Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25515.05.20122
Kaupunginvaltuusto8521.05.201211

5133-2012 (020, 014)

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 18.4.2012 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanerva tuomittiin 18.4.2012 Helsingin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtajana sekä pantavaksi viralta julkisista luottamustehtävistään. Kaupunginvaltuutettu Kanerva on ilmoittanut valittavansa tuomiosta, joten se ei ole tulossa lainvoimaiseksi. Kuntalain 41 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto voi pidättää luottamushenkilön oikeudenkäynnin ajaksi toimestaan lainkohdassa mainituilla edellytyksillä. Jotta kaupunginvaltuusto voi suorittaa kuntalain 41 §:n mukaisen harkinnan, asia on tuotava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kh § 255

Johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm 10.5.2012:

Turun kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanerva tuomittiin 18.4.2012 Helsingin käräjäoikeudessa vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtajana sekä pantavaksi viralta julkisista luottamustehtävistään. Kanervan saama tuomio ei liity hänen toimintaansa Turun kaupunginvaltuutettuna.

Viraltapano ei kuitenkaan koske kaupunginvaltuutetun tehtävää, johon Kanerva on valittu yleisillä vaaleilla, eikä Kanervan saama tuomio liity hänen toimintaansa Turun kaupunginvaltuutettuna.

Toimista, joihin kaupunginvaltuusto voi luottamushenkilön luottamustoimen ulkopuolella tehdyn rikoksen johdosta ryhtyä, on säädetty Kuntalain 41 §:ssä. Lainkohta kuuluu seuraavasti:

41 §. Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella.

Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. (1.2.2002/81)

Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Lainkohdan 1 momentissa säädetään toimesta pidättämisestä ja 2 momentissa erottamisesta. Lainkohdan 2 momentti ei liene nyt ajankohtainen, koska Kanerva on ilmoittanut hakevansa tuomioon muutosta hovioikeudelta, joten tuomio ei tule saavuttamaan lainvoimaa.

Lainkohdan 1 momentti sen sijaan voi tulla sovellettavaksi. Jos luottamushenkilö luottamustoimen ulkopuolella syyllistyy rikokseen, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän ansaitse sitä luottamusta, jota edellytetään toimen hoitamiseksi, valtuustolla on oikeus pidättää hänet toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi. Edellytyksenä on, että luottamushenkilö on asetettu syytteeseen sanotunlaisesta rikoksesta. Kanervan tapauksessa toimesta pidättämistä on ymmärtääkseni harkittu syytteen tultua julkiseksi tammikuussa 2011.

Rikos, joka voisi johtaa luottamustoimesta pidättämiseen, on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. Kanerva on alioikeudessa tuomittu törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtajana. Rikos liittyy luottamustoimen hoitamiseen ja sitä voidaan pitää laadultaan vakavana.

Kuntalain 41 §:n mukaisesti valtuuston harkinnassa on, pidättääkö se Kanervan luottamustoimestaan oikeudenkäynnin ajaksi. Kuntalaki ei velvoita valtuustoa Kanervan pidättämiseen luottamustoimestaan. Jotta kaupunginvaltuusto voi suorittaa kuntalain mukaisen harkinnan, asia on tarkoituksenmukaista saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Toimesta pidättämisen ajan valtuutetun tilalla toimii varavaltuutettu.

Pidättämissäännöksen mahdollinen soveltaminen edellyttää, että Kanervaa on ennen asiasta päättämistä kuultu hallintolain mukaisesti. Kanervalle on Helsingin käräjäoikeuden tuomion johdosta toimitettu 26.4.2012 päivätty selvityspyyntö, jossa Kanervaa on pyydetty antamaan selitys asian johdosta sekä ilmoittamaan näkemyksensä mahdollisen luottamustoimesta pidättämisen johdosta. Selitystä on pyydetty seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta kaupunginvaltuuston mahdolliseen luottamustoimesta pidättämistänne koskevaan päätökseen ja jotka edistävät asian selvittämistä.

Kanerva on antanut selvityspyyntöön 9.5.2012 päivätyn vastauksen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 10.5.2012:

Kuntalain 41 §:n mukaan jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Kuntalaki ei velvoita valtuuston pidättämään luottamushenkilöä luottamustoimesta, vaan antaa valtuustolle asiassa harkintavallan.

Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanerva on Helsingin käräjäoikeudessa 18.4.2012 tuomittu vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtajana sekä pantavaksi viralta julkisista luottamustehtävistään. Käräjäoikeuden päätös on Kanervaa koskevilta osin tehty äänin 2-1. Vähemmistöön jäänyt käräjätuomari olisi vapauttanut Kanervan kaikista syytteistä. Kanervan sama tuomio ei siis liity hänen toimintaansa luottamustehtävässä kaupunginvaltuutettuna.

Kanerva on kaupungin lähettämään 26.4.2012 päivättyyn selvityspyyntöön antamassaan 9.5.2012 päivätyssä vastauksessaan ilmoittanut, että hän tulee valittamaan käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomio ei täten ole tulossa lainvoimaiseksi. Kanerva tuo vastauksessaan esiin seikkoja, jotka hänen näkemyksensä mukaan tukevat hänen syyttömyyttään. Vastauksensa lopussa Kanerva toteaa näkemyksenään, että hänellä on edelleen edellytykset toimia kaupunginvaltuutettuna, eikä valtuuston täten tulisi pidättää häntä valtuutetun toimesta.

Edellä olevaan viitaten katson, että Helsingin käräjäoikeuden 18.4.2012 antaman tuomio ei tässä vaiheessa anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Asia on kuitenkin saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, jotta valtuusto voi käyttää sille kuntalain 41 §:n mukaisesti kuuluvaa harkintavaltaa.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 18.4.2012 kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervaa koskevilta osin on nähtävänä kokouksessa ja saatavissa pyydettäessä keskushallinnosta (os. Yliopistonkatu 27 a / vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen). Tuomion Kanervaa koskevasta osasta on toimitettu kappaleet myös valtuustoryhmien huoneisiin.

Liite 1Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervalle lähetetty 26.4.2012 päivätty selvityspyyntö

Liite 2Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervan 8.5.2012 päivätty vastaus

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja suorittaa asiassa kuntalain 41 § mukaisen harkinnan.

Manni ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kv § 85

Liite 1Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervalle lähetetty 26.4.2012 päivätty selvityspyyntö

Liite 2Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervan 8.5.2012 päivätty vastaus

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi ja suorittaa asiassa kuntalain 41 § mukaisen harkinnan.

 

PäätösKaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Jakelu

tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto


Liitteet:

Kh § 255
Liite 1:Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervalle lähetetty 26.4.2012 päivätty selvityspyyntö
Liite 2:Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervan 8.5.2012 päivätty vastaus

Kv § 85
Liite 1:Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervalle lähetetty 26.4.2012 päivätty selvityspyyntö
Liite 2:Kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervan 8.5.2012 päivätty vastaus