Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26115.05.20123
Kaupunginvaltuusto8021.05.20126

4333-2012 (016, 041)

Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste (Kj)

Tiivistelmä:

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 5,1 milj. euroa. Käyttötalouden nettomenot ylittyvät yhteensä 22,2 milj. euroa. Tytär- ja osakkuusyhtiöille myönnetään antolainoja runsaat 72,0 milj. euroa. Lainakanta kasvaa 60 milj. euroa. Rahavarat vähenevät 54,1 milj. euroa.

Kh § 261

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 11.5.2012:

Turun kaupungin lainakanta kasvaa ennusteen mukaan 60,0 milj. euroa vuoden 2012 aikana. Käyttömenojen kasvu tulee heikentämään rahoitusasemaa. Tulorahoitus jää 15,1 milj.euroa budjetoitua pienemmäksi. Investointeja toteutetaan 121,1 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien nettokassavirta on 51,6 milj. euroa negatiivinen. Uusia korollisia lainoja otetaan 125 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 65 milj. eurolla. Antolainoja myönnetään vuoden aikana yhteensä 72,7 milj. euroa. Rahoitustapahtumat katetaan kassavaroja vähentämällä. Ensimmäinen talousennuste vähentää rahavaroja (ml. lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos) 54,1 milj. euroa.

Toteutumisennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 5,1 milj. euroa, kun talousarviossa tavoitteeksi asetettiin 1,0 milj. euron ylijäämä.

Ensimmäisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden toimintamenot ylittyvät talousarvioon nähden 28,2 milj. eurolla, toimintatuotot 6,0 milj. eurolla ja valmistus omaan käyttöön alittuu 0,2 milj. eurolla. Nettomenojen ylitykseksi jää 22,4 milj. euroa. Suurimmat talousarviopoikkeamat aiheutuvat peruspalvelulautakunnan sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan, lukio- ja ammattiopetuslautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen poikkeamista.

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksiin varattu määräraha ylittyy 0,127 milj. euroa. Ennusteeseen on merkitty velkaneuvonnalle vuonna 2012 korvattava, valtiolta edellisenä vuonna saatu korvaus. Velkaneuvonnan vuoden 2011 tilinpäätös osoitti 126.951,32 euroa ylijäämää. Ylijäämä johtui valtion korvauksista, jotka olivat tarkoitettu sekä vuoden 2011 että vuoden 2012 kuluja varten. Ylijäämä olisi pitänyt siirtää tilinpäätöksen teon yhteydessä ennakkotuloksi vuodelle 2012, josta se olisi siirretty kattamaan vuoden 2012 kustannuksia. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä ei siirtoa ehditty ajoissa tehdä. Näin osa vuodelle 2012 tarkoitettua tuloa on kirjattu velkaneuvonnan vuoden 2011 tuloksi ja tämä tulo uupuu velkaneuvonnan vuoden 2012 tulopohjasta. Velkaneuvonta on nettobudjetoitu yksikkö ja tulot ovat näin erityisen tärkeässä asemassa yksikön talouden hoitamisessa ja nollatuloksen saavuttamisessa.

Velkaneuvonta on ehdottanut, että tämä puuttuva tulo kuitenkin kirjattaisiin velkaneuvonnan vuoden 2012 tuloksi, jotta velkaneuvonnan talousarviomäärärahan seuranta olisi kohdallaan ja valtion edelliseltä vuodelta maksamat, mutta käyttämättä jääneet korvaukset näkyisivät talousseurannassa vuonna 2012. Vuodelle 2011 kirjattuun ja valtiolta saatuun tuloon perustuen kaupunginhallitus voisi tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen talousarviokohdan velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus määrärahan korotuksesta. Näin saataisiin velkaneuvonnan talousarvio 2012 toteutumaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kate korotukselle on saatu kassaan jo vuonna 2011.

Peruspalvelulautakunnan toimintamenoihin varatut määrärahat ylittyvät ennusteen mukaan 21,6 milj. euroa. Toimintatuotot ylittyvät 1,7 milj. euroa. Nettomenojen ylitys tulee olemaan 19,9 milj. euroa. Talousarvion merkittävimmät ylityspaineet liittyvät loppuvuonna 2011 tiedostettuihin riskeihin. Keskeisimpiä ovat toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden korotukset, lastensuojelun ostopalveluiden kasvu ja suuri huostaanottojen määrä, Turun erikoissairaanhoidon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioiden ero sekä perittävät siirtoviive- ja sakkomaksut. Lisäksi mm. vammaispalveluiden määrärahavaje näyttää olevan viime vuonna arvioitua huomattavasti suurempi.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on ollut ennakoitua suurempi, koska tammi-helmikuun 2012 asiakasmäärä oli runsaat 10 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Maaliskuun 2012 asiakasmäärä oli 5,3 % suurempi kuin maaliskuussa 2011.

Peruspalvelulautakunnan talousennustetta ja lisätalousarvioesitystä on käsitelty lautakunnan kokouksessa 25.4.2012. Lautakunta palautti asian valmisteltavaksi 30.5.2012 kokoukseen.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ennustaa toimintatuottojen ylittyvän 1,8 milj. eurolla ja toimintamenojen ylittyvän 3,8 milj. eurolla. Nettomenojen ylitykseksi jää 2,0 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen nettomenojen ylitys tulee olemaan 2,9 milj. euroa. Perusopetuksen nettomenot toteutuvat ennusteen mukaan lähes budjetoidusti. Toimintatulojen ennusteeseen sisältyy 1,0 milj. euroa valtionosuustuloa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja 0,8 milj. euroa muuta valtionosuustuloa, joilla katetaan vuoden 2012 kustannuksia.

Kaupunginhallitus on 13.2.2012 § 86 päättänyt hyväksyä lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin strategisen palvelusopimuksen ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakunnan esittämän 2,0 milj. euron lisämäärärahaesityksen. Kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa tehdä kaupunginvaltuustolle varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakuntaa koskevan lisämäärärahaesityksen. 

Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa ja toimintakulujen 0,9 milj. euroa. Nettomenot ylittyisivät 0,8 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen toimintakatteen ennustetaan jäävän 3,2 milj. euroa suunnitellusta. Talousarvion mukainen 20,2 milj. euron kiinteistöjen myyntitavoite on ennusteen mukaan erittäin haasteellinen. Toteutuman ennustetaan jäävän noin 5 milj. euroa suunnitellusta, mutta arvio pitää sisällään monta epävarmuustekijää liittyen keskeneräisiin kaavoihin ja kesken oleviin valitusprosesseihin. Investointimenojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 3,0 milj. euroa suunnitellusta. Ylityksestä noin kolmasosa on Telakkarannan ja Vakiniitun kaava-alueiden investointeja. Katuvalaisimen vaihto kilpailutettiin viime vuonna ja kilpailutetun urakan toteutuksesta siirtyi noin 1,6 milj. euroa vuodelle 2012.

Tilaliikelaitoksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointimenojen ennuste jää kokonaisuudessaan noin 3,0 milj. euroa suunnitellusta. Tämä johtuu pääsääntöisesti etenemisaikataulujen muutoksista siihen, mitä alun perin on suunniteltu. Päättyvien hankkeiden osalta Impivaaran uimahallin ja Nunnavuoren palloiluhallin ylitysennuste on yhteensä 0,8 milj. euroa suunniteltuun kustannusarvioon nähden. Liinahaan vanhainkodin kustannusarvion ennustetaan vastaavasti alittuvan 0,4 milj. euroa.

Vesiliikelaitoksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Ennusteessa ei ole huomioitu Turun Seudun Puhdistamo Oy:n laskun tasausjärjestelmän vuoksi saatavaa ennakoimatonta hyvitystä vuodelta 2011 eikä vanhan puhdistamon rakenteiden kohonneita purkukustannuksia. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Satamaliikelaitoksen toimintakatteen ennustetaan alittuvan 1,4 milj. euroa budjetoidusta. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne on vähentynyt noin 13 % viime vuoteen verrattuna ja vastaavasti tavaramaksutulot alentuneet noin 12 % alkuvuoden aikana, minkä vuoksi ennusteen tulokehitys on negatiivinen. Toimintakulujen odotetaan vähenevän, mutta ei niin paljon, että se korvaisi heikohkon tulokehityksen.

Verotuloja ennustetaan kertyvän 646,2 milj. euroa. Kunnallisverotuloissa ennustetaan n. 4,4 milj. euron alitusta ja yhteisöverotuloissa n. 4,7 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden. Kiinteistöveron ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Talousarviossa valtionosuustuloja arvioitiin saatavan 335,5 milj. euroa. Ennusteen mukaan valtionosuuksia vuonna 2012 kertyy n. 342,0 milj. euroa.

Satunnaisiin tuottoihin sisältyy vuoden 2012 alusta yhtiöitettyjen tuotantoliikelaitosten liiketoiminnan kaupasta kertyvä myyntivoitto sekä Turun Osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myynnistä arvioitu myyntivoitto.

Talouden vastuualue antaa talousennusteen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.  

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupunginhallitus edellyttää peruspalvelulautakunnalta, lukio- ja ammattiopetuslautakunnalta sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalta suunnitelmaa talousarviopoikkeamien kaventamiseksi. Peruspalvelulautakunta käsittelee talousennustetta ja sen perusteella tehtävää lisätalousarvioesitystä 30.5.2012. Kaupunginhallitus on 13.2.2012 § 86 päättänyt tehdä kaupunginvaltuustolle varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakuntaa koskevan lisämäärärahaesityksen. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan on esitettävä kaupunginhallitukselle suunnitelma perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi annetun valtionosuustulon käyttämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvion kohtaa kaupunginhallitus, velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus tulisi korottaa 126 951 eurolla. Määrärahalla kaupunginhallitus maksaa velkaneuvontatoimistolle vuoden 2012 kustannusten korvauksiin tarkoitetun tulon, jonka valtio on maksanut kaupungille vuonna 2011.

Liite 1Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste

EhdotusKaupunginhallitus

- päättää merkitä vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen ja

- toteaa, että peruspalvelulautakunnan, lukio- ja ammattiopetuslautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee laatia toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviopoikkeamisen kaventamiseksi siten, että suunnitelman toimenpiteet johtavat pysyviin vaikutuksiin myös talousarviovuodelle 2013 ja että

- varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan on esitettävä kaupunginhallitukselle suunnitelma perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi annetun valtionosuustulon käyttämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

- varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja korotetaan 1 769 000

eurolla ja toimintakuluja 3 813 000 eurolla,

- talousarvion nettomuutos 2 044 000 euroa katetaan korottamalla valtionosuustuloja vastaavalla summalla ja että

- vuoden 2012 talousarvion kohtaan kaupunginhallitus, velkaneuvontoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (10304) tehdään 126.951 euron suuruinen määrärahan korotus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 80

Liite 1Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja korotetaan 1 769 000 eurolla ja toimintakuluja 3 813 000 eurolla,

- talousarvion nettomuutos 2 044 000 euroa katetaan korottamalla valtionosuustuloja vastaavalla summalla ja että

- vuoden 2012 talousarvion kohtaan kaupunginhallitus, velkaneuvontoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (10304) tehdään 126.951 euron suuruinen määrärahan korotus.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, velkaneuvontatoimisto
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012
tiedVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta


Liitteet:

Kh § 261
Liite 1:Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste

Kv § 80
Liite 1:Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste