Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15302.04.201210
Kaupunginvaltuusto10204.06.201212

6681-2009 (041)

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaikkien Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien toteutus vuodelta 2011 raportoidaan erikseen tilinpäätösaikataulussa. Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman raportoinnin vastuuhenkilöt toteavat ohjelman tavoitteiden toteutuneen seurantatietojen perusteella hyvin.

Kh § 153

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 28.3.2012:

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2009 § 172 hyväksynyt osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman (OYE-ohjelma). Edellinen vuosiraportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.6.2011 ja ohjelman päivitykset 19.12.2011. Käsillä oleva ohjelman raportointi vuodesta 2011 on valmisteltu siten, että toimenpiteistä vastaavat tahot ovat toimittaneet selvityksen tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä toimenpiteistä keskushallinnon strategian ja viestinnän vastuualueelle, jossa ohjelmaraportti on koottu.

Vuonna 2011 osaamissektorin toimintaa ohjanneet tärkeimmät ohjelmat olivat talousohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma (OYE) sekä hyvinvointiohjelmat. Rakenteelliset muutokset toteutettiin talousohjelman mukaisesti. Varhaiskasvatus ja perusopetuspalveluja kehitettiin lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman pohjalta. II asteen koulutusta, ammattikorkeakoulua ja osaamisen kehittämistä ohjasi OYE-ohjelma, joka sisältää lisäksi kaupunginjohtajan vastuulla olevan elinkeinopolitiikan. Näiden ohjelmien tavoitteet sisällytettiin vuonna 2011 valmistuneeseen kasvatus- ja opetustoimen sopimusohjaukseen sekä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän tehtäviin. Lisäksi ohjelmien tavoitteet sisällytettiin konserniohjauksen piirissä olevien Turun aikuiskoulutuskeskuksen ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminnan ja talouden seurantaan. Matkailua seurataan osana kaupunginhallituksen toimintaa.      

Sektorin vastuulla olevat OYE-ohjelman tavoitteet toteutuivat vuonna 2011 ohjelman mukaisesti. Ohjelmaa koskevista toimintaympäristön muutoksista huomion arvoisia olivat 1) elinkeinoelämän jatkunut rakennemuutos, johon reagoitiin nostamalla koulutusmääriä, suuntaamalla koulutusta uudelleen sekä jatkamalla meri- ja metalliteollisuuden osaamista uudistavia hankkeita, 2) kasvatus- ja opetustoimen yhdistyminen, joka mahdollisti usean ohjelmakohdan toimenpiteen aloittamisen, 3) maan uuden hallitusohjelman toteutus, mikä käynnisti mm. useita rakenteellisia muutoksia, sekä 4) kulttuuripääkaupunkivuoden toteutus, jolla oli merkittävä rooli erityisesti matkailun toiminnassa.

Sektorin toiminnan johtamisen näkökulmasta OYE-ohjelma toteutui vuonna 2011 ilman raportoitavia poikkeamia.

Vs. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen:

Turun seudun vahvuudet ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus (teknologiateollisuus ml. meriteollisuus, lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden, elintarvikkeiden valmistus), kaupan ja palveluiden keskittymät sekä koulutetun työvoiman hyvä saatavuus. Myös logististen palveluiden saatavuus ja monipuolisuus on alueella hyvä. Haasteena on teollisten toimialojen rakennemuutoksen hallinta.

Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutukset olivat positiivinen piristysruiske erilaisten kulttuuripalveluiden ja yleisemminkin palveluiden kysynnälle. Telakan työllisyystilanne kohentui erityislastialuksen ja matkustaja-aluksen rakentamisen käynnistyessä syksyn aikana.

Ohjelman toteutuminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. On kyetty myös reagoimaan voimakkaasti uusiin haasteisiin liittyen esim. meri- ja metalliteollisuuden sekä ICT-toimialan rakennemuutokseen.  Uusien yritysten synty alueella kuvaa hyvin sitä, kuinka Turun vahvuus pohjautuu yritteliäisyyteen.

Oheismateriaali 1Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman raportti vuodelta 2011

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää Turku-sopimusta toteuttavan Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 102

Oheismateriaali 1Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman raportti vuodelta 2011

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Turku-sopimusta toteuttavan Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.