Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24307.05.20122
Kaupunginvaltuusto8621.05.201212

6484-2011 (232, 021, 740)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittäminen (Yj)

Tiivistelmä:

Turun vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta vastannut työryhmä on tarkentanut kaupunginvaltuuston hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2011 - 2016 esitettyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon ja kiinteistönomistajien muistutusten perusteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle jätevesiviemärin, talousvesijohdon ja hulevesiviemärin toiminta-alueiden rajausten hyväksymistä.

Kh § 243

Turun vesihuollon kehittämissuunnitelma –työryhmän puheenjohtaja, ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen 14.2.2012:

 

Turun kaupunginvaltuusto on 9.5.2011 hyväksynyt Turun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2011–2016. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty vesihuoltolain 7 §:n perusteella vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta koskeva uusi aluerajausehdotus. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että hyväksymisen jälkeen toiminta-alueella oleville kiinteistöille tulee velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin.

 

Toiminta-aluetta koskevan päätöksen antaminen on kaupunginvaltuuston tehtävä, koska rajauspäätöstä ei Turussa ole delegoitu muulle toimielimelle.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyn rajauksen perusteella on ympäristö- ja kaavoitusvirasto pyytänyt toiminta-aluetta koskevasta rajauksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon sekä tiedottanut asiasta niitä kiinteistöjä, joita toiminta-aluerajauksen muutos koskee. Varsinais-Suomen ELY -keskus on antanut asiasta lausunnon (liite 1) ja kiinteistön haltijoiden mielipiteitä on toimitettu 2 kpl (Liite 2).

 

Toiminta-alueen muutos nykyisin voimassa olevaan v. 2007 hyväksyttyyn toiminta-aluerajaukseen koskee ainoastaan uusia asemakaavoitettuja alueita, joille kunnallistekniikka on rakennettu tai sitä ollaan rakentamassa. Näillä kaava-alueilla on kuultu niitä kiinteistönomistajia, joilla on ns. olemassa olevia asuin- tai lomakiinteistöjä tällä alueella.

 

Varsinais-Suomen ELY -keskus totesi lausuntonaan toiminta-aluerajauksesta mm. seuraavaa:

 

-Toiminta-alue tulee laajentaa koskemaan koko asemakaavoitettua aluetta (puuttuu osa Papinsaaresta, Katariinasta ja Metsäkylästä)

 

-Viemäriverkoston piiriin otettaviin alueisiin tulee yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti lisätä kaikki taajama-alueet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asemakaava-alueiden vieressä oleviin taaja-asutusalueisiin.

 

-Karttoja tulisi selkeyttää lisäämällä karttapohjaan paikannimiä ja kiinteistöjen rajaviivat.

 

-Ehdotuksesta puuttuu tavoitteelliset toiminta-alueet.

 

-Kaupungin tulee määrittää myös muille kaupungin alueella toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet (Kakskerta- Satava vesiosuuskunta ja As Oy Riutoja).

 

-Toiminta-aluetta koskeva hyväksymispäätös tulee saattaa Varsinais-Suomen ELY -keskuksen tietoon.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa laatinut työryhmä on käsitellyt annetun lausunnon ja tehdyt muistutukset.

 

Työryhmä päätti, että Rudus Betonituote Oy:n muistutuksen perusteella paalutehtaan alue voidaan jättää pois toiminta-alueesta, koska teollisuusaluetta ei ole tarve ottaa toiminta-alueeseen ja yritys hoitaa kiinteistön vesihuollon muutoin asianmukaisesti. Tehdas on myös toiminnassa enää noin kolmen vuoden ajan.

 

Isovuoren kaava-alueella olevan kiinteistönomistajan muistutuksen perusteella ei kyseisen kiinteistöä poisteta toiminta-alueesta. Kiinteistönomistajalla on kuitenkin mahdollisuus vesihuoltolain perusteella hakea vapautusta vesilaitoksen verkostoihin liittymisestä.

Varsinais-Suomen ELY – keskuksen lausunnon perusteella työryhmä totesi seuraavaa:

 

Toiminta-aluerajauksen karttoja muutetaan luettavammaksi ja kiinteistörajauksella varustetut kartat pyritään saamaan myös kaupungin internet-sivuille.

 

Asemakaava-alueet

-Papinsaaren asemakaava-alueen osalta toiminta-aluetta koskevien verkoston ulkopuolelle jääminen on päätetty kaavoituksen yhteydessä tehdyssä maankäyttösopimuksessa.

 

-Katariinan alueen osalta Rauvolanlahden rannalla oleva alue liitetään toiminta-alueeseen.

 

-Metsäkylän alueella Länsikeskuksessa toiminta-aluerajausta tarkistetaan kahdessa kohdassa. Alueella olevan ratsastustallin osalta alueen tuleva maankäyttö on vielä tässä vaiheessa epävarmaa eikä aluetta esitetä liitettäväksi toiminta-alueeseen.

 

-Saaronniemen osalta tehdään vesijohtoverkon toiminta-aluetta koskeva tekninen korjaus.

 

-Oriniemen alue liitetään asemakaavoituksen edetessä tavoitteena alueen liittäminen toiminta-alueeseen vuosina 2015–2016 kehittämissuunnitelman mukaisesti.

 

Taajamamaiset alueet

-Satavan ja Kakskerran saarella olevien taajamamaiset alueet on esitetty tavoitteelliseksi alueeksi, jolla alueella toimiva vesiosuuskunta toimii.

 

-Paattisten alueiden liittäminen toiminta-alueeseen edellyttää selvitystä viemäriverkoston kunnosta ja mahdollisia runkolinjainvestointeja ennen toiminta-alueen laajentamista.

 

-Työryhmän mielestä kaikki lausunnossa esitetyt taajamamaisen asutuksen alueet eivät täytä taajaman kriteerejä ja niitä ei esitetä toiminta-alueeseen otettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi Maunula ja Friskala Hirvensalosta.

 

As Oy Riutojan toiminta-alue

-Työryhmä esittää, että As Oy Riutojalle ei esitetä omaa toiminta-aluerajausta, koska yhtiö kuuluu Turun vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen ja on liittynyt myös sen verkostoihin myös vesijohdon osalta. As Oy Riutojalla on varavesiyhteys vesijohtoverkostoon.

 

Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alue

-Vesiosuuskunnalle ei esitetä omaa toiminta-aluetta vaan siihen liittyminen olisi edelleen vapaaehtoisuuden varassa. Osuuskuntia koskevan toiminta-aluerajauksen osalta kaupunki odottaa tarkennuksia osuuskuntia koskevaan lainsäädäntöön.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa valmistellut työryhmä esittää, että toiminta-alue rajataan tässä vaiheessa karttaliitteiden mukaisesti. Seuraavan kerran toiminta-aluerajaus tulee tarkistaa viimeistään vuonna 2017.

Liite 1Jätevesiviemärin toiminta-alue 19.12.2011

Liite 2Talousvesijohdon toiminta-alue 19.12.2011

Liite 3Hulevesiviemärin toiminta-alue 10.2.2012

Oheismateriaali 1Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Oheismateriaali 2Kiinteistönomistajan muistutus, Rudus Betonituote Oy 28.9.2011

Oheismateriaali 3Kiinteistönomistajan muistutus, Lipponen 3.10.2011

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajaukset liitteiden 1–3 mukaisesti.

Seuraavan kerran toiminta-aluerajaus tarkistetaan viimeistään vuonna 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 86

Liite 1Jätevesiviemärin toiminta-alue 19.12.2011

Liite 2Talousvesijohdon toiminta-alue 19.12.2011

Liite 3Hulevesiviemärin toiminta-alue 10.2.2012

Oheismateriaali 1Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Oheismateriaali 2Kiinteistönomistajan muistutus, Rudus Betonituote Oy 28.9.2011

Oheismateriaali 3Kiinteistönomistajan muistutus, Lipponen 3.10.2011

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajaukset liitteiden 1–3 mukaisesti.

Seuraavan kerran toiminta-aluerajaus tarkistetaan viimeistään vuonna 2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistöliikelaitos
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTilaliikelaitos
mtpvVesiliikelaitoksen johtokunta
mtpvVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Kh § 243
Liite 1:Jätevesiviemärin toiminta-alue 19.12.2011
Liite 2:Talousvesijohdon toiminta-alue 19.12.2011
Liite 3:Hulevesiviemärin toiminta-alue 10.2.2012

Kv § 86
Liite 1:Jätevesiviemärin toiminta-alue 19.12.2011
Liite 2:Talousvesijohdon toiminta-alue 19.12.2011
Liite 3:Hulevesiviemärin toiminta-alue 10.2.2012