsalmenpolkua ei haluttu lausuntokierrokselle menneessä ehdotuskartassa leventää, vaan 5 metrisen Ruotsinsalmenpolun kaavamääräys oli jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo sallittu.

Biota BD Oy:n v. 2004 laatiman luontoselvityksen mukaan Ruotsinsalmenpolun ojia ei voi kaivaa, tietä leventää tai muuten muokata jalopuumetsikön kohdalta.

Ympäristönsuojelutoimiston mukaan asia ei ole näin ehdoton, vaan suurin jalopuumetsikkö on kaava-alueen länsipuolella ja Ruotsinsalmenpolun eteläpuolella. Tämän ympäristönsuojelutoimiston ennakkolausunnon pohjalta alettiin asemakaavaprosessia viedä eteenpäin.

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2005, 2006 ja 2007 sekä lähettämällä osallisille tieto vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2006.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma-vaiheessa esitetyt mielipiteet

Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 6.11.2006.

Osallisille on lähetetty kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.11.2006. Vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2005 ja 2006.

Vireilletuloilmoituksen jälkeen hakijan liitteenä ollut maankäyttöluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimistossa sekä jälkimmäinen lisäksi internetissä kaupungin sivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma-vaiheessa on tullut kaksi kirjallista mielipidettä.

Pansio-Pernon aluetyöryhmä 2.12.2007:

Pansio-Pernon aluetyöryhmä suhtautuu rakennushankkeeseen myönteisesti. Aluetyöryhmä toivoo, että rakennushanke toteutetaan luontoarvoja säästäen ja että aluetyöryhmän mielipidettä kuullaan myös hankkeen eri vaiheiden aikana.

Asemakaavatoimisto:

Osa rakennuksista sijoittuu olemassa olevien purettavien rakennuksien tilalle, osa on sijoitettu maastoa myötäillen. Alustavaa suunnitelmaa on muokattu siten, että jalopuumetsikkö säästyy. Kaavassa on myös erikseen määräyksissä määritelty, että rakentaminen on sopeutettava alueen oleviin pinnanmuotoihin. Louhinta on sallittu vain välttämättömin osin rakennusten ja viemäröinnin kohdalla. Louhintaa tulee yleisesti pyrkiä välttämään. Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää tontilla mahdollisimman paljon.

Mikko Viitanen 22.1.2007, Suomen ja Turun seudun meriklusteri-tutkimuksen johtaja:

Alueen kaavoitus tulisi liittää Ahjokadun (44/2006) suunnitelmaan ja alue tulisi varata tiealueeksi ja suojavyöhykkeeksi, jolla turvataan Pansion sataman ja Pernon telakan kilpailukyky.

Ensimmäisenä vaihtoehtona tulisi tutkia Pansion sataman ja telakan yhdistämistä tiellä, joka kulkisi Pansiontieltä Ahjokadun asemakaava-alueen länsireunaa pitkin Metallikadun, Riilahdentien ja Ankkurikylänkadun kautta Telakkakadulle ja Pernon telakalle.

Asemakaavatoimisto:

Tämä yksittäinen Iilamontie-kaavahanke ei kykene vastaamaan esitettyyn tarpeeseen. Pansion sataman ja Pernon telakan kilpailukyvyn turvaaminen tulee tehdä yhteistyössä valtion ja Puolustusvoimien kanssa laajemmassa mittakaavassa.

Lausunnot

15.1.2007 päivätystä asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot: suunnittelu-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistoilta, Maakuntamuseolta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Kiinteistölaitokselta, Vesilaitokselta, Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, Tiehallinnolta, Turku Energialta, Pansio-Pernon aluetyöryhmältä, Senaatti-kiinteistöiltä ja Puolustusvoimilta.

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimisto sekä Turku Energia:

Ei huomautettavaa.

Lounais-Suomen ympäristökeskus:

Ympäristökeskus toteaa sähköpostiviestissään, ettei lausunnon antaminen ehdotuksesta ole tarpeen. Ehdotus huomioi ympäristökeskuksen käsityksen mukaan luontoselvityksen ja ympäristönsuojelutoimiston tarkentamat tiedot luonnonolosuhteista.

Yksittäisten puiden säilymiseen voitaneen kiinnittää huomiota rakennuslupavaiheessa, vaikka asemakaava ei niitä erikseen osoita.

Maakuntamuseo:

Iilamontien vanhoilla asuinrakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa osana Pansion laivastoaseman kokonaisuutta. Sen vuoksi on hyvä, että kaava mahdollistaa neljän vanhan asuinrakennuksen säilyttämisen. Uudisrakentamisen myötä Iilamontien länsipuolisesta alueesta tulee museon näkemyksen mukaan liian tiivis ja sen vuoksi alueen alkuperäinen, metsäinen kokonaisilme häviää. Asuinrakennusten lisäksi alueen tiiviyttä lisäävät jokaisen talon eteen rakennettavat autokatokset ja varastotilat, joiden koolle ei ole asetettu rajoituksia. Tämän vuoksi museo katsoo, että Iilamontien länsipuolen rakennusten lukumäärää tulee vähentää ja varastojen ja autokatosten rakennusoikeuksia tulee tarkastella uudestaan.

Asemakaavatoimisto:

Iilamontien länsipuolen rakennusten rakennusaloja on pienennetty ja varastojen rakennusoikeus tarkennettu.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos:

Alue sijaitsee kahden kemianteollisuuden tehtaan / varaston konsultointivyöhykkeen sisällä.

Asemakaavan koon ja luonteen vuoksi pelastuslaitos ei katso muutoksen lisäävän alueen henkilö- ja omaisuusriskiä.

Vesilaitos:

Asemakaavaehdotusalueen liittymispiste Turun vesilaitoksen verkostoihin sijaitsee Ruotsinsalmenkadulla.

Saaristomeren Meripuolustusalue:

Saaristomeren Meripuolustusalueen kannalta ajoyhteys puolustusvoimien alueelta Ruotsinsalmenpolkua pitkin Ruotsinsalmenkadun kautta Metallikadulle tulee säilyttää sellaisena, että Ruotsinsalmenpolulla oleva jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu voidaan helposti muuttaa ajoneuvolla ajettavaksi, jotta Puolustusvoimat voi valmiutta kohottaessa ottaa tie tarvittaessa ajoneuvoliikennekäyttöön.

Turun Varuskunnan maankäytön ja maisemanhoitosuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Päivittämiseen liittyen Pansion sotilasalue suunnitellaan rajattavan aidalla.

Asemakaavatoimisto:

Ruotsinsalmenpolku voidaan ottaa Puolustusvoimien käyttöön tarvittaessa.

Senaatti-kiinteistöt (suullisesti):

Ei huomautettavaa. Kaava-alueen laajentaminen Senaatti-kiinteistöjen omistamille maa-alueille ei ole tällä hetkellä ajankohtaista.

Suunnittelutoimisto (Ruotsinsalmenpolun leventäminen):

Suunnittelutoimisto katsoo, että Ruotsinsalmenpolun katualueen 5 metrin leveys nykyisten korttelien 67 ja 66 välissä, sekä asemakaavaehdotuksessa esitetyn uuden korttelin 70 osuudella ei ole riittävä. Katualueelle ei ajoradan lisäksi mahdu riittävän leveää lumitilaa.

Nykyisten korttelien 67 ja 66 välinen osuus Ruotsinsalmenpolkua on noin 100 metriä pitkä, jolta osuudelta lumia ei ole mahdollisuus aurata kadun viereen ilman, että ne ajautuisivat viereisille, jo rakennetuille AK- ja AKR-tonteille. Tällä osuudella nykyinen Ruotsinsalmenpolku on rakentunut osittain viereisen kerrostalokiinteistön tontille.

Uuden korttelin, noin 160 metrin osuudella, aurauslumi ajautuisi uudelle korttelille tai Ruotsinsalmenpolun eteläpuolella olevalle kaavoittamattomalle alueelle. Ruotsinsalmenpolun katualueen molemmin puolin olevat alueet ovat kaavoittamattomalla alueella valtion omistuksessa, korttelien 67 ja 70 välisellä puistovyöhykkeellä kaupungin omistuksessa ja muilta osin yksityisessä omistuksessa.

Edellä esitetyn perusteella suunnittelutoimisto katsoo, että Ruotsinsalmenpolun nykyistä ja uutta katualuetta tulee leventää Ruotsinsalmenkadulta saakka tai korttelille 70 tulee suunnitella uusi katuyhteys Metallikadun ja Ahjokadun risteyksestä. Uusi katuyhteys palvelisi aikanaan myös korttelin 70 ja Metallikadun välisen, nykyisin kaavoittamattoman alueen tulevaa käyttöä.

Asemakaavatoimisto (Ruotsinsalmenpolun leventäminen):

Asemakaava-, ympäristönsuojelu- ja suunnittelutoimistojen edustajat pitivät kaava-alueella katselmuksen 13.4.2007 ja tulivat yksimielisesti siihen tulokseen, että nykyisen Ruotsinsalmenpolun leventäminen 8 m katualueeksi onnistuu kortteleihin 66 ja 67 saakka. Katusuunnitelmaa varten mitattiin myös reunimmaiset tärkeimmät jalopuut paikoilleen ja ne tullaan säilyttämään katua rakennettaessa.

Ruotsinsalmenpolku on nykyisessä kaavassa korttelien 66 ja 67 välissä (asemakaava 49/1991, vahvistunut 21.9.1993) kaavamerkinnällä pp/t, eli kevyen liikenteen väylä, jolla tontille ajo sallittu.

Ruotsinsalmenpolun leventämistä korttelien 66 ja 67 välissä tutkittiin hartaasti ja keskustellen molempien taloyhtiöiden edustajien kanssa.

Katualueen leventäminen on vaikeaa tonttien omistajien ja asukkaiden vastustusten vuoksi, sekä teknisistä syistä (mm. rinteessä olevan korttelin 67 tontin 2 alimman rivitalon päädystä menevät lämpö- ja vesijohtoputkistot rakennukseen sisään).

Ruotsinsalmenpolku on jo nyt rakentunut korttelin 66 tontin 1 (As Oy Ruotsinsalmenkatu 8) puolelle lähimmillään olemassa olevaa kerrostaloa n. 2,3 metrin päähän. Jos Ruotsinsalmenpolkua levennettäisiin vaadittuun 8 metriin, katualue ulottuisi n. 1 metrin päähän ko. kerrostalon nurkkaa.

Ruotsinsalmenpolun leventäminen ylärinteen puolelle korttelin 67 tontin 2 (TVT Asunnot Oy Pansio 2) puolelle taas aiheuttaisi vaikeita tukimuuriratkaisuja, ja tulisi liian lähelle rivitalon terasseja.

Ruotsinsalmenkatu 8 Asunto Oy 20.6.2007:

Asukkaat eivät hyväksy kaavasuunnitelman mukaista tien leventämistä Ruotsinsalmenkadulla.

Adressissa asukkaat kirjoittavat myös alueen levottomuuden ja liikenteen lisääntyneen korttelin 67 rakentumisen myötä. As Oy Ruotsinsalmenkatu 8 talot on rakennettu 1950-luvulla savipellolle puupaalujen varaan, ja taloihin syntyi korttelin 67 rivitalojen rakentamisen aikana vaurioita, mm. toisen talon saunan pesutuvan lattia putosi. Keskusteluissa on tullut esiin myös työaikaisen liikenteen aiheuttama tärinän riski puupaaluille.

Suurimpana vaarana asukkaat kokevat lisääntyvän liikenteen aiheuttaman vaaran taloyhtiössä asuvien pienten lasten turvalliselle liikkumiselle.

TVT Asunnot Pansio 2/ isännöitsijä Heikki Talvitie 17.12.2007:

Ruotsinsalmenpolun leventäminen ei ole suotavaa.

Katsomme, että ajoyhteys ko. tontille sopisi paremmin Reijala 488:1:47 kautta Metallikadulle.

Ruotsinsalmenpolku 2 ja 4:ssa on runsaasti leikki-ikäisiä lapsia, joten liikenteen lisääminen ko. yhtiöiden kohdalla ei ole suotavaa. Lisäksi kohdassa sijaitsevat Ruotsinsalmenpolku 4:ään menevät lämpö- ja vesijohtoputkistot.

Ehdotettu uusi katuyhteys Metallikadulta Ruotsinsalmenpolulle (Ahjokadun risteyksestä):

Suunnittelutoimiston ja naapureiden ehdottama uusi katuyhteys Ruotsinsalmenpolun ja Metallikadun välillä olisi kallis investointi pelkästään Iilamontien uutta asuinaluetta varten, ja ilman koko alueen kaavoitusta tulisi todennäköisesti myös väärään paikkaan.

Jotta jalopuumetsikkö Ruotsinsalmentien eteläpuolella säilyisi, uusi katuyhteys pitäisi tuoda jo puistoksi asemakaavoitetun Keihässalmen puiston kautta Ruotsinsalmenpolulle.

Asemakaavatoimiston kanta on, että uusi katuyhteys vaatisi laajempaa maankäytön suunnittelua ja kaava-alueen laajentamista, mikä tämän hetkisten maanomistusolosuhteiden vuoksi on vaikeaa.

Katuyhteyden paikka pellon poikki tullaan tutkimaan uudelleen Metallikadun ja Ruotsinsalmenpolun välisen alueen kaavoituksen yhteydessä.

Asunto- ja maankäyttöohjelmaluonnoksessa 2008-2017 ko. alue on merkitty vuonna 2013 valtuuston hyväksymäksi kaavaksi.

Kaavahankkeen alkuvaiheessa tutkittiin myös viereisen korttelin 66 kerrostalotontin 2 muuttamista pientalotontiksi, sekä kaupungin Reijala-kiinteistön 488:1:47 ja Senaatti-kiinteistöjen maa-alueen ottamista mukaan kaava-alueeseen, mutta kummastakin luovuttiin tällä hetkellä ei ajankohtaisina hankkeina.

Asemakaavatoimisto päätyi nyt lausuntojen jälkeen muutetussa kaavaehdotuksessa esittämään Ruotsinsalmenpolun leventämistä vain Iilamontie-ajoyhteydestä kortteleiden 66 ja 67 rajalle saakka.

Korttelien 66 ja 67 väliin jää nykyinen, paikoin vain noin 4,3 metriä leveä nykyinen Ruotsinsalmenpolku nykyiselle paikalleen.

Rakennustyöaikainen rekkaliikenne pyritään hoitamaan toista kautta, Puolustusvoimien maiden kautta.

Uusia asuntoja Iilamontielle tulisi n. 25 (nykyiset asunnot 8 kpl), asukkaita noin 73 ja autoja n. 50.

Tämä kaavaehdotus pyrkii toteutumaan pienimuotoisena jatkumona jo olemassa oleville rivitalo-alueille, säästäen ympäröivät maa-alueet turhilta teiden pilkkomisilta odottamaan laajempaa kokonaissuunnitelmaa.

Kiinteistölaitos:

Tällä hetkellä Ruotsinsalmenpolku on noin 5 metriä leveä, mikäli ajoyhteyttä ei luonnonarvojen vuoksi voida leventää, on käytännössä mahdotonta ohjata lähes 20 pientaloasunnon päivittäinen liikenne ko. väylälle. Vähimmäiskadunleveys tonttikadulle on 8 metriä.

Koska Ruotsinsalmenpolun kautta ei pystytä järjestämään kortteliin Pansio-70 liikennetarvetta vastaavaa katuyhteyttä, esittää Kiinteistölaitos, että alueen asemakaavoituksesta luovutaan tässä vaiheessa kokonaan.

Alueen kaavoittaminen asumiselle edellyttää maankäytön kokonaistarkastelua Metallikadun ja Ankkurikylänkadun välisellä asemakaavoittamattomalla metsäalueella.

Mikäli asemakaavoitusta päätetään Kiinteistölaitoksen lausunnosta huolimatta jatkaa, tulee maanomistajan ja kaupungin välillä laatia maankäyttösopimus, jolla maanomistaja sitoutuu osallistumaan asemakaavan seurauksena tuleviin yhdyskuntarakennekustannuksiin. Kiinteistölaitos tulee tekemään kiinteistölautakunnalle erillisen esityksen tarvittavasta maankäyttösopimuksesta.

Asemakaavatoimisto:

Katso yllä oleva suunnittelutoimiston lausuntoon annettu vastaus (Ruotsinsalmenpolun leventäminen).

Muut muutokset

Lausuntokierroksen jälkeen kaava-alueeseen otettiin mukaan nimenmuutoksen takia Pernontien ja Ruotsinsalmenkadun välinen Ruotsinsalmenpolku. Kansalaisaloitteesta muutettiin sen osan nimeksi Pursimies Ketosen polku - Båtsman Ketonens stig.

Ehdotus

Asemakaava-alueen pinta-ala on 2,2 ha, josta asuinrakennusten korttelialuetta 1,8258 ha ja katualueita 0,3859 ha.

Kaava-alueelle on asuinrakentamiseen rakennusoikeutta osoitettu 3650 k-m2.

Kaava-alueen tulevaksi asukasmääräksi arvioidaan n. 73 asukasta. Uusia asuntoja tulisi noin 25. Olemassa olevia on 8, eli yhteensä alueella tulisi olemaan n. 33 asuntoa ja noin 50 autoa.

Asuinrakennusten alat on pyritty sijoittamaan maastoa myötäillen tai purettavien rakennusten tilalle.

Jalopuumetsikkö on merkitty s-1 -merkinnällä; alueen osa, jolla saattaa sijaita luonnonsuojelulain 29 § mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi. Aluetta ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma-vaiheen aikana jätetyt mielipiteet kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kokouksessa sihteerillä.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Oheismateriaali 1Ruotsinsalmenkadun Asunto Oy:n mielipide 8.6.2007

Oheismateriaali 2TVT Asunnot Oy Pansio 2:n mielipide 17.12.2007

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 15.1.2007 päivätty ja 15.2.2008 muutettu (lausunnot) Pansion kaupunginosan korttelin 70, Ruotsinsalmenpolun (osan) ja Pursimies Ketosen polun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymisen edellytyksenä vaaditaan maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos Pansio-70-1.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n ja 82 §:n perusteella periä asemakaavanmuutoksen hakijalta Varsinais-Suomen YH Länsi Oy:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä sekä tonttijaon laatimisesta aiheutuneina kustannuksina:

 

-asemakaavakarttojen laatimiskuluja3 280 euroa
-kuulutuskuluja 117 euroa
-tonttijaon laatimiskuluja 530 euroa
   
 yhteensä3 927 euroa

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösAsia pantiin pöydälle Leivon ehdotuksesta yksimielisesti.

Ympkaalk § 184

Pöydältä 11.2.2008 § 156.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ympkaalk § 355

Asemakaavatoimisto/Päivi Siponen 14.5.2008/288-08:

Asemakaavatoimiston 15.1.2007 päivätty ja lausuntojen perusteella 15.2.2008 muutettu asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus Pansion kaupunginosaan on ollut nähtävillä 7.4. - 6.5.2008, jona aikana siitä on jätetty seuraava muistutus.

Laivaston Veteraanit, perinnevastaava Juhani Pulkkinen:

Juhani Pulkkinen teki 14.2.2006 nimistötoimikunnalle kansalaisaloitteen, jossa hän esitti Ketosentien palauttamista Iilamontien kaava-alueen katujen nimistöön.

Iilamontien kaavassa päätettiin muuttaa Ruotsinsalmenpuistossa oleva osa Ruotsinsalmenpolkua Pursimies Ketosen poluksi. Laivaston Veteraanit pitivät tätä muutosta erittäin hyvänä.

Vanha tien nimi Iilamontie jäi kaavaehdotukseen korttelin sisälle ajoyhteyden nimeksi.

23.4.2008 Laivaston Veteraanit jättivät muistutuksen nähtävillä olevasta Iilamontien kaavaehdotuksesta, jossa he esittivät, että ajoyhteys Iilamontien nimi muutettaisiin Sotilasmestari Iilamon tieksi.

Muutos olisi johdonmukainen Pursimies Ketosen polun kanssa.

Asemakaavatoimisto:

Asemakaavatoimiston kanta on, että muistutuksen johdosta ajoyhteys Iilamontien nimi muutetaan ajoyhteys Sotilasmestari Iilamon tieksi.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Oheismateriaali 1Laivaston Veteraanit, perinnevastaava Juhani Pulkkisen muistutus 23.4.2008

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Laivaston Veteraanien muistutuksen johdosta asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotusta (Pansio) 66, kortteli 70, tontti 1 sekä katualue muutetaan siten, että ajoyhteys Iilamontie muutetaan Sotilasmestari Iilamon tieksi.

Lisäksi ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 15.1.2007 päivätty, 15.2.2008 muutettu (lausunnot) sekä 15.5.2008 muutettu (muistutus) Pansion kaupunginosan korttelin 70, Ruotsinsalmenpolun (osan) ja Pursimies Ketosen polun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymisen edellytyksenä vaaditaan maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos Pansio-70-1.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n ja 82 §:n perusteella periä asemakaavanmuutoksen hakijalta Varsinais-Suomen YH Länsi Oy:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä sekä tonttijaon laatimisesta aiheutuneina kustannuksina

- asemakaavakarttojen laatimiskuluja 3 280 euroa

- kuulutuskuluja 117 euroa

- tonttijaon laatimiskuluja 530 euroa

yhteensä 3 927 euroa

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 329

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto:

Iilamontien asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.4. - 6.5.2008. Muistutuksen johdosta kaavaan on tehty katualueen nimimuutos. Asemakaavan hyväksymispäätös on odottanut maankäyttösopimusta, jonka kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 29.2.2012. Maankäyttösopimusneuvottelujen yhteydessä asemakaavaa tarkennettiin vastaamaan päivitettyjä suunnitelmia siten, että Sotilasmestari Iilamon tien päässä olevan rakennuksen rakennusalaa pienennettiin 410 km2:stä 300 km2:iin ja saunarakennuksen kerrosalaa korotettiin 40 km2:stä 60 km2:iin. Maankäyttösopimus allekirjoitettiin 22.5.2012.

Liite 1Selostus "Iilamontie"

Liite 2Kartta "Iilamontie"

Liite 3Tilastolomake "Iilamontie"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 15.1.2007 päivätyn ja 15.2.2008 (lausunnot), 15.5.2008 (muistutus) ja 5.4.2012 (maankäyttösopimusneuvottelut) muutetun Pansion kaupunginosan korttelin 70, Ruotsinsalmenpolun (osan) ja Pursimies Ketosen polun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen. Samassa yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos (Pansio) 66-70-1.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 153

Liite 1Selostus "Iilamontie"

Liite 2Kartta "Iilamontie"

Liite 3Tilastolomake "Iilamontie"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 15.1.2007 päivätyn ja 15.2.2008 (lausunnot), 15.5.2008 (muistutus) ja 5.4.2012 (maankäyttösopimusneuvottelut) muutetun Pansion kaupunginosan korttelin 70, Ruotsinsalmenpolun (osan) ja Pursimies Ketosen polun asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen. Samassa yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos (Pansio) 66-70-1.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKruunuasunnot Oy
tiedLaivaston Veteraanit
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
aoYH Länsi Oy
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Ympkaalk § 184
Liite 1:Selostus (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"
Liite 2:Tilastolomake (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"
Liite 3:Kartta (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"

Ympkaalk § 355
Liite 1:Selostus (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"
Liite 2:Tilastolomake (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"
Liite 3:Kartta (Pansio) 66-70-1 "Iilamontie"

Kh § 329
Liite 1:Selostus "Iilamontie"
Liite 2:Kartta "Iilamontie"
Liite 3:Tilastolomake "iilamontie"

Kv § 153
Liite 1:Selostus "Iilamontie"
Liite 2:Kartta "Iilamontie"
Liite 3:Tilastolomake "iilamontie"