Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25415.05.20121
Kaupunginvaltuusto8421.05.201210

365-2010 (001)

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -aiesopimuksen 2012 - 2015 hyväksyminen (Kj)

Tiivistelmä:

Turun kaupunkiseudulle kuntien ja valtion välille on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012 - 2015. Aiesopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten, erityisesti kuntien keskinäistä, sitoutumista kaupunkiseudun rakennemallin 2035 keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Kh § 254

Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 3.5.2012:

Aiesopimusmenettelyn tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Turun kaupunkiseudun MAL–aiesopimus on jatkoa Helsingin ja Tampereen seudun jo allekirjoitetuille sopimuksille. Myös Oulun seudulla aiesopimus on valmisteilla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus on sekä Turun kaupunkiseudun kuntien välinen että kuntien ja valtion välinen, osapuolten yhteistä tahtotilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia kuvaava aikomus. Aiesopimuksen on tarkoitus muodostua työkaluksi, joka kuntakohtaisten intressien sijaan tukee kaupunkiseudun kokonaisetua ja siihen liittyvien kansallisten tavoitteiden toteuttamista. Aiesopimuksella tuetaan kaupunkiseudun ja samalla sen eri kuntien elinvoimaisuutta, kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen eheyttä sekä kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja ja kuntien välistä yhteistyötä.

Keskeisenä aiesopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten, erityisesti kuntien keskinäistä, sitoutumista kaupunkiseudun rakennemallin 2035 keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi. Aiesopimuksen osapuolet edistävät erityisesti sellaisia koko kaupunkiseutua, useita kuntia tai hallinnonaloja keskeisesti koskevia hankkeita, joilla on ratkaiseva merkitys koko seudun elinvoimaisuudelle, vetovoimaisuudelle, yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja kestävälle kasvulle. Tavoitteena on vahvistaa Turun kaupunkiseudun kilpailukykyä osana Tukholma-Turku-Salo-Helsinki-Pietari kehityskäytävää ja Etelä-Suomen laajempaa työssäkäyntialuetta.

Valtio-osapuoli tukee seudun yhteisiä tavoitteita erilaisin ohjaavin ja taloudellisin tukitoimenpitein sekä investoinnein erikseen sovittujen valtakunnallisten periaatteiden ja ohjelmien mukaisesti. Valtion näkökulmasta tavoitteena on mm. ohjata ja koordinoida maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeiden ajoitusta, rahoitusta ja vastuunjakoa tukemaan mm. kansallisia ilmastotavoitteita.

Aiesopimus sisältää yhteensä 27 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään toimenpidekokonaisuuteen:

- Maankäyttö

Maankäytön toimenpiteillä tavoitellaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja ympäristön laatua. Toimenpiteitä on yhteensä 6 kappaletta ja ne jakautuvat kolmeen aihepiiriin: (M1) kaupunkiseudun yhteisen maankäyttöstrategian toteuttaminen, (M2) keskustojen ja taajamien kehittäminen ja (M3) yhteiset rakennetun ympäristön laatukriteerit.

- Vetovoimainen asuminen

Asumisen toimenpiteitä on kolme. Niillä tavoitellaan nykyistä kilpailukykyisempää kaupunkiseutua, asuntotarjonnan monipuolistamista ja yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa.

- Kestävä liikennejärjestelmä

Liikenteen toimenpiteillä tavoitellaan joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämistä sekä turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen kokonaisjärjestelmän tuottamista tukemalla samanaikaisesti maankäytön eheytymistä.

Liikenteen toimenpiteitä on yhteensä 11 kappaletta ja ne jakautuvat neljään aihepiiriin: (L1) liikennejärjestelmätyö, (L2) joukkoliikenteen edistäminen, (L3) kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja (L4) liikenneturvallisuus, liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus.

- Kestävä kasvu ja kaupunkiseudun kilpailukyky

Kaupunkiseudun kestävää kasvua ja kilpailukykyä tuetaan parantamalla sekä elinkeinoelämän tärkeiden kuljetusreittien toimivuutta että hyviä henkilöliikenneyhteyksiä kaupunkiseudun sisällä, muualle maahan ja ulkomaille.

Kasvu- ja kilpailukykytoimenpiteitä on yhteensä 7 kappaletta ja ne jakautuvat kolmeen aihepiiriin: (K1) E-18 kasvukäytävän kehittäminen, (K2) kaupunkiseudun merkittävimmät tieverkon kehittämishankkeet ja (K3) lento- ja laivaliikenteen kehittäminen.

Aiesopimus tulee voimaan sopimusosapuolten allekirjoitettua sen. Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Tavoitteena on aiesopimusmenettelyn jatkaminen uudelle sopimuskaudelle.

Kunnat ottavat huomioon talousarvioissaan sekä yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja päätöksenteossa aiesopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisen.

Aiesopimuksen toteuttamisen koordinointivastuu on seudullisella MAL -työryhmällä, jossa on seudun kaikkien kuntien ja Varsinais-Suomen liiton edustus sekä Varsinais-Suomen ELY–keskuksen edustus. Liikennetoimenpiteisiin liittyen valmistelevana ryhmänä toimii seudun liikennejärjestelmäryhmä.

Aiesopimuksen toteutumista seuraa erikseen asetettava valtion ja kuntien välinen aiesopimuksen seurantaryhmä. Seudullinen MAL -työryhmä kokoaa ja valmistelee seuranta-aineistoa seurantaryhmälle. Aiesopimusta seurataan kahdessa jaksossa. Ensimmäisellä seurantajaksolla arvioidaan, toteuttaako asunto- ja maankäyttöohjelma aiesopimuksen tavoitteita.

Turun kaupunkiseudulla aiesopimuksen valmistelu käynnistyi helmikuussa 2011. Lokakuussa 2011 järjestettiin työpaja, johon osallistui noin 90 sopimuksen valmistelu- ja sopijaosapuolen edustajaa. Aiesopimusta on valmisteltu samanaikaisesti liikennepoliittisen selonteon kanssa. Valtion kanssa neuvotteluja on käyty kuusi kertaa. Aiesopimusneuvottelujen edistymisestä on raportoitu seudullista PARAS–ohjausryhmää ja MAL–työryhmää.

Viimeisin neuvottelu valtion kanssa pidettiin 11.4.2012 Helsingissä. Neuvottelun tuloksena syntynyt sopimusluonnos on ollut liikenne- ja viestintäministeriössä ja ympäristöministeriön ministereiden käsiteltävänä. Ministeriökäsittelyssä aiesopimukseen ei tullut muutoksia.

Jatkon osalta valtio-osapuolen lähtökohtana on, että aiesopimus voidaan allekirjoittaa ennen kesälomakauden alkua. Aiesopimuksen allekirjoitustilaisuus pyritään järjestämään Turussa kesäkuun loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun PARAS-hankkeen ohjausryhmä on pyytänyt kunnilta MAL-aiesopimuksen hyväksymistä 11.6.2012 mennessä.

Päätös pyydetään toimittamaan Turun kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Christina Hovi, ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Puolalankatu 5, 20100 Turku ja sähköisesti christina.hovi@turku.fi  

Liite 1Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012 - 2015, 2.5.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012 - 2015 hyväksytään ja lähetetään edelleen kaupungin hallintokunnille otettavaksi huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 84

Liite 1Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012 - 2015, 2.5.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012 - 2015 hyväksytään ja lähetetään edelleen kaupungin hallintokunnille otettavaksi huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAmmattikorkeakoulun hallitus
tiedJoukkoliikennelautakunta
tiedJoukkoliikennetoimisto
tiedKasvatus- ja opetustoimi, aikuiskoulutus
tiedKasvatus- ja opetustoimi, ammatillinen koulutus
tiedKasvatus- ja opetustoimi, varhaiskasvatus
tiedKasvatus- ja opetusvirasto
tiedKeskushallinto
tpvKeskushallinto, lakiasiat
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistöliikelaitos
tiedKulttuuriasiainkeskus
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLiikuntapalvelukeskus
tiedLukio- ja ammattiopetuslautakunta
tiedNuorisoasiainkeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedRakennusvalvontatoimisto
tiedRevisiotoimisto
tiedRuotsinkielinen työväenopisto
tiedSatamaliikelaitoksen johtokunta
tiedSosiaali- ja terveystoimi
tiedSosiaali- ja terveystoimi, työterveyshuollon palvelut
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTilaliikelaitos
tiedTurun ammattikorkeakoulu
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTurun Satama
tiedTurun suomenkielinen työväenopisto
tiedVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto
tiedYmpäristönsuojelutoimisto


Liitteet:

Kh § 254
Liite 1:Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -aiesopimus 2012 - 2015

Kv § 84
Liite 1:Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -aiesopimus 2012 - 2015