Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15102.04.20128
Kaupunginvaltuusto9904.06.20129

6681-2009 (041)

Yhteenveto Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien raportoinnista vuodelta 2011 (Kj)

Tiivistelmä:

Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien toteutus raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätösaikataulussa. Yhteenvetona ohjelmien seurantaraportoinnista 2011 voi-daan todeta, että ohjelmien toimeenpanoa tulee edelleen tehostaa määrämuotoista-malla seurannan toteutusta ja kytkemällä seuranta hallitummin toiminnan ja talouden vuosijohtamisen aikatauluun.

Kh § 151

Strategiajohtaja Antti Kirkkola 28.3.2012:

Ohjelmat muodostavat strategisen kehittämisen kokonaisuuden

Turun kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus valtuustokaudella 2009–2012 perustuu valtuustoryhmien väliseen sopimukseen (Kv 16.2.2009 § 55). Turku-sopimus on ryhmien välisen sopimuksen toimeenpanokokonaisuus. Se sisältää kahdeksan kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä toimeenpano-ohjelmaa. Lähtökohtana on kestävästi kehittyvä ja tasapainoinen Turku. Ohjelmien seuranta toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä, ja niihin on mahdollista tehdä muutoksia talousarvioaikataulussa.

Turku-sopimus ja sen ohjelmat jakautuvat kolmeen strategiseen teemaan: vetovoimaisuus ja kilpailukyky, asukkaiden hyvinvointi sekä resurssien tasapainoinen ohjaus. Kaksi ensimmäistä teemaa kytkeytyvät kaupungin palvelutuotantoon ja kolmas käsittelee palvelutuotannon resursointia ja ohjausta.

Ohjelmarakenne ja raportointivastuut

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky -teemaan sisältyvät ohjelmat ja vastuutahot ovat

- Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013 (Kv 5.10.2009 § 219), jonka vastuutahona on apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

- Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013 (Kv 26.10.2009 § 239), jonka vastuutahona on apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

- Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009–2013 (Kv 26.10.2009 § 238), jonka vastuutahoina ovat apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto ja vs. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen.

Asukkaiden hyvinvointi -teeman ohjelma on Asukkaiden hyvinvointiohjelma (Kv 28.9.2009 § 206), ja sen vastuutahona on apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä.

Resurssien tasapainoiseen ohjaukseen sisältyvät ohjelmat ja vastuutahot ovat

- Henkilöstöohjelma 2010–2013 (Kv 25.1.2010 § 17), jonka vastuutaho on henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen

- Talousohjelma 2010–2012 (Kv 22.6.2009 § 172), jonka vastuutaho on strategiajohtaja Antti Kirkkola

- Omistajapolitiikka 2009–2013 (Kv 5.10.2009 § 220), jonka vastuutaho on johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen

- Tilaohjelma 2011–2013 (Kv 7.3.2011 § 60), jonka vastuutaho on tilajohtaja Mikko Lehtinen.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpanosta ja seurannasta huolehtii kaupunginjohtajan asettama hallintokuntien ja liikelaitosten edustajista koostuva työryhmä. Vuoden 2011 aikana perustettiin (Kh 6.6.2011) elinkeino- ja omistajaohjauksen johtoryhmä, jolle kuuluu osaamis-yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman toimeenpano ja seuranta. Asukkaiden hyvinvointiohjelman toimeenpanoa seuraa poikkihallinnollinen Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä, joka perustettiin 22.9.2011.

Edellisen kerran kaupunginvaltuusto hyväksyi toimeenpano-ohjelmien seurantaraportit (2010) vuoden 2011 kesäkuussa. Muutokset ohjelmiin hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2011 yhtenä esityksen (Kv19.12.2011 § 229) . Raportti henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisesta 2010 hyväksyttiin kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa 22.3.2011 § 55.

Ohjelmien vuosiraporttien rakenne

Ohjelmien vuosiraportointia varten on laadittu yhteinen malli, joka on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä vuonna 2011. Sen avulla toimeenpano-ohjelmien toteutumista arvioidaan viidestä näkökulmasta:

1.   Ohjelman jalkauttamisen periaatteet; miten tavoitteet muuttuvat toiminnaksi

2.   Toimintaympäristön muutos; ovatko ohjelman taustaoletukset edelleen paikkansapitäviä ja miten kaupunginvaltuuston (19.12.2011 §229) hyväksymät muutokset on huomioitu

3.   Tavoitteiden ja mittareiden toteutumat täydennettynä kommenteilla, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu

4.   Kokonaisarvio ohjelman edistymisestä sisältäen myös arvion ohjelman jalkautuksen kattavuudesta kaupunkitasolla

5.   Muutosehdotukset ohjelman periaatteisiin, tavoitteisiin ja mittareihin sekä kehittämistoimenpiteisiin sekä ohjelman tarkistamisen vaikutus talousarvioon 2013.

Edellä kuvatulla tavalla ja aikataululla raportoidaan vuoden 2011 toteutumasta asunto- ja maankäyttöohjelma, asukkaiden hyvinvointiohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, ilmasto- ja ympäristöohjelma, sekä tila- ja talousohjelmat. Turun kaupungin henkilöstöraportti – henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen 2011 on raportoitu kaupunginhallituksen hallintojaostolle 19.3.2012. Henkilöstöohjelma käsitellään vielä kaupungin yhteistyöryhmässä, jonka jälkeen se viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto käsittelee ohjelmien raportoinnin tilinpäätöskokouksessa 18.6.2012. Omistajapolitiikan päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.2.2012, jonka yhteydessä raportoitiin ohjelman toteutumisesta vuoden 2011 osalta.

Ohjelmien päivityksessä huomioonotettavaa

Nykyiset ohjelmat ovat talousohjelmaa lukuun ottamatta voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Lähtökohtaisesti ohjelmat ovat voimassa koko ohjelmakauden, mutta perustellusta syystä niihin voidaan esittää muutoksia. Ohjelmien päivittäminen tapahtuu kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Päivittäminen tapahtuu vuosiraportoinnin sekä vuoden aikana tapahtuvan toimintaympäristön kehityksen perusteella.

Talousohjelma on päätetty (Kv 19.12.2011) sulauttaa näkökulmana muihin ohjelmiin seuraavalla ohjelmakaudella. Lisäksi Turun maankäytön strategisen ohjausjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi tammikuussa 2012, jonka yhteydessä asunto- ja maankäyttöohjelma uudistetaan ja strategista ohjausta vahvistava toimintamalli luodaan vuoden 2012 aikana ja sen toimeenpano alkaa syksyllä.

Arvio ohjelmakokonaisuudesta prosessin näkökulmasta

Kuluvan valtuustokauden vetovoimaisuuteen, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin liittyvät neljä ohjelmaa (AMO, IYO, HV, OYE) ovat olleet pitkäkestoisia ja strategisia, kun taas resurssien ohjaukseen ja käyttöön liittyvät ohjelmat ovat olleet luonteeltaan konkreettisia toimenpideohjelmia, ja edellyttäneet valtuustokautta nopeampaa päivitystä ja reagointia. Kaikissa on kuitenkin ollut johtavana periaatteena poikkihallinnollisuus ja matriisimaisuus eikä vain yhden sektorin/hallintokunnan toiminnan kehittäminen.

Haasteena on ollut, että kaikille ohjelmille ei ole nimetty pysyvää seuranta- tai ohjausryhmää, joka on vaikeuttanut ohjelmakokonaisuuden arviointia, raportointia ja systemaattista seurantaa. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraavalla valtuusto- ja ohjelmakaudella. Lisäksi raportoinnin aikataulu asettaa haasteita, koska seurantatietojen keruu tilinpäätösaikataulussa ei onnistu tällä hetkellä kaikilta osin johtuen mittaritietojen päivittymisen aikatauluista, jolloin tietojen analysointi ja poikkihallinnollinen käsittely ovat jääneet puutteelliseksi.  

Kokonaisarviona voidaan todeta, että ohjelmien toimeenpanoa tulisi nykyisestään tehostaa määrämuotoistamalla ohjelmien seurantaa. Säännöllinen seurantatyö on kytkettävä tiiviimmin kaupungin vuosijohtamisen aikatauluun, jonka valmistelu aloitettiin vuonna 2011. Ohjelmat ovat tärkeitä ohjaus- ja kehittämistyön välineitä ja niiden täysipainoinen hyödyntäminen konsernin johtamisessa edellyttää täsmällistä ja määrämuotoista toiminnan ja talouden vuosijohtamisen prosessia.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä yhteenvedon Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien seurannasta ja raportoinnista tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 99

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä yhteenvedon Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien seurannasta ja raportoinnista tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.