Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta 2009-20128031.05.20123
Kaupunginhallitus32111.06.20124
Kaupunginvaltuusto11718.06.20126

3576-2012 (045)

Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2011 arvioinnista (Kj)

Tiivistelmä: -

Tlk2009- § 80

Kuntalain 65 §:ssä määrätään mm., että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

 

Lisäksi tarkastuslautakunnalla on oikeus harkitsemassaan laajuudessa tarkastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta.

 

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.3.2012 pyytää kaupunginjohtajalta 10.4.2012 mennessä vuoden 2011 arvioinnin ja tarkastuksen valmistelua varten selvityksen tilinpäätöksen 2011 ja sen toimintakertomuksen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan selonteoista ja niiden valmistelusta sekä aineiston, joka on ollut näiden selontekojen laadinnan pohjana. Kaupunginjohtaja on antanut selvityksen 21.5.2012.

 

Oheismateriaali 1               Raporttiluonnos 28.5.2012: Vuoden 2011 arviointi

EI JULKISUUTEEN, JulkL 24 § 15)

(jaetaan esityslistapostituksen yhteydessä paperisena, erillisenä niteenä tarkastuslautakunnalle)

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä raportin vuoden 2011 arvioinnista ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

PäätösTarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa pöydälle 31.5.2012 päivitetty raportti vuoden 2011 arvioinnista.

Oheismateriaali 2Raporttiluonnos 31.5.2012: Vuoden 2011 arviointi

EI JULKISUUTEEN, JulkL 24 § 15)

(kokouksessa pöydälle jaettu versio)

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä raportin vuoden 2011arvioinnista muutoksin ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Liite 1Hyväksytty raportti vuoden 2011 arvioinnista

Tarkastuslautakunta totesi seuraavat esteellisyydet, minkä osalta henkilöt eivät ole osallistuneet asian käsittelyyn:

Jäsen Lindholm varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ja Turun Tekstiilihuolto Oy:n osalta, jäsen Saarinen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ja Varsinais-Suomen liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen osalta sekä kaupunginreviisori Koivuluhta rakennuslautakunnan osalta.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kh § 321

Oheismateriaali 1Hyväksytty raportti vuoden 2011 arvioinnista (EI JULKISUUTEEN, JulkL 24 § 15)

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä raportin vuoden 2011 arvioinnista tiedokseen ja

- lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

 

 

Kv § 117

Oheismateriaali 1Hyväksytty raportti vuoden 2011 arvioinnista

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä raportin vuoden 2011 arvioinnista tiedokseen ja

- lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunginhallitus
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012


Liitteet:

Tlk2009- § 80
Liite 1:Hyväksytty raportti vuoden 2011 arvioinnista