Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15602.04.201213
Kaupunginvaltuusto15118.06.201240

5318-2009 (015, 230, 065)

Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)

Tiivistelmä:

Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen on kokonaisuutena edennyt hyvin ja tavoitteet ovat pääosin toteutumassa asetetun aikataulun mukaisesti. Turun asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vuodesta 1990 vuoteen 2010 noin 16 prosenttia ja kokonaispäästöt noin seitsemän prosenttia. Ilmastonmuutoksen eteneminen ja luonnonvarakysymysten aktualisoituminen tuottavat jatkuvasti aiempaa suurempia haasteita, jotka toisaalta merkitsevät myös mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi liiketoimintaa. Uutta ohjelmakautta valmisteltaessa tulisi huomioida oheisessa ohjelmaraportissa esitetyt kehittämiskohteet.

Kh § 156

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 28.3.2012:

Ilmasto- ja ympäristöohjelman (Kv 26.10.2009 § 239) toimeenpanossa on noudatettu kaupunginhallituksen 2.11.2009 hyväksymää toimeenpanosuunnitelma, joka määrittelee toimeenpanon vastuut ja resurssit. Ohjelman toteuttamisesta on huolehtinut kaupunginjohtajan asettama ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaava työryhmä. Raportointi on valmisteltu työryhmässä ja seurantatiedot on kerätty kustakin tavoitteesta ja toimenpiteestä vastaavilta työryhmän jäseniltä.  Raportin seurantatiedot ovat koonneet työryhmän sihteerit Johanna Korpikoski ja Miika Meretoja. Yhteenvedon on laatinut työryhmän puheenjohtaja Risto Veivo.

Ohjelman toimeenpanoa arvioitaessa on oleellista huomioida, että se sisältää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on määritelty yhden tai useamman hallintokunnan tehtäväksi ja toisaalta toimenpiteitä, joiden toimeenpano koskee koko kaupunkiorganisaatiota tai laajaa osaa siitä. Osa toimenpiteistä toteutetaan myös seudullisessa tai muussa ulkoisessa yhteistyössä. Toimeenpanossa on sovellettu ohjenuorana kaupunginhallituksen hyväksymään toimeenpanosuunnitelmaan sisältyviä periaatteita.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen on kokonaisuutena edennyt hyvin ja tavoitteet ovat pääosin toteutumassa ohjelmassa asetetun aikataulun mukaisesti. Oman organisaation ohjaaminen toimimaan ympäristön kannalta kestävästi vaatisi kuitenkin edelleen lisää huomiota ja panostusta (esimerkiksi hankinnoissa kehitys on hieman taantunut). Seudulliset ratkaisut energian, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen osalta vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan merkittävästi ja niitä on ohjattava kestävään suuntaan.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja luonnonvarakysymysten aktualisoituminen aiheuttavat jatkuvasti aiempaa suurempia haasteita, jotka toisaalta merkitsevät myös mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi liiketoimintaa. Kuluvan ohjelmakauden aikana ei ole enää tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia Ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteisiin ja mittareihin. Sen sijaan uutta ohjelmakautta valmisteltaessa tulisi huomioida oheisessa ohjelmaraportissa esitetyt kehittämiskohteet. Kaupungin tulisi asettaa tarkkoja päästövähennystavoitteita myös vuodesta 2020 eteenpäin sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa entistä voimallisemmin kehittää Turun seudun kykyä vastata ilmastonmuutokseen ja ympäristöhaasteisiin.

Oheismateriaali 1Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportti vuodelta 2011

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää Turku-sopimusta toteuttavan Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 151

Oheismateriaali 1Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportti vuodelta 2011

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Turku-sopimusta toteuttavan Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Perhon Rantasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.